Kendelse af 09-12-2020 - indlagt i TaxCons database den 03-03-2021

Journalnr. 17-0671014

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Virksomhedens opfattelse

Landsskatterettens

afgørelse

Afgiftsperioden 4. kvartal 2013:

Forhøjelse af salgsmoms

16.122 kr.

3.167 kr.

16.122 kr.

Afgiftsperioderne 1. – 4. kvartal 2014:

Forhøjelse af salgsmoms

32.533 kr.

4.528 kr.

32.533 kr.

Afgiftsperioderne 1. – 4. kvartal 2015:

Forhøjelse af salgsmoms

17.534 kr.

792 kr.

16.467 kr.

Faktiske oplysninger

Sagen drejer sig om, hvorvidt SKAT har været berettiget til skønsmæssigt at forhøje virksomhedens salgsmoms i afgiftsperioderne 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2015.

Det fremgår af CVR-registeret, at virksomhedsindehaveren i perioden 1. oktober 2013 til 19. januar 2016 har været registreret med virksomheden [virksomhed1] v/ [person1], CVR-nr. [...1], branchekode 562100 Event catering.

Det fremgår af R75, at virksomheden afregner moms pr. kvartal.

Virksomhedens revisor har overfor SKAT oplyst, at indehaveren i 2013-2015 har drevet forsamlingshus og cateringvirksomhed.

Af sagens oplysninger fremgår det, at indehaveren er udsøgt til kontrol i 2014, da indehaveren har selvangivet resultat af virksomheden i indkomstårene 2013 og 2014, men ikke har været registreret som erhvervsdrivende. Virksomhedsresultaterne var selvangivet i de forkerte rubrikker, idet indehaveren grundet den manglende registrering ikke havde adgang til at selvangive i felterne for erhvervsdrivende.

Der er for de påklagede indkomstår selvangivet resultat af virksomhed med -48.891 kr. for indkomståret 2013 (selvangivet i felt 425 ”Øvrige fradrag i personlig indkomst”), 14.548 kr. for indkomståret 2014 (selvangivet i felt 207 ”B-indkomst”) samt 156.259 kr. for indkomståret 2015 (selvangivet i felt 221 ”Overskud af virksomhed”).

SKAT har den 17. juni 2016 anmodet indehaveren om specifikation af virksomhedens skattepligtige resultat for indkomstårene 2013 og 2014 samt bogføringsmateriale for virksomheden i indkomstårene 2013, 2014 og 2015. Derudover har SKAT anmodet indehaveren om indtægts- og udgiftsbilag for indkomstårene 2013, 2014 og 2015, redegørelse for køb og salg af aktiver, pengegaver og privat lånoptagelse. SKAT har tillige anmodet om dokumentation for køb og salg af bil i 2013 samt salg af bil i 2015, og kontoudtog for indehaverens bankkonti for 2013, 2014 og 2015.

SKAT har den 9. august 2016 indhentet indehaverens kontoudtog direkte fra banken.

SKAT har den 9. august 2016 og 17. august 2016 modtaget henholdsvis regnskaber, råbalance og kontokort for indkomstårene 2013, 2014 og 2015 fra virksomhedens revisor. Der blev ikke fremlagt dokumentation for formuebevægelser eller bilag for virksomheden.

Ved gennemgangen af virksomhedens regnskabsmateriale har SKAT konstateret, at der ikke er foretaget registrering eller bogføring af virksomhedens kontante pengestrømme. Ved en afstemning med de indhentede bankkontoudtog har SKAT tillige konstateret, at der i 2013-2014 ikke er foretaget bogføring af alle bankbevægelser på erhvervskontoen. Endelig har SKAT konstateret, at virksomheden har benyttet flere forskellige fakturanummerrækker, samt at der grundet de manglende fremsendte bilag ikke er fremlagt dokumentation for, at de udstedte fakturaer er bogført med et korrekt beløb. Som følge heraf har SKAT tilsidesat virksomhedens regnskabsgrundlag.

SKAT har i forbindelse med en gennemgang af indehaverens kontoudtog konstateret indsætninger på indehaverens og indehaverens virksomheds bankkonti, som efter SKATs opfattelse ikke har kunnet afstemmes med indehaverens bilagsmateriale. De konkrete indsætninger for indkomstårene 2013, 2014 og 2015 er opgjort til henholdsvis 112.520,38 kr., 173.065,14 kr. og 87.670,24 kr.

Det vedrører følgende indsætninger på indehaverens private bankkonto i perioden 2013 – 2015:

Indsætninger på den private bankkonto i indkomståret 2013:

20.08.2013AFREGN. FRA [forening2]2.000,00

20.08.2013AFREGN. FRA [forening2]15.888,38

17.09.2013AFREGN. FRA [forening2]5.736,00

04.10.2013A KONTO FEST 12.10.112.000,00

15.10.2013REGNING 101714.394,00

24.10.2013[person2]3.278,00

15.11.2013AFREGN. FRA [forening2]8.286,00

Indsætninger på den private bankkonto i indkomståret 2014:

16.01.2014AFREGN. [forening2] KASSERE6.400,00

27.01.2014NETBANK OVERFØRSEL1.038,00

24.02.2014NR.19862 [...] 3.740,00

14.03.2014AFREGN. [forening2] KASSERE4.000,00

28.04.2014TAK FOR MAD, [person3]11.040,00

23.05.2014Indb [...77]5.000,00

28.05.2014VEDR. KONF.3.145,14

02.06.2014Overførsel Fest [person4]1.100,00

04.08.2014[person5]2.000,00

12.11.2014REGNING 205691.602,00

Indsætninger på den private bankkonto i indkomståret 2015:

07.04.2015FAKT.NR. 155731.850,00

25.06.2015Indb [...82]8.000,00

20.07.2015[person6]3.960,00

29.07.2015MELLEMREGNING [virksomhed2]5.339,66

04.08.2015[virksomhed2]6.699,00

08.09.2015FRA [person7] & [person8]8.640,58

27.11.2015MOBILEPAY: [person9]2.555,00

De samlede indsætninger på indehaverens private bankkonto udgjorde 127.691 kr. i perioden 2013 – 2015.

Det vedrører følgende indsætninger på indehaverens erhvervskonto i perioden 2013 – 2015.

Indsætninger på erhvervskontoen i indkomståret 2013:

01.11.2013[person10]5.159,00

04.11.2013Indb [...96] indtægt fors30.000,00

21.11.2013[person11]1.000,00

10.12.2013Indb [...27] [virksomhed1]20.949,00

17.12.2013[virksomhed3]. LEJE LOK1.500,00

30.12.2013[virksomhed4];10 KUVERTER 22.330,00

Indsætninger på erhvervskontoen i indkomståret 2014:

19.03.2014Indb [...]0559 fest30.000,00

19.03.2014Indb [...]0561 fest10.000,00

09.04.2014Indb [...]0576 fest10.000,00

23.04.2014Indb [...]0753 Fest15.000,00

27.05.2014FRA [person12]18.000,00

30.09.2014Indb [...]060411.000,00

04.11.2014Indb [...]065010.000,00

09.12.2014Indb [...]0500 Selskabber15.000,00

17.12.2014Indb [...]0511 selskaber15.000,00

Indsætninger på erhvervskontoen i indkomståret 2015:

05.01.2015Indb [...]100812.000,00

13.01.2015Indb [...]10294.000,00

16.02.2015Indb [...]10776.000,00

18.02.2015OVERFØRSEL6.626,00

24.03.2015Indb [...]11406.000,00

01.04.2015Indb [...]11558.000,00

08.09.2015Indb [...]14218.000,00

De samlede indsætninger på indehaverens erhvervskonto udgjorde 245.564 kr. i perioden 2013 – 2015.

SKAT har den 25. oktober 2016, i forbindelse med indsigelsen til SKATs forslag til afgørelse, modtaget materiale fra indehaverens revisor i form af mailkorrespondance vedrørende betaling af olie, husleje og mellemregningsopgørelse, privat vareindkøb og tilbagebetaling af udlæg samt aflyst rejse og faktura på rejsen. Derudover er modtaget flere kontoposteringer samt en oversigt med indsætninger på private bankkonti, som ikke kan henføres til beskattet indkomst, hvor der er påført håndskrevne bemærkninger. Derudover er der fremlagt dags dato-kvitteringer for salg af private genstande, kopi af SKATs bilag med indsigelser og to låneaftaler.

Den første låneaftale vedrører et lån optaget af indehaveren til køb af olie på 8.640,58 kr. Långiver er ifølge aftalen [person8]. Den pågældende låneaftale er alene underskrevet af långiver, men ikke af indehaveren. Låneaftalen og långivers underskrift er ikke dateret. Det fremgår af låneaftalen, at indehaveren allerede har afdraget en del af lånet den 1. oktober 2015 med en betaling på 3.000 kr. og den 26. april 2016 med en betaling på 1.813 kr. Det fremgår af låneaftalen, at det resterende beløb tilbagebetales, når indehaveren har råd til det. Endvidere indeholder låneaftalen ikke vilkår vedrørende betaling af renter eller en slutdato for, hvornår lånet skal være tilbagebetalt. Ifølge de indhentede kontoudtog er der ikke overført et beløb på 3.000 kr. fra indehaverens private konto eller virksomhedskontoen den 1. oktober 2015. Der er endvidere ikke fremlagt kontoudtog eller andet materiale vedrørende det nævnte afdrag i 2016.

Den anden låneaftale vedrører et lån optaget af indehaveren til reparation af bil på 11.040,00 kr. Långiver er ifølge aftalen [person3]. Låneaftalen er dateret med den 28. april 2014. Låneaftalen er alene underskrevet af indehaveren som låntager med samme dato. Det fremgår af låneaftalen, at lånet afvikles, når indehaveren har råd til det. Låneaftalen indeholder ikke vilkår vedrørende betaling af renter eller en slutdato for, hvornår lånet skal være tilbagebetalt. Der er ikke fremlagt oplysninger om foretagne afdrag på lånet.

Virksomhedens revisor har overfor SKAT forklaret, at indsætningerne på erhvervskontoen har været bogført på virksomhedens mellemregningskonto som indskud i virksomhed. Virksomhedens revisor har herudover oplyst, at der har været en del betalinger kontant, dels a conto ved bestilling og dels ved levering. Kontanterne blev enten indsat i banken, anvendt kontant til privatforbrug eller til betaling af regninger kontant.

SKAT har henført indsætningerne på privat- og erhvervskontoen som yderligere omsætning fra virksomhed, med undtagelse af indsætningerne benævnt ”AFREGN. FRA [forening2]” og ”AFREGN [forening2] KASSERE”, som SKAT har anset for at vedrøre udbetalt honorar fra [forening2].

Indehaveren har overfor SKAT oplyst, at hun via [forening2] ([forening2]) har lavet nogle opskrifter for [virksomhed5]. Indehaveren har tillige oplyst, at hun i 2014 har modtaget honorar for hendes arbejde. Indehaveren har overfor SKAT forklaret, at de indsatte beløbe fra [forening2] i 2013 ikke vedrører honorar, men derimod refusion af udgifter afholdt for [forening2].

Indehaverens repræsentant har forklaret, at indsætningerne dels vedrører allerede bogført omsætning i virksomheden, dels salg af private genstande, dels indehaverens private udlæg samt dels stiftede lån, der ikke skal henføres til virksomhedens omsætning.

Indehaverens repræsentant har med klagen til Skatteankestyrelsen vedlagt følgende materiale for ovenstående indsætninger:

SKATs opgørelser over de konkrete indsætninger, hvor der med håndskrift er påført henvisninger til repræsentantens bilag ud fra indsætningerne.
En mail fra en [person13] vedrørende tilbagebetaling af udlæg for hundefoder på 1.000 kr. og en kvittering herfor fra mobilepay.
Mailkorrespondance med [virksomhed6] vedrørende tilbagebetaling af aflyst rejse og faktura for bestilling af rejsen.
Mailkorrespondance med [person14] vedrørende mellemregningsopgørelse og afregning i forhold til olie, husleje og telefon samt tilbagebetaling af 5.339,66 kr.
En mail fra [person15] og [person16], der bekræfter privat vareindkøb.
Kontoposteringer for konto [...99] og konto [...02], hvoraf der på nogle er påført håndskrevne bemærkninger.
En låneaftale på 8.640,58 kr. vedrørende lån til olie. Låneaftalen er beskrevet ovenfor.
Oversigt over de opgjorte indsætninger på den private bankkonti, som ikke kan henføres til beskattet indkomst, hvor der er påført håndskrevne bemærkninger.
To dags dato-kvitteringer. Repræsentanten har forklaret, at de to dags dato-kvitteringer vedrører salg af et maleri til 1.000 kr. og en popcornmaskine på 5.159 kr. Scanningerne af dags dato-kvitteringerne er uskarpe og svære at læse. Det kan dog udledes, at der står henholdsvis salg af malerier på 1.000 kr. og popcornmaskine på 5.159 kr.
En låneaftale vedrørende reparation af bil på 11.040 kr. Låneaftalen er beskrevet ovenfor.
To ordrebekræftelser fra [virksomhed7] vedrørende indkøb af bestik, knive, kander, vin- og vandglas på 26.978,10 kr., dateret den 12. september 2013, og salt-og peberkværn på 3.816,00 kr., dateret den 4. oktober 2013. Ordrebekræftelserne er stilet til [virksomhed2] med indehaveren anført som referenceperson. Forfaldsdatoen for ordrebekræftelsen vedrørende bestik, knive, kander, vin- og vandglas er opgivet til den 16. juli 2013, og beløbet er oplyst forudbetalt. Forfaldsdatoen for ordrebekræftelsen vedrørende salt- og peberkværn er oplyst til den 3. oktober 2013, og beløbet er oplyst forudbetalt.
Kontokort for konto 1320: Køkkengrej vedrørende perioden 1. januar 2013 til 15. oktober 2013. Af kontokortet fremgår fire posteringer vedrørende forskelligt køkkentilbehør, men ikke en postering vedrørende køb af en køkkenmaskine.
En oversigt fra [finans1] for indehaverens friværdikonto [...21] vedrørende betalinger i perioden 1. juli 2013 til 1. juli 2014, hvor et beløb på 26.978,10 kr. fra den 3. oktober 2013 med teksten ”overførsel brøndum køb til [virksomhed2]” er fremhævet.
En oversigt over posteringer på konto 1010 ”salg af varer/ydelser” for perioden 1. oktober 2013 – 31. december 2013 med repræsentantens løbende opgørelse af kasse- og bankbeholdning. Der er opgjort et beløb pr. 8. december 2013 på 20.949 kr., der er angivet som overført til banken.
En oversigt over posteringer for perioden 1. oktober 2015 til 31. december 2015 på konto 1010. Her er der fremhævet beløb, der er overført til bank.
Posteringsliste fra en mellemregningskonto fra [virksomhed2]’ regnskab, der viser et bogført tilgodehavende den 1. oktober 2013 på 30.000 kr. med teksten ”Depositum [person1]”. Posteringslisten viser endvidere, at der 10. december 2014 fragår 30.000 kr. med teksten ”Depositum [person1] Retur”. Derudover viser mellemregningskontoen, at der pr. 2015 er en difference på -5.339,66 kr. i indehaverens favør efter en afsluttende modregning af skyldig leje m.v. i depositummet. Det fremgår af mellemregningskontoen, at der har været opkrævet husleje og lokaleleje i 2015 på henholdsvis 21.000 kr. og 4.250 kr. Det fremgår af de fremlagte kontokort for virksomheden for 2014, at der tidligere har været bogført husleje, og at denne har været uden moms.
Mellemregningskontoen viser endvidere to posteringer af 9. oktober 2013 på henholdsvis 3.815 kr. og 26.837,14 kr. med teksten ”[virksomhed7] Salt og Peberkværn” og ”[virksomhed7] Service”, der er bogført som et tilgodehavende for indehaveren.
Årsrapport pr. 31. december 2015 for [virksomhed1] v/[person1]. Det fremgår af regnskabet, at der ikke er indregnet udgifter til husleje i virksomhedens resultat.
Kontokort for konto 1010: ”Salg af varer/ydelser m/moms” for perioden 20. maj 2014 til 10. juni 2014.
Kontokort for konto 1310:” Varekøb” for perioden 20. maj 2014 til 10. juni 2014.
Kontokort for konto 1310: ”Varekøb” for perioden 10. februar 2014 – 28. februar 2014.
Kontokort for konto 3420: ”El, vand og varme” for perioden 1. marts 2015 til 31. august 2015.

Indehaverens repræsentant har på mødet i Skatteankestyrelsen fremlagt følgende yderligere materiale:

Oversigt over indsætninger på erhvervskonto [...70], som ikke er bogført som omsætning, med tilhørende bemærkninger til det bogførte på mellemregningskontoen.
En bekræftelse fra [forening1] (tidligere [forening2]) af 28. marts 2017 på, at [person1] i perioden 1. august 2013 til 1. december 2013 har afholdt udgifter i forbindelse med vareindkøb til udarbejdelse af nye opskrifter til brug ved messer og andre events.
Kontokort for konto 6120: ”Årets indskud, kontant” for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014.
Kontokort 6130: ”Privat” for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Her er der med håndskrift påført +29.025,6 kr. som startsaldo. Der er flere indsætninger med teksten ”egen indb”, indsætning med teksten ”kontant indb 10.000” og indsætninger med teksten ”kontant indb selskaber” som er fremhævet.
Kontokort for konto 6135: ”Mellemregning” for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014.
Kontokort for konto 5810: ”Kassebeholdning” for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014.
Kontokort for konto 5820: ”Bankkonto” for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Der er flere indsætninger med teksten ”egen indb”, indsætning med teksten ”kontant indb. 10.000” og indsætninger med teksten ”kontant indb selskaber” som er fremhævet.
Kontokort for konto 5810: ”Kassebeholdning” for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Her er en enkelt indsætning med teksten ”overført til privat” fremhævet.
Kontokort for konto 5820: Bankkonto for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013.
En oversigt over posteringer på konto 1010 for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014.
Kontokort for konto 5820: ”Bankkonto” for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Der er flere indbetalingskort og en overførsel, der er fremhævet.
Kontokort for konto: 6130 ”Privat” for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015.
Kontokort for konto: 6135: ”Mellemregning” for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Der er flere indbetalinger/regninger og overførsler, der er fremhævet.
Kontokort for konto 6138: ”Betalte B-skatter” for perioden 1. januar 2015 – til 31. december 2015.
Indkomst- og formueopgørelse 2015 for [person1]. Det fremgår af den opgjorte balance pr. 31. december 2015, at der under passiver er anført privat lån på i alt 75.000 kr.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet virksomhedens salgsmoms for 2013, 2014 og 2015 med henholdsvis 16.122 kr., 32.533 kr. og 17.534 kr.

SKAT har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

”[...]

1.1. SKATs bemærkninger og begrundelse

Al indkomst er som udgangspunkt skattepligtig, jf. statsskattelovens § 4. Det påhviler den skattepligtige selv at angive sin indkomst. Hvis regnskaberne ikke er udarbejdet efter reglerne i bogføringsloven, kan skatteansættelsen foretages skønsmæssigt jf. skattekontrollovens § 3 stk. 4 og § 5 stk. 3. Og hvis nogen vægrer sig ved at indsende ønsket dokumentation til SKAT kan skatteansættelsen ligeledes ansættes skønsmæssigt jf. Skattekontrollovens § 6 stk. 7. og § 5 stk. 3.

Efter momslovens § 4, stk. 1, skal der svares moms af varer og ydelser, der mod vederlag leveres her i landet. Kan størrelsen af det tilsvar, som påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan virksomhedens tilsvar ansættes skønsmæssigt, jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2, 1. pkt.

Regnskabsgrundlaget

SKAT har gennemgået virksomhedens regnskaber og kontospecifikationer. SKAT har sammenholdt bogføringen med bevægelser på dine bankkonti. SKAT kan herefter konstatere følgende:

At der ikke er fortaget en registrering eller bogføring af virksomheden kontante pengestrømme.
At der i 2013 ikke er foretaget bogføring af alle bankbevægelser på erhvervskontoen (bankafstemning).
At virksomheden har benyttet flere forskellige fakturanummerrækker.
At der ikke er fremlagt dokumentation for, at alle udstedte fakturaer er bogført med korrekt beløb.

Virksomheden registreringer opfylder derfor ikke betingelserne i Bogføringslovens § 7 stk.1 og stk. 3. som stiller krav til, at virksomheden skal registrere kontante pengestrømme, og foretager afstemning af kontante beholdninger jævnligt.

Ved gennemgangen har SKAT konstateret eksempler på at omsætning, som ikke er bogført i virksomheden.

Den 4. oktober 2013 er der indsat 12.000 kr. på din private bankkonto med følgende tekst ”aconto fest 12.10”. Du har oplyst, at det vedrører faktura nr. 12401. Ifølge bogføringen er faktura 12401 bogført med 4.380 kr. den 12.10.2013. Det kan hermed konstateres, at acontobeløbet 12.000 kr. ikke indgår i virksomhedens omsætning.
Den 27. maj 2014 er der indbetalt kr. 18.000 kr. på erhvervskontoen af [person12], det er oplyst at beløbet er aconto betaling til faktura 12430. Den 7. juni 2014 indbetales der yderligere 24.882 kr. med henvisning til faktura 12430. Det er alene afregningen 7. juni 2014 24.882 kr., der er bogført som omsætning i virksomheden.

Det er således konstateret, at der rent faktisk er omsætning, som ikke er blevet bogført som indtægt i virksomheden. På det grundlag tilsidesætter SKAT virksomhedens regnskabsgrundlag.

De indsatte beløb

SKATs har gennemgået dine bankkonti og konstateret indsætninger, som ikke kan henføres til allerede beskattet indkomst.

Indsætningerne fremgår af bilag 1 og bilag 2 (Kontoudtog er vedlagt som underbilag til bilag).

Begrundelse for, at SKAT anser indsætninger på privatkontoen for skattepligtig (Bilag 1):

P1

Det er oplyst, at du har lavet nogle opskrifter for [virksomhed5] gennem [forening2] i 2013 og 2014. Det er oplyst, at du i 2013 har modtaget refusion for dine udgifter. I 2014 har du modtaget honorar for dit arbejde. Det er oplyst at du var af den overbevisning, at honorarerne var oplyst til SKAT.

SKAT har ikke modtaget oplysninger om honorar i hverken 2013 eller 2014. Du har ikke fremlagt dokumentation for, at udbetalinger i 2013 31.910 kr. er refusion af udgifter. Der er heller ikke fremlagt dokumentation for, de udgifter du har afholdt. SKAT anser derfor udbetalinger fra [forening2] i 2013 31.910 kr. og i 2014 10.400 kr. for B-indkomst. Specifikation fremgår af bilag 1.

P2

Indbetalinger hvor der enten er henvisning til faktura nr. eller du har oplyst, at der er tale om betaling for privat solgte madvare.

04.10.2013

12.000 kr.

Oplyst indbetaling på faktura 12401. Beløbet er ikke indtægtsført jf. ovenstående.

15.10.2013

4.394 kr.

Oplyst restindbetaling på faktura 12401. Dokumenteret at der er samme person, som indbetaler.

Teksten henviser til regning 10171 og beløbet kan ikke afstemmes med det bogførte beløb vedrørende faktura 12401 4.380 kr. SKAT anser derfor beløbet for skattepligtigt.

27.01.2014

1.038 kr.

Der er ingen oplysninger hvad betalingen vedrør.

24.02.2014

3.740 kr.

Henviser til nr. 19862. Det er oplyst at solgte varer privat.

SKAT anser det for en skattepligtig omsætning idet der er henvist til et faktura nr., og der er en formodning for, at de købte madvarer er fratrukket i virksomheden.

28.05.2014

3.145 kr.

Oplyst at der er betaling for varer til tidligere kærestes søns konfirmation.

SKAT anser det for sandsynligt, at varekøbet er fratrukket i virksomheden, så selvom det muligvis kun er betaling for råvarerne, så skal beløbet bogføres som omsætning.

02.02.2014

1.100 kr.

Oplyst betaling for varer solgt til privat fest.

SKAT anser det for sandsynligt, at varekøbet er fratrukket i virksomheden, så selvom det muligvis kun er betaling for råvarerne, så skal beløbet bogføres som omsætning.

20.07.2015

3.960 kr.

Oplyst, at det vedrører betaling for mad.

SKAT anser beløbet for skattepligtig omsætning i virksomheden.

P3

Du har oplyst at beløbene er slag af private aktiver.

24.10.2013

3.278 kr.

Oplyst salg af private møbler

04.08.2014

2.000 kr.

Oplyst salg af PlayStation

12.11.2014

1.602 kr.

Oplyst salg af maleri

Tekst på indbetalingen henviser til regning nr. 20569

07.04.2015

1.850 kr.

Oplyst salg af privat køkkengrej

Tekst på indbetalingen henviser til faktura nr. 15573

Der er ikke fremlagt dokumentation for salg af de private effekter. Flere af beløbene er ikke runde beløb, som man typisk vil aftale, ved salg af private aktiver. 2 beløb henviser til faktura nr.

Ved salg af køkkengrej, er der endvidere en risiko for, at det købte køkkengrej er fratrukket i virksomhedens regnskab. SKAT anser derfor beløbene for at vedrøre salg af madvare/ salg af køkkengrej fra virksomheden, og beløbene er derfor skattepligtig omsætning i virksomheden.

P4

Private lån

28.04.2014

11.040 kr.

Teksten til indbetalingen er ” Tak for mad, [person3]”

Det er oplyst, at det er et privat lån. Lånet er forsøgt dokumenteret med en låneaftale, som er indsendt efter, at SKAT har udsendt forslag. Det er forklaret, at teksten tak for mad, skyldes at lånet blev aftalt over en middag.

SKAT tillægger ikke låneaftale betydning, idet den først er indsendt efter, at SKAT har udsendt forslag.

SKAT anser også beløbet for atypisk, idet man typisk vil aftale lån af runde beløb. Samt at teksten ved indbetalingen, lige så godt kan henvise til betaling for køb af mad.

08.09.2015

8.640,58

Der er efterfølgende indsendt låneaftale hvor [person8] erklære, at han har lånt dig 8.640,58 kr. til olie den 8/9 2015.

SKAT tillægger ikke låneaftale betydning, idet den først er indsendt efter, at SKAT har udsendt forslag.

SKAT anser også beløbet for atypisk, idet man typisk vil aftale lån af runde beløb.

SKAT kan endvidere ikke se, at der den følgende periode er hævet et tilsvarende beløb til betaling på dine bankkonti.

Det skal endvidere bemærkes at SKAT har godkendt, at bankoverførsler fra din mor og fra din samlever ikke anses for at være skattepligtige.

P5

Kontante indsætninger på privatkontoen foretaget af dig selv 5.000 kr. den 23.05.2014 og 8.000 kr. den 25.06.2015.

Du har oplyst, at du løbende har lånt kontanter af venner og familie, og at disse beløb er sat ind på dine bankkonti.

SKAT anser kontante indsætning for at være skattepligtig omsætning i din virksomhed, fordi der har været mange kontante betalinger i virksomheden, uden der er ført den nødvendig registrering af pengestrømmen, det er derfor ikke muligt, at adskille evt. kontante lån fra virksomheden skattepligtige omsætning.

P6

2 overførsler fra [virksomhed2]. Der er fremlagt dokumentation for, at beløbene er indbetalt af [virksomhed2], det ene beløb henviser til en mellemregning, og det andet beløb henviser til betaling for olie, som bliver overtaget af den nye vært i forsamlingshuset.

SKAT anser beløbet vedrørende betaling for olie fra den nye vært, for at være skattepligtigt, da det må formodes, at betalingen for dit køb af olien er fratrukket i virksomhedens regnskab med det fulde beløb.

Du har ikke fremlagt dokumentation for mellemregning med [virksomhed2]. Det er oplyst, at der er modregnet husleje. SKAT anser den udbetalte mellemregning til dig, for at være skattepligtig omsætning, idet du må have leveret ydelser til forsamlingshuset for et større beløb end den fradragsberettigede husleje.

Begrundelse for, at SKAT anser indsætninger på erhvervskontoen for skattepligtig (Bilag 2):

Det er SKATs opfattelse, at det ikke er muligt, at efterprøve om hele omsætningen er bogført, ved at sammenholde de samlede indsætninger på den erhvervsmæssige bankkonto med den bogførte omsætning i virksomheden, idet der ikke tages hensyn til de kontante pengestrømme. Det er netop oplyst i indsigelsen, at en del af omsætningen er afregnet kontant, samt at disse kontanter både er anvendt til privatforbrug, betaling af regninger samt indsat på bankkonti.

SKAT har sammenholdt indbetalte beløb på virksomhedens erhvervskonto, som er bogført over mellemregningen, med faktura bogført over mellemregningen. SKAT kan herefter konstatere, at der mangler den fornødne sammenhæng mellem indsætninger og faktura, til at beløbene ophæver hinanden. Følgende eksempler fremhæves:

Den 1.11.2013 er der indbetalt 5.159 kr. af [person10]. Der er ikke bogført en faktura på mellemregningen med dette beløb.
Den 4.11.2013 indsættes der 30.000 kr. Der er ikke bogført faktura på mellemregningen inden dette tidspunkt, som kan begrunde indsætningen af 30.000 kr.
Den 31.12.2013 er der indbetalt 2.330 kr. af [virksomhed4] for 10 kuverter. Der er ikke bogført faktura med dette beløb på mellemregningen.
I perioden den 19.3.2014 til den 27.5.2014 er der i alt indsat 83.000 kr. I de første 5 måneder af 2014 er der bogført faktura på mellemregningen på 53.982 kr.
I perioden januar, februar 2015 indsættes der i alt 28.626 kr., i samme periode er der alene bogført en faktura den 19.2.2015 på 3.115 kr.

Virksomheden har ikke foretaget løbende registrering, afstemning og bogføring af virksomhedens kontante pengestrømme i indkomstårene. Ligesom der i 2013 heller ikke er foretaget en bogføring og afstemning af virksomhedens bankkonto. Der er derfor stor risiko for, at ikke hele omsætningen er bogført i virksomheden.

SKAT har konstateret flere eksempler på omsætning, der ikke er bogført, SKAT fastholder derfor at indsætninger på erhvervskontoen, som er bogført over mellemregningen, anses for at være yderligere omsætning i virksomheden. Specifikation af beløbene fremgår af bilag 2.

Den beløbsmæssige opgørelse

SKAT ændrer din skattepligtige indkomst- og momsansættelse således:

2013

2014

2015

Indsætninger på dine private bankkonti bilag 1

51.582

39.065

37.044

Indsætninger på virksomhedens bankkonti bilag 2

60.938

134.000

50.626

112.520

173.065

87.670

Heraf honorar fra [forening2] jf. bilag 1

31.910

10.400

Samlet indsætning anset for yderligere omsætning i din virksomhed jf. bilag 3

80.610

162.665

87.670

Heraf yderligere salgsmoms 20 % jf. bilag 3

16.122

32.533

17.534

Ansat yderligere overskud af virksomhed

64.488

130.132

70.136

Ved skønnet er indsætninger, på dine bankkonti jf. bilag 1 og bilag 2, anset for at være momspligtig omsætning i din virksomhed. Dog er indsætninger fra [forening2] i 2013 og 2014 anset for at være honorarindkomst jf. jeres forklaring til indsætningerne.

Det yderligere overskud af virksomhed og honorarindtægterne er skattepligtig jf. statsskattelovens § 4 stk. 1. litra a og er ansat jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3.

Indkomsten beskattes som personlig indkomst jf. personskattelovens § 3.

Salgsmomsen er beregnet jf. momslovens § 4 stk. 1, og opkrævningslovens § 5, stk. 2, 1. pkt.

Salgsmomsen er specificeret på angivelsesperioder jf. bilag 3.

[...]”.

Det fremgår af SKATs afgørelse af 24. januar 2017, at indehaveren har følgende bemærkninger:

”[...]

1.2. Dine bemærkninger

SKAT har modtaget indsigelse fra din revisor med brev dateret 21. september 2016. I indsigelsen er det anført, at regnskaberne viser et rimeligt privatforbrug, og det derfor ikke ses at være grundlag for forhøjelse af indkomsten.

Der redegøres for flere indsætning på de private privatkonti. Redegørelsen er fordelt på følgende 6 forskellige forklaringer:

1. Børnebidrag
2. Private lån
3. Udlæg og honorar fra [forening2]
4. Dagpenge og løn
5. Salg af private ejendele og returnering af beløb i forbindelse med aflyst rejse.
6. Udlæg for [virksomhed2]

Den 25. oktober 2016 er indsætningerne på de privatkonti i et omfang forsøgt dokumenteret med bilag A-R.

Vedrørende indsætninger på erhvervskontoen oplyser revisor, at der foretages en del betalinger kontant, dels a conto ved bestilling og dels ved levering. Kontanterne indsættes enten i banken eller anvendes til privatforbrug eller til betaling af regninger kontant.

Revisor sammenholder herefter alle indsætninger på erhvervskontoen med virksomhedens bogførte omsætning, og anfører, at de mindre forskelle kan tilskrives periodiseringer og enkelte posteringer, som der skal reguleres for.

SKAT har drøftet afstemningen af bogførte faktura over mellemregningen og indsætninger på bankkonto med din revisor den 25. oktober 2016 og den 1. november 2016. Det er aftalt, at du gerne vil have mulighed for, at vise sammenhængen mellem udstedte faktura og indsætninger i banken.

Den 7. december har SKAT modtaget mail fra din revisor. Mailen er vedlagt et regneark, hvor det forsøges, at drage en sammenhæng mellem indsætninger på erhvervskontoen og fakturaer bogført over mellemregningen. Der er anført følgende konkrete forklaringer:

Differencen 2013 er ikke forsøgt udredt, idet årets samlede difference er på under 3.000 kr.
Indsætning den 19.3.2014 30.000 kr. henføres til faktura nr. 12412 36.937 kr. udstedt den 15.3.2014.
Indsætning den 27.5.2014 18.000 kr.vedr. aconto på faktura nr. 12430, som fejlagtigt ikke er indtægtsført.
Indsætning den 1.4.2015 8.000 kr. vedr. faktura nr. 7378 4.600 kr. udstedt den 27.3.2015
Vedrørende faktura nr. 7379 og 7374 er det oplyst, at dette er salg til udlejer, som er modregnet i forpagtningsudgift. Forpagtningsudgiften ville der være fradragsret for i regnskabet.
Desuden anfører revisor, at du har lånt kontanter af familie, og disse lån løbende er indsat på erhvervskontoen.

Der er ikke fremlagt yderligere dokumentation for overstående redegørelser til indsætninger på erhvervskontoen.

[...]”.

SKAT har i høringssvaret til Skatteankestyrelsen den 24. april 2017 følgende bemærkninger:

”[...]

Klagens indsigelsespunkter er behandlet i vedlagte bilag "Klagepunkter til SANS"

Det er SKAT opfattelse at indkomsten skal nedsættes med følgende punkter:

Nedsættelse af overskud

Nedsættelse af salgsmoms

2014

7.344 kr. + moms

11.098 kr. + moms

Revisor er blevet opmærksom på, at beløbene er bogført dobbelt og anmoder om nedsættelse.

18.442 kr.

4.610 kr.

2015 – kr. 5.339

Der er nu fremlagt dokumentation for, at beløbet ikke er skattepligtig jf. bilag

4.271 kr.

1.067 kr.

Forhøjelse af købsmoms

2015

21.000 kr.

4.250 kr.

Revisor har nu fremlagt dokumentation for udgiften til huslejen er modregnet i depositum.

Revisor anmoder om fradrag for huslejen.

25.250 kr.

0 kr.

[...]”.

SKAT har i udtalelsen uddybende anført følgende om de enkelte punkter:

”Klagen til SANS

Behandlet i den rækkefølge, som fremgår af klagen til SANS

SKATs afgørelse

SKATs kommentar

2013 – 31.910,38 kr.

Afg. s. 6 punkt P1

Bilag 1

Ingen nye oplysninger

2013 – 4.394 kr.

Ændret forklaring. Det oplyses nu, at det er salg af privat køkkenmaskine. Bilag Ø viser at der ikke er indkøbt køkkenmaskine erhvervsmæssigt inden salget.

Afg. S. 6 punkt P2

Bilag 1

Indbetaling henviser til regning nr. 10171.

Regning 10171 er ikke fremlagt.

Der kan være tale om salg af mad, hvorfor den fremlagte kontospecifikation ikke dokumentere, at beløbet ikke er skattepligtig omsætning.

2013 – 3.278 kr.

Ændret forklaring. Det oplyses nu, at det er salg af maleri + taxi.

Afg. s. 7 punkt P3

Bilag 1

Fortsat udokumenteret

2013 – 5.159 kr.

Ændret forklaring. Det oplyses nu, at det er salg af privat popkornmaskine.

Vedlagt dagsdato kvittering

Afg. s. 9, 2. afsnit 2

Bilag 2

Det fremsendte bilag kan ikke læses (er muligvis blevet forringet ved skanning)

Beløbet er indsat på erhvervskontoen, beløbet er ikke et rundt beløb, som man typisk vil aftale, når man handler private effekter. Dokumentationen har ikke tidligere været fremlagt.

2013 – 30.000 kr.

Ændret forklaring. Det oplyses nu, at indsætningen vedrøre en mellemregning med [virksomhed2]. Der fremlægges 2 ordrebekræftelser (kr. 26.978,10 og kr. 3.816) på bestilt service, samt et kontoudtog, der viser at [person1] har betalt kr. 26.978,10 til leverandøren. Der er også fremlagt en mellemregningskonto med [virksomhed2].

Afg. s. 9, 3. afsnit 3

Bilag 2

Mellemregningskontoen viser, at [person1] ikke har indbetalt depositum kr. 30.000, men at hun har betalt 2 beløb til [virksomhed7] (kr. 3.815 + kr. 26.837,14), der modregnes i kravet på depositum.

Ved gennemgang af [person1]s bankkonti, kan det også konstateres, at der heller ikke er hævet 30.000 kr. til betaling af depositum.

Den fremviste mellemregning og de 2 fremlagte ordrebekræftelser dokumentere derfor ikke, at indsætningen den 4. november 2013 kr. 30.000 ikke er skattepligtig omsætning.

2013 – 1.000 kr.

Fremlagt dagsdato kvittering samt oplyst, at SKAT tidligere har godkendt salget.

Afg. s. 9 talopstilling

Bilag 2

Det fremsendte bilag kan ikke læses (er muligvis blevet forringet ved skanning)

Beløbet er indsat på erhvervskontoen.

SKAT har ikke tidligere godkendt beløbet. Beløbet fremgår af bilag 2 til både forslag og afgørelse.

2013 – 20.949 kr.

Det er nu oplyst, at beløbet kommer fra virksomhedens kassebeholdning. Der er fremvist et bilag AA hvor der vises posteringer på kassebeholdningen (konto 1010)

Afg. s. 9 talopstilling

Bilag 2

Bilag AA er en efterfølgende konstrueret. Kontospecifikationen fra bogføringen 2013 viser, at den bogførte kassebeholdning ultimo kr. 49.974 overføres til privat.

Det er muligt at forklaringen er rigtig, men det er også muligt at indbetalingen er omsætning der ikke er bogført.

Det må konstateres, at der ikke har været foretaget de nødvendige og påkrævede registreringer og afstemninger af kontantbeholdningen.

2014 – 11.040 kr.

Afg. s. 7, punkt P4

Bilag 1

Ingen nye oplysninger.

Det bemærkes dog, at SKAT har bedt om dokumentation for private lån allerede ved første materialeindkaldelse.

2014 – 5.000 kr.

Afg. s. 8, punkt P5

Bilag 1

Ingen nye oplysninger

2014 – 3.740 kr.

Der er henvist til bogført varekøb 14 dage før indbetalingen.

Afg. s. 6, punkt P2

Bilag 1

Nota nr. 19862 er ikke indleveret, det kan derfor ikke vurderes, hvornår der er sket levering, samt hvad der er leveret. Der kan være tale om frostvare, varerne kan være leveret langt tidligere, eller varen kan være afregnet lang senere. Det er også muligt, at det er tilberedningen, der er en væsentlig del af afregningen.

2014 – 3.145 kr.

Henvist til bogført salg og varekøb i perioden

Afg. s. 6, punkt P2

Bilag 1

Ingen nye oplysninger

2014 – 1.100 kr.

Henvist til bogført salg og varekøb i perioden

Afg. s. 7, punkt P2

Bilag 1

Ingen nye oplysninger

2014 kontante indsætninger på erhvervskontoen bogført på mellemregningskontoen

30.000 kr.

10.000 kr.

10.000 kr.

15.000 kr.

11.000 kr.

10.000 kr.

15.000 kr.

15.000 kr.

Afg. s. 8-9

Bilag 2

Bilag 4

Ingen nye oplysninger.

Det er SKATs opfattelse, at en nettobetragtning ikke sikre, at alle indtægterne bliver bogført som omsætning. Bilag 4 viser den tidsmæssige sammenhæng mellem faktura dato og dato for den kontante indsætning på erhvervskontoen. (Bogført over mellemregningskontoen)

F.eks. bliver der 9-4-14 indbetalt 10.000 kr., det kan være dele af betaling for faktura nr. 12419 den 28-3-14. Med den 23-4-14 indbetales der 15.000 kr. og den 27-5-14 indbetales der igen 18.000 kr. Der er ikke bogført fakturaer på mellemregningen siden den 28-3-14.

Det bemærkes, at der er anvendt flere forskellige fakturanummerrækker, det kan derfor ikke afstemmes om alle fakturaer er med i omsætningen.

2014

7.344 kr. + moms

11.098 kr. + moms

Revisor ønsker omsætningen nedsat med beløbene, idet beløbene er bogført dobbelt. Der henvises til bilag AB for 2014.

Vedrører ikke ændringsbeløbene i SKATs afgørelse

SKAT er enig i, at beløbene ser ud til at være bog bogført dobbelt.

Det bemærkes at der ikke er vedlagt bilag AB for 2014 men dobbelt bilag AB for 2015.

2015 – 1.850 kr.

Afg. s. 7 punkt P3

Bilag 1

Ingen nye oplysninger

2015 – 8.000 kr.

Afg. s. 8 punkt P5

Bilag 1

Ingen nye oplysninger

2015 – 5.339 kr.

Der er fremlagt dokumentation for, at beløbet vedrører resten af depositummet udbetales til [person1]

Afg. s. 8 punkt P6

Bilag 1

SKAT er enig i, at ifølge den nu fremlagte dokumentation, er beløbet ikke skattepligtig indtægt.

Beløbet kr. 5.339 inkl. moms skal tages ud af opgørelsen.

2015 – 6.699 kr.

Henviser til bilag AJ

Bilaget er ikke vedlagt klagen.

Afg. s. 8 punkt P6

Bilag 1

Bilag mangler – ingen nye oplysninger

2015 – 8.640 kr.

Afg. s. 8 punkt P4

Bilag 1

Ingen nye oplysninger

2015 – 2.555 kr.

Afg. s. 7 punkt P3

Bilag 1

Ingen nye oplysninger

2015 Indsætninger på erhvervskontoen bogført på mellemregningskontoen

12.000 kr.

4.000 kr.

6.000 kr.

6.626 kr.

6.000 kr.

8.000 kr.

8.000 kr.

Afg. s. 8-9

Bilag 2

Bilag 4

Ingen nye oplysninger.

Det er SKATs opfattelse, at en nettobetragtning ikke sikre, at alle indtægterne bliver bogført som omsætning. Bilag 4 viser den tidsmæssige sammenhæng mellem faktura dato og dato for den kontante indsætning på erhvervskontoen. (Bogført over mellemregningskontoen)

F.eks. indbetales der 12.000 kr. i banken 5-1-15, 4.000 kr. den 13-1-15, 6.000 kr. den 16-2-15 og 6.626 kr. den 18-2-15, uden at der i den periode er bogført faktura, som mangler pengestrømmen og derfor er bogført over mellemregningskontoen. Det har formodningen i mod sig at [person1] har en kontantbeholdning i virksomheden, fra tidligere fakturaafregninger, som hun vælger at sætte ind på den måde.

Det bemærkes at der er anvendt flere forskellige fakturanummerrækker, det kan derfor ikke afstemmes, om alle fakturaer er med i omsætningen.

2015

21.000 kr.

4.250 kr.

Husleje modregnet i depositum.

Dokumenteret med mellemregningskontoen fra [virksomhed2]

Vedrører ikke ændringsbeløbene i SKATs afgørelse

SKAT er enig i, at der ifølge mellemregningskontoen fra [virksomhed2] er sket modregning af huslejen i depositummet.

SKAT er dog ikke enig i at beløbene skal tillægges moms.

Mellemregningskontoen viser det fulde beløb, og der er tidligere bogført husleje uden moms.

Det skal bemærkes at der ikke er foretaget bogføring af depositum i virksomheden, hverken indskud eller afregning.

I forbindelse med klagesagens behandling er Skattestyrelsen (det tidligere SKAT) den 5. marts 2020 fremkommet med følgende bemærkninger:

”[...]

Jeg har skimmet det materiale, som du har fremsendt. Og jeg kan genkende flere af augmenterne og flere af bilagene.

Hvis du gennemgår det og finder, at der er nye oplysninger imellem, så vil jeg gerne kommentere på dem.

Jeg mener, at der er væsentlige overordnede begrundelser for at fastholde skønnet.

[person1] er, allerede på den første materialeindkaldelse, blevet anmodet om at indsende regnskab, bogføring og bilag og dokumentation for hendes formuebevægelser.

Virksomhedens udstedte fakturaer vil belyse, om alle udstedte fakturaer er bogført, uanset om de er betalt kontant eller overført via bank. Disse fakturaer har [person1] valgt ikke at indsende.

Dokumentation for formuebevægelser lån, bilkøb m.v. vil kunne danne grundlag for at beregne et konkret privatforbrug. Disse oplysninger har [person1] valgt ikke at indsendt.

Regnskabets opgjorte privatforbrug hænger alene sammen, fordi der er oplyst et privat lån (hvor pengestrømmen ikke er dokumentere eller fundet ved gennemgang af bankkonti) og der mangler at blive taget hensyn til køb af bil i 2015.

I sagsnotatet er der opgjort et privatforbrug ud fra de oplysninger vi kender. Det viser, at hendes privatforbrug styrtdykker, og kun lige bliver acceptabelt, efter vi har forhøjet hendes indkomst.

Privatforbruget indikere, at der sandsynligvis er langt flere kontante indtægter. De konkrete indsætninger er et meget forsigtigt skøn. Set i ”bagklogskabets klare lys”, så ville sagen nok have været lettere at behandle, hvis vi blot havde givet et helt overordnet samlet skøn og underbygget det med pengestrømmene, Så det ikke var de enkelte pengestrømme som skulle diskuteret.

Fakta er, at [person1] har ikke indsendt et troværdigt regnskabsgrundlag. Hun har ikke indsendt dokumentation, så vi kan vurdere hendes privatforbrug. Vi har konstateret flere konkrete pengestrømme, som er omsætning, der ikke er bogført.

Der er således grundlag for skøn. Et skøn rammer aldrig helt rigtigt. Det er så jeres opgave at vurdere om mit skøn er urimeligt (ikke om der er rigtigt). For der er kun [person1] der kender det rigtige svar, og det vil hun ikke give os.

Skattestyrelsen har den 5. marts 2020 telefonisk til Skatteankestyrelsen oplyst, at SKAT har taget udgangspunkt i regnskabets resultat.

Skattestyrelsen har den 6. marts 2020 fremsendt følgende bemærkninger:

”[...]

Til bilag 5 tænkte jeg:

Foreningen bekræfter, at [person1] har haft udgifter i forbindelse med af afprøve opskrifter m.v. Du synes jeg er sandsynligt, men jeg tror også, at de udgifter [person1] har haft indgår i varekøbet i virksomheden, og så er udgiften jo allerede trukket fra.

[person1] har ikke dokumentere at hun privat har afholdt udgifter til råvare, uanset er det urealistisk, at hun har afholdt udgifter > 31.000 kr.

Så jeg mener stadigvæk, at det fulde beløb er skattepligtigt. Hvis [person1] kommer med dokumentation på, at hun har afholdt udgift i den forbindelse fra hendes private midler, som ikke er fratrukket i virksomheden, så kan der godkendes fradrag for disse udgifter.

[...]”.

Skattestyrelsen er den 28. april 2020 fremkommet med følgende bemærkninger:

”[...]

Vedr. bilag 5

Foreningen bekræfter nu, at [person1] har haft udgifter i forbindelse med af afprøve opskrifter m.v. Det synes jeg er sandsynligt, men jeg tror også, at de udgifter [person1] har haft, indgår i varekøbet i virksomheden, og så er udgiften jo allerede trukket fra.

[person1] har ikke dokumentere, at hun privat har afholdt udgifter til råvare. Og det anses for urealistisk, at hun af private midler har afholdt udgift til råvare > 31.000 kr. Der er heller ingen hævning på hende konto, som kan henføres til indkøb af råvare i det omfang.

Så jeg mener stadigvæk, at det fulde beløb er skattepligtigt. Hvis [person1] kommer med dokumentation på, at hun har afholdt udgift i den forbindelse fra hendes private midler, som ikke er fratrukket i virksomheden, så kan der godkendes fradrag for disse udgifter.

Jeg har ikke yderligere bemærkninger til det indsendte materiale. Langt det meste materiale er allerede kommenteret i afgørelsen og i min udtalelse til ankestyrelsen. Jeg vedlægger for en sikkerhedsskyld min først udtalelse til Skatteankestyrelsen samt mine kommentar til de enkelt klagepunkter. Dette har tidligere været fremsendt til Ankestyrelsen den 27. april 2017.

[...]”.

Skattestyrelsen er den 19. august 2020 fremkommet med følgende udtalelse til sagsfremstillingen:

”[...]

Skattestyrelsen er ikke enige i Skattestyrelsens forslag til afgørelse for 2014. For øvrige del af indstillingen er vi enig med Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse, som stadfæster SKATs, nu Skattestyrelsens afgørelse i overvejende grad.

Skattestyrelsen fastholder vores afgørelse, herunder den talmæssige opgørelse med 32.533 kr. for 2014, da de indstillede ændringer ikke var en del af Skattestyrelsens oprindelige afgørelse.

Skattestyrelsen har i forbindelse med en fornyet gennemgang af sagens oplysninger erfaret, at der er lagt til grund, at klager har ret til at få nedsat forhøjelse med 4.610 kr. for 2014 (moms af 7.344 kr. og 11.098 kr.). Skatteankestyrelsen indstiller på den baggrund, at SKATs forhøjelse for 2014 nedsættelse med 4.610 kr.

Dette er vi ikke enige i.

Klager har i forbindelse med klagebehandlingen foretaget en nærmere gennemgang af regnskabsmaterialet og bogføringen. Klager har anført i forbindelse med klagen og i senere indlæg, at for indkomståret 2014 ”... skal omsætningen nedsættes med 7.344,00 kr. og momsen med 1.836 kr., idet denne omsætning og moms er medregnet pr. 26. november 2013, altså både den 26. november 2013 og den 2. januar 2014.”

Videre fremgår det at... ”(v)edrørende indkomståret 2014 skal omsætningen yderligere nedsættes med 1.098,40 og momsen med 2.774,60, idet denne omsætning er medtaget både den 18. maj 2014 og 2. juli 2014. ”

Disse ændringer var således ikke en del af SKATs afgørelse. Vi henviser dels til afgørelse og dels til vores udtalelse til klagen fra den 27. april 2017.

Dermed burde klager havde bedt om genoptagelse af momstilsvaret efter reglerne i skatteforvaltningslovens § 31. Vi henviser også til, at ændringen ikke har været 1. instansbehandlet hos Skattestyrelsen.

For øvrige bemærkninger til de øvrige ændringer henvises til afgørelsen og vores supplerende udtalelse til klagers supplerende skriftlige indlæg fra 11. februar 2019 til hver af posteringerne.

[...]”.

Virksomhedens opfattelse

Virksomhedens repræsentant har nedlagt påstand om, at momsen for 2013, 2014 og 2015 skal nedsættes med henholdsvis 12.959 kr., 32.615 kr., og 23.054 kr.

Virksomhedens repræsentant har anført følgende:

”[...]

Begrundelse

Indkomståret 2013

For indkomståret 2013 er vi ikke enige i, at følgende beløb er anset som yderligere omsætning i virkeligheden.

SKATs bilag 1:

Honorar 31.910,38 kr.

Honorar 2.000 kr., 15.888,38 kr. 5.736 kr. og 8.286 kr. i alt 31.910,38 kr. er modtaget fra [forening2] og dækker udlæg foretaget for [forening2], hvorfor [forening2] heller ikke har indberettet beløbene som A-indkomst. Det er således vores opfattelse, at der ikke skal ske beskatning af fakturerede udlæg.

4.394 kr.

Der er tale om salg af en privat køkkenmaskine. SKAT har anset dette salg for yderligere omsætning med henvisning til, at det ikke kan dokumenteres, at køkkenmaskinen ikke er indkøbt for virksomhedens midler. Som dokumentation for, at køkkenmaskinen ikke er købt for virksomhedens midler, er vedlagt kontokort 1320 (Bilag 0), hvoraf det fremgår, at der ikke for virksomhedens midler er indkøbt en køkkenmaskine.

3.278 kr.

Der er tale om salg af et privat maleri til [person2] 3.000 kr. samt udlæg taxi for fragt 278 kr.

SKATs bilag 2:

5.159 kr.

Der er tale om salg af en privat popcornmaskine til [person10]. Bilag R, Dagsdato 19805.

30.000 kr.

Modtaget udlæg fra [virksomhed2] som [person1] betalte ved opstart af sin virksomhed. Se bilag T (faktura til [virksomhed2]), bilag A ([person1]s udlæg) og bilag AD (mellemregning med [virksomhed2]).

1.000 kr.

Salg af privat maleri. Kvittering dags dato, og SKAT har tidligere godkendt salget. Se bilag R.

20.949 kr.

Beløbet er indbetalt i bank den 9. december 2013 med teksten "lndb [...27] [virksomhed1]". Beløbet kommer fra-kassen, faktura 12407 13.449 kr. (check), kontant 7.500 kr. (tidligere omsætning) fra-kassen i alt 20.949 kr. Se bilag AA.

Indkomståret 2014

SKATs bilag 1:

11.040 kr.

Der er tale om et privat lån fra [person3]. Lånet er anvendt til reparation af privat bil og blev aftalt over en middag, derfor teksten "tak for mad". SKAT har modtaget låneaftalen, men har ikke tillagt den værdi, idet aftalen er indsendt efter SKATs forslag. SKAT har ikke tidligere forespurgt, om der forelå en låneaftale, hvorfor den naturligvis er fremsendt i høringsfristen. Låneaftalen er vedlagt som bilag S.

5.000 kr.

Der er tale om et privatlån fra forældre.

SKATs bilag 1:

3.740 kr.

Privat indkøb og udlæg. SKAT har anset, at disse varer er fratrukket varekøb, hvorfor disse skal tillægges omsætningen. Bilag AG er vedlagt, hvoraf det fremgår, at dette varekøb ikke er fratrukket i regnskabet.

3.145 kr.

Betaling af varer indkøbt privat til en privat fest for tidligere papsøn. SKAT har anset, at disse varer er fratrukket varekøb, hvorfor disse skal tillægges omsætningen. Bilag AH og Al er vedlagt, hvoraf det fremgår, at dette varekøb ikke er fratrukket i regnskabet.

1.100 kr.

Privat indkøb og udlæg. SKAT har anset, at disse varer er fratrukket varekøb, hvorfor disse skal tillægges omsætningen. Bilag AH og Al er vedlagt, hvoraf det fremgår, at dette varekøb ikke er fratrukket i regnskabet.

SKATs bilag 2:

Der er en samlet positiv kontantbeholdning primo 2014 på 29.025,64 kr.

30.000 kr.

Beløbet er indbetalt i bank den 19. marts 2014 med teksten "lndb [...]0559 fest". Se afstemning af privat konto bilag AB. Indsætningen vedrører omsætning i virksomheden.

10.000 kr.

Beløbet er indbetalt i bank den 19. marts 2014 med teksten "lndb [...]0561 fest". Se afstemning af privat konto. Se bilag AB. Indsætningen vedrører omsætning i virksomheden.

10.000 kr.

Beløbet er indbetalt i bank den 9. april 2014 med teksten "lndb [...]0576 fest". Se afstemning af privat konto bilag AB. Indsætningen vedrører omsætning i virksomheden.

15.000 kr.

Beløbet er indbetalt i bank den 23. april 2014 med teksten "lndb [...]0753 fest". Se afstemning af privat konto bilag AB. Indsætningen vedrører omsætning i virksomheden.

11.000 kr.

Beløbet er indbetalt i bank den 30. september 2014 med teksten "lndb [...]0604". Se afstemning af privat konto bilag AB. Indsætningen vedrører omsætning i virksomheden.

10.000 kr.

Beløbet er indbetalt i bank den 4. november 2014 med teksten "lndb [...]0650". Se afstemning af privat konto bilag AB. Indsætningen vedrører omsætning i virksomheden.

15.000 kr.

Beløbet er indbetalt i bank den 9. december 2014 med teksten "lndb [...]0500 Selskaber''. Se afstemning af privat konto bilag AB. Indsætningen vedrører omsætning i virksomheden.

15.000 kr.

Beløbet er indbetalt i bank den 17. december 2014 med teksten "lndb [...]0511 selskaber". Se afstemning af privat konto bilag AB. Indsætningen vedrører omsætning i virksomheden.

Primoposteringen på konto 6130: Privat er 29.025,64 kr. jf. ultimo kassen 2013 afstemt med bilag AB Konto 6130 Privat er på intet tidspunkt i løbet af året negativ med mere end 29.025,64 kr., hvorfor alle beløb indbetalt fra konto 6130 stammer fra virksomhedens omsætning og ikke udeholdt omsætning.

Ultimosaldoen på konto 6130 "privat" er 68.170, 75 kr. Ultimosaldoen på konto 5810 "kassebeholdningen" er -49.846,04 kr. Samlet er de to konti positive ultimo med 18.324, 71 kr., hvilket klart indikerer, at der ikke har manglet omsætning i forhold til indsætninger i bank.

Vedrørende indkomståret 2014 skal omsætningen nedsættes med 7.344,00 kr. og momsen med 1.836 kr., idet denne omsætning og moms er medregnet pr. 26. november 2013, altså både den 26. november 2013 og den 2. januar 2014. Se bilag M 26/11-2013 og bilag 2/1- 2014.

Vedrørende indkomståret 2014 skal omsætningen yderligere nedsættes med 11.098,40 kr. og momsen med 2.774,60 kr., idet denne omsætning er medtaget både den 18. maj 2014 og 2. juli 2014. Se bilag AB 18/5-2014 og 2/6-2014.

Indkomståret 2015:

SKATs bilag 1:

1.850 kr.

Salg af privat køkkenudstyr.

8.000 kr.

Der er tale om et privatlån fra forældre. Der er for indkomståret 2015 lånt 75.000 kr. i alt fra forældre. Beløbet fremgår af regnskaberne, og SKAT har ikke sat tvivl om dette lån.

5.339,66 kr.

Ved ophør af lejemålet har [person1] 5.339,66 kr. til gode hos [virksomhed2]. Se bilag AD, hvor tilgodehavende fremgår.

6.699 kr.

Udlæg for olie [virksomhed2]. Som det fremgår af bilag AJ, er beløbet ikke fratrukket i regnskabet.

8.640,58 kr.

Lån til køb af olie af [person8]. Låneaftale er vedlagt som bilag P.

2.555,00 kr.

Salg af privat musikanlæg.

SKATs bilag 2

Der er en samlet positiv kontantbeholdning primo 2015 på 18.324,71 kr.

12.000 kr.

Beløbet er indbetalt i bank den 5. januar 2015 med teksten "lndb [...]1008". Se afstemning af privat konto bilag AC. Indsætningen vedrører omsætning i virksomheden.

4.000 kr.

Beløbet er indbetalt i bank den 13. januar 2015 med teksten "lndb [...]1029". Se afstemning af privat konto bilag AC. Indsætningen vedrører omsætning i virksomheden.

6.000 kr.

Beløbet er indbetalt i bank den 16. februar 2015 med teksten "lndb [...]1077". Se afstemning af privat konto bilag AC. Indsætningen vedrører omsætning i virksomheden.

6.626 kr.

Beløbet er indbetalt i bank den 18. februar 2015 med teksten "Overførelse". Se afstemning af privat konto bilag AC. Indsætningen vedrører omsætning i virksomheden.

6.000 kr.

Beløbet er indbetalt i bank den 24. marts 2015 med teksten "lndb [...]1140". Se afstemning af privat konto bilag AC. Indsætningen vedrører omsætning i virksomheden.

8.000 kr.

Beløbet er indbetalt i bank den 1. april 2015 med teksten "lndb [...]1155". Se afstemning af privat konto bilag AC. Indsætningen vedrører omsætning i virksomheden.

8.000 kr.

Beløbet er indbetalt i bank den 8. september 2015 med teksten "lndb [...]1421". Se afstemning af privat konto bilag AC. Indsætningen vedrører omsætning i virksomheden.

Der skal endvidere gøres opmærksom på, at SKAT ikke har godkendt fradrag for husleje [virksomhed2] på 21.000 kr. plus moms samt lokaleleje 4.250 kr. plus moms, hvilket der efter vores opfattelse skal gives fradrag for jf. SL § 6, stk. 1 litra a. Beløbet er modregnet i Depositum [person1] retur. Se bilag AD.

Regnskabet for indkomståret 2015 er vedlagt som bilag AE, hvoraf det fremgår, at der ikke er fratrukket husleje.

[...]”

På mødet med Skatteankestyrelsens sagsbehandler fremsatte repræsentanten bl.a. følgende bemærkninger:

”Repræsentanten gjorde indledningsvis opmærksom på, at hun har ændret henvisningerne til bilagene fra bogstaver til tal.

Repræsentanten foretog en gennemgang af klagen og bilagene hertil.

Repræsentanten fremlagde et nyt dokument i form af bilag 5, der er en bekræftelse fra [forening1] (tidligere [forening2]) vedr. [person1]s afholdte udgifter i forbindelse med råvareindkøb.

Repræsentanten gav os dokumenter i form af talepapiret, opgørelse over indsætninger på erhvervskontoen og bilag med nye bilagsnumre.

[...].”

Landsskatterettens afgørelse

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Der fremgår af momslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2015).

Momsregistrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode til skatteforvaltningen angive størrelsen af virksomhedens indgående og udgående merværdiafgift i perioden. Forskellen mellem den indgående og udgående afgift er virksomhedens afgiftstilsvar. Det fremgår af momslovens §§ 56, stk. 1, og 57, stk. 1.

Momsregistrerede virksomheder skal ifølge momslovens § 55 føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse og kontrol af merværdiafgiften. Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab.

Kravene til regnskabet fremgår af kapitel 13 i momsbekendtgørelsen, bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006) og årsregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 323 af 11. april 2011).

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan afgiften fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2.

SKAT og Skatteankestyrelsen har modtaget regnskaber og råbalancer for 2013, 2014 og 2015 samt kontoudtog. Indehaveren har ikke fremsendt dokumentation i form af kassekladder, z-bonner eller andet til at dokumentere den daglig registrering og bogføring af virksomhedens kontante pengestrømme og bankbevægelser. Indehaveren har derfor ikke dokumenteret eller i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at der er foretaget effektive, daglige kasseafstemninger.

Da kravene til regnskabsmaterialet ikke er opfyldt, kan virksomhedens regnskabsmateriale ikke danne grundlag for en nøjagtig opgørelse af virksomhedens momspligtige omsætning i virksomheden for 2013, 2014 og 2015.

SKAT har tilsidesat virksomhedens regnskabsmateriale, men har valgt at lægge de selvangivne resultater til grund. SKAT har herefter skønsmæssigt forhøjet virksomhedens salgsmoms på baggrund af konstaterede konkrete indsætninger på klagerens privatkonto og virksomhedens erhvervskonto, som SKAT ikke har kunnet afstemme med det fremlagte bilagsmateriale.

Indsætninger på konti

Det fremgår af sagen, at der er konstateret betydelige indsætninger på indehaverens bankkonti på i alt 112.520,38 kr. i 2013, 173.065,14 kr. i 2014 og 87.670,24 kr. i 2015, der ikke kan henføres til allerede beskattet indkomst.

Ud fra karakteren af indsætningerne samt størrelsen heraf anses det for berettiget, at SKAT har anset indsætningerne for at være indkomst og yderligere omsætning i virksomheden, og at indsætningerne derfor er skattepligtige.

Indsætninger for afgiftsperioden 4. kvartal 2013:

Salg af private genstande og udlæg for taxa:

Indehaverens repræsentant har forklaret, at indsætningerne på 4.394 kr., 3.278 kr., 5.159 kr. og 1.000 kr. er salg af private genstande i form af henholdsvis køkkenmaskine, maleri inklusiv udlæg for fragt med taxa, popcornmaskine og maleri.

For så vidt angår forklaringen om, at indsætningen på 4.394 kr. er salg af en privat køkkenmaskine, finder retten, at det ikke er dokumenteret eller tilstrækkeligt godtgjort, at der er tale om salg af en privat genstand.

Indehaveren har fremlagt et kontokort for perioden 1. januar 2013 til 15. oktober 2013 for konto 1320, hvoraf det ses, at der ikke er købt en køkkenmaskine i virksomheden i denne periode. Indehaveren har ikke herved dokumenteret eller tilstrækkeligt godtgjort, at indsætningen vedrører salg af en privat køkkenmaskine. Retten har desuden lagt vægt på, at der ikke er fremlagt kvittering for køb af en privat køkkenmaskine samt, at det ikke er muligt at følge pengestrømmen.

For så vidt angår forklaringen om, at indsætningen på 3.278 kr. vedrører et salg af et privat maleri til 3.000 kr. og et udlæg for fragt via taxa, er der ikke fremlagt nærmere dokumentation herfor. Retten finder derfor, at det ikke er dokumenteret eller tilstrækkeligt godtgjort, at der er tale om salg af en privat genstand og et udlæg for fragt.

For så vidt angår påstanden om, at indsætningen på 1.000 kr. vedrører salg af et privat maleri, finder retten, at det ikke er dokumenteret eller tilstrækkeligt godtgjort, at der er tale om salg af en privat genstand. Indehaveren har fremlagt en dags dato kvittering for salget af maleriet. Retten finder, at dags dato kvitteringer ikke udgør tilstrækkelig dokumentation for, at indsætningen stammer fra salg af en privat genstand, som ikke er skattepligtig. Retten har herudover lagt vægt på, at der ikke er fremlagt kvittering for køb af maleriet eller dokumentation for pengestrømmen.

For så vidt angår påstanden om, at indsætningen på 5.159 kr. er salg af en privat popcornmaskine, finder retten, at det ikke er dokumenteret eller tilstrækkeligt godtgjort, at der er tale om salg af en privat genstand. Indehaveren har fremlagt en dags dato kvittering for salget af popcornmaskinen. Retten finder, at en dags dato kvittering ikke udgør tilstrækkelig dokumentation for, at indsætningen stammer fra salg af en privat genstand, som ikke er skattepligtig. Retten har herudover lagt vægt på, at der ikke er fremlagt kvittering for køb af popcornmaskinen eller dokumentation for pengestrømmen.

Udlæg fra forsamlingshus:

Virksomhedens repræsentant har forklaret, at indsætningen på 30.000 kr. udgør tilbagebetaling af udlæg, som er betalt af indehaveren ved opstart af virksomheden. Repræsentanten har henvist til to ordrebekræftelser på 26.978,10 kr. og 3.816 kr., kontoudtog samt [virksomhed2]’ mellemregningskonto, hvorpå 30.000 kr. med teksten ”Depositum [person1]” er fremhævet.

Retten finder ikke, at indsætningen på 30.000 kr. rettelig kan anses for at vedrøre udlæg. Retten har lagt vægt på, at der ikke er overensstemmelse mellem indsætningen på 30.000 kr. og summen af de to fakturaer, som repræsentanten har henvist til. Retten har tillige lagt vægt på, at det ikke er muligt at følge pengestrømmen vedrørende den konkrete indsætning.

Kontanter og check fra-kassen:

Virksomhedens repræsentant har forklaret, at indsætningen på 20.949 kr. stammer fra-kassen i form af en check på 13.449 kr. og kontanter på i alt 7.500 kr., som blev indsat i banken.

Retten finder, at indsætningen på 20.949 kr. ikke kan henføres til overført kassebeholdning, da det ikke er dokumenteret eller tilstrækkeligt godtgjort, at der er tale om kassebeholdning. Retten har lagt vægt på det mangelfulde regnskab, herunder at virksomhedens kontante pengestrømme ikke har været bogført. Der er ikke udarbejdet og ført kassekladder, z-bonner eller andet, der kan dokumentere, at indsætningen kommer fra-kassebeholdningen.

På baggrund af ovenstående finder retten, at indsætningerne på indehaverens konti på i alt 80.610 kr. i 2013 udgør yderligere omsætning i virksomheden og dermed erhvervsmæssig indkomst, hvoraf der skal beregnes salgsmoms, jf. momslovens § 4.

Indsætninger for afgiftsperioderne 1. til 4. kvartal 2014:

Privatlån:

Virksomhedens repræsentant har forklaret, at indsætningerne på 11.040 kr. og 5.000 kr. er henholdsvis et privatlån til reparation af bil og et privatlån fra indehaverens forældre.

For så vidt angår forklaringen om, at indsætningen på 11.040 kr. hidrører fra lån, anses det ikke for dokumenteret eller tilstrækkeligt godtgjort, at indsætningen stammer fra et lån. Retten har lagt vægt på, at pengestrømmen ikke kan følges, da indehaveren ikke har fremlagt kontoudskrifter, der viser overførslen mellem parterne. Endvidere har retten lagt vægt på, at den fremlagte låneaftale alene er underskrevet af indehaveren, og ikke af långiveren.

For så vidt angår forklaringen om, at indsætningen på 5.000 kr. er et privat lån fra forældrene, anses det ikke for dokumenteret eller tilstrækkeligt godtgjort, at indsætningen stammer fra lån, idet repræsentanten ikke har fremlagt nærmere dokumentation herfor eller den underliggende pengestrøm.

Privat indkøb og udlæg:

Virksomhedens repræsentant har forklaret, at indsætningerne på 3.740 kr., 1.100 kr. og 3.145 kr. stammer fra private indkøb og udlæg.

Retten finder, at det ikke er dokumenteret eller tilstrækkeligt godtgjort, at indsætningerne hidrører fra private indkøb eller udlæg. Retten har lagt vægt på, at der ikke er fremlagt kvitteringer for indkøb og udlæg. Retten har endvidere lagt vægt på, at der ved indsætningen på 3.740 kr. i tekstfeltet henvises til et fakturanummer, at det af tekstfeltet ved indsætningen på 1.100 kr. fremgår ”overførsel fest [person4]”, og at det af tekstfeltet til indsætningen på 3.145 kr. fremgår ”VEDR. KONF.” Derudover har retten lagt vægt på, at det ikke er muligt at følge pengestrømmen.

Repræsentanten henviser tillige til flere kontokort og fremhæver, at det af disse kan ses, at der ikke er fratrukket varekøb i regnskabet. Retten skal hertil bemærke, at det forhold, at varekøbene ikke fremgår af kontokortene, ikke i sig selv udgør dokumentation for, at indsætningerne ikke vedrører yderligere momspligtig omsætning i virksomheden.

Indbetalinger på erhvervskonto:

Virksomhedens repræsentant har forklaret, at kontantindsætningerne på henholdsvis 30.000 kr., 10.000 kr., 10.000 kr., 15.000 kr., 11.000 kr., 10.000 kr., 15.000 kr. og 15.000 kr. vedrører allerede indregnet omsætning i virksomheden.

Retten finder, at det ikke er dokumenteret eller er blevet tilstrækkeligt godtgjort, at indsætningerne stammer fra midler, der allerede er beskattede eller ikke skal beskattes hos indehaveren. Det er ikke muligt at afstemme de konkrete indsætninger med den bogførte omsætning, herunder med virksomhedens kontante pengestrømme, der ikke har været bogført, hvorfor den af repræsentanten fremsatte nettobetragtning ikke udgør dokumentation for, at de enkelte kontantindsætninger allerede indgik som omsætning i virksomhedens regnskab. Retten finder det derfor berettiget, at SKAT har anset indsætningerne som yderligere omsætning i virksomheden.

På baggrund af ovenstående finder retten, at indsætningerne på indehaverens konti på i alt 162.665 kr. i 2014 udgør yderligere omsætning i virksomheden og dermed erhvervsmæssig indkomst, hvoraf der skal beregnes salgsmoms, jf. momslovens § 4.

Virksomhedens repræsentant anfører i klagen, at virksomhedens overskud i indkomståret 2014 skal nedsættes med 7.344 kr. og 11.098 kr., i alt 18.442 kr., og at salgsmomsen i 2014 skal nedsættes med 4.610 kr., idet to posteringer vedrørende omsætningen er bogført dobbelt. SKAT har i høringssvaret udtalt, at SKAT anser det for dokumenteret, at beløbene er bogført dobbelt.

Landsskatteretten kan i medfør af skatteforvaltningslovens § 45 alene foretage afledte ændringer, i det omfang ændringerne står i forbindelse med det påklagede forhold. Det fremgår af den påklagede afgørelse, at SKAT har lagt det selvangivne resultat til grund og alene foretaget en forhøjelse af ansættelsen på baggrund af de konkrete indsætninger. Posteringerne kan ikke henføres til ændringsbeløbene i SKATs afgørelse, hvorfor virksomheden henvises til at anmode om ekstraordinær genoptagelse efter reglerne i skatteforvaltningslovens §§ 26-27 og §§ 31-32.

Indsætninger for afgiftsperioderne 1. til 4. kvartal 2015:

Salg af private genstande:

Virksomhedens repræsentant har forklaret, at indsætningerne på 1.850 kr. og 2.555 kr. vedrører salg af private genstande af henholdsvis køkkenudstyr og musikanlæg.

For så vidt angår forklaringen om, at indsætningen på 1.850 kr. vedrører salg af privat køkkenudstyr, finder retten, at det ikke er dokumenteret eller tilstrækkeligt godtgjort, at indsætningen stammer fra salg af en privat genstand. Retten har særligt lagt vægt på, at der til indsætningen er oplyst et fakturanummer, og at der i øvrigt ikke er fremlagt kvitteringer eller andet materiale, der understøtter forklaringen om, at indsætningen rettelig vedrører salg af privat køkkenudstyr.

For så vidt angår forklaringen om, at indsætningen på 2.555 kr. vedrører salg af et privat musikanlæg, er der ikke fremlagt dokumentation herfor. Det er derfor ikke dokumenteret, at indsætningen vedrører et salg en privat genstand.

Lån:

Virksomhedens repræsentant har forklaret, at indsætningerne på 8.000 kr. og 8.640,58 kr. hidrører fra lån.

For så vidt angår indsætningen på 8.000 kr. har repræsentanten gjort gældende, at det er et lån, der er en del af et samlet lån på 75.000 kr. fra indehaverens forældre. Derudover har repræsentanten gjort gældende, at lånet på 75.000 kr. fremgår af regnskaberne. Retten har konstateret, at der af indkomst- og formueopgørelsen for 2015 fremgår et privat lån på 75.000 kr.

Retten finder det ikke dokumenteret eller tilstrækkelig godtgjort, at beløbet på 8.000 kr. er et lån fra indehaverens forældre. Retten har lagt vægt på, at indehaveren ikke har fremlagt kontoudtog, der gør det muligt at følge pengestrømmen mellem parterne. Der er heller ikke fremlagt et lånedokument for lånet. Derudover finder retten, at angivelsen af private lån på 75.000 kr., i indkomst- og formueopgørelsen ikke udgør dokumentation for, at indsætningen på 8.000 kr. er en del heraf, eller at beløbet vedrører et lån fra indehaverens forældre.

For så vidt angår forklaringen om, at indsætningen på 8.640,58 kr. hidrører fra et lån til køb af olie, finder retten, at dette ikke er dokumenteret eller tilstrækkeligt godtgjort. Retten har lagt vægt på, at pengestrømmen ikke kan følges, da der ikke er fremlagt kontoudtog eller andre oplysninger, der dokumenterer overførslerne i form af udbetalingen af lånet fra [person8] eller de oplyste tilbagebetalinger på lånet. Endvidere har retten lagt vægt på, at det fremlagte lånedokument og långivers underskrift ikke er dateret, ligesom låneaftalen må anses for udarbejdet i forbindelse med sagens behandling i SKAT.

Udlæg for olie:

Virksomhedens repræsentant har forklaret, at indsætningen på 6.669 kr. er tilbagebetaling af udlæg for olie, som indehaveren har afholdt for [virksomhed2]. Retten finder, at det ikke er dokumenteret eller tilstrækkeligt godtgjort, at indsætningen er tilbagebetaling af et udlæg, som indehaveren har afholdt. Retten har lagt vægt på, at indehaveren ikke har fremlagt en faktura for købet af olien, at der ikke er fremlagt dokumentation for indehaverens afholdelse af udgiften, samt at pengestrømmen ikke kan følges. Derudover har retten lagt vægt på, at det heller ikke fremgår af mellemregningskontoen for [virksomhed2], at indehaveren har foretaget udlæg for olie på 6.669 kr.

Omsætning i virksomheden:

Virksomhedens repræsentant har forklaret, at kontantindsætningerne på henholdsvis 12.000 kr., 4.000 kr., 6.000 kr., 6.626 kr., 6.000 kr., 8.000 kr. og 8.000 kr. vedrører allerede indregnet omsætning i virksomheden.

Retten finder, at det ikke er dokumenteret eller er blevet tilstrækkeligt godtgjort, at indsætningerne stammer fra midler, der allerede er beskattede eller ikke skal beskattes hos indehaveren. Det er ikke muligt at afstemme de konkrete indsætninger med den bogførte omsætning, herunder med virksomhedens kontante pengestrømme, der ikke har været bogført, hvorfor den af repræsentanten fremsatte nettobetragtning ikke udgør dokumentation for, at de enkelte kontantindsætninger allerede indgik som omsætning i virksomhedens regnskab. Retten finder det derfor berettiget, at SKAT har anset indsætningerne som yderligere omsætning i virksomheden.

På baggrund af ovenstående finder retten, at indsætningerne på indehaverens konti udgør yderligere omsætning i virksomheden og dermed erhvervsmæssig indkomst, hvoraf der skal beregnes salgsmoms, jf. momslovens § 4.

SKAT har i høringssvaret til Skatteankestyrelsen tilkendegivet, at virksomhedens overskud og salgsmoms i 2015 skal nedsættes med henholdsvis 4.271 kr. og 1.067 kr., idet SKAT anser indsætningen på 5.339,66 kr. for at vedrøre en mellemregning med [virksomhed2].

Retten finder, at indsætningen på 5.339,66 kr. hidrører fra mellemregningskontoen for [virksomhed2], idet det fremgår af mellemregningskontoen, at der for 2015 er en difference på -5.339,66 kr. i indehaverens favør efter en afsluttende modregning af skyldig leje m.v. i depositummet. Retten finder derfor, at beløbet på 5.339,66 kr., der er indbetalt på indehaverens konto, er en udligning af mellemregningskontoen, da der blandt andet er tale om tilbagebetaling af depositum. Retten finder derfor, at beløbet på 5.339,66 kr. ikke er momspligtig omsætning i virksomheden i 2015. Salgsmomsen nedsættes derfor med 1.067 kr.

Virksomhedens repræsentant anfører i klagen, at virksomhedens salgsmoms i 2015 skal nedsættes med momsen af huslejeudgifterne på 21.000 kr. og 4.250 kr., i alt 25.250 kr. Det fremgår af den påklagede afgørelse, at SKAT har lagt det selvangivne resultat til grund og alene foretaget en forhøjelse af ansættelsen på baggrund af de konkrete indsætninger. Posteringerne kan ikke henføres til ændringsbeløbene i SKATs afgørelse, hvorfor virksomheden henvises til at anmode om ekstraordinær genoptagelse efter reglerne i skatteforvaltningslovens §§ 31-32.

På baggrund af ovenstående stadfæster Landsskatteretten SKATs afgørelse vedrørende den skønsmæssige forhøjelse af virksomhedens salgsmoms for 4. kvartal 2013 på 16.122 kr.

For afgiftsperioden 1. kvartal til 4. kvartal 2014 stadfæster Landsskatteretten SKATs afgørelse.

For afgiftsperioden 1. kvartal 2015 til 4. kvartal 2015 nedsætter Landsskatteretten salgsmomsen med 1.067 kr., idet retten godkender fradrag vedrørende mellemregningskontoen.

Retten har konstateret, at virksomheden afregner moms pr. kvartal. Retten periodiserer derfor salgsmomsen kvartalsvis for afgiftsperioderne 2013, 2014 og 2015:

Salgsmomsen skal fordeles med 16.122 kr. for 4. kvartal 2013. Salgsmomsen for 1. til 4. kvartal 2014 skal fordeles med henholdsvis 8.956 kr., 12.657 kr., 2.600 kr. og 8.320 kr. Salgsmomsen for 1. til 4. kvartal 2015 skal fordeles med henholdsvis 6.925 kr., 3.570 kr., 5.461 kr. og 511 kr.