Kendelse af 05-04-2022 - indlagt i TaxCons database den 01-05-2022

Journalnr. 16-1481522

Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for købsmoms med i alt 4.071 kr. vedrørende indkøb af it-udstyr hos [virksomhed1] i perioden fra den 1. oktober til den 31. december 2014, jf. momslovens § 37, stk. 1 og stk. 2, nr. 1 og 2.

Landsskatteretten stadfæster den påklagede afgørelse.

Faktiske oplysninger

Virksomhedsindehaveren, [person1], (herefter benævnt indehaveren), driver enkeltmandsvirksomheden [virksomhed2], [adresse1], [by1], med startdato den 1. januar 2004. Virksomheden er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, CVR, med CVR-nr. [...1], under branchekode 731190 Anden reklamevirksomhed og bibranche 702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse samt 900300 Kunstnerisk skaben.

I forbindelse med at SKAT udtog virksomheden til kontrol i 2016, gennemgik SKAT virksomhedens momsangivelser for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2014.

Virksomheden afregnede i 2014 moms kvartalsvis, jf. momslovens § 57, stk. 3.

Virksomheden har for kalenderåret 2014 angivet moms således:

31.03.2014: Salgsmoms: 27.000 kr. Købsmoms: 1.000 kr.

30.06.2014: Salgsmoms: 38.000 kr. Købsmoms: 1.000 kr.

30.09.2014: Salgsmoms: 1.000 kr. Købsmoms: 0 kr.

31.12.2014: Salgsmoms: 15.000 kr. Købsmoms: 1.000 kr.

Virksomhedens momstilsvar udgjorde således 26.000 kr. for 1. kvartal, 37.000 kr. for 2. kvartal, 1.000 kr. for 3. kvartal og 14.000 kr. for 4. kvartal 2014.

SKAT har ved den påklagede afgørelse af 29. september 2016 nægtet skattemæssigt fradrag for udgifter på 16.287 kr. til it-udstyr fra [virksomhed1] i indkomståret 2014.

SKAT har på den baggrund også nægtet fradrag for købsmoms på 4.071 kr. vedrørende indkøb af it-udstyr fra Apple i perioden fra den 1. oktober til den 31. december 2014.

Virksomhedsindehaveren har som dokumentation for udgifterne til Apple fremlagt følgende:

Fakturanr. [...51] af 10. december 2014, som er udstedt af [virksomhed1], [adresse2], [...], [by2], Ireland.
Kontoudskrift nr. 70 fra [finans1] vedrørende reg.nr. [...], kontonr. [...49], tilhørende [virksomhed3] v/[person1] fra perioden fra den 29. november til den 31. december 2014.

Fakturanummer [...51] med ordredato den 5. december 2014 og ordrenr. [...] vedrører køb af computer, printer og andet it-udstyr for en samlet pris på 16.287,20 kr. ekskl. moms. Antal af hver enhed og pris pr. enhed ekskl. moms er udspecificeret i fakturaen. Det fremgår endvidere, at momssatsen er 25 %, og at købsmomsen er opgjort til i alt 4.071,80 kr., svarende til 25 % af 16.287,20 kr. Købesummen på i alt 20.359 kr. inkl. moms opkræves hos [person1], [virksomhed3], [adresse1], [by1]. It-udstyret leveres til [person2], [adresse3], [by3] den 8. december 2014. Ved modtagerens navn fremgår endvidere VAT NO[...] samt kontonummer [...81].

Af kontoudskrift nr. 70 fra [finans1] fremgår, at virksomhedsindehaveren har den 12. december 2014 foretaget en betaling på 20.359 kr. til [virksomhed4] Dkk.

Virksomhedsindehaveren har oplyst, at udgifterne til køb af it-udstyr hos Apple på 20.359 kr. inkl. moms, er betaling for ydelser, som virksomheden [virksomhed5] har udført for [virksomhed3].

Der er hverken over for SKAT (Skattestyrelsen) eller Skatteankestyrelsen fremlagt dokumentation for, at den norske virksomhed [virksomhed5], org. nr. [...2], har udført arbejde for virksomheden [virksomhed3], som it-udstyret har været en betaling for, på trods af opfordring hertil.

skats afgørelse

SKAT har ikke godkendt fradrag for købsmoms på 4.071 kr. vedrørende indkøb af it-udstyr hos [virksomhed1] i perioden fra den 1. oktober til den 31. december 2014.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”(...)

SKATs bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, at ”driftsomkostninger, dvs. de udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger”, kan fradrages i den skattepligtige indkomst.

På det foreliggende grundlag har det ikke været mulighed for SKAT, at vurdere udgiftens sammenhæng med virksomhedens indkomsterhvervelse. Leveringsadressen er ikke identisk med virksomhedens adresse, og købet ses ikke umiddelbart for videresolgt, da det ikke er med i omsætning. Det har ikke været muligt for SKAT at vurdere, om udgiften er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i virksomheden. Der godkendes derfor ikke fradrag for udgiften jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Virksomhedens resultat foreslås derfor forhøjet med 16.287 kr.

SKATs afgørelse

Den fratrukne udgift til it-udstyr på 20.359 kr. er af dig oplyst, at vedrører yderligere betaling til [virksomhed5] for ydelser i forbindelse med at erhverve indkomst i dit firmaet via salg af online julekalendere.

Udgifter til yderligere betaling til [virksomhed5] i form af it-udstyr, som er leveret til [person2] kan ikke godkendes.

Der foreligger ikke en regning fra [virksomhed5] til dig, som kan belyse hvad der er udført af arbejde, periode og hvilke art arbejde der er udfør i forhold til din virksomhed. SKAT finder, efter en fornyet gennemgang ikke, at det er dokumenteret at købet af it-udstyr har været en udgift som er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i virksomheden, hvorfor punktet fastholdes.

Moms

I henhold til ovenstående godkendes der ikke fradrag for købsmoms med 4.071 kr. jf. momslovens § 37. ”

SKAT har ved udtalelse af 19. oktober 2016 til Skatteankestyrelsen supplerende bemærket følgende:

”Der er ikke nye oplysninger, der ikke fremgår af sagsfremstillingen.”

Klagerens opfattelse

Virksomhedsindehaveren har fremsat påstand om, at der godkendes fradrag for købsmoms på i alt 4.071 kr. vedrørende indkøb af it-udstyr hos [virksomhed1] i perioden fra den 1. oktober til den 31. december 2014.

Klageren har som begrundelse for påstanden anført følgende:

”Punkt 4.

Dette punkt hænger tæt sammen med punkt 1. Udgiften her er for køb af IT udstyr som betaling for ydelser [virksomhed5] har udført for at vi kunne sælge de online julekalendere. SKAT skriver at de ikke har haft mulighed for at vurdere om denne udgift har sammenhæng med min indkomsterhvervelse. Det passer dog ikke, da jeg efterlod kontaktinformation til [person3] fra [virksomhed5] som ville kunne have verificeret at både betalingen i punkt 1 og dette IT udstyr var en betaling fra mit firma til hans for samarbejdet omkring salget af julekalendere. Når jeg skal dele hver krone tjent med ham, så virker det helt usandsynligt at jeg ikke skulle kunne trække min betaling til ham fra. I er velkomne til at kontakte [person3] også, ligesom SKAT fik muligheden, på [...@...dk]

Vedhæftet er bilag for udgiften til IT udstyr jeg betalte [virksomhed5] med. Dette punkt er dermed også fradragsberritiget.”

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten skal tage stilling til, om det er med rette, at SKAT har nægtet virksomheden fradrag for købsmoms på i alt 4.071 kr. vedrørende indkøb af it-udstyr hos [virksomhed1] i perioden fra den 1. oktober til den 31. december 2014.

Af momslovens § 37 fremgår følgende (uddrag):

”Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. Den fradragsberettigede afgift er:

1) afgiften af varer og ydelser, der er leveret til virksomheden,
2) den afgift, som efter § 11 påhviler varer, der er erhvervet fra et andet EU land,

(...)”

Af momslovens § 55 fremgår følgende (uddrag):

”Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiftstilsvaret for hver afgiftsperiode og for kontrollen med afgiftens berigtigelse. (...)”

Af momsbekendtgørelsens § 82 fremgår følgende (uddrag):

”Registrerede virksomheder skal til dokumentation af den indgående afgift kunne fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer og afregningsbilag, eller enhedsdokumentets eksemplar 8 med eventuelle rettelsesmeddelelser m.v. fra Skatteforvaltningen eller fakturaer for erhvervelser fra andre EU-lande med anførelse af sælgerens og køberens registreringsnummer.”

Landsskatteretten har i afgørelse af dags dato, sagsnummer 16-1481456, taget stilling til påstanden om skattemæssigt fradrag for udgifter til en computer og andet it-udstyr fra [virksomhed1] på 16.287 kr. eksklusive moms i indkomståret 2014. SKAT har ved afgørelsen af 29. september 2016 nægtet fradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, for udgifter til it-udstyr fra Apple på 16.287 kr. eksklusive moms i indkomståret 2014. Landsskatteretten stadfæstede den påklagede afgørelse.

Virksomhedsindehaveren har den 12. december 2014 betalt [virksomhed4] 20.359 kr. inklusive moms for en computer og andet it-udstyr i henhold fakturanummer [...51] af 10. december 2014 fra [virksomhed1]. Købsmomsen udgør i alt 4.071,80 kr., svarende til 25 % af 16.287,20 kr.

Retten finder imidlertid, at virksomhedsindehaveren ikke har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at der er afholdt udgifter, der berettiger til et momsfradrag på 4.071,80 kr.

Retten har herved lagt vægt på, at det af fakturanummer [...51] af 10. december 2014 fra [virksomhed1] fremgår, at it-udstyret skal leveres til en person ved navn [person2] på adressen [adresse3],[by3], Danmark, ligesom det angivne kontonummer [...81] tilhører hende, og at hverken modtageren af it-udstyret eller leveringsadressen ses at have nogen forbindelse til virksomheden [virksomhed3].

Det er endvidere tillagt vægt, at virksomhedsindehaveren ikke, trods opfordring hertil, har fremlagt dokumentation for, at virksomheden [virksomhed5] har udført arbejde for [virksomhed3], og at betalingen for et sådant arbejde i givet fald var levering af it-udstyr for 20.359 kr. inklusive moms. Der foreligger i øvrigt ingen dokumentation for, at modtageren af it-udstyret, [person2] var tilknyttet [virksomhed5] i 2014.

Retten finder på den baggrund, at virksomheden ikke har løftet bevisbyrden for, at betingelserne i momslovens § 37, stk. 1 og 2, nr. 1 og 2, for at få fradrag for købsmoms på 4.071 kr. for vareindkøb hos [virksomhed1] ifølge fakturanummer [...51] af 10. december 2014, er opfyldt.

Retten finder derfor, at det er med rette, at SKAT ikke har godkendt fradrag for købsmoms på 4.071 kr. for vareindkøb hos [virksomhed1] i afgiftsperioden fra den 1. oktober til den 31. december 2014.

Landsskatteretten stadfæster hermed den påklagede afgørelse.