Kendelse af 06-02-2020 - indlagt i TaxCons database den 19-03-2020

Journalnr. 17-0820349

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Virksomhedens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Forhøjelse af momstilsvar for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014

128.658 kr.

Nedsættelse

128.098 kr.

Faktiske oplysninger

[person1] har i perioden 31. marts 2013 til 22. januar 2016 drevet virksomheden [virksomhed1], CVR-nr. [...1] med branchekode 522400 Godshåndtering.

Virksomheden har for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 angivet et samlet købsmoms på – 139.288 kr.

SKAT har udtaget virksomheden til kontrol på grund af det selvangivne underskud i virksomheden.

SKAT har den 19. august 2016 fremsendt forslag til afgørelse vedrørende ændring af skatteansættelsen og momstilsvaret for indkomstårene 2013 og 2014. Afgørelsen vedrørende indkomståret 2013 er fremsendt til virksomhedsejeren den 10. november 2016.

Virksomhedsejeren har for indkomståret 2014 ønsket en længere frist til at fremkomme med indsigelser og materiale til SKATs forslag.

I forbindelse med klagesagens behandling har virksomhedsejeren indsendt følgende udgiftsbilag for indkomståret 2014:

Faktura Nigro

50.000 kr.

[virksomhed2] depositum

15.000 USD

Ordre Iphone 24*194 kr.

4.656 kr.

Ordre Bredbånd

Pr. mdr. 239 kr.

Faktura [virksomhed3]

471,85 kr.

JBL Flip II White

822,50 kr.

SKAT har den 23. december 2016 fremsender nyt forslag til afgørelse vedrørende indkomståret 2014.

Virksomhedsejeren har ikke indsendt yderligere materiale vedr. indkomståret 2014, hvorfor SKAT den 25. januar 2017 har truffet afgørelse vedrørende indkomståret 2014.

SKAT har ændret virksomhedens købsmoms fra 139.288 kr. til 10.630 kr. for indkomståret 2014 på baggrund af fremsendte bilag som kan fratrækkes:

Ekskl. moms

Moms

Inkl. moms

15.01.2014

Konsulent [virksomhed4]

40.000

10.000

50.000

19.06.2014

JBL FLIP ll White

822,5

Iphone

1.862

2.327,5

I alt

42.520

10.630

53.150

Det fremgår af afgørelsen, at SKAT ikke har godkendt fradrag for købsmoms for de udgifter til varekøb, som ikke kan dokumenteres, hvilket svarer til 128.658 kr.

Klageren er den 17. januar 2017 kommet med indsigelser til SKATs afgørelse. Klageren har bl.a. oplyst, at indtægterne på hans konto enten stammer fra arv, hvoraf der er betalt arveafgift eller sin mors konto.

Klageren har i forbindelse med indsigelserne ikke indsendt yderligere materiale vedr. indkomståret 2014, hvorfor SKAT den 25. januar 2017 har truffet afgørelse vedrørende indkomståret 2014.

(indsæt relevante oplysninger om det eventuelle materiale, klageren har fremsendt til Skatteankestyrelsen. Det kan være erklæringer, hvor det vil være relevant at oplyse om dato, udsteder, underskrift eller ej, eller lignende oplysninger)

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar med 128.658 kr. for indkomståret 2014.

SKAT har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

”(...)

2.4 SKATs bemærkninger og begrundelse

Registrerede virksomheder, der ønsker fradrag for købsmoms efter momslovens §§ 37-41a, skal dokumentere købsmomsen med faktura, afregningsbilag eller lignende. Se momsbekendtgørelse nr. 814 af 24/6-2013 § 84.

Efter momslovens § 55 skal registrerede virksomheder føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiftstilsvaret for hver afgiftsperiode og for SKATs kontrol med afgiftens berigtigelse.

Registrerede virksomheder skal efter momslovens § 74, stk. 4, udlevere regnskabsmaterialet til SKAT, når SKAT anmoder herom. Kan størrelsen af det tilsvar, som påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan SKAT ansætte virksomhedens tilsvar skønsmæssigt jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Da du ikke har indsendt behørigt regnskab og kun enkelte underliggende bilag, der kan dokumentere de fratrukne udgifter, ændrer vi købsmomsen i 2014 fra 139.288 kr. til 10.630 kr.

Købsmoms er godkendt for følgende bilag:

Ekskl. moms

Moms

Inkl. moms

15.01.2014

Konsulent [virksomhed4]

40.000 kr.

10.000 kr.

50.000 kr.

19.06.2014

JBL FLIP ll White

658 kr.

164,50 kr.

822,50 kr.

Iphone

1.862 kr.

2.327,50 kr.

I alt

42.520 kr.

10.630 kr.

53.150 kr.

Der godkendes ikke købsmoms med den del der ikke kan dokumenteres dvs. 128.658 kr.

Der kan ikke godkendes købsmoms på depositum 15.0000 US dollars til [person2]. Det fremgår ikke af indsendte bilag, at der er betalt moms af beløbet, og hvad beløbet dækker.

Der er ikke med indsigelsen indgået nye oplysninger, som begrunder en ændring af tidligere fremsendte forslag af 23. december 2016 vedr. købsmoms. SKAT fastholder derfor forslag af 23. december 2016.

(...)”

Virksomhedens opfattelse

Virksomhedens repræsentant har nedlagt påstand om, at virksomhedens momstilsvar for indkomståret 2014 skal nedsættes. (indsæt klageren påstand/påstande i rækkefølge – eks. ”klageren har principalt nedlagt påstand om xxxx, subsidiært om at xxxx…)

Virksomhedens repræsentant har til støtte for sin påstand anført følgende:

”(...)

Påstand

SKAT tilpligtes at anerkende, at min klients skattepligtige indkomst og tilhørende momstilsvar nedsættes for indkomståret 2014.

Sagsfremstilling

Sagen angår spørgsmålene om fradrag for driftsudgifter i forbindelse med driften af selskabet

[virksomhed1] cvr nr. [...2], herunder SKATs underkendelse af tab som følge heraf.

Min klient drev virksomheden [virksomhed1] i årene 2013 frem til 2015 og har brugt en del af 2016 på, at afvikle aktiviteterne i virksomheden.

Til brug for virksomhedens likviditet, benyttede min klient sin arv fra sin far. Dødsboet blev skiftet i Iran, ved skifteretten i [Iran]. (Bilag 2)

Yderligere optog min klient flere lån igennem sin mor, hvilket vil kunne dokumenteres via erklæring fra min klients mor. Disse penge blev anvendt til diverse anskaffelser, samt at holde virksomheden kørende likviditetsmæssigt.

Min klient fravalgte som følge af underskud i virksomheden at få udarbejdet et regnskab. Dette er dog under udarbejdelse, men grundet de mange bilag vil det tage noget tid, før dette er færdigt.

SKAT har som følge heraf klassificeret alt indsat på min klients konto i perioden som skattepligtig indkomst.

Anbringender

Til støtte for den ovenfor nedlagte påstand gøres det overordnet gældende, at min klient ikke er skattepligtig af indestående på sin konto, der hidrører fra arv samt af lån fra sin mor.

Dødsboet efter min klients far havde hjemting i Iran, jf. bilag 2. Boet dermed undtaget fra beskatning i Danmark, jf. boafgiftslovens § 9, stk. 1, modsætningsvist.

Grundet skrappe restriktioner på ind- og udførsel til/fra Iran er det ikke muligt at flytte penge direkte fra bankkonti i Iran til bankkonti i Danmark. Dette gøres rent praktisk ved, at man betaler lokale for at rejse til et andet land og derfra indsætte pengene på den ønskede konto.

Dette betyder selvsagt, at der ikke kan opretholdes et intakt transaktionsspor. I nærværende sag, er indbetalingerne til min klients konto sket fra Tyrkiet.

SKAT har kvalificeret disse udbetalinger til min klient som indtægt i virksomheden med momstilsvar. Dette bestrides som ikke korrekt.

Det skal her bemærkes, at situationen omkring transaktionen naturligvis er speciel. Der er af den ovenfor anførte grunde visse udfordringer i forhold til dokumentationen på grund af de særlige forhold, der gælder i Iran.

Min klient har endvidere optaget lån hos sin mor i forbindelse med at sikre den løbende likviditet i virksomheden. Det skal her bemærkes, at SKAT tillige må være i besiddelse af disse oplysninger. Det fremgår af kontoudtoget, at der er tale om en transaktion fra min klients mor.

Min klient er stadig i gang med at indhente dokumentation i sagen, og jeg vil snarligt vende tilbage herom.

(...)”

Virksomhedsejeren er den 17. januar 2017 kommet med indsigelser til SKATs forslag af 23. december 2016:

”(...)

Jeg er ikke enig med opgørelsen og ønsker at klage over opgørelsen

Opgørelsen for indtægt er taget ud fra mine brugte penge på kontoen men da jeg har fået penge ind på kontoen enten fra min mors konto eller gennem min arv som jeg har dokumenteret og betalt arveafgift for er dette ikke en indtægt som skal beskattes.

Mine moms regninger som jeg ikke har haft tid nok og ej heller har lige ved hånden til at vise ved at skanne og sende ind kommer til at blive dokumenteret i skatte retten.

Jeg får en revisor pro Bono til at kigge på mine sager og en advokat til at fører sagen for mig i fremtiden.

(...)”

Den 9. oktober 2019 har der været afholdt telefonmøde med virksomhedens repræsentant. Repræsentanten er i den forbindelse ikke kommet med nye oplysninger til sagen.

Landsskatterettens afgørelse

Det følger af skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1, at SKAT ikke kan afsende varsel om fastsættelse eller ændring af afgiftstilsvar senere end 3 år efter angivelsesfristens udløb.

Virksomheden afregner moms kvartalsvis og skal senest den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb angive moms, jf. momslovens § 57, stk. 1 og 3.

I perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 er angivelsesfristerne således henholdsvis den 1. juni 2014, den 1. september 2014, den 1. december 2014 og den 1. marts 2015.

SKAT har den 16. august 2016 og 23. december 2016 fremsendt forslag til afgørelse og den 25. januar 2017 har SKAT fremsendt afgørelse vedrørende virksomhedens momstilsvar for indkomståret 2014.

SKATs genoptagelse ligger således inden for den ordinære frist i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1.

Momsregistrerede virksomheder skal ifølge momslovens § 55 føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse og kontrol af merværdiafgiften. Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab.

Kravene til regnskabet fremgår af kapitel 13 i momsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 814 af 24. juni 2013), bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006) og årsregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011).

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan afgiften fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Virksomheden har ikke indsendt fyldestgørende regnskab til SKAT for indkomståret 2014 og kun få bilag for varekøb.

SKAT har alene givet fradrag for indgående moms, hvor der foreligger dokumentation i form af faktura. SKAT har på den baggrund nedsat virksomhedens købsmoms for indkomståret 2014 fra 139.288 kr. til 10.630 kr.

Det fremgår af daværende momsbekendtgørelse nr. 814 af 24. juni 2013 § 84, at registrerede virksomheder, til dokumentation for købsmoms skal kunne fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer og afregningsbilag m.v.

Retten finder, at SKAT har været berettiget til at nedsætte virksomhedens købsmoms, da SKAT konkret har fastsat virksomhedens købsmoms ud fra de bilag som dokumenterer varekøb til virksomheden i indkomståret 2014.

SKAT har ikke godkendt fradrag for købsmoms for i alt 128.658 kr.

Der er dog indsendt bilag for følgende udgifter, hvor SKAT kun delvist eller slet ikke har givet fradrag for købsmoms.

Depositum til [virksomhed2]

Retten finder ikke, at der skal ske fradrag for købsmoms, da det ikke fremgår af bilaget, hvorvidt der er betalt moms af beløbet, og hvad beløbet dækker.

Bredbånd

Retten finder ikke, at der skal ske fradrag for købsmomsen, da det ikke fremgår om ordren er betalt, og om der skal betales moms af beløbet.

Iphone

Retten finder, at telefonen er købt i 2014. Der er fradrag for købsmoms jf. momslovens § 37. Der godkendes fradrag for hele købsmomsen svarende til 931 kr., idet fradragsretten for køb af et aktiv ved endelig og bindende aftale ikke er afhængig af, hvornår de enkelte afdrag på lånet betales, men hvornår aktivet er overdraget til køber.

Faktura [virksomhed3]

SKAT har i afgørelsen ikke taget stilling til, hvorvidt der kan ske fradrag for købsmomsen.

Retten finder, at der skal ske fradrag for købsmoms svarende til 94 kr. for fakturaen [virksomhed3], da den vedrører indkomståret 2014 og relaterer sig til virksomheden.

På baggrund af ovenstående finder retten, at der er dokumenteret udgifter, hvor der skal ske fradrag for købsmomsen svarende til 11.190 kr.

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse. Virksomhedens købsmoms ændres fra 128.658 kr. til 128.098 kr.