Kendelse af 26-10-2021 - indlagt i TaxCons database den 15-12-2021

Journalnr. 16-0727927

Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar med 200.000 kr. for perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2013 som følge af virksomhedens salg af en mailart-samling til en pris på 1.000.000 kr., hvoraf der ikke var indeholdt moms.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

[adresse1] v/[person1] (herefter benævnt virksomheden) er en enkeltmandsvirksomhed, der er ejet af [person1] (herefter benævnt indehaveren). Virksomheden er i det centrale virksomhedsregister, CVR, registreret med CVR-nr. [...1] og under branchekoden 900300 Kunstnerisk skaben. Virksomheden er opstartet den 11. november 2009 og blev også momsregistreret i 2009.

Indehaveren beskæftiger sig med eksperimenterende kunst. Blandt arbejdsprojekterne har været bøger, pamfletter, plakater, bånd, film, skulpturer mm.

Det er oplyst, at indehaveren i perioden fra 1968 til 2013 arbejdede med mailart, og at indehaveren i denne periode opbyggede en mailart-samling bestående af 16.000 – 18.000 værker.

Videre er det oplyst, at indehaveren siden begyndelsen af 70’erne har deltaget i forskellige mailart-netværk, og at han i den forbindelse har samlet et omfattende arkiv af mailart. Han har afsendt og modtaget effekter (korrespondance, kassettebånd, plakater, collager m.v.) gennem et verdensomspændende mailart-netværk bestående af ca. 600 kunstnere. Den her omhandlede samling består af mailart modtaget fra netværket.

Mailart fungerer ved, at den enkelte kunstner lægger et papirværk, en collage, et kassettebånd eller lignende i en kuvert, som sendes med post. Forsendelsen bliver en del af postsystemet og ender hos en modtager, der kan vælge at arkivere effekterne eller tilføje noget og sende effekterne videre ud i netværket. Mailart-netværket er ikke-kommercielt. Der udveksles således ikke penge mellem kunstneren og modtageren.

I forbindelse med sagens behandling ved Landsskatteretten har virksomhedens repræsentant oplyst, at indehaveren har bearbejdet flere af effekterne, f.eks. ved at påsætte et stempel.

I et bindende svar fra SKAT af den 30. september 2013 har virksomheden spurgt SKAT, om virksomhedens salg af mailart-samlingen momsmæssigt er at betragte som salg af et enkeltstående privat aktiv, således at vederlaget ikke skal pålægges moms. SKAT har svaret ”Nej” til dette spørgsmål. Ved afgørelse af den 23. september 2015, offentliggjort ved LSR2015.14-0021908, har Landsskatteretten stadfæstet SKATs bindende svar vedrørende moms. Af Landsskatterettens afgørelse fremgår blandt andet:

”...

Klagerens kunstneriske virksomhed, der fra 2009 er momsregistreret, må i henhold til EU-domstolens praksis anses for økonomisk virksomhed, jf. bl.a. EUD sag C-230/94, Renate Enkler og EUD sag C-62/12, Galin Kostov.

...

Den omhandlede mailart-samling må således momspålægges, idet der inden for klagerens økonomiske virksomhed forelå levering af en vare mod vederlag her i landet, der ikke er momsfritaget i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 7.

Der er i henhold til spørgsmålets formulering ikke i øvrigt taget stilling til den momsmæssige behandling af mailart-samlingen. ...”.

I 2013 solgte virksomheden dens mailart-samling til [museum1]. Samlingen blev solgt for 1.000.000 kr., hvoraf der ikke var indeholdt moms. Det er oplyst, at der ikke blev udarbejdet en faktura, men at der ligger en aftale mellem virksomheden og [museum1].

SKATs afgørelse

SKAT har ved afgørelse af den 4. marts 2016 forhøjet virksomhedens momstilsvar med 200.000 kr. for perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2013 som følge af virksomhedens salg af en mail-art-samling til en pris på 1.000.000 kr., hvoraf der ikke var indeholdt moms.

Som begrundelse herfor har SKAT blandt andet anført:

”...

Det er tvivlsomt om den modtagne mailart er omfattet af momslovens § 69, stk. 4, da det ikke er sikkert, at den modtagne mailart kan klarificeres som kunstgenstande.

Det er dog klart, at du har modtaget mailarten som led i en udveksling, og at der ikke er tale om egne kunstværker.

Den modtagene samling har ikke nogen modværdi, som eventuelt kunne anvendes til beregningen af brugtmoms, hvis man alligevel ville finde samlingen omfattet af § 69, stk. 4.

Betingelserne for eventuel brugtmoms ville ikke være opfyldt, idet dette kræver en opdeling i regnskabet.

Videre er udgifterne fra 2009 og fremefter vedrørende udsendt mailart fratrukket i dine momsangivelser.

Der kan ikke imødekommes fradrag efter momslovens § 37, idet der alene er fradrag for afgiften af

virksomhedens indkøb af varer og ydelser m.v. til brug for virksomhedens leverancer.

SKAT finder ikke der kan godkendes yderligere fradrag for udgifter til køb af varer og ydelser, der allerede er fratrukket i virksomheden. Hertil skal nævnes, at der ikke er sket begrænsning af de momsangivelser der er indgivet.

SKAT finder, at der ikke er tale om førstegangssalg af egne kunstværker jf. momslovens § 30, stk. 3.

I henhold til styresignalet SKM2014.783.SKAT kan m momsen beregnet således:

20 % af 1.000.000 kr. = 200.000 kr.

Momsen skulle have været angivet i 2013.

...”.

SKAT har i en udtalelse af den 23. august 2016 følgende bemærkninger til klagen:

”...

Ifølge momslovens § 30, stk. 3 kan kunstnere afregne moms på et reduceret grundlag, såfremt der er tale om førstegangssalg af egne kunstværker. Hvad der nærmere er defineret som kunst fremgår af momslovens § 69, stk. 4,

Salg af mail-art samlingen efter vores opfattelse ikke betegnes som salg førstegangs salg af egne kunstværker.

Samlingen af mail-art findes ikke at falde ind under begrebet kunstgenstande jf. momslovens § 69, stk. 4.
Der er ikke tale om førstegangssalg.
Der er ikke tale om egne værker, der ligges vægt på at værkerne er udført af kunstneres hånd.”

...”.

Virksomhedens opfattelse

Virksomhedens repræsentant har nedlagt påstand om, at SKATs forhøjelse af virksomhedens momstilsvar for perioden fra den 1. januar 2013 til 31. december 2013 skal nedsættes efter reglerne i momslovens § 30, stk. 3 og § 69, stk. 4.

Til støtte herfor har virksomhedens repræsentant blandt andet anført følgende:

”...

For så vidt angår momsen skal det anføres, at reglerne for kunstnermoms kan finde anvendelse i den heromhandlede situation, da effekterne er solgt som en samling, og det er selve samlingen, der må anses for at udgøre [person1] s eget værk, jf. momslovens § 69, stk. 4.

Kunstmuseet har betragtet samlingen som det egentlige værk – ikke de enkelte effekter.

Således skal momsen beregnes af et reduceret momsgrundlag efter reglerne i momslovens § 30, stk. 3

...”.

I et supplerende indlæg af den 3. maj 2021 har repræsentanten blandt andet bemærket følgende:

”...

Som det fremgår af klagen til Skatteankestyrelsen består mailart-samlingen af ca. 18.000 effekter, der har været sendt rundt i et mailart-netværk bestående af omkring 600 kunstnere i hele verden. Klageren har været hovedmanden inden for mailart i Danmark.

Det er ikke muligt at opgøre, hvilke af effekterne, der er udarbejdet af klageren, og hvilke der er andre kunstneres værker. Mailart sendes rundt i netværket med posten og alle modtagere/afsendere kan bidrage med tilføjelser og videresendelse. Det vil sige, at der er flere kunstnere, der har bidraget til skabelsen af enkelte effekter og andre værker er alene udført af andre kunstnere i netværket, og der er også værker i samlingen, der alene er udført af klageren. Selve samlingen er imidlertid foretaget af klageren.

Klageren har desuden beskæftiget sig med lydkunst og har i den forbindelse sendt kassettebånd ud i netværket med lydkunst.

...”.

Skattestyrelsens bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling

Skattestyrelsen har den 31. maj 2021 tiltrådt Skatteankestyrelsens indstilling om stadfæstelse af SKATs afgørelse med følgende bemærkninger:

”...

Skattestyrelsen finder fortsat, at klagers salg af mail-art samlingen ikke kan anses som kunstners førstegangssalg af egne kunstværker, hvorved momsgrundlaget ikke reduceres jf. momslovens § 30, stk. 3, jf. § 69, stk. 4.

Leveringen af samlingen er derfor momspligtig jf. § 4, stk. 1 og § 27, stk. 1.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at mail-art samlingen ikke kan anses som klagers eget værk, uanset at denne i øvrigt er kunstner. Skattestyrelsen henviser til, at samlingen i overvejende grad er fremkommet ved udvekslinger, hvor klager har modtaget andre kunstneres værker og samlinger. Samlingen er derfor ikke kreeret af klagers egen hånd. Videre består samlingen af en række kunstværker, hvorfor det ikke

er muligt at opgøre, hvilke af effekterne, der er udarbejdet af klager og hvilke, der er udarbejdet af andre kunstnere. Det er skattestyrelsens opfattelse, at klager ikke har bearbejdet samlingen i en sådan grad, at samlingen kan anses for at være klagers egne kunstgenstande.

Skattestyrelsen fastholder således, at momsgrundlaget af klagers salg af mail-art samlingen ikke kan reduceres iht. momslovens § 30, stk. 3, jf. § 69, stk. 4, hvorfor klagers momstilsvar forhøjes med 200.000 kr.

...”.

Landsskatterettens afgørelse

Der skal tages stilling til, om det er med rette, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar med 200.000 kr. for perioden fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2013 som følge af virksomhedens salg af en mailart-samling til en pris på 1.000.000 kr., hvoraf der ikke var indeholdt moms.

Ifølge momslovens § 3, stk. 1, er afgiftspligtige personer juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Efter momslovens § 4, stk. 1, 1 pkt., betales der afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet.

Af momslovens § 30, stk. 3, fremgår:

”Kunstnere eller disses arvinger kan ved førstegangssalg af kunstnerens egne kunstgenstande, jf. § 69, stk. 4, afgiftsberigtige de pågældende genstande på et reduceret grundlag svarende til 20 pct. af afgiftsgrundlaget som fastsat efter §§ 27-29.”

Af momslovens § 69, stk. 4, følger:

Ved kunstgenstande forstås:

1) Varer henhørende under KN-kode 97 01-97 02.
2) Skulpturer henhørende under KN-kode 97 03 udført af kunstneren, herunder afstøbninger af skulpturer i et antal på højst otte eksemplarer kontrolleret af kunstneren eller dennes arvinger. Antallet på otte afstøbninger kan dog overskrides, såfremt afstøbningen er foretaget før den 1. januar 1989 og skulpturen ikke har karakter af en handelsvare.
3) Tapisserier og vægtekstiler henhørende under KN-kode 58 05 og 63 04 udført i hånden på grundlag af kunstnerens originale tegninger, såfremt der ikke findes mere end otte eksemplarer af hver.
4) Keramiske unika udført af kunstneren og signeret af denne.
5) Emaljearbejder på kobber udelukkende udført i hånden i et antal på højst otte eksemplarer, som nummereres og signeres af kunstneren eller af kunstnerens atelier, bortset fra bijouterivarer og guld- og sølvsmedearbejder.
6) Fotografier taget af kunstneren, aftrykt af denne eller under dennes tilsyn, signeret og nummereret i et antal på op til 30 eksemplarer, uanset formater og underlag.”

Momslovens § 30, stk. 3, implementerer momssystemdirektivets artikel 103, hvoraf følger:

”Medlemsstaterne kan bestemme, at den nedsatte sats eller en af de nedsatte satser, som de anvender i overensstemmelse med artikel 98 og 99, ligeledes finder anvendelse på indførsel af kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter som defineret i artikel 311, stk. 1, nr. 2), 3) og 4).

Stk. 2. Når de gør brug af den i stk. 1 omhandlede mulighed, kan medlemsstaterne ligeledes anvende den nedsatte sats på følgende leveringer:

a) leveringer af kunstgenstande, der foretages af kunstneren eller dennes retssuccessorer
b) ...”.

Det fremgår af EU-Domstolens dom i sag C-145/18 (Regards Photographiques), præmis 32, at den nedsatte momssats på leveringer af kunstgenstande, der foretages af ophavsmanden eller dennes retssuccessorer, i henhold til momssystemdirektivets artikel 103, stk. 2, litra a), udgør en undtagelse til normalmomssatsen. Bestemmelsen skal derfor fortolkes strengt.

Ifølge det i denne sag oplyste har virksomheden i perioden fra 1968 til 2013 opbygget en mailart-samling bestående af 16.000 – 18.000 værker. Videre er det oplyst, at indehaveren har afsendt og modtaget effekter (korrespondance, kassettebånd, plakater, collager m.v.) gennem et verdensomspændende mailart-netværk. Den omhandlede samling består af mailart modtaget fra netværket. Det er endvidere oplyst, at mailart-samlingen er solgt til [museum1] i 2013 til en pris på 1.000.000 kr., hvoraf der ikke var indeholdt moms.

Landsskatteretten finder, at virksomhedens salg af mailart-samlingen ikke er omfattet af momslovens § 30, stk. 3, om kunstneres førstegangssalg af egne kunstgenstande.

Landsskatteretten har herved henset til, at mailart-samlingen består af en række kunstneres værker, som indehaveren har fået tilsendt med posten, og hvor det ikke er muligt at opgøre, hvilke af effekterne, der er udarbejdet af indehaveren og hvilke, der er udarbejdet af andre kunstnere.

Videre er der henset til at uanset, at det er indehaveren, der har opbygget mailart-samlingen, gør det ikke værket til hans egen kunstgenstand i momslovens § 30, stk. 3 forstand, idet den afsendende kunstner har haft fuld råderet over indholdet i dennes mailart.

Det forhold at indehaveren i visse tilfælde har bearbejdet et eller flere af effekterne ved eksempelvis at påføre dem et stempel, medfører heller ikke, at effekterne er bearbejdet i en sådan grad, at de kan anses for at være indehaverens egne kunstgenstande.

Da Landsskatteretten finder, at virksomhedens salg af mailart-samlingen til [museum1], i 2013 ikke er omfattet af momslovens § 30, stk. 3, om salg af egne kunstgenstande, er mailart-samlingen momspligtig i henhold til momslovens § 4, stk. 1.

Landsskatteretten stadfæster herefter SKATs afgørelse.