Kendelse af 21-12-2020 - indlagt i TaxCons database den 23-01-2021

Journalnr. 16-1560245

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Afgiftsperioden 01-01-2014 – 31-12-2014

Skønsmæssig forhøjelse af momstilsvaret

237.500 kr.

0 kr.

237.500 kr.

Faktiske oplysninger

Selskabets hovedaktivitet er at formidle viden om den nyeste teknologi til erhvervslivet, det offentlige og private. Anpartskapitalen er i indkomståret 2014 ejet af [virksomhed1] ApS, [virksomhed2] ApS og [virksomhed3] ApS.

SKAT har anmodet selskabet om at fremkomme med materiale til brug for sagsbehandlingen hos SKAT, hvilket ikke fuldt ud er efterkommet af selskabet.

Selskabets revisor har i årsregnskabet anført følgende revisionsforbehold:

"Selskabets revisor tog sidste år forbehold grundet manglende dokumentation af væsentlige poster i regnskabet med manglende konklusion til følge.

Vi tager forbehold for selskabets åbningsbalance for indeværende regnskabsår og de justeringer i resultatopgørelsen, som selskabet har måttet foretage. Som omtalt i ledelsens beretning har selskabets egen gennemgang af balanceposter primo medført nedskrivninger over resultatopgørelsen i år med t.DKK 630 før skat."

SKAT har tilsidesat selskabets regnskabsgrundlag, hvorefter indkomsten og momstilsvaret er forhøjet skønsmæssigt. Ved udøvelsen af skønnet har SKAT lagt vægt på en konstateret omsætningsdifference (550.000 kr. + 250.000 kr.) samt omfanget af udokumenterede fratrukne beløb (400.000 kr.).

Skatteankestyrelsen har indkaldt dokumentationsmateriale hos selskabets repræsentant, men har ikke modtaget yderligere materiale.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar for afgiftsperioden 01-01-2014 – 31-12-2014 skønsmæssigt med 237.500 kr.

SKAT har foretaget en stikprøvevis gennemgang af det tilgængelige regnskabsmateriale.

Der kan ikke foretages en afstemning af bogføringen til det indsendte årsregnskab, og der er konstateret en difference på 41.151,64 kr. som for lidt medregnet resultat af virksomhed.

Bogføringen er præget af usædvanlig mange udstedte kreditnotaer, og der er i alt foretaget 95 debiteringer på omsætningskonti med et samlet beløb på 1.179.895 kr. ud af en samlet nettoomsætning på 3.624.211 kr. Det er konstateret, at enkelte posteringer skyldes, at det samlede fakturabeløb er faktureret ad 2 omgange således, at første opkrævning debiteres ved bogføringen af anden opkrævning.

Ved en tilfældig stikprøve er det konstateret vedrørende advokatanpartsselskabet [virksomhed4], at der ifølge bogføringen er udstedt 8 fakturaer over en periode på et halvt år (beløb i alt 144.005,25 kr.). Debitorkontoen er udlignet til 0 kr. ved udstedelse af 4 stk. kreditnotaer. Der er ikke registreret indbetalinger på kontoen.

Bogføringen er for størstedelens vedkommende ikke dokumenteret ved et underliggende bilag. I det anvendte bogføringsprogram er det muligt at indscanne den originale underliggende bilagsdokumentation. Dette er sket i enkelte tilfælde. For en større dels vedkommende er bilagshåndteringen sket ved anvendelsen af systemet ”[...]” således, at fakturaoplysninger fremgår i en systematiseret udgave. Den originale faktura ses ikke.

Omkostninger, der godtgøres medarbejderne efter udlæg, fremgår ligeledes i et skemaopbygget bilag uden tilknytning af faktiske udgiftsbilag. Enkelte konti har ingen bilagstilknytning, hvilket eksempelvis er tilfældet med de posterede beløb på varekøbskontoen (konto 1309), som er fratrukket i regnskabet med 427.736,- kr.

Med bogføringsdato den 1/7-2014 er der foretaget en masse reguleringer der vanskeliggør transaktionssporet.

Ekstraordinær udgift kan ikke vurderes skattemæssig fradragsberettiget.

Udgift på 647.854,- kr. er sammensat af 7 stk. debiteringer på i alt 1.723.486,10 kr. og 4 stk. krediteringer på i alt 1.075.631,25 kr. Posteringerne er tekstet "reguleringer" og er ikke dokumenteret ved underliggende bilag.

Driftsmiddelkøb er ikke dokumenteret ved bilag.

Registrerede kundeindbetalinger overstiger selvangivet omsætning. Kontokort for benyttet bankkonto [...00] kategoriserer foretagne posteringer. Det kan heraf udledes, hvilke posteringer der kan henføres til indbetalinger fra kunder. På denne baggrund er der udarbejdet en omsætningskontrol:

Kundeindbetalinger if. bankkonto

5.433.538 kr.

- salg ex. moms if. regnskab

- 319.577 kr.

- debitorer primo

- 1.209.419 kr.

+ debitorer ultimo

+ 930.358 kr.

4.834.900 kr.

- moms

- 967.780 kr.

+ salg ex moms

+ 319.577 kr.

Beregnet omsætning i alt

4.186.697 kr.

Selvangivet omsætning

3.624.211 kr.

Difference

562.486 kr.

·. 562.486 kr.

Moms af difference

140.622 kr.

Herudover er der omsætning med Grønlandsk kunde på 250.000,- kr., hvor indbetalingen ikke er registreret som kundeindbetaling, men som "finansbilag"

Det er SKATs opfattelse, at selskabets bogføring ikke opfylder kravene til et fyldestgørende regnskab, der kan danne grundlag for en korrekt opgørelse af den skattepligtige indkomst, jf. kravene i bekendtgørelsen nr. 12/6-2006 for mindre virksomheder samt bogføringsloven.

Opfattelsen begrundes med, at det regnskabsmateriale, der har været tilgængeligt for SKAT, ikke har kunnet afstemmes til det indsendte årsregnskab.

Den stikprøvevise gennemgang af det tilgængelige materiale har ligeledes vist, at bogføringen for en stor dels vedkommende ikke kan dokumenteres ved et underliggende bilag, og at reguleringsposte­ ringer ikke kan ses begrundet i årets aktiviteter.

Med henvisning til Skattekontrollovens § 5 stk. 3, jf. § 6, stk. 7, jf. stk. 1-2, foretages skatteansættelsen herefter skønsmæssigt.

Den selvangivne skattepligtige indkomst forhøjes skønsmæssigt med 1.200.000 kr. og momstilsvaret med 237.500 kr.

Ved udøvelsen af skønnet er der hovedsagelig henset til størrelsen på den konstaterede omsætningsdifference (550.000 kr. + 250.000 kr.) samt omfanget af udokumenterede fratrukne beløb (400.000 kr.).

Til de bemærkninger, der er fremkommet, og som kunne have indflydelse påskønnets størrelse, skal anføres, at faktureringen uden moms til Innovationsnetværket var udeholdt fra omsætningsberegningen og har således ingen indvirkning.

De 2 aftaler med den Grønlandske kommune, der er fremsendt, er dels vedrørende et senere indkomstår, dels meget ufuldstændig, idet der mangler flere sider. Ingen af de modtagne sider giver anledning til at tvivle på, at det er selskabet, der er rette indkomstmodtager.

Da behandlingen ikke har givet anledning til ændring af SKATs opfattelse, foretages den endelige afgørelse i overensstemmelse med det fremsendte forslag, hvorefter indkomsten er forhøjet skønsmæssigt med 1.200.000 kr.

Med henvisning til opkrævningslovens § 5, stk. 2, ændres selskabets momstilsvar tillige skønsmæssigt med 237.500 kr.

Ændringen i momstilsvaret er en direkte følge af indkomstreguleringen og er sammensat således: Moms af yderligere omsætning 25 % af 550.000 = 137.500kr. tillægges udgående afgift. Moms af udokumenterede udgifter 25 % af 400.000 = 100.000 kr. reducerer indgående afgift.

SKAT har i forbindelse med klagebehandlingen i Skatteankestyrelsen fremsendt yderligere bemærkninger således:

”(...)

Ad 1) SKAT har korrekt modtaget foretagne efterposteringer (bilag 1) på møde den 15/6-2016, hvorefter råbalancen kan afstemmes til årsregnskabet. Imidlertid er posteringerne fortsat ikke dokumenterede.

Ad 2) Forholdet er ikke tillagt afgørende betydning, men giver oplysning om den foretagne bogføring.

Ad 3) SKAT har på møde den 15/6-2016 modtaget dokumentation på, at de 2 fakturaer til "Innovationsnetværket Livsstil-Bolig" ikke skal indeholde opkrævning af moms. Det fremgår således også af SKAT's afgørelse, at forholdet ikke indgår i den skønsmæssige beregning for ansættelsen.

Ad 4) SKAT har ikke modtaget den fornødne bilagsdokumentation eller opnået adgang til den, heller ikke elektronisk. Som det er anført i klagen, kunne selskabets repræsentant heller ikke på møde den 15/6-2016 fremvise en eneste bilagshenvisning der refererede til et korrekt grundbilag. Selskabets repræsentant har under sagens behandling tidligere anført, at bilagsdokumentationen 2 gange er fremsendt uden dog at være modtaget af SKAT.

Ad 5) Ingen bemærkninger.

Ad 6) Den ekstraordinære udgift er ikke dokumenteret. Repræsentantens forklaring er ikke dokumenteret.

Ad 7) Skønnet for ansættelsen bygger til dels på den i sagen viste omsætningsberegning. Specifikation af kundeindbetalinger er udskrevet fra selskabets bogføring (bilag 2) Der er ikke fremkommet konkrete dokumenterede indsigelser til beregningen.

Ad 8) Selskabets repræsentant har fremført at anførte kundeindbetalinger ikke nødvendigvis vedrører selskabet, og har fremsendt materiale til dokumentation herfor på en enkelt sag "Grønlandsk kunde" (bilag 3+4) De fremsendte kontrakter dokumenterer ikke påstanden. De er ufuldstændige, og den ene vedrører et andet indkomstår.

(...)”

Selskabets opfattelse

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at den skønsmæssige forhøjelse på 237.500 kr. af momstilsvaret for afgiftsperioden 2014 skal nedsættes til 0 kr.

Repræsentanten har til støtte for sin påstand anført følgende:

”(...)

Indledningsvist er det meget væsentligt at kende og forstå den virksomhed, som [virksomhed5] A/S (i det følgende kaldet [virksomhed5]) driver. [virksomhed5] har en række datterselskaber (og flere kommer til), som hver især kender til det nyeste af det nye inden for nye muligheder for opsamling og formidling af information, udfordrer virksomheder omkring Distortion – kort sagt tilfører kunderne det allernyeste omkring de kerneværdier, som er vitale for kunderne og giver kunderne et bud på de nye trends indenfor deres respektive brancher. De fleste brancher undergår i dag enorme forandringer, og det kan være vanskeligt at følge med – men det er livsfarligt ikke at gøre det.

[virksomhed5] tilbyder prismæssigt graduerede medlemsskaber, som kunderne kan tilmelde sig. Medlemskaberne varierer fra adgang til et månedligt kursus/medlemsmøde til deciderede jævnlige besøg hos kunden, hvor det opstilles og gennemføres workshops.

Herudover arrangerer [virksomhed5] også hyppige kurser til interessante teknologiske udviklingscentre – primært til [USA], hvor de har særdeles gode kontakter.

Det er meget væsentligt at påpege at [virksomhed5] dermed ”føder” kunderne, da det normalt, at kunderne stifter bekendtskab med [virksomhed5] ved disse arrangementer. Ud fra disse kontakter opstår der ofte opgaver, som kunderne ønsker [virksomhed5]´s medvirken til at gennemføre. Disse opgaver gennemføres gennem et af deres datterselskaber, som har den fornødne kompetence – eller i et samarbejde imellem flere datterselskaber i samarbejde.

Kundemassen består af udelukkende af større velrenommerede virksomheder – [virksomhed6], [finans1], [virksomhed7], [finans2], flere kommuner, [...], [virksomhed8], [Grønland] m.v.

Den trufne afgørelse er stort set ord til anden en kopi af den agterskrivelse selskabet modtog forud for mødet med sagsbehandleren, og jeg vil derfor tage udgangspunkt i den besvarelse jeg udarbejdede allerede på daværende tidspunkt.

Kommentarer til bemærkninger til afsnittet kontrolgennemgang (side 3 øverst)

1. På mødet blev der fremlagt afstemning af bogføringen til det indsendte regnskab. Dette godkendtes. Nu fremføres det igen, uagtet at bogføring og regnskab naturligvis stemmer helt og på nydeligste vis overens. Det kræver naturligvis at man forstår indholdet af efterposteringerne.
2. Det blev på mødet forklaret om årsagen til de mange udstedte kreditnotaer, som skyldtes, at selskabets tidligere regnskabsansvarlige ukritisk fortsatte med automatisk at generere fakturaer til abonnementer, som var opsagt. Det skal pointeres, at abonnements-faktureringen foregår automatisk via et abonnement system. Da kunderne protestere blev fakturaen krediteret igen.
3. Det er korrekt, at der ikke er tillagt moms på enkelte fakturaer. Det skyldes, at beløbet er [virksomhed5]´s andel af en bevilling, som er ansøgt af en kreds af innovationsvirksomheder. Efter ministeriet, som styrer disse bevillinger må der så ikke tillægges moms. Dokumentation kan om fornødent fremlægges, men var i øvrigt medbragt til mødet med sagsbehandleren.
4. Til mødet medbragtes nøgle til dokumentation af nogle af de foretagne posteringer. Det er korrekt, at der er nogle posteringer, som ikke er dokumenteret korrekt. Dette skyldes tilsyneladende en systemfejl, og er ikke et udtryk for, at det underliggende bilag ikke eksisterer.
5. Det er korrekt, at den tidligere bogholder har foretaget en lang række posteringer pr. 1/7 2014; idet der på daværende tidspunkt blev lavet et revideret halvårsregnskab. Disse posteringer er så senere tilbageført. Alle posteringer og revisionsporet kan følges i bogføringssystemet, men det er naturligvis mere kompliceret for en udefra kommende. Men det er helt klart muligt, at følge enhver postering i enhver henseende – og så kompliceret er det nu i øvrigt så heller ikke – enhver øvet bogholder vil kunne magte det. Men hvis man ikke har nogen bogholderimæssig baggrund bliver det jo noget tungt.
6. Den ekstraordinære udgift vedrører som forklaret på mødet indtægter, som selskabet har indtægtsført og aktiveret for regnskabsåret 2013. Disse er tilbageført i 2014 og skal rettelig medføre en regulering af selskabets indkomst for 2013 og så tillægges indkomsten i 2014. Udgiften er over de to år indkomstneutral. Dette forstod sagsbehandleren udmærket, men har tilsyneladende ikke reageret herpå.
7. Opgørelse er helt forkert og kan slet ikke foretages som anført. Dette blev påpeget og modbevist på mødet. Der eksisterer ingen ”omsætningsdifference”. Det kan slet ikke ske i systemet.
8. Som det blev forklaret på mødet vedrører flere kundeindbetalinger ikke [virksomhed5] A/S, men selskabets datterselskaber fra de arbejdsopgaver som udspringer fra selskabsmøderne. Da datterselskaberne alle (på grund af brandet, som er meget kendt og indarbejdet) har navnet f.eks [...] by [virksomhed5], [...] by [virksomhed5], [...] y [virksomhed5] osv., glemmer kunderne, at indbetale til rette selskab, men indbetaler til [virksomhed5]s bankkonto, som de jo har registreret fra starten ved måske flere års medlemsmøder. Dette er så efterfølgende rettet ved, at bogføre insbetalingen over en mellemregning med det pågældende datterselskab. Der er naturligvis ikke indbetalt fra nogen kunde, uden det er med baggrund i en udstedt og indtægtsført faktura også med hensyn til moms. Bogføringssystemet kan ikke fungere på anden måde. ALLE fakturaer skrives i E-conomic bogføringssystemet. Der er aldrig skrevet en ENESTE faktura udenom dette system. Ivrigt udskrives en meget stor del som EAN fakturaer.

De bedes fremsende en liste med de indbetalinger, som efter deres mening ikke er indtægtsført. Herefter vil vi dokumentere, at alle disse indbetalinger er med baggrund i en udstedt og indtægtsført faktura – og at momsen er registreret korrekt og afregnet. Vi har ingen dokumentation modtaget, og ønsker fortsat t den fremsendes, da dette forhold er grebet ud af den blå luft.

Der sker fortsat indbetalinger fra kunderne på de forkerte konti, på trods af utallige oplysninger fra [virksomhed5] (og datterselskaberne).

Som de anførte på mødet kunne en egentlig ombogføring måske løse problemerne, men dette er en meget stor arbejdsopgave, og jeg håber vi kan finde en anden løsning. Såfremt dette ikke er muligt, vil selskabet overveje en ombogføring. Dette har vi heller ikke fået svar på.

Hele miseren beror på, at bogholderiet er kompliceret, men det er det nu engang med 7 selskaber og nu er det oppe på 11.

(...)”

Landsskatterettens afgørelse

Momsregistrerede virksomheder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse og kontrol af afgiften. Det fremgår af momslovens § 55.

Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab.

Kravene til regnskabet fremgår af kapitel 13 i momsbekendtgørelsen, bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006) og årsregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 647 af 15. juni 2006).

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan afgiften fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Af momslovens § 37 fremgår følgende (uddrag):

”Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. Den fradragsberettigede afgift er

1) afgiften af varer og ydelser, der er leveret til virksomheden,

(...)”.

Af momsbekendtgørelse nr. 808 af 30. juni 2015, § 82 fremgår følgende (uddrag):

”Registrerede virksomheder skal til dokumentation af den indgående afgift kunne fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer og afregningsbilag, eller enhedsdokumentets eksemplar 8 med eventuelle rettelsesmeddelelser m.v. fra SKAT eller fakturaer for erhvervelser fra andre EU-lande med anførelse af sælgerens og køberens registreringsnummer. ”

Samme momsbekendtgørelse nr. 808 af 30. juni 2015 indeholder i kapitel 12 en række fakturakrav. Bekendtgørelsens § 58, stk. 1, fastsætter de nærmere krav til fakturaens indhold. Heraf fremgår:

”Med forbehold for de øvrige bestemmelser i dette kapitel skal en faktura, herunder afregningsbilag, jf. § 68 i denne bekendtgørelse, indeholde:

1) Udstedelsesdato (fakturadato).

2) Fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen.

3) Den registrerede virksomheds (sælgerens) registreringsnummer.

4) Den registrerede virksomheds og køberens navn og adresse.

5) Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser.

6) Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor et afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og forskellig fra fakturaens udstedelsesdato.

7) Afgiftsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed.

8) Gældende afgiftssats.

9) Det afgiftsbeløb, der skal betales. ”

Bestemmelsernes indhold er identisk med dagældende momsbekendtgørelse nr. 814 af 24. juni 2013, §§ 61 og 84, gældende for perioden 1. juli 2013 til 1. juli 2015.

Bestemmelsen i momslovens § 37 implementerer 6. direktivs artikel 17, nu momssystemdirektivets artikel 167 til 168, hvoraf bl.a. fremgår følgende (uddrag):

”Artikel 167

Fradragsretten indtræder samtidig med, at den fradragsberettigede afgift forfalder.

Artikel 168

I det omfang varer og ydelser anvendes i forbindelse med hans afgiftspligtige transaktioner, hvoraf der er betalt moms, har den afgiftspligtige person i den medlemsstat, hvor han foretager transaktionerne, ret til i den afgift, der påhviler ham, at fradrage følgende beløb:

a) den moms, som skal betales eller er betalt i nævnte medlemsstat for varer og ydelser, der er eller vil blive leveret til ham af en anden afgiftspligtig person.

(...)”

Af momssystemdirektivets artikel 178 og 179 fremgår følgende (uddrag):

”Artikel 178

For at kunne udøve sin fradragsret skal den afgiftspligtige person opfylde følgende betingelser:

a) for det i artikel 168, litra a), omhandlede fradrag - for så vidt angår levering af varer og ydelser - være i besiddelse af en faktura, der er udfærdiget i overensstemmelse med artikel 220-236 samt artikel 238, 239 og 240

(...)

Artikel 179

Fradraget foretages under ét af den afgiftspligtige person, ved at han i den moms, der skal betales for en afgiftsperiode, fradrager de momsbeløb, for hvilke fradragsretten i løbet af samme periode er opstået og udøves i henhold til artikel 178.

(...)”.

EU-domstolen har i sag C-664/16 (Vadan) udtalt, jf. præmis 37, at retten til momsfradrag udgør et grundlæggende princip i det fælles momssystem, som principielt ikke kan begrænses, og som umiddelbart omfatter hele det afgiftsbeløb, der er blevet betalt i forbindelse med transaktioner i tidligere omsætningsled. Domstolen slår dog samtidig fast, jf. præmis 48, at momsdirektivet, navnlig dets artikel 167, artikel 168, artikel 178, litra a), og artikel 179, samt princippet om momsens neutralitet og proportionalitetsprincippet skal fortolkes således, at en afgiftspligtig person, der ikke er i stand til at fremlægge beviser for det indgående momsbeløb, som den pågældende har betalt, ved at fremlægge fakturaer eller ethvert andet dokument, ikke kan indrømmes ret til momsfradrag alene på baggrund af et skøn.

Ved anmodning om fradrag i henhold til momsloven § 37 påhviler det selskabet at godtgøre, at betingelserne herfor er opfyldt.

SKAT har ved udøvelsen af skønnet over momstilsvaret i selskabet henset til størrelsen af en konstateret omsætningsdifference på 550.000 kr. og omfanget af udokumenterede fratrukne beløb på i alt 400.000 kr.

Selskabet har ikke fremlagt nogen form for dokumentation vedrørende disse differencer, og de registrerede kundeindbetalinger overstiger den selvangivne omsætning. SKAT har på den baggrund været berettiget til at skønne over selskabets afgiftstilsvar.

Der er efter det oplyste foretaget 95 debiteringer på omsætningskonti med et samlet beløb på 1.179.895 kr. ud af en samlet nettoomsætning på 3.624.211 kr.

Bogføringen er for størstedelens vedkommende ikke dokumenteret ved et underliggende bilag, og de originale fakturaer vedrørende selskabet er ikke fremlagt.

Landsskatteretten kan på den baggrund tiltræde SKATs opgørelse over kundeindbetalinger og konklusionen vedrørende yderligere omsætning samt fradrag, som ikke er godkendt, samt det yderligere momstilsvar som følge heraf.

Landsskatteretten stadfæster derfor afgørelsen.