Kendelse af 03-02-2020 - indlagt i TaxCons database den 19-03-2020

Journalnr. 16-1555081

SKAT har forhøjet klagerens momstilsvar med 48.870 kr. i 2012.

Landsskatteretten finder, at SKATs ansættelse af klagerens momstilsvar for første og anden halvdel af kalenderåret 2012 ikke er rettidigt foretaget.

Faktiske oplysninger

Virksomhedens indehaver var i perioden fra den 3. marts 2004 til den 30. august 2010 tilknyttet som direktør og bestyrelsesformand i selskabet [virksomhed1] ApS, som var registreret med branchekode 855300 ”Køreskoler”. Selskabet blev opløst efter konkurs den 30. august 2010.

I perioden fra den 6. januar 2003 til den 14. marts 2013 var indehaveren registreret som bestyrelsesmedlem i [virksomhed2] ApS. Selskabet var registreret med branchekode 467310 ”Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer”. [virksomhed2] ApS blev tvangsopløst den 29. juli 2013.

I indkomståret 2012 var indehaveren ansat hos [virksomhed3] ApS, CVR-nr. [...1]. [virksomhed3] ApS er registreret med branchekode 791200 ”Rejsearrangører”. Ifølge klagerens R75 kontroloplysninger arbejdede indehaveren i indkomståret 2012 1.681 timer for [virksomhed3] ApS og modtog 405.893 kr. i løn før skat.

I 2012 havde indehaveren licens som kørelærer, og kørte som vikar for [virksomhed4] og [virksomhed5].

Indehaveren havde ikke selvangivet overskud af virksomhed for indkomståret 2012 og han var ikke i 2012 registreret som momspligtig af køreskolevirksomhed.

I forbindelse med at indehaveren skulle have fornyet sin kørelærerlicens, indsendte [virksomhed5] ApS den 17. december 2013 dokumentation for indehaverens kørelæreraktivitet til politiet, herunder fakturaer udstedt af indehaveren i årene 2011, 2012 og 2013. Politiet videresendte dokumentationen til SKAT som kontroloplysninger.

For indkomståret 2012 fremsendte politiet følgende fakturaer:

Dato

Beløb

Fakturanr.

Betalingsvilkår

Modtager

5. april 2012

8.100 kr.

60212

Netto 8 dage

[virksomhed4]

15. april 2012

14.875 kr.

150412

Netto 8 dage

[virksomhed4]

30. juni 2012

15.375 kr.

30612

Netto 8 dage

[virksomhed4]

20. august 2012

6.500 kr.

1208

Netto 8 dage

[virksomhed5] ApS

20. december 2012

5.125 kr.

1220

Netto 8 dage

[virksomhed5] ApS

Af de fremsendte fakturaer fremgår det, at for så vidt angår fakturaerne udstedt til [virksomhed5] ApS er ydelserne faktureret ”i alt eksklusiv moms”, imens det ikke fremgår af de fakturaer, som indehaveren har udstedt til [virksomhed4], hvorvidt det fakturerede beløb er opgjort inklusiv eller eksklusiv moms.

På baggrund af politiets henvendelse anmodede SKAT indehaveren om at fremsende dokumentation, blandt andet dokumentation og specifikation af selvangivet B-indkomst for indkomståret 2011 og 2012, dokumentation for indtægter modtaget af [virksomhed5] ApS herunder fakturaer, samt kontoudtog for klagerens bankkonto nr. [...43] i [finans1].

Som svar på SKATs anmodning sendte indehaverens revisor en opgørelse over indehaverens B-indkomst i indkomstårene 2011 og 2012, samt dokumentation i form af fakturaer og dags dato-kvitteringer. SKAT modtog ligeledes kontoudtog for indehaverens bankkonto i [finans1] vedrørende indkomståret 2012.

Det fremgår blandt andet af indehaverens bankkontoudtog, at der den 23. april 2012 blev indsat 14.875 kr. på hans bankkonto med tekstangivelsen ”Bgs [virksomhed4]”, og at der den 11. juni 2012 blev indsat 15.375 kr. med tekstangivelsen ”Bgs [virksomhed4]”.

Efter gennemgang af bankkontoudtogene sendte SKAT en oversigt til indehaveren over de forskellige indbetalinger, som SKAT kunne konstatere, var indgået på indehaverens bankkonto.

SKAT havde i oversigten foretaget nedenstående opdeling af indsætningerne:

”(...)

1.

Data løn - blå

292.892,47 kr.

2.

[virksomhed6] – gevinster - grøn

7.946,00 kr.

3.

Formodes at vedr. ”Køreskole” - orange

117.348,00 kr.

4.

”[person1]” - gul

272.172,00 kr.

5.

”[...] m.v.h [person2]” - rød

48.000,00 kr.

6.

”pengeautomat den >dato < 2131-76”

40.000,00 kr.

7.

”pengeautomat ovf. fra [...90]”

14.500,00 kr.

8.

”pengeautomat ovf. fra [...97]”

6.000,00 kr.

9.

”indbetalt kontant – kortnr. [...94]”

21.900,00 kr.

10.

”indbetalt kontant – kortnr. [...83]”

37.000,00 kr.

11.

tak fætter du er sej

20.500,00 kr.

12.

Indbetalt kontant

18.500,00 kr.

13

[virksomhed7]

15.000,00 kr.

14.

netbank overførsel [person3] mar

11.500,00 kr.

15.

Fremmed valuta

2.008,39 kr.

16.

betaling [...08]

725,61 kr.

INDSÆTNINGER I ALT i 2012

925.992,47 kr.

(...)”

Indehaveren havde i en tidligere e-mail anført, at indsætningerne fra køreskoleeleverne var indbetalinger i forbindelse med udlæg til køreprøve bookinger. På baggrund heraf og med henvisning til punkt 3 anmodede SKAT indehaveren om at redegøre for, hvorfor der var flere indsætninger end der var udgifter til booking af køreprøver. I forhold til punkt 6-16 anmodede SKAT indehaveren om at redegøre og dokumentere hvorfra pengene kom. SKAT anmodede desuden indehaveren om at fremlægge kontospecifikationer for hans MasterCard konto.

Vedrørende punkt 3 anførte indehaverens revisor, at køreprøverne blev booket på indehaverens MasterCard og vedrørende punkt 11 oplyste revisoren i e-mail af 13. november 2015, at indehaveren havde anført, at beløbet vedrørte køreskolen og var indbetalt af [virksomhed4].

Indehaveren fremlagde herefter kontoudtog vedrørende MasterCard for perioden den 19. november 2011 til den 19. januar 2012. Indehaveren oplyste, at han havde haft deaktiveret sit kort, og at der således ikke var aktivitet i de øvrige måneder i 2012. Der fremgår ikke bevægelser af kontoudtoget for indehaverens MasterCard.

Den 16. marts 2016 fremsendte SKAT et forslag til afgørelse, hvoraf det fremgik, at SKAT ville forhøje indehaverens indkomst for indkomstårene 2012, 2013 og 2014. For så vidt angik indkomståret 2012 foreslog SKAT, at overskud af virksomhed skulle ansættes til 135.873 kr., og at anden personlig indkomst skulle ansættes til 272.172 kr. SKAT foreslog endvidere at nedsætte indehaverens selvangivne B-indkomst fra 12.515 kr. til 0 kr. og forhøje virksomhedens momstilsvar med 48.870 kr. i 2012. SKAT havde i forslaget opgjort virksomhedens momstilsvar for 2012 til 25 pct. af en beregnet nettoomsætning på 195.478 kr.

For indkomståret 2013 foreslog SKAT at forhøje overskud af virksomhed med 27.690 kr., og for indkomståret 2014 foreslog SKAT skønsmæssigt at forhøje indkomsten med 205.000 kr.

Indehaverens revisor gjorde indsigelse mod SKATs forslag for så vidt angik SKATs ansættelse af anden personlig indkomst for indehaveren i indkomståret 2012 og SKATs skønsmæssige forhøjelse af indehaverens indkomst for indkomståret 2014. I forhold til ansættelsen af overskud af virksomhed i indkomståret 2012 og forhøjelsen af overskud af virksomhed i indkomståret 2013 bemærkede indehaverens revisor, at opgørelsen af køreskoleindkomsten i 2012 og skatteansættelsen i 2013 kunne accepteres.

SKAT fremsendte herefter, den 8. juni 2016, et fornyet forslag til afgørelse. Skatteansættelsen for indkomståret 2012 og ansættelsen af momstilsvar var dog uændrede i forhold til det oprindelige forslag.

Som indsigelse til SKATs fornyede forslag, sendte indehaveren et brev til SKAT, hvori han blandt andet redegjorde for, hvorfra beløbene, der var indsat på klagerens konto med tekstangivelsen ”[person1]”, stammede. Vedrørende SKATs opgørelse af klagerens momstilsvar i 2012 bemærkede klageren, at han var enig.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar med 48.870 kr. i 2012.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”(...)

1. Overskud af virksomhed

...

1.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

2012:

En gennemgang af [person1]s bankkonto nr. [...43] viser, at der i løbet af 2012 har været indsætninger på i alt 925.992,47 kr.

Da alle indtægter skal beskattes jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a, har vi prøvet at afkode hvor disse indsætninger kommer fra.

De 117.348 kr. (se bilag 1) kan henføres til at vedr. køreskole-indkomst. Samtidig er der hævninger på 34.220 kr. (se bilag 1) som kan henføres til at vedr. køreprøve-bookinger.

Af revisors mail af 13. november 2015 fremgår det, at indsætningen på 20.500 kr. den 26.01.2012, med teksten ”tak fætter du er sej” vedr. kørerskolen.

Det opgjorte fradrag for kørsel vedr. køreskolevirksomheden godkendes med de oplyste kilometer og heraf beregnet kilometergodtgørelse med takster jf. Ligningslovens § 9B.

I 2012 har [person1] modtaget 48.000 kr. fra sin lillebror for betaling af kost og logi (se bilag 2).

Det forudsættes at der har været tale om værelsesudlejning, hvor der kan benyttes et bundfradrag på 24.000 kr. før der skal ske beskatning, jf. Ligningslovens § 15P. De resterende 24.000 kr. anses for. betaling for kost.

I henhold til ovenstående begrundelser, kan overskud af virksomhed herefter opgøres således:

2012:

Selvangivet B-indkomst på 12.515 kr. slettes, og indtægten vedr. køreskolevirksomheden opgøres og beskattes som overskud af virksomhed, jf. nedenstående opgørelse.

Overskud af køreskolevirksomhed kan opgøres til:

Køreskole indkomst jf. bankkontoudskrift – se bilag

117.348 kr.

Udgifter til Køreprøve-booking jf. bankkontoudskrift

-34.220 kr.

Fakturaer modtaget via politiet

49.975 kr.

heraf er 2 fakturaer identificeret på bankkontoudskrift

-30.250 kr.

Fakturaer og dags dato kvitteringer modtaget fra revisor

41.875 kr.

Indsat 26.01.2012 ”tak fætter du er sej”,

er jf. revisors mail af 13.11.2015 er en indbetaling fra

[virksomhed4]

20.500 kr.

Kørsel i egen bil

-29.355 kr.

Ansat overskud af køreskolevirksomhed i 2012

135.873 kr.

...

2. Momspligt
2.1. De faktiske forhold

[person1] har ikke været registreret som momspligtig af køreskolevirksomheden i indkomstårene 2012, 2013, og 2014.

Omsætningen vedr. køreskolevirksomheden har været under 50.000 kr. pr. år. i årene 2013 og 2014. For indkomståret 2012 har der været en omsætning i køreskolevirksomheden på 198.378 kr. jf. nedenstående opgørelse.

Omsætning:

Køreskole indkomst jf. bankkontoudskrift – se bilag

117.348 kr.

117.348 kr.

Udgifter til Køreprøve-booking jf. bankkontoudskrift

-34.220 kr.

Fakturaer modtaget via politiet

49.975 kr.

49.975 kr.

heraf er 2 fakturaer identificeret på bankkontoudskrift

-30.250 kr.

Fakturaer og dags dato kvitteringer modtaget fra revisor

41.875 kr.

41.875 kr.

Indsat 26.01.2012 ”tak fætter du er sej”,

er jf. revisors mail af 13.11.2015 er en indbetaling fra

[virksomhed4]

20.500 kr.

20.500 kr.

Kørsel i egen bil

-29.355 kr.

Ansat overskud af køreskolevirksomhed i 2012

135.873 kr.

229.698 kr.

Udlæg til Køreprøve-booking jf. bankkontoudskrift

-34.220 kr.

Omsætning i alt

195.478 kr.

...

2.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

[person1] har ikke været momsregistreret med sin køreskolevirksomhed i 2012.

SKATs gennemgang af regnskabsmateriale og bankkontoudskrifter for 2012 viser en samlet nettoomsætning på 198.378 kr.

Det er SKATs vurdering, at der skal afregnes indgående afgift af nettoomsætningen på 195.478 kr. med 25 % eller 48.870 kr. i henhold til momslovens § 27, stk. 1, jf. § 33.

(...)”

I forbindelse med klagesagen har SKAT afgivet følgende høringssvar:

”(...)

Der er ikke nye oplysninger i sagen, som ikke står i sagsfremstillingen.

SKATs bemærkninger til revisors klageskrivelse

Revisor [person4] skriver i klagen, at SKAT har anset samtlige indsætninger på skatteyderskonto for omsætning og forhøjet skatteyder med 272.172 kr. uanset skatteyder har redegjort for beløbene.

Det er efter SKATs opfattelse ikke helt korrekt.

En gennemgang af skatteyders kontoudskrifter fra [finans1], konto [...43], viser at der i løbet af 2012 har været indsætninger på i alt 925.992,47 kr.

I SKATs sagsfremstillings punkt "Faktiske forhold" er indsætningerne delt op i 16 grupper.

Skatteyder og hans daværende repræsentant Revisor [person5], har kommenteret på disse i flere breve og mails, i perioden 02.12.2014 - 18.11.2015.

Henset til de modtagne kommentarer har SKAT anset 117.348 kr. for at vedr. skatteyders køreskole. Beløbet indgår i SKATs ansatte overskud af virksomhed på 135.873 kr.

Denne ansættelse er ikke påklaget.

...

SKATs bemærkninger vedr. opkrævning af kravet på Moms

Kravet vedr. moms er pt. ikke kommet til opkrævning, da der pt. er en problemstilling om hvem der skal udføre opgaven og om retsgrundlaget vedr. tvangsregistrering er opfyldt.

Men der arbejdes på højtryk i SKAT for at få afklaret problemstillingen, da det jo ikke kun vedr. denne aktuelle sag.

(...)”

I forbindelse med klagesagen har Skatteankestyrelsen anmodet Skattestyrelsen om at oplyse, hvad der lå bag SKATs beslutning om at anse den beregnede omsætning for at være nettoomsætning, med den virkning at der skulle beregnes moms med 25 pct. Skattestyrelsen har henvist til afgørelsen og til bilag 7 til afgørelsen, som indeholder meddelelsen SKM2002.81TSS.

Virksomhedens opfattelse

Virksomhedens repræsentant har nedlagt påstand om, at SKATs ansættelse af virksomhedens momstilsvar for 2012 skal nedsættes, idet den opgjorte omsætning på 195.478 kr. ifølge repræsentanten skal anses for at indeholde moms, således der alene skal beregnes moms med 20 pct. af omsætningen.

Repræsentanten har anført følgende:

”(...)

På vegne af ovenstående skatteyder fremsendes hermed klage over skatte- og momsansættelsen for indkomståret 2012.

Klagen drejer sig om forhøjelse af skatteansættelsen for 2012 på baggrund af indsætninger på bankkontoen, og moms pålagt indsætningerne som anses for omsætning i køreskole.

Påstand

Der nedlægges påstand om:

Ansat anden personlig indkomst bedes nedsat fra 272.172 kr. til 0 kr.

Momsansættelsen bedes nedsat fra 48.870 kr. til 0 kr.

Sagsfremstilling

Skatteyder er kørelærer og har arbejdet som kørelærer siden 2011 ved siden af sit fuldtidsarbejde hos [virksomhed3] ApS.

Skatteyder har været tilknyttet til forskellige køreskoler såsom [virksomhed5] og [virksomhed4]. Skatteyder har undervist i teori og kørt med elever der erhverver kørekort til almindelig bil kategori B.

Skatteyder har endvidere udlejet sin lejlighed til sine forældre siden 1. juni 2013.

Der er i forbindelse med selvangivelserne opgjort overskud ved udlejning samt indtægter fra køreskolevirksomhed har været selvangivet på selvangivelserne.

Skatteyder har i forbindelse med ansøgning om fornyelse af sin kørelærelicens, sendt oplysninger til Politiet som har videresendt disse til SKAT.

SKAT har indkaldt materiale og anset samtlige indsætninger på skatteyders konto for omsætning og forhøjet skatteyder med 272.172 kr. uanset skatteyder har redegjort for beløbene.

Bemærkninger

SKAT har henvist til Statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a:

Statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a:

Som skattepligtig Indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte Undtagelser og Begrænsninger den skattepligtiges samlede Aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra Landet eller ikke, bestaaende i Penge eller Formuegoder af Pengeværdi, saaledes f.Eks.:

a. af Agerbrug, Skovbrug, Industri, Handel, Haandværk, Fabrikdrift, Søfart, Fiskeri eller hvilken som helst anden Næring eller Virksomhed, saa og alt, hvad der er oppebaaret for eller at anse som Vederlag for videnskabelig, kunstnerisk eller litterær Virksomhed eller for Arbejde, Tjeneste eller Bistandsydelse af hvilken som helst Art;

SKAT har forhøjet skatteyder på baggrund af skatteyders bankkontoudtog og anset samtlige indsætninger for omsætning.

Skatteyder har indsendt redegørelse over de forskellige beløb og forklaret at indsætningerne stammer fra spilleindtægter og lån. SKAT har valgt at bortse fra skatteyders forklaring og forhøjet skatteyders skatteansættelse med samtlige indsætninger.

Ansat anden personlig indkomst

SKAT har endvidere ikke taget hensyn til at skatteyder har et fuldtidsjob, og hvordan kan han genere en omsætning på 272.172 kr. udover de 135.873 kr. der allerede er medtaget som overskud ved køreskolevirksomhed.

SKAT har ved ansættelse af anden personlig indkomst ikke skønnet realistisk men anset samtlige indsætning for omsætning. Det er ikke muligt for skatteyder at køre med så mange elever samtidig passe et fuldtidsarbejde. SKAT ansættelse af anden personlig indkomst er ikke proportional og ej realistisk.

Der henvises til den juridiske vejledning hvor følgende er anført:

Selv om SKAT kan tilsidesætte et regnskabsgrundlag på grund af et manglende eller mangelfuldt ført og afstemt kasseregnskab, har SKAT dermed ikke pr. automatik grundlag for at tage det næste skridt: At varsle og foretage en skønsmæssig ændring af den skattepligtiges indkomstansættelse.

Regnskabsgrundlaget kan som udgangspunkt godt være rigtigt, selv om SKAT f.eks. har konstateret, at der ikke har været foretaget effektive kasseafstemninger.

Som grundlag for en skønsmæssig ændring af indkomstansættelsen skal SKAT i videre forstand og i hvert tilfælde selvstændigt begrunde, at en skønsmæssig ansættelse, der afviger fra den selvangivne skattepligtige indkomst, kan sandsynliggøres som mere retvisende end det selvangivne.

I denne sammenhæng viser domstolspraksis, at det, der yderligere kræves som grundlag for en skønsmæssig ansættelse, som regel vil kunne opfyldes, hvis SKAT påviser eller sandsynliggør, at den skattepligtige har et privatforbrug, der er større end det privatforbrug, som den skattepligtiges selvangivne skattepligtige indkomst samt evt. dokumenterede oplysninger om skattefrie indtægter og oplysninger om formue giver plads til. Et alternativt eller supplerende grundlag kan være, hvis SKAT påviser eller sandsynliggør en unormal lav bruttoavance.

Desuden er det i domstolspraksis anerkendt, at selv om SKAT hverken kan finde formelle eller reelle mangler i den skattepligtiges bogførings- og regnskabsmateriale, kan SKAT alligevel foretage en skønsmæssig ændring af indkomstansættelsen, hvis SKAT påviser, at den skattepligtige har et usandsynligt lavt eller decideret negativt privatforbrug i forhold til den skattepligtiges selvangivne indkomst. Se UfR 1967.635 H og SKM2002.70.HR.

Der bedes om nedsættelse af hele beløbet på 272.172 kr. og momsen afledt af forhøjelsen.

(...)”

Som bemærkning til SKATs høringssvar har repræsentanten anført følgende:

”(...)

Det er korrekt, at ansættelsen på de 135.873 kr. ikke er påklaget. Da en del af ansættelsen stammer fra skatteyders udlejning af ejendom til sin familie.

Men dette ændrer ikke ved det påklagede forhold.

Det skal bemærkes, at skatteyder har et fuldtidsjob og med overskud af virksomhed på 135.873 kr. anser SKAT indsætningerne på 272.172 kr. for yderligere omsætning fra køreskoleelever. Dette er urealistisk for skatteyder, at have kørt med så mange køreskoleelever og nå teoriundervisning oveni sit fuldtidsarbejde.

Skatteyder har sendt flere redegørelser og forklaringer for de indsætninger der har været på hans konto i indkomståret 2012, men SKAT har valgt at se bort fra skatteyders korrespondance.

Derfor fastholdes de oprindelige påstande og der anmodes om personlig forhandling.

(...)”

På kontormødet med Skatteankestyrelsens sagsbehandler den 17. september 2019 har repræsentanten anført, at klagen vedrører selve opgørelsen af moms for virksomheden.

På kontormødet anførte således repræsentanten, at SKAT havde lavet en fejl ved opgørelsen af virksomhedens moms, da det af afgørelsen fremgår, at der er beregnet moms med 25 pct. af en nettoomsætning på 195.478 kr. Omsætningen på 195.478 kr. skal ifølge repræsentanten anses for at indeholde moms, og der skal derfor alene beregnes moms med 20 pct. af omsætningen. Repræsentanten anførte ligeledes, at der muligvis er andre fejl ved SKATs beregning af moms.

Landsskatterettens afgørelse

Levering af varer og ydelser er som udgangspunkt momspligtigt. Virksomheder etableret i Danmark med en momspligtig omsætning på over 50.000 kr. årligt skal momsregistreres. Dette fremgår af den dagældende lovbekendtgørelse nr. 287 af 23. marts 2011 (momsloven) §§ 48, stk. 1, og 47, stk. 1.

Afgiften (momsen) udgør 25 pct. af afgiftsgrundlaget, jf. momslovens § 33.

Ved levering af varer og ydelser er afgiftsgrundlaget vederlaget, herunder tilskud, der er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris, men ikke indbefattet afgiften. Finder betaling helt eller delvis sted, inden levering finder sted, eller inden faktura udstedes, udgør afgiftsgrundlaget 80 pct. af det modtagne beløb. Det følger af momslovens § 27, stk. 1.

Momsregistrerede virksomheder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse og kontrol af afgiften. Det fremgår af momslovens § 55.

Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab.

Kravene til regnskabet fremgår af kapitel 12 i momsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 663 af 16 juni 2006), og bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006).

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan afgiften fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Momsregistrerede virksomheder skal for hver afgiftsperiode opgøre den udgående og indgående afgift. Forskellen mellem udgående og indgående afgift er virksomhedens afgiftstilsvar jf. momslovens § 56, stk. 1.

For virksomheder, hvis samlede afgiftspligtige leverancer ikke overstiger 1 mio. kr. årligt, er afgiftsperioderne første og anden halvdel af kalenderåret. Senest den 1. i den tredje måned efter afgiftsperiodens udløb skal virksomheden angive moms. Det fremgår af momslovens § 57, stk. 4.

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1, 1. pkt. (lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011), at told- og skatteforvaltningen ikke senere end 3 år efter angivelsesfristens udløb kan afsende varsel om fastsættelse eller ændring af afgiftstilsvaret.

Uanset fristerne i skatteforvaltningslovens § 31, kan et afgiftstilsvar fastsættes eller ændres efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse, hvis den afgiftspligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at afgiftstilsvaret er fastsat på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag. Det følger af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3.

Varsling skal fremsættes senest 6 måneder efter, at told- og skatteforvaltningen er kommet til kundskab om de forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 31. Desuden skal told- og skatteforvaltningen træffe afgørelse senest 3 måneder efter, at der er fremsendt varsel. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, 1-2. pkt.

En afgørelse skal være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver skatteyderen medhold. Begrundelsen skal henvise til de relevante retsregler, som afgørelsen beror på. Endvidere skal begrundelsen om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omsætninger, som er tillagt betydning i afgørelsen Det fremgår af forvaltningslovens §§ 22 og 24, stk. 1-2.

Formalitet

Virksomhedens indehaver har ikke været momsregistreret med køreskolevirksomhed i 2012.

Da virksomhedens momspligtige omsætning i 2012 oversteg 50.000 kr., skulle virksomheden have været momsregistreret i indkomståret, og da omsætningen samtidig var mindre end 1.000.000 kr., var afgiftsperioderne første og anden halvdel af kalenderåret 2012. Angivelsesfristen for 1. halvår 2012 udløb ifølge momslovens § 57, stk. 4, den 1. september 2012, imens angivelsesfristen for 2. halvår 2012 udløb den 1. marts 2013.

I henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1, 1. pkt., skulle SKAT således senest afsende varsel om ændring af momsansættelsen for første halvdel af kalenderåret 2012 den 1. september 2015, og i forhold til anden halvdel af kalenderåret 2012 skulle SKAT senest afsende varsel den 1. marts 2016.

SKAT fremsendte i forslag til afgørelse af 16. marts 2016 varsel om ændring af momsansættelsen for kalenderåret 2012. SKATs varsel blev dermed fremsendt efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1. Ændring af momsansættelsen for første og anden halvdel af kalenderåret 2012 kunne derfor kun ske ved ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 32.

SKAT har i afgørelse af 12. juli 2012 ansat klagerens overskud af virksomhed til 135.873 kr., på baggrund af indsætning på klagerens bankkonto, dags dato-kvitteringer og fakturerede beløb. Denne del af SKATs afgørelse er ikke påklaget til Landsskatteretten.

Landsskatteretten finder, at klageren har handlet mindst groft uagtsomt ved at have undladt at selvangive korrekt overskud af virksomhed og moms. Retten har henset til, at klageren for indkomståret 2012 ikke har selvangivet overskud af virksomhed på trods af, at klageren i 2012 udstedte fakturaer og dags dato-kvitteringer for et samlet beløb på 61.600 kr., samt at SKAT har konstateret betydelige indsætninger på klagerens bankkonto i 2012, som vedrører klagerens køreskolevirksomhed.

Retten finder herefter, at SKAT som udgangspunkt har været berettiget til at foretage en ekstraordinær genoptagelse af klagerens momsansættelser for indkomståret 2012 i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1. nr. 3.

SKAT har udsendt et forslag til afgørelse den 16. marts 2016 og et fornyet forslag til afgørelse den 8. juni 2016. Da SKATs fornyede forslag til afgørelse af 8. juni 2016, for så vidt angår SKATs ansættelse af virksomhedens momstilsvar for 2012, ikke indeholder ændringer i forhold til SKATs oprindelige forslag til afgørelse, skal fristen efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, 2. pkt. regnes fra SKATs oprindelige forslag til afgørelse dateret den 16. marts 2016.

Det er herefter Landsskatterettens opfattelse, at 3 måneders fristen for at gennemføre en ekstraordinær ansættelse af virksomhedens momstilsvar for første og anden halvdel af kalenderåret 2012 var sprunget, da SKAT den 12. juli 2016 traf afgørelse i sagen.

SKAT har således ikke overholdt fristreglerne for så vidt angår ansættelsen af virksomhedens momstilsvar for 2012, og SKATs forhøjelse bortfalder derfor.