Kendelse af 08-06-2021 - indlagt i TaxCons database den 01-07-2021

Journalnr. 16-0346263

Klagen vedrører SKATs opkrævning af 165.315 kr. i chokolade- og sukkervareafgift for perioden 1. oktober 2014 til 31. december 2014 samt 1.895.616 kr. i moms for perioden 1. juli til 31. december 2014.

Landsskatteretten nedsætter SKATs opkrævning af chokolade- og sukkervareafgift fra 165.315 kr. til 43.893 kr. og SKATs opkrævning af moms fra 1.895.616 kr. til 1.713.033 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren har tidligere drevet virksomheden, [virksomhed1]/[virksomhed2], med CVR-nr. [...1], der erhvervsmæssigt solgte slik fra flere detailudsalg i Danmark. Virksomheden har været registreret som varemodtager af afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer. Enkeltmandsvirksomheden ophørte den 30. juni 2017.

For perioden 1. oktober 2014 til 31. december 2014 har klageren angivet køb af 0 kg afgiftspligtige varer.

Det fremgår af oplysninger fra EU-listeoplysninger (VIES), at klageren i perioden fra 1. oktober 2014 til 31. december 2014 har købt afgiftspligtige varer for 247.680 kr. fra [virksomhed3] AB i Sverige.

Af fakturanr. [...] af 23. oktober 2014 fra [virksomhed3] AB fremgår det, at [virksomhed1] har købt afgiftspligtige varer for 308.140 SEK. Købet svarer til den transaktion, der fremgår af VIES.

For perioden 1. juli 2014 til 31. december 2014 har klageren angivet 0 kr. i momstilsvar.

SKAT har konstateret, at klageren ikke har ført effektivt regnskab over køb og salg af afgiftspligtige varer.

SKATs afgørelse

For perioden 1. oktober 2014 til 31. december 2014 har SKAT skønsmæssigt ansat mængden af importerede afgiftspligtige varer til 5.110 kg sukkerholdige varer og 1.890 kg sukkerfrie varer, svarende til en forhøjelse af afgiftstilsvaret på 165.315 kr.

SKAT har ændret klagerens opgørelse af momstilsvaret for perioden 1. juli 2014 til 31. december 2014, således at dette forhøjes med 1.895.616 kr.

Som begrundelse for afgørelsen har SKAT anført følgende:

”SKAT har valgt at opgøre din chokoladeafgift, ud fra de køb der er foretaget i Sverige og med de oplysninger svenske virksomheder har indberettet (VIESsystemet).

Det vurderes at køb foretaget hos [virksomhed4] i [virksomhed5] Aktiebolag (-1.019 d.kr.) er butiksinventar, og medtages derfor ikke ved opgørelse af chokoladeafgift.

Der er fra resten af de svenske virksomheder indberettet, at du har købt varer for 247.680 d.kr. jf. VIES-systemet.

I 2013 udgjorde den gennemsnitlige kg-pris 29 kr., og 99,55 % af de købte slikvarer i 2013 var sukkerholdige (der var købt 50.136 kg slik i Sverige til 1.459.4 79 kr.). Dette fremgår af købsfakturaer, som SKAT har gennemset i forbindelse med kontrol af din chokoladeafgift for 2013.

For at tage højde for skønnets usikkerhed, antages det at den gennemsnitlige kg-pris for slikvarer maksimalt er steget 20 % fra 2013 til 20 14. Det skønnes derfor at den gennemsnitlige købspris pr. kg. slikvare i 2014 udgør 35 kr. Ved en gennemsnitlig kg-pris på 35 kr. er der købt (247.680 kr.: 35 kr. =) 7.077 kg. slikvarer i Sverige i 4. kvartal 2014. For at tage yderligere højde for skønnets usikkerhed, ansætter SKAT skønsmæssigt virksomhedens køb af slikvarer til 7.000 kg. i 4. kvartal 2014.

For så vidt angår fordelingen mellem sukkerholdige, og ikke-sukkerholdige slikvarer, skønnes det at 73 % af de købte varer i 4. kvartal 2014 er sukkerholdige og 27 % er sukkerfrie (dette skøn er foretaget ud fra værdien af de produkter, der på fakturaen er angivet som sukkerfri).

[...]

SKAT har valgt at opgøre din erhvervelsesmoms, ud fra de køb der er foretaget i Sverige og med de oplysninger svenske virksomheder har indberettet (VIESsystemet). Din salgsmoms er opgjort ud fra en formodning om, at de varer du har købt i Sverige også er solgt i perioden. SKAT har valgt disse skøn, da du ikke har lavet regnskab for 2013 og 2014, ligesom der i virksomheden ikke findes et retvisende bogholderi jf. tidligere gennemførte kontroller. Det har derfor været nødvendig at opgøre momstilsvaret iht. opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Da virksomheden ikkeer i besiddelse af et retvisende bogholderi og ikke har angivet alle nødvendige oplysninger til fastsættelse af den moms, som han skal betale for sine erhvervelser af varer, nægtes virksomheden fradrag for den i § 37 nævnte indgående moms, da betingelserne for fradraget ikke er overholdt.

I 2014 er den gennemsnitlige salgspris for bland-selv-slik anslået til 76,25 kr. pr. kg. Dette baseres på salgsfakturaer, som SKAT har modtaget fra fødevarekontrollen i forbindelse med kontrol af din anden virksomhed, [virksomhed6] ApS, chokoladeafgift for 2014.

For at tage højde for skønnets usikkerhed, ansættes den gennemsnitlige kg-pris for slikvarer til 70,00 kr. pr. kg.

Ved en gennemsnitlig kg-pris på 70 kr. er der omsat for (55.000 kg x 70 kr. =) 3.850.000 kr. slikvarer i Danmark i 3. kvartal 2014 og for (7.000 kg x 70 kr. =) 490.000 kr. slikvarer i Danmark i 4. kvartal 2014.”

Klagerens opfattelse

Der er nedlagt påstand om, at SKATs afgørelse af 18. februar 2016 skal hjemvises til fornyet behandling, da SKATs skøn ifølge klageren hviler på urigtige forudsætninger og medfører et urigtigt og urimeligt resultat, idet SKAT ikke forholder sig til spørgsmålet om en eventuel reduktion af afgiften på grund af beskadigelse af varerne.

Til støtte for påstanden er bl.a. anført følgende:

”Det gøres gældende, at SKATs afgørelse skal hjemvises til fornyet behandling, da den hviler på et forkert grundlag og medfører et åbenbart forkert resultat.

SKAT forholder sig ikke til, at Klager i december 2014 fik beslaglagt ca. 25 tons slik, hvorfor det er vanskelligt at lægge til grund, at alt det slik, som det gøres gældende, der er købt, skulle være solgt.

Hvordan skulle fødevarestyrelsen så kunne beslaglægge 25 tons slik? SKATs afgørelse lider således også i relation til officialmaksimen af en meget væsentligt mangel, idet sagen dårligt kan siges at være tilstrækkeligt oplyst ud fra de faktuelle forhold.

Det er således et faktum, at SKAT afgørelse hviler på et forkert grundlag og medfører et åbenbart forkert resultat, hvorfor sagen bør hjemvises til fornyet behandling.

Derudover lider SKATs afgørelse af den meget alvorlige mangel, at det ikke er muligt ud fra afgørelsen, at vurdere hvorfor SKAT finder, at der er solgt 55 tons slik. Hvor kommer dette tal fra? Det fremgår intetsteds præcis af afgørelsen.

Endelig kan der henvises til, at SKAT ikke i sin afgørelse tager højde det svind, der naturligvis er i en slikbutik f.eks. i forbindelse med tyveri, slik, der "klumper" sammen, slik der bliver for gammelt, slik der spildes/tabes/spises af kunderne, snyd med vejningen af slik m.v.

Jeg har drøftet disse forhold med min klient, der har oplyst, at der i slikbutikker er et betydeligt svind, som der naturligvis tillige skal tages højde for i forbindelse med SKATs skøn.

Samlet set er der således tre overordnede indvendinger imod skønnet, der hver i sær viser, at skønnet hviler på et forkert grundlag og medfører et åbenbart urimeligt grundlag hvorfor sagen skal hjemvises til fornyet behandling jf. gældende praksis, hvor der blandt andet modsætningsvist kan henvises til SKM 2004.156 Ø, SKM 2013.525, SKM 2002.70 H, U 2009.476 H, hvor ministeriet fik medhold i, at skønnet ikke kunne tilsidesættes.

Denne sag er dog fundamentalt anderledes, da indvendingen ikke som sådan relaterer sig tilSKATs skøn i sig selv, men derimod at hele det grundlag skønnet hviler på er forkert, da de faktuelle forhold viser, at det skøn SKAT har udøvet faktuelt hviler på et forkert grundlag.

Dette forkerte grundlag for skønnet slår direkte igennem i SKATs afgørelse, således at resultatet af skønnet tillige er forkert / Urimeligt. Der er således ikke blot tale om, at indsigelsen imod grundlaget for skønnet er af formel karakter, således at resultatet kan siges at være korrekt, således at det forkerte grundlag ikke har nogen reel betydning for det udøvede skøn.

Det faktuelle er derimod, at det faktuelle forkerte grundlag har medført, at skønnet er forkert/ urimeligt, hvorfor begge betingelserne for at sidesætte SKATs skøn og hjemvise sagen tilfornyet behandling er opfyldt.”

SKATs udtalelse til klagen

I forbindelse med indgivelsen af klagen til Skatteankestyrelsen har SKAT den 14. april 2016 fremsendt følgende bemærkninger til klagen:

”SKATs kontrolarbejde har til formål at foretage korrekte ansættelser af borgere og virksomheders skattepligtige indkomst samt korrekte opgørelser af skatte-, afgifts- og toldtilsvar. Ved varetagelsen af denne opgave anvender SKAT de kontrolbeføjelser og oplysningsmidler, som findes i skatte- og afgiftslovgivningen og træffer på denne baggrund forvaltningsmæssige afgørelser om ændring af borgere og virksomheders ansættelser.

I situationer, hvor det ikke er muligt at gennemføre en ansættelsesændring med de kontrolbeføjelser og oplysningsmidler, som findes i skatte- og afgiftslovgivningen, har SKAT, når der er hjemmel til det, mulighed for at foretage en skønnet ansættelse. Skønsmæssig ansættelse er nærmere beskrevet i den juridiske vejledning (JVL) afsnit A.B.5. og hjemmel findes i opkrævningslovens § 5, stk. 2.

I det følgende fremgår oplysninger om andre personer og virksomheders skatte- og afgiftsmæssige forhold, som sædvanligvis vil være underlagt SKATs tavshedspligt, jf. skatteforvaltningslovens § 17. Efter forvaltningslovens § 24 kan SKAT give oplysninger om andre personer og virksomheders skatte- og afgiftsmæssige forhold, hvis det er af afgørende betydning for sagen. Det vurderes, at oplysningerne om andre personer og virksomheders forhold er vigtige for at denne sag er fuldt ud begrundet.

Skatteadvokaternes påstand om, at SKATs skøn hviler på et forkert grundlag, anerkendes ikke af SKAT af følgende grunde.

Virksomheden har ikke ønsket at medvirke til at opgøre afgiftsgrundlaget
Virksomheden har ikke indsendt angivelser eller udfærdiget regnskaber
Virksomheden har ikke reageret på det fremsendte forslag, hvilket må tolkes om en accept.
Det skøn på 55.000 kg, som SKAT lægger til grundlag, baserer sig på køb og salg i 3. kvartal 2014 (1. juli – 30. september), derfor er beslag på 25.000 kg foretaget i december 2014 skønnet uvedkommende, da varerne sandsynligvis er erhvervet efter 1. oktober 2014.
Varerne, der blev beslaglagt tilhører en anden juridisk person end klager og er derfor afgørelsen uvedkommende.

SKAT mener derfor ikke, at klager har godtgjort, at den skønsmæssige ansættelse er åbenbart urimelig eller hviler på et forkert grundlag.

Fødevarestyrelsens rejsehold gennemførte 8. december 2014 uanmeldt kontrol på et uregistreret lager på adressen [adresse1], [by1] (se vedlagte kontrolrapporter fra SKAT og FVST). FVST beslaglagde ganske rigtigt varerne på lageret grundet manglende hygiejne og manglende registrering.

Virksomhedens direktør, [person1] har ikke ønsket at medvirke til at fastslå hvem der ejer de varer, der befandt sig på lageret på kontroltidspunktet. På grund af tvivl om ejerforholdet har FVST stilet sine krav om konfiskation og bøde mod [person1] personligt og ikke mod [virksomhed1] ApS (se bilag).

SKAT anser det som overvejende sandsynligt, at varerne tilhører virksomheden [virksomhed6] ApS (CVR [...2]) af følgende grunde:

[virksomhed6] ApS overtager importen af chokolade- og sukkervarer fra [virksomhed1] ApS. i henhold til registreringsbevis pr. 1. nov. 2014.
Ifølge VIES oplysninger fra Sverige har [virksomhed6] købt ca. 25.000 kg i Sverige i 4. kvartal 2014 (svarende til den beslaglagte mængde). [virksomhed1] har kun købt 7.000 kg, for hvilke chokolade- og sukkerafgiften er medtaget i SKATs afgørelse (se bilag). [virksomhed1] kan derfor umuligt være erhverver af de 25.000 kg.
Der blev på det uregistrerede lager fundet adskillige salgsfakturaer og følgesedler med [virksomhed6]s navn og CVR nummer (se bilag) – ingen med [virksomhed1]. Det er derfor ubestridt, at [virksomhed6] har råderet over lageret og derfor også skal betragtes som erhverver.

Definition:

Ved erhvervelse af en vare forstås erhvervelse af retten til som ejer at råde over en vare, som af sælgeren eller erhververen eller for disses regning sendes eller transporteres til erhververen fra et andet EU-land.

Se Momssystemdirektivets artikel 20, stk. 1, og ML § 11, stk. 2.

Da hovedpræmissen i [virksomhed7]s klage går på, at SKAT ikke har taget hensyn til beslaglæggelse af de 25.000 kg chokolade- og sukkervarer, som SKAT har sandsynliggjort tilhører en anden juridisk person end klager, nedlægger SKAT påstand om, at klagen afvises som åbenlys grundløs.

Subsidiært, at SKATs skøn fastholdes uændret, med henvisning til tidligere nævnt samt bl.a. SKM2009.37.HR samt SKM2013.782.ØLR SKAT anerkender, at henvisningen til SKATs afgørelse vedrørende 3. kvartal 2014 og opgørelsen af de 55.000 kg, ved en beklagelig fejl er faldet ud af afgørelsen vedrørende 4. kvartal 2014. Henvisningen står dog i SKATs forslag til ændring af 1. februar 2016, ligesom det anføres, ”Efter den 16. februar 2016 sender vi en afgørelse til dig, som svarer til dette forslag”. Det kan derfor ikke være klager ubekendt hvad skønnet på de 55.000 kg bygger på, ligesom skønnet også er belyst i SKATs afgørelse vedrørende 3. kvartal, af 7. januar 2015, der også er påklaget til Skatteankestyrelsen af [virksomhed7] ApS ([...]).

[virksomhed7]s subsidiære påstand om fornyet behandling anderkendes heller ikke af SKAT af følgende grund:

For så vidt angår påstanden om reduktion af afgiften som følge af beskadigelse, så er reglerne beskrevet i chokoladeafgiftslovens § 8, stk. 1 nr. 6:

”I den afgiftspligtige vægt, opgjort efter § 6 og § 7, fradrages:

-varer, der på grund af beskadigelse eller lignende er blevet uanvendelige, samt varer, der er gået tabt ved indbrud, brand eller forlis”

De generelle regler for afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse er nærmere beskrevet i den juridiske vejledning, afsnit E.A.1.7.

Omkring beskadigede varer m.v., står følgende:

Registrerede oplagshavere kan søge om afgiftsfritagelse hos SKAT for varer, der efter deres art kan beskadiges eller fordærves, f.eks. chokolade og konsum-is, og herunder også varer, der mod godtgørelse er returneret til virksomheden. Det er en betingelse, at varerne tilintetgøres eller ved denaturering gøres uanvendelige til menneskeføde.

Virksomheden skal specificere varerne i ansøgningen med oplysning om årsag til og om tidspunkt for destruktion/denaturering af varerne.

Virksomheden skal afgive erklæring om, at varerne ikke har været udleveret fra virksomheden, eller hvis varerne har været udleveret fra virksomheden, at der ved returneringen er ydet køberen fuld godtgørelse for varens pris inkl. afgiften.

Hvis varerne denatureres, er fritagelsen også betinget af, at der fremlægges en erklæring fra køberen om varernes brug, f.eks. til foderbrug.

Virksomheden har på intet tidspunkt i sagens forløb ansøgt om afgiftsfritagelse hos SKAT, ej heller oplyst SKAT om at der forekommer beskadigede eller fordærvede varer, hvorfor der ikke kan ydes godtgørelse i den opgjorte mængde.”

Skattestyrelsens bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling

Som svar på Skatteankestyrelsens indstilling af 3. august 2020 har Skattestyrelsen den 26. august 2020 fremsendt følgende bemærkninger:

”Skattestyrelsen er ikke enig i Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse, hvorefter Skattestyrelsens afgørelse indstilles hjemvist til fornyet behandling.

Klagers påstand om hjemvisning til fornyet behandling med henblik på reduktion af afgiftsforhøjelserne som følge af spild m.v. kan heller ikke tages til følge.

Skattestyrelsen indstiller under inddragelse af faktura nr. [...] i det foretagne skøn, at klager skal betale 43.893 kr. i chokoladeafgift for 4. kvartal 2014 og 1.713.033 kr. i moms for 3. og 4. kvartal 2014.

Forhøjelse af chokoladeafgift

Klager har i perioden importeret chokolade- og sukkervarer fra Sverige, der er afgiftspligtige efter chokoladeafgiftslovens (CHOAL) § 1, stk. 1.

Klager er registreret som varemodtager efter CHOALs § 10 a, stk. 1. Varemodtageres afgiftsperiode er måneden jf. CHOAL § 10 a, stk. 3, og en registreret varemodtager skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, som virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgiften heraf til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter §§ 2-8 i opkrævningsloven dvs. senest den 15. i den følgende måned.

Det er i forbindelse med den gennemførte kontrol konstateret, at klager har erhvervet chokolade- og sukkervarer, hvoraf der ikke er afregnet afgift.

Der er ikke modtaget regnskabsmateriale m.v. for 2014 fra klager, hvorfor den i afgørelsen foretagne skøn er baseret på leverandørers indberetning af salg til klagers virksomhed i VIES-systemet. Skattestyrelsen har modtaget kopi af den pågældende faktura, der ligger til grund for indberetningen til VIES-systemet for 4. kvartal 2014.

Efter reglerne i CHOAL § 29 hæfter varemodtagere for betaling af afgift.

Det er konstateret, at klagers regnskab ikke opfylder kravene i CHOAL § 12, stk. 4 og stk. 5 og § 13, stk. 2, og regnskabet med tilhørende bilag, og regnskabet har således ikke kunnet danne grundlag for opgørelsen af klagers afgiftstilsvar, hvorfor Skattestyrelsen har været berettiget til at opgøre afgiftstilsvaret skønsmæssigt jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Klager har ikke under den oprindelige sagsbehandling eller under klagesagen frembragt oplysninger, der kan godtgøre, at de skønsmæssige ansættelser hviler på et forkert grundlag eller er åbenbart urimelige.

Som Skatteankestyrelsen anfører, er Skattestyrelsen enig i, at forhøjelsen for 4. kvartal 2014 burde være sket på baggrund af faktura nr. [...].

I forbindelse med klagesagen har Skattestyrelsen ved mail af 26. juni 2019 foretaget en fornyet opgørelse af moms- og afgiftsforhøjelserne for 4. kvartal 2014.

Det bemærkes omkring klagers anbringende for reduktion af afgiften som følge af spild m.v., at registrerede varemodtagere ikke opgør afgiftstilsvaret efter reglerne i CHOALs § 6 – 8. De i § 8 oplistede fradrag gælder således kun for oplagshavere og registrerede mellemhandlere.

Skattestyrelsen indstiller afgørelsen ændret i overenestemmelse med den fornyet talmæssige opgørelse.

Forhøjelse af moms

Momsregistrerede virksomheder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse og kontrol af afgiften jf. momslovens § 55.

Som redegjort for i Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse er klagers regnskabsgrundlag mangelfuldt, og momstilsvaret kan ikke opgøres på grundlag af klagers regnskabsgrundlag. Momstilsvaret kan opgøres skønsmæssigt jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Der er ikke i forbindelse med klagesagen fra klager modtaget materiale eller øvrige oplysninger, der giver anledning til at ændre det af Skattestyrelsen foretagne skøn.

Som Skatteankestyrelsen anfører, er Skattestyrelsen dog enig i, at forhøjelsen for 4. kvartal 2014 burde være sket på baggrund af faktura nr. [...].

For den nærmere gennemgang af den beløbsmæssige opgørelse for den fornyede talmæssige opgørelse henvises til e-mail af 26. juni 2019.

Skattestyrelsen indstiller afgørelsen ændret i overenestemmelse med den fornyet talmæssige opgørelse.”

I Skattestyrelsens e-mail af 26. juni 2019 til Skatteankestyrelsen er bl.a. anført følgende:

”Skattestyrelsen har truffet en afgørelse den 18. februar 2016, hvor der opkræves afgift på baggrund af VIES-oplysninger. Disse vedlægges som bilag D. Med en gennemsnitspris på 35 kr. pr. kg, svarer det til et varekøb på 7.076,50 kr., hvilket er nedrundet til 7.000 kg.

Skattestyrelsen er i besiddelse af det købsbilag, der ligger til grund for VIES-indberetningen. Købsbilaget vedlægges som bilag E. På baggrund af dette, er fordelingen af sukkerholdige og sukkerfrie varer opgjort, idet sagsbehandleren har anvendt summen af de varer, der Herefter er den sukkerfrie andel fastsat til 27 % på baggrund af værdierne af de varer, der direkte er anført som sukkerholdige. Det vil sige Extr pose og Vicks på henholdsvis 64.900 kr. og 19.000 kr. af i alt 308.140 kr. De øvrige køb er anset som sukkerholdige.

Afgiften er beregnet på baggrund heraf.

Ved denne nye gennemgang af sagen, er det imidlertid Skattestyrelsens opfattelse, at opgørelsen af vægten skal ske på baggrund af det konkrete købsbilag og ikke et skøn. Ved tvivl er der ikke beregnet nogen vægt, ligesom sukkerindholdet er vurderet på baggrund af varen og ikke alene teksten.

Navn

Vægt

Antal

Kg

M. sukker

U. sukker

Pizza

0,435

1800

783,000

783,000

Cars collection

0

20

-

-

-

Mini Gumball

0,42

46

19,320

19,320

Spray Candy Traple

0

50

-

-

-

Ekstr påse 30 st sukerfri

0

220

-

-

-

Vicks

1,2

100

120,000

120,000

Sukkerved

0

400

-

-

-

Fishermans Friends

0,6

100

60,000

60,000

Senses

0,486

200

97,200

97,200

Clo lys melk

1,7

35

59,500

59,500

Clo center mjolk

2,16

35

75,600

75,600

Clo Polly

1,5

35

52,500

52,500

Haribo Vampyrer

2,625

25

65,625

65,625

Haribo Badmintonbolde

2,1

25

52,500

52,500

haribo Tophatte

2,125

25

53,125

53,125

Haribo labre larver

2,4

35

84,000

84,000

Haribo Sally Soft

1,35

35

47,250

47,250

Haribo Salta Nappar

1,805

25

45,125

45,125

Toms Opera mints

2,5

20

50,000

50,000

Toms Dronning mandler

2,4

15

36,000

36,000

Toms elefantfødder

1,8

20

36,000

36,000

Malaco Fizzy Bubblizz

1,55

25

38,750

38,750

Malaco Sommerfugle

1,95

20

39,000

39,000

Malaco Sura nappar

1,5

7

10,500

10,500

Antal kg slik

1.824,995

1.547,795

277,200

Afgift pr. kg

24,610

20,930

Afgift i alt

38.091,23

5.801,79

43.893

Afgiften kan således opgøres til 43.893 kr. i stedet for de tidligere opgjorte på 165.315 kr. Der bør således ske en nedsættelse på 121.442 kr.

Salgsmomsen i afgørelsen er opgjort på baggrund indkøbte kilo og en salgspris på 70 kr. I grundlaget indgår ligeledes chokoladeafgiften. Erhvervelsesmoms er ligeledes tillagt.

På baggrund i ovenstående, er det nu Skattestyrelsens opfattelse, at grundlaget for salgsmomsen skal opgøres til følgende:

Omsætning 3. kvartal 2014 55.000 kg x 70 kr. 3.850.000 kr.

Omsætning 4. kvartal 2014 1.825 kg x 70 kr. 127.750 kr.

Chokoladeafgift 3. kvartal 2014 1.343.429 kr.

Chokoladeafgift 4. kvartal 2014 43.893 kr.

Køb i Sverige 3. kvartal 2014 2.203.060 kr.

Køb i Sverige 4. kvartal 2014 246.661 kr.

Momsgrundlag 7.814.793 kr.

Moms 25 % 1.953.698 kr.

Der er tidligere nægtet fradrag for købsmoms, men Skattestyrelsen finder nu, at der i et vist omfang kan indrømmes fradrag. Således er der i 4. kvartal 2014 modtaget faktura for køb i Sverige, hvorfor dette køb anses for dokumenteret. Købsmomsen udgør således 25 % af 246.661 kr. eller 61.665 kr. Momstilsvaret kan herefter opgøres til:

Salgsmoms inkl. erhvervelsesmoms 1.953.698 kr.

Købsmoms -61.665 kr.

Foreløbig fastsat -179.000 kr.

I alt 1.713.033 kr.

Der er dermed tale om en nedsættelse på 182.583 kr. vedrørende 4. kvartal 2014 i forhold til Skattestyrelsens afgørelse.”

Klagerens bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling

Som svar på Skatteankestyrelsens indstilling af 3. august 2020 og Skattestyrelsens bemærkninger af 26. august 2020 har klageren meddelt, at det tidligere anførte fastholdes.

Landsskatterettens afgørelse

Når der i det følgende henvises til chokoladeafgiftsloven, er dette henvisninger til den dagældende lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 10. juni 2013 samt senere lovændringer.

Det følger af chokoladeafgiftslovens § 1, stk. 1, at der skal svares afgift til statskassen af chokolade- og sukkervarer. Såfremt der ikke er tale om en registreret virksomhed efter chokoladeafgiftsloven §§ 3 og 4, svares afgiften i forbindelse med importen af afgiftspligtige varer her til landet, jf. chokoladeafgiftslovens § 10 a. Varemodtageren skal angive mængden samt indbetale afgiften for de varer, der er modtaget i afgiftsperioden. Afgiftsperioden er måneden, jf. § 10 a, stk. 3.

Virksomheder, der importerer afgiftspligtige varer fra udlandet, skal føre regnskab over tilgang og udlevering af afgiftspligtige varer, jf. chokoladeafgiftslovens § 12, stk. 4. Endvidere skal virksomheder, der handler med afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer, føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer er betalt, og hvorfra varerne er leveret. Af regnskaberne skal det bl.a. fremgå, hvilke varer der er leveret (art, mængde og pris). Regnskabet skal opfylde kravene i bogføringsloven m.v. Det fremgår af chokoladeafgiftslovens § 12, stk. 5.

Af chokoladeafgiftslovens § 13, stk. 2, følger, at en virksomhed skal opbevare følgesedler eller kvitteringer på køb af afgiftspligtige varer i det forretningslokale, hvor salget af de varer, som følgesedlen eller kvitteringen vedrører, finder sted. Følgesedler, kvitteringer eller fakturakopier skal opbevares i virksomhedens forretningslokale eller på forretningsstedet i mindst tre måneder fra udstedelsesdagen, jf. § 13, stk. 2.

Virksomheden har ikke ført et effektivt kasseregnskab eller foretaget daglige kasseafstemninger, ligesom virksomheden ikke på kontroltidspunktet kunne fremvise et afgiftsregnskab. De af virksomheden fremlagte købsbilag for køb i Sverige kunne desuden ikke dokumentere, at der var betalt chokolade- og sukkervarerafgift af de afgiftspligtige varer, der var på forretningsstedet.

Landsskatteretten finder derfor, at virksomheden ikke har iagttaget dokumentationskravet i chokolade- og sukkervareafgiftslovens § 13, stk. 2.

Det følger af chokoladeafgiftslovens § 29, at varemodtagere i medfør af chokoladeafgiftslovens § 10 a hæfter for betalingen af chokoladeafgiften.

Landsskatteretten lægger til grund, at klageren i forbindelse med driften af sin enkeltmandsvirksomhed ikke har været registeret som oplagshaver efter chokoladeafgiftsloven, hvorfor afgiftstilsvaret ikke skal opgøres efter chokoladeafgiftslovens §§ 6-8. Da virksomheden som varemodtager har importeret afgiftspligtige varer her til landet, hæfter klageren således for betalingen af afgiften som opgjort efter chokoladeafgiftslovens § 10 a.

Det er Landsskatterettens opfattelse, at virksomheden har erhvervet chokolade- og sukkervarer, hvoraf det ikke er dokumenteret, at der er betalt chokolade- og sukkervareafgift. Virksomheden havde således på kontroltidspunktet afgiftspligtige varer i sin besiddelse, hvoraf der ikke var betalt afgift efter bestemmelserne i chokolade- og sukkervareafgiftsloven. Det er således med rette, at SKAT har opkrævet den ikke-betalte chokolade- og sukkervareafgift hos virksomheden, idet virksomheden hæfter for betaling af denne, jf. chokoladeafgiftsloven § 29, stk. 1.

Klageren havde for perioden 1. oktober 2014 til 31. december 2014 angivet import af 0 kg afgiftspligtige varer.

SKAT har foretaget en skønsmæssig opgørelse af afgiftstilsvaret, jf. opkrævningsloven § 5, stk. 2, idet opgørelsen ikke kunne foretages på grundlag af virksomhedens regnskab.

SKAT har ikke modtaget regnskabsmateriale m.v. for 2014, hvorfor SKAT for perioden 1. oktober 2014 til 31. december 2014 har gennemgået momsinformationsudvekslingssystemet for handel inden for EU (VIES). Heraf fremgår det, at én svensk virksomhed har indberettet salg af afgiftspligtige varer til klagerens virksomhed for 247.680 kr.

SKAT har imidlertid i sit skøn over mængden af importerede afgiftspligtige varer ikke inddraget faktura nr. [...], der vedrører den eneste erhvervelse af afgiftspligtige chokolade- og sukkervarer i perioden.

Retten finder i overensstemmelse med Skattestyrelsens udtalelse af 26. august 2020, at chokolade- og sukkervareafgiftskravet skal opgøres på baggrund af faktura nr. [...]. Retten kan tiltræde den af Skattestyrelsen foretagne opgørelse af indkøbte chokolade- og sukkervarer, hvorfor SKATs opkrævning af chokolade- og sukkervareafgift nedsættes til 43.893 kr.

Landsskatteretten ændrer derfor SKATs afgørelse om opkrævning af 165.315 kr. i chokolade- og sukkervareafgift til 43.893 kr. for perioden 1. oktober 2014 til 31. december 2014.

Moms

Når der i det følgende henvises til momsloven, er dette henvisninger til den dagældende lov om merværdiafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013 samt senere lovændringer.

Det følger af momslovens § 4, stk. 1, at der skal betales afgift af varer, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode.

Betaling af afgift påhviler den afgiftspligtige person, som foretager en afgiftspligtig levering her i landet, jf. momsloven § 46, stk. 1, 1. pkt. Betaling af afgift af varer fra andre EU-lande påhviler den person, der foretager en afgiftspligtig erhvervelse, jf. momsloven § 46, stk. 2.

Det fremgår af momslovens § 56, stk. 1, 1. og 2. pkt., at momsregistrerede virksomheder for hver afgiftsperiode skal opgøre den udgående og indgående afgift. Forskellen mellem den udgående og indgående afgift er virksomhedens afgiftstilsvar.

Herudover fremgår det af momslovens § 57, stk. 1, 1. pkt., at momsregistrerede virksomheder efter udløbet af hver afgiftsperiode til told- og skatteforvaltningen skal angive størrelsen af virksomhedens udgående og indgående afgift samt værdien af de leverancer, der efter §§ 14-21 eller 34 er fritaget for afgift.

Efter opkrævningslovens § 5, stk. 2, kan momstilsvaret opgøres skønsmæssigt i det omfang, tilsvaret ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber.

På kontroltidspunktet blev det konstateret, at virksomheden ikke havde foretaget en tilstrækkelig opgørelse af virksomhedens afgiftstilsvar, da der ikke var foretaget effektive, daglige kasseafstemninger, jf. momslovens § 56, stk. 1, og § 57, stk. 1.

Det er således med rette, at SKAT har udøvet et skøn over virksomhedens momstilsvar, da virksomhedens regnskabsmateriale ikke kan danne grundlag for en nøjagtig opgørelse af afgiftstilsvaret, da regnskabsmaterialet er mangelfuldt, jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Klageren har ikke fremlagt bilag, der dokumenterer eller godtgør, at det af SKAT udøvede skøn er udøvet på et forkert eller mangelfuldt grundlag. Landsskatteretten finder imidlertid som følge af ovenstående ændring vedrørende chokolade- og sukkervareafgiften, at der er grundlag for at ændre SKATs skønsmæssigt opgjorte momstilsvar, for så vidt angår erhvervelsen af varer, der relaterer sig til faktura nr. [...]. Retten kan tiltræde den af Skattestyrelsen foretagne opgørelse af momstilsvaret, hvorfor SKATs opkrævning af moms nedsættes til 1.713.033 kr.

Landsskatteretten ændrer derfor SKATs afgørelse om opkrævning af 1.895.616 kr. i moms til 1.713.033 kr. for perioden 1. juli til 31. december 2014.