Kendelse af 13-11-2020 - indlagt i TaxCons database den 05-12-2020

Afgiftsperioden 2014

SKAT har ikke godkendt fradrag for købsmoms vedrørende udgifter til arbejdsværelse på i alt 1.997 kr.

SKAT har ikke godkendt tilbagebetaling af elafgift med 1.586 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

Virksomheden [virksomhed1] v/[person1] med cvr-nr. [...1] blev stiftet den 13. september 1999 og beskæftiger sig med salg og servicering af industribatterier og internt transportmateriel.

Virksomheden blev drevet fra virksomhedsindehaverens private bopæl på [adresse1], [by1] Der blev ligeledes anvendt en kassevogn i forbindelse med levering, montering og servicering af tidligere leverancer.

SKAT har været ude og besigtige værelset og har oplyst, at der var tale om et kontor på 12-14 kvm på 1. sal i indehaverens hus. Værelset var indrettet med et skrivebord, computerarbejdsplads, reoler samt arkivmateriale. Man skal igennem arbejdsværelset for at komme til et privat gæsteværelse.

Virksomheden har oplyst, at al fakturering, bogholderi samt øvrige administrative opgave foregik fra værelset.

Virksomheden har endvidere oplyst, at der ligeledes blev anvendt en garage på 50 kvm, hvor der blev opbevaret værktøj og materialer samt mindre reparationer, demonteringer og opbygninger. Ifølge SKAT fremgår det af den daværende ejendomsvurdering, at garagen vægtede med 3 kvm.

Virksomheden har ifølge SKAT i 2014 angivet følgende købsmoms vedrørende udgifter til arbejdsværelse:

Varme

541 kr.

El

715 kr.

Vand

371 kr.

Renovation

425 kr.

I alt

2.052 kr.

SKAT har godkendt et momsfradrag på 55 kr. for udgifter til erhvervsaffald.

Virksomheden har angivet elafgifter med 1.586 kr., som ifølge virksomheden svarer til 2.000 kWh.

SKATs afgørelse

SKAT har ikke godkendt fradrag for købsmoms vedrørende udgifter til arbejdsværelse på i alt 1.997 kr. i afgiftsperioden 2014.

SKAT har ikke godkendt tilbagebetaling af elafgift med 1.586 kr.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”(...)

2. Udgifter til arbejdsværelse anses for at være af privat karakter
(momslovens § 37 og § 38)

1.997 kr.

3. Refusion af elafgifter kan ikke godkendes, da udgifter er af privat karakter
(elafgiftslovens § 11)

1.586 kr.

(...)

2.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

SKAT har den 24. januar 2015 modtaget din revisors beskrivelse af arbejdsværelset samt selv besigtiget arbejdsværelse ved tilbagelevering af regnskabsmaterialet den 9. februar 2016.

Arbejdsværelset på 12 – 14 kvm. er indrettet på 1. sal. Arbejdsværelset er indrettet som et almindeligt kontor med skrivebord, computerarbejdsplads, reoler samt arkivmateriale. Fra arbejdsværelset er der gennemgang til et privat gæsteværelse. Jf. din revisors skrivelse benyttes arbejdsværelset udelukkende til erhvervsmæssige formål.

Praksis for fradrag for arbejdsværelse i eget hjem er meget restriktive, da udgifterne som udgangspunkt anses for at være af privat karakter.

I særlige tilfælde godkendes der dog fradrag, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

Arbejdsværelset er indrettet, så det har skiftet karakter i en sådan grad, at det ikke kan bruges til almindelig boligformål på grund af møblering, udstyr og adgangsforhold m.v.
Arbejdsværelset bliver anvendt i væsentlig grad til at arbejde indenfor normal arbejdstid

Efter besigtigelse af arbejdsværelset er det SKATs opfattelse, at arbejdsværelset ikke har skiftet karakter via møbleringen, så det er blevet uanvendeligt som opholdsrum, og dermed til private formål. (se SKM2015.276.LSR)

Herudover er der lagt vægt, at arbejdsværelset fungerer som et gennemgangsrum til privat gæsteværelse, samt at arbejdsværelset har indgang fra husets fordelingsgang.

Endelig opfyldet arbejdsværelset heller ikke betingelsen om at blive anvendt i væsentligt grad til arbejde indenfor normal arbejdstid. Dine indtægter erhverves ved arbejde hos de enkelte kunder. I SKM.2003.488.HR blev der blandt andet lagt vægt på, at et kontor, der er indrettet i en privat bolig, normalt også kan bruges til private formål, og at fradrag for udgiften i almindelighed kræver, at kontoret i væsentligt omfang bliver brugt som den erhvervsdrivendes hovedarbejdssted inden for normal arbejdstid. Da den erhvervsdrivende stort set kun arbejdede på sit kontor 1-3 timer om aftenen, fandt Højesteret ikke, at han opfyldte kravet om, at han skulle bruge kontoret i sin bolig i væsentligt omfang som hovedarbejdssted inden for normal arbejdstid.

Denne dom finder SKAT meget sammenlignelig med dine forhold.

SKAT kan derfor ikke godkende fradrag for dit arbejdsværelse. Det eneste fradrag, der kan godkendes af ovenstående under punkt 1.1. er derfor udgifter til erhvervsaffald, som fremgår af bilag 2470. Udgiften ekskl. rykkergebyr (som ikke er fradragsberettiget, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a) udgør 275 kr. inkl. moms.

Der foretages derfor følgende ændringer af din indkomst:

Skattemæssigt forhøjes virksomhedens resultat med (6.429-220 kr.) =

6.209 kr.

Ejendomsværdiskatten forhøjes med foretaget nedslag =

797 kr.

Købsmomsen reduceres med (2.052 kr. -55 kr.) =

1.997 kr.

Fradrag for energiafgifter reduceres med =

1.586 kr.

SKATs bemærkninger til indsigelse modtaget den 20. februar 2016:

Angående arbejdsværelset må vi fortsat fastholde, at betingelserne for fradragsret for nedslag i ejendomsværdiskatten samt tilhørende forbrugsudgifter ikke er opfyldt. Arbejdsværelset opfylder således ikke de 2 betingelser, om at:

(...)

Vi har i den forbindelse tidligere henvist til SKM2015.276.LSR samt SKM.2003.488.HR. To afgørelser som stemmer meget godt overens med dine forhold.

Angående garagen på 50 m2 har det ikke tidligere været nævnt, at denne blev brugt erhvervsmæssigt. Vi skal i den forbindelse henvise til den seneste ejendomsvurdering, og påpege at garagen blot vægter med 3 kvm. i selve ejendomsvurderingen. Et evt. nedslag i ejendomsværdiskatten ville derfor skulle beregnes ud fra denne vægtning, hvilket ville betyde et nedslag på under 2 %.

Din revisor anfører, at garagen ikke anvendes til opbevaring af private effekter, men benyttes 100 % erhvervsmæssigt. I den forbindelse skal det påpeges, at det ikke er den blotte tilstedeværelse af private effekter, der afgør, om der kan gives nedslag i ejendomsværdiskatten for 100 % erhvervsmæssig anvendelse. Det afgørende er derimod, om indretningen udelukker, at garagen kan benyttes privat. Da dette ikke forekommer at være sandsynligt, vil der af den grund ikke kunne godkendes nedslag i ejendomsværdiskatten.

(...)”

Klagerens opfattelse

Virksomheden har fremsat påstand om, at der skal godkendes fradrag for købsmoms vedrørende udgifter til arbejdsværelse på i alt 1.391 kr. i afgiftsperioden 2014.

Virksomheden har fremsat påstand om, at der skal godkendes tilbagebetaling af elafgift med 1.586 kr.

Virksomheden har som begrundelse for påstanden anført følgende:

”(...)

Min kunde driver en mindre virksomhed, som sælger og servicerer industribatterier og internt transportmateriel. Virksomheden drives fra den private bopæl. Der anvendes en Mercedes kassevogn i forbindelse med udførslen af opgaverne, som består i levering, montering og servicering af tidligere leverancer.

Udover det 100 % erhvervsmæssigt anvendte kontor i villaen anvendes garagen på 50 kvm til opbevaring af værktøj og materialer- mindre reparationer, demonteringer og opbygninger foregår ligeledes i garagen, der ikke anvendes til andet formål. Man har anden plads til rådighed til private aktiviteter og opbevaringer.

Jeg henviser i øvrigt til min medsendte skrivelse af 19/2-16 til SKAT - med tilføjelse af følgende:

Vor klage vedrører alene følgende poster:

Fradrag varme, el, vand og renovation vedr. arbejdsværelse kr. 6,209. Vi kan dog acceptere en forhøjelse på kr. 647 vedr. vand.

Forhøjelse af momstilsvar kr. 2.770. Heraf kan vi ikke acceptere kr. 1.391, som vedrører ovenstående forbrug.

Reducering af fradrag for elafgifter kr. 1.586. Beløbet svarer til ca. 2000 kwt, som er den anslåede erhvervsmæssige del.

Forhøjelse af ejendomsværdi skat kr. 797. Det selvangivne svarer til værdien af de udelukkende erhvervsmæssigt anvendte m2.

Vedr. SKATS påstand "nægtelse af fradrag for arbejdsværelse" er vi helt uenige. Nægtelse af fradrag for erhvervsmæssige andele af diverse forbrugsafgifter er langt mere vidtgående, og i klar strid med grundlæggende principper for fradragsret af udgifter, der tjener til at sikre og vedligeholde indkomsten. SKATs påstande i relation til kontoret er helt urimelige både, hvad angår behovet og lokalets indretning. Hele møbleringen, som udover reoler og skriveborde til udelukkende erhvervsmæssig anvendelse, består alene af 1 enkelt stol som en kunde eller revisor kan sidde i ved besøg. Værelset er klart indrettet således at det ikke kan bruges til private formål.

"Normal arbejdstid" i virksomheden går fra tidlig morgen til sen aften. Al fakturering og bogholderi

arbejde, herunder debitorstyring foregår fra værelset - udover øvrige administrative opgaver.

Værkstedet/lageret, som SKAT i første omgang syntes at have glemt, er indiskutabelt udelukkende

erhvervsmæssigt anvendt. I relation til den offentlige vurdering er værdiansættelsen naturligvis relevant. Men, i relation til forbrug af el m.v. er kun areal og anvendelse relevant. Så

vidt vi ved har SKAT ikke beset værkstedet/lageret.

(...)”

Landsskatterettens afgørelse

Udgifter til arbejdsværelse

I afgiftsperioden 2014 ønsker virksomheden momsfradrag på 1.391 kr. for udgifter afholdt til el, vand, varme og renovation.

Det fremgår af momslovens § 42, stk. 1, nr. 2, at virksomheder ikke kan fradrage afgift af indkøb m.v., som vedrører anskaffelse og drift af bolig for virksomhedens indehaver og personale.

Virksomheden blev i 2014 drevet fra indehaverens private bopæl. Landsskatteretten finder, at virksomheden ikke har dokumenteret eller tilstrækkelig sandsynliggjort, at arbejdsværelset samt garagen har haft en så speciel indretning, at privat anvendelse ikke har været mulig. Der er ved vurderingen lagt vægt på, at arbejdsværelset er indrettet som et almindeligt kontor og ikke har været adskilt fra boligens øvrige rum. Indretningen samt placeringen af garagen udelukker ej heller privat benyttelse.

Da det således ikke er godtgjort, at arbejdsværelset og garagen udelukkende er anvendt erhvervsmæssigt, kan der ikke fratrækkes moms af udgifterne til arbejdsværelse og driften heraf.

Skattestyrelsens afgørelse stadfæstes på dette punkt.

Elafgift

Følgende fremgår af § 11, stk. 1, i dagældende elafgiftslov:

”Virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftsloven, kan bortset fra de nævnte tilfælde i stk. 2 få tilbagebetalt afgiften efter denne lov med undtagelse af 1 øre pr. kWh

1. af den af virksomheden forbrugte afgiftspligtige elektricitet, hvorved elektricitet til belysning anses for at være forbrugt af den, som forbruger belysningen,
2. af den afgiftspligtige elektricitet, der er medgået til fremstilling af varme, der er forbrugt i virksomheden, og som er særskilt leveret til virksomheden fra et fjernvarmeværk eller anden varmeproducent, der er registreret efter merværdiafgiftsloven, og
3. af den afgiftspligtige elektricitet, der er medgået til fremstilling af kulde, der er forbrugt i virksomheden og leveret til virksomheden fra en kuldeproducent, der er registreret efter merværdiafgiftsloven.

(...)”

Det er således en betingelse for, at en virksomhed kan få tilbagebetalt elafgiften, at elektriciteten er forbrugt af den pågældende virksomhed.

Landsskatteretten finder det ikke dokumenteret, at elektriciteten er forbrugt af virksomheden, idet det ikke er dokumenteret, at virksomhedsindehaveren har haft en merudgift forbundet med arbejdet i garagen samt værelset i indehaverens private bolig. Udgiften anses ikke for at være afholdt i virksomhedens virke.

Der kan ikke godkendes tilbagebetaling af elafgiften på 1.586 kr. i henhold til elafgiftslovens § 11, stk. 1.

Den påklagede afgørelse stadfæstes på dette punkt.