Kendelse af 23-11-2020 - indlagt i TaxCons database den 23-01-2021

Journalnr. 16-0322250

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Moms for afgiftsperioden 1. januar – 31. december 2014

80.239 kr.

0 kr.

80.239 kr.

Moms for afgiftsperioden 1. januar 2015 – 30. juni 2015

64.447 kr.

0 kr.

62.552 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren har for indkomståret 2014 ikke selvangivet personlig indkomst og har for indkomstårene 2014 og 2015 ikke angivet moms vedrørende selvstændig økonomisk virksomhed.

SKAT har ud fra konstaterede indsætninger på klagerens 3 private bankkonti og klagerens bemærkninger på kontoudtog opgjort klagerens virksomhedsresultat for indkomståret 2014 og tilhørende momstilsvar for indkomståret 2014 og første halvår af 2015.

Klageren har i en mail til SKAT dateret den 22. juli 2015 anført følgende:

”Hermed min konto udtog fra 2014 og 2015 som du søgte

Jeg har ikke været i job siden mit firma ([virksomhed1] ApS) lukkede i august 2014 da jeg samtidig fik en aftale om at passe en ejendom som betaling for vores husleje, og har levet af de ting jeg har fundet (møbler gammel hifi og gamle lamper) og kunne sælge og har lånt en del penge af familie for at kunne klare mig til dags dato”

På baggrund af klagerens kontoudtog har SKAT i bilag 1, 2 og 3 specificeret indbetalinger, som indgår i SKATs forhøjelse af resultat af virksomhed og momsgrundlaget for indkomståret 2014:

Konto nr.

Beskrivelse

I alt

[...]-[...92]

Salg af gl. højtaler, HIFI, møbler (oplyst af klageren)

33.994 kr.

[...]-[...92]

HIFI Sverige

81.093 kr.

[...]-[...92]

Øvrige indbetalinger, der ikke er redegjort for

259.518 kr.

[...]-[...83]

Salg gennem [virksomhed2]

96.575 kr.

[...]-[...83]

Indtægter ved boksleje

24.562 kr.

[...]-[...35]

Salg gennem [virksomhed2]

55.599 kr.

Indbetalinger i alt

551.341 kr.

SKAT har godkendt fradrag vedrørende udlejning af bokse til heste med følgende:

I/S [virksomhed3]

4.175 kr.

[virksomhed4]

27.380 kr.

Leje af stald/hestebokse

37.500 kr.

I alt inkl. Moms

69.055 kr.

Heraf moms

-13.811 kr.

Udgifter ekskl. moms.

55.244 kr.

Afgifter til el og vand beregnet til

11.190 kr.

Fradragsberettigede udgifter i alt

66.434 kr.

SKAT har herefter opgjort resultat af virksomhed og moms med følgende:

Skattemæssigt resultat

Indtægter i virksomhed vedrørende salg til Sverige

81.093 kr.

Udgifter Sverige ifølge bilag

-1.279 kr.

Resultat fra Sverige

79.814 kr.

79.814 kr.

Indtægter i virksomhed salg i DK

470.248 kr.

Heraf udgående moms

-94.050 kr.

Indtægter DK ekskl. Moms

376.198 kr.

Fradragsberettigede udgifter ekskl. Moms

-66.434 kr.

Resultat af virksomhed i DK

309.764 kr.

309.764 kr.

Resultat af virksomhed i alt

389.578 kr.

Klageren har overfor SKAT fremlagt bilag vedrørende forskellige køb. Der foreligger kvitteringer fra indkomstårene 2012, 2013 og 2014. For 2014 foreligger der dags dato kvittering vedrørende en forstærker på 2.500 kr., dankortkvittering fra JA radio på 10.000 kr., et brev/mail vedrørende en MCIntoch til 999 £ samt 2 håndskrevne bilag uden datoer.

Der er ikke indsendt regnskab eller lignende for indtægter og udgifter vedrørende køb og salg af HIFI, møbler, m.v.

På baggrund af klagerens kontoudtog har SKAT i bilag 1, 2 og 3 specificeret indbetalinger, som indgår i SKATs momsgrundlag for perioden 1. januar 2015 – 30. juni 2015:

Konto nr.

Beskrivelse

I alt

[...]-[...92]

Salg af brugt HIFI, møbler i DK

237.135 kr.

[...]-[...92]

HIFI Sverige

9.474 kr.

[...]-[...83]

Indtægter ved boksleje

42.952 kr.

[...]-[...35]

Salg gennem [virksomhed2]

79.052 kr.

Indbetalinger i alt

368.613 kr.

SKAT har godkendt fradrag for indgående moms vedrørende udlejning af boksleje på grundlag af husleje på 37.500 kr. og udgift til I/S [virksomhed3] med 8.875 kr. Indgående moms heraf udgør i alt 9.275 kr.

Moms til opkrævning på baggrund af SKATs opstilling kan opgøres som følgende:

Tekst

Beløb inkl. moms

Moms

Omsætning Sverige

9.474 kr.

0

Omsætning DK

316.187 kr.

63.237 kr.

Indtægt boksleje

42.952 kr.

8.590 kr.

Udgift/indgående moms

-46.375 kr.

-9.275 kr.

Moms til opkrævning

62.552 kr.

Der er ikke fremlagt bilag eller regnskab m.v. for indkomståret 2015.

Klageren har på mødet med Skatteankestyrelsen oplyst, at han gennem mange år har haft en passion og interesse for HIFI. I 2014 var økonomien presset, hvorfor han valgte at sælge ud af HIFI og andre brugte møbler.

SKATs afgørelse

SKAT har pålagt klageren at betale 144.686 kr. i moms for afgiftsperioderne 2014 og 2015, idet der er drevet økonomisk virksomhed.

Til støtte herfor har SKAT anført følgende:

”(...)

1.4 SKATs bemærkninger og begrundelse

SKAT har gennemgået bankkontoudskrifterne og dine bemærkninger til registreringerne på udskrifterne, samt de modtagne oplysninger/bilag i øvrigt og opgør med udgangspunkt heri ændringerne til din skatteansættelse således:

Indkomståret 2014:

(...).

Virksomhedsindkomst:

På grundlag af de foreliggende oplysninger, registreringerne på dine bankkonti og dine oplysninger i øvrigt, anses du for at have drevet uregistreret momspligtig virksomhed, med blandt andet salg af effekter gennem [virksomhed2] og andet salg af gamle møbler/lamper/HIFI m.v.

Virksomhedsindkomsten kan, på grundlag af de foreliggende oplysninger, opgøres således:

Registreringer på konto [...92]: bilag 1

Salg af møbler m.v. i Danmark 33.994 kr.

Øvrige registreringer, der ikke er redegjort for 259.518 kr.

Registreringer på konto [...83]: bilag 2

Salg gennem [virksomhed2] m.v. 96.575 kr.

Indtægter ved boksleje (heste) 24.562 kr.

Registreringer på konto [...35]: bilag 3

Salg gennem [virksomhed2]55.599 kr.

I alt omsætning i Danmark470.248 kr.

Heraf moms 94.050 kr.

Omsætning Danmark eksklusiv moms 376.198 kr.

Udgifter vedrørende boksleje anerkendes med:

I/S [virksomhed3] 4.175 kr.

[virksomhed4] 27.380 kr.

Leje af stald/hestebokse 37.500 kr.

I alt inklusiv moms 69.055 kr.

Heraf moms13.811 kr.

Udgifter ekskl. moms55.244 kr.

Afgifter til el og vand beregnet til11.190 kr.

Fradragsberettigede udgifter i alt66.434 kr. -66.434 kr.

Overskud herefter309.764 kr.

Overskud ved køb og salg i Sverige kan opgøres således:

Registreringer på konto [...92]: bilag 1

Indtægter ved salg af gammel HIFI i Sverige 81.093 kr.

Køb ifølge bilag, 1.500 skr., omregnet ifølge kontoudskrift til 1.279 kr.

Overskud af salg til Sverige 79.814 kr.

Overskud af virksomhed i alt 389.578 kr. (309.764 + 79.814) er skattepligtigt efter statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a og beskattes som personlig indkomst efter personskattelovens § 3. Der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af overskuddet, jf. arbejdsmarkedsbidragslovens § 4.

Det bemærkes, at levering/salg af varer til Sverige, efter momslovens § 34, er fritaget for afgift, da salget sker til et andet EU-land.

SKAT har den 1. september 2015 modtaget bilag for køb af diverse brugte varer, men hovedparten af bilagene er ikke daterede eller vedrører indkomstårene 2012 og 2013. Det er ikke dokumenteret eller sandsynliggjort at disse køb er i behold pr. 31.december 2013. Den erhvervsmæssige tilknytning til salgene i 2014 anses ikke for dokumenteret.

Alene 2 bilag vedrører indkomståret 2014. En dagsdato kvittering for køb af en forstærker i april 2014 for 2.500 kr., men der er ikke oplysning om sælger, og den erhvervsmæssige tilknytning til virksomheden er ikke dokumenteret. Derudover er der modtaget et brev fra England om køb den 16.december 2014 af MCintosh MC 2500 for 999 £, hvilket beløb ikke ses hævet på en af kontiene. Der ses endvidere ikke at være sket et salg af den størrelsesorden ultimo 2014. Købet anerkendes ikke fratrukket, idet der ikke er dokumenteret et tilsvarende salg, hvorfor varen anses at være i behold pr. 31. december 2014. Der anerkendes således ikke fradrag for købet.

SKAT har anerkendt fradrag for udgifter i forbindelse med udlejning af hestebokse, hvorefter virksomheden med udlejning udviser underskud med 46.784 kr. (19.650 – 66.434).

SKAT mener, på grundlag af de foreliggende oplysninger, at udlejningsvirksomheden også for indkomståret 2015 vil udvise underskud.

En erhvervsmæssig virksomhed er blandt andet kendetegnet ved en systematisk indtægtserhvervelse, dvs. at det afgørende er den fortjeneste, der kan opnås. En nystartet virksomhed skal således indenfor en kortere årrække kunne give overskud (være rentabel), et eventuelt underskud skal være forbigående, f.eks. i en opstartsfase, virksomhedens omfang/varighed skal være af en vis størrelse, og virksomheden skal have den fornødne intensitet og seriøsitet.

Såfremt virksomheden ikke på sigt har udsigt til at give overskud, anses virksomheden for en ikke-erhvervsmæssigt drevet virksomhed, hvorefter underskud ikke kan fratrækkes men et eventuelt overskud vil blive beskattet.

Da udlejningsvirksomheden er i en opstartsfase vil SKAT ikke foretage yderligere vedrørende dette forhold for indkomståret 2014. SKAT kan dog foretage en bedømmelse af, om virksomheden er erhvervsmæssigt drevet i skatteretlig forstand for indkomståret 2015.

Ændringerne foretages indenfor fristerne i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1.

1.5. SKATs endelige afgørelse

SKAT har ikke modtaget indsigelser eller bemærkninger til de foretagne skatteansættelser, hvorfor SKAT fastholder ændringerne med de begrundelser, der er anført under punkterne 1.1. til 1.4.

(...)

2.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

SKAT har anset dig for at have drevet uregistreret momspligtig virksomhed for indkomståret 2014 og 2015, jf. momslovens §§ 3 og 4. Du skulle have registreret virksomheden, jf. momslovens § 47, stk. 1.

Da du ikke ses at have udarbejdet særskilt regnskab for køb og salg af brugte varer, jf. momslovens § 70, stk. 4 kan reglerne for moms af brugte varer ikke benyttes.

Momsen opgøres derfor efter de almindelige regler og er for indkomståret 2014 opgjort således, jf. afsnit 1.4:

Salgsmomsen opgjort til 94.050 kr.

Købsmomsen opgjort til 13.811 kr.

Tilsvar herefter 80.239 kr.

Beløbet opkræves efter opkrævningslovens § 5, stk. 2.

For indkomståret 2015 (indtil 30. juni 2015) kan virksomhedens omsætning opgøres som vist på vedlagte bilag 1, 2 og 3 med henholdsvis 246.609 kr., 42.952 kr. og 79.052 kr. eller med i alt 368.613 kr., heraf udgør slagsmomsen 73.722 kr.

Momsbelagte udgifter vedrørende udlejning af hestebokse kan for perioden 1. januar 2015 til 30. juni 2015 opgøres således:

Husleje37.500 kr.

I/S [virksomhed3]8.875 kr.

I alt46.375 kr., heraf moms 9.275 kr.

SKAT har ikke oplysninger om andre udgifter, der kan henføres til virksomhedens omsætning.

Momstilsvaret for indkomståret 2015 for perioden 1. januar 2015 til 30. juni 2015 er herefter opgjort til 64.447 kr. (73.722 - 9.275).

Beløbet opkræves efter opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Ændringerne foretages indenfor fristerne i skatteforvaltningslovens § 31.

2.5 SKATs endelige afgørelse

Skat har ikke modtaget indsigelser eller bemærkninger til ændringerne, som fatsholdes med de begrundelser, der er anført under punkterne 2.1. til 2.4.

Eventuel overtrædelse af straffebestemmelserne

Du har måske overtrådt nogle af skatte- og afgiftslovgivningens straffebestemmelser. Det kan vi ikke afgøre i vores afdeling.

Vi sender derfor sagen til SKAT, Straffesager, når vi er færdige med at behandle den, og din frist for at klage over vores afgørelse er udløbet.

Du vil få et brev fra SKAT, Straffesager, når de har vurderet, om du har overtrådt straffebestemmelserne.

(...)”

SKAT har i sit høringssvar anført følgende:

”Varekøb:

Revisor skriver blandt andet i klagen, at overskud af virksomhed skal nedsættes til i alt kr. 117.562 og at SKATs ansættelse vedrørende moms skal nedsættes med 69.936 kr.

Revisor er ikke enig i SKATs opgørelse over overskud af virksomhed, idet revisor mener, at der er begået fejl ved ikke at tage stilling til de udgifter, som klager må have afholdt i forbindelse med køb af de varer som er solgt. Der henvises til afgørelse i SKM2013.368.VLR hvor der er indrømmet et skønsmæssigt fradrag for varekøb (skrothandler) med 25 % og hvor Byretten fandt, at fradraget skulle fastsættes til 50 %.

Klager har oplyst til revisor, at han har købt forskellige genstande på loppemarkeder, hvilke gen stande han har solgt igen med en mindre fortjeneste, herunder gennem [virksomhed2]. Der er altid købt kontant og der er ikke modtaget kvitteringer for købet.

Revisor anfører, at SKAT i opgørelsen burde have indregnet et realistisk skøn for de udgifter, som klager måtte have afholdt i forbindelse med hans køb af de selvsamme varer, som han senere har solgt til anden side. Da klager har oplyst, at han på en given genstand aldrig har haft en fortjeneste på over 50 % af dens købspris, anmodes om fradrag på mindst 50 % af indtjeningen ved salg af brug te genstande.

Virksomhedens overskud er herefter bergnet af revisor til 117.562 kr., jf. side 8 i klagen.

SKATs bemærkninger til varekøb:

SKAT har ikke taget stilling til et eventuelt skønsmæssigt fradrag, idet klager i mail af 22. juli 2015 blandt andet har oplyst, at han ikke har været i job siden firmaet lukkede i august 2014 og at han har levet af ting, han har fundet (møbler, gammel hifi og gamle lamper), som kunne sælges.

Da der således er tale om ting, der er fundet, har der ikke været grundlag for at indrømme et skønsmæssigt fradrag, uanset at klager for 2012 og 2013 og 2014 har indsendt få bilag med køb af varer, jf. afgørelsen dateret 27. januar 2016.

SKAT er ikke enig i revisors opgørelse over overskud af virksomhed, såfremt klagers påstand om skønsmæssigt fradrag med 50 % tages til følge.

I overskuddet på 470.248 kr. er medregnet indtægter ved boksleje 24.562, (og som varekøb moms belagte udgifter med 66.434 kr. vedrørende boksudlejningen), som der ikke er gjort indsigelse mod. Endvidere har revisor i opgørelsen foretaget fradrag for merits med 50 % (117.562 kr.) i stedet for 20 % eller 47.024 kr.

I momsopgørelsen er der ikke taget hensyn til boksudlejningen (salgsmoms 4.912 kr. og købsmoms med 13.811 kr. i 2014). SKAT kan ikke afstemme 2015.

SKAT mener ikke at der er fremkommet sådanne nye oplysninger, at der er grundlag for at indrømme fradrag for et skønnet varekøb.”

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt primær påstand om, at SKATs opkrævning af moms skal nedsættes med i alt 144.686 kr. for afgiftsperioderne 2014 og 2015.

På mødet med Skatteankestyrelsen blev der nedlagt påstand om, at klageren ikke har drevet erhvervsmæssig virksomhed med køb og salg af brugte møbler og HIFI m.v., hvorfor SKATs forhøjelse af moms skal nedsættes til 0 kr.

Klageren har fremsat subsidiær påstand om, at SKATs ansættelse vedrørende moms skal nedsættes med 69.936 kr.

Til støtte for sine påstande har klageren anført følgende:

(...)

Indkomståret 2014:

Posteringer på konto [...92]

Lønindbetalinger 319.976 kr.

Indbetalinger [virksomhed1] ApS 95.000 kr.

Indtægter i øvrigt 259.518 kr.

Indtægter ved brugt HIFI i Sverige 81.093 kr.

Indtægter ved salg i Danmark af møbler og brugt HIFI 33.994 kr.

Posteringer på konto [...83]

Salg på [virksomhed2] mm. 96.575 kr.

Indbetalinger fra [virksomhed1] ApS m.v. 36.800 kr.

Indtægter vedrørende hestebokse 24.562 kr.

Posteringer på konto [...35]

Salg på [virksomhed2] mm. 55.599 kr.

Indkomståret 2015:

Posteringer på konto [...92]

Indbetalinger, herunder salg af brugt HIFI i Danmark 237.135 kr.

Salg af brugt HIFI i Sverige 9.474 kr.

Posteringer på konto [...83]

Indtægter vedrørende hestebokse (stald) 42.952 kr.

Posteringer på konto [...35]

Salg på [virksomhed2] mm. 79.052 kr.

SKAT mener, ud fra ovenstående oplysninger, og [person1]s bemærkninger, at han for indkomståret 2014 har modtaget løn fra blandt andet [virksomhed1] ApS, [virksomhed5] IVS m.v. Derudover mener SKAT, at [person1] har modtaget løn i form af fribolig fra [person2], [virksomhed6].

SKAT anser desuden [person1], som havende drevet selvstændig momspligtig virksomhed ved blandt andet:

? Salg af møbler m.v. på [virksomhed2] samt til private
? Salg af gammelt HIFI både i Danmark og i Sverige
? Øvrige indbetalinger / overførsler, der ikke er redegjort for udlejning af hestebokse

For indkomståret 2015 anser SKAT ligeså [person1] for at have drevet selvstændig momspligtig virksomhed ved:

? Salg af brugt HIFI i Danmark og Sverige
? Salg på [virksomhed2] m.v.
? Udlejning af hestebokse

Vi er ikke enige i SKATs forhøjelse af [person1] indkomst i 2014 hvorfor SKATs afgørelse påklages til Skatteankestyrelsen.

ANBRINGENDER

Særligt vedrørende overskud af virksomhed

Uddrag af Statsskatteloven – Lov om Indkomst- og Formueskat til Staten nr. 149 af 10. april 1922 Af § 4 stk. 1, litra at:

Som skattepligtig Indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke beståen- de i Penge eller Formuegoder af Pengeværdi, saaledes f.Eks.:

a. Af Agerbrug, Skovbrug, Industri, Handel, Haanværk, Fabrikdrift, Søfart, Fiskeri eller hvilken som helst anden Næring eller Virksomhed, saa og alt, hvad der er oppebaaret for eller at anse som Vederlag for Videnskabelig, kunstnerisk eller litterær Virksomhed eller for Arbejde, Tjeneste eller Bistandsydelse af hvilken som helst Art.

Uddrag af Personskatteloven – Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer nr. 959 af 19. september 2006 (2010) og Bekendtgørelse nr. 143 af 8. februar 2011 (2011 og 2012)

Af § 3, stk. 1 fremgår, at:

Personlig indkomst omfatter alle de indkomster, der indgår i den skattepligtige indkomst, og som ikke er kapitalindkomst.

Uddrag af arbejdsmarkedsbidragsloven – af Lov om arbejdsmarkedsbidrag nr. 471 af 12. juni 2009 fremgår:

§ 1. Personer der er skattepligtige her til landet, svarer skat i form af arbejdsmarkedsbidrag til staten efter denne lov. Bidraget udgør 8 pct. Af grundlaget, jf. § 2.

§ 2, stk. 1 Ethvert vederlag i penge eller naturalier, der kan henføres til personligt arbejde i ansættelsesforhold, herunder løn i opsigelsesperiode, løn under sygdom og barsel m.v., efterbetalinger, fratrædelsesgodtgørelser, efterløns- og pensionslignende ydelser m.v., når sådanne ydelser har sammenhæng med et tidligere ansættelsesforhold eller hverv.

§ 2, stk. 2 Ethvert vederlag som indgår i den personlige indkomst, i penge eller naturalier modtaget uden for ansættelsesforhold, når der ikke er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed, herunder efterbetalinger m.v. i forbindelse hermed samt den skattepligtige værdi af udbytter som nævnt i ligningslovens § 16 A, stk. 6.

Det fremgår således, at skattepligtige borgere i Danmark kun skal svare skat og AM-bidrag af en egentlig oparbejdet indkomst.

SKAT har anset [person1] for at have drevet uregistreret momspligtig virksomhed, med blandt andet salg af effekter gennem [virksomhed2] og andet salg af gamle møbler/lamper/HIFI m.v. Virksomhedsindkomsten har SKAT opgjort som følgende:

Posteringer på konto [...92]

Salg af møbler m.v. i Danmark 33.994 kr.

Øvrige registreringer 259.518 kr.

Posteringer på konto [...83]

Salg gennem [virksomhed2] m.v. 96.575 kr.

Indtægter ved boksleje (heste) 24.562 kr.

Posteringer på konto [...35]

Salg gennem [virksomhed2]55.599 kr.

I alt omsætning i Danmark 470.248 kr.

Heraf moms 94.050 kr.

Omsætning Danmark eksklusiv moms 376.198 kr.

Udgifter Vedrørende boksleje anerkender SKAT med:

I/S [virksomhed3]

4.175 kr.

[virksomhed4]

27.380 kr.

Leje af stald/hestebokse

37.500 kr.

I alt inklusiv moms

69.055 kr.

Heraf moms

13.811 kr.

Udgifter eksklusiv moms

55.244 kr.

Afgifter til el og vand beregnet til

11.190 kr.

Fradragsberettigede udgifter i alt

66.434 kr.

-66.434 kr.

Overskud herefter

309.764 kr.

Overskud ved køb og salg i Sverige opgøre SKAT således:

Posteringer på konto [...92]

Indtægter ved salg af gammel HIFI i Sverige

81.093 kr.

Køb ifølge bilag, 1.500 skr., omregnet ifølge kontoudskrift til

1.279 kr.

Overskud af salg til Sverige

79.814 kr.

SKAT har således beregnet et overskud af virksomhed på i alt 389.578 kr., hvortil der skal svares skat og AM-bidrag efter henholdsvis statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a og arbejdsmarkedsbidragslovens § 4.

Vi er ikke enige i ovenstående opgørelse, og vi mener at SKAT har begået en fejl ved ikke at, tage stilling til de udgifter, som [person1] må have afholdt i forbindelse med køb af de varer, som er blevet solgt jf. ovenstående.

SKAT har i tidligere afgørelser, som er sammenlignelig med denne sag, givet et skønsmæssigt fradrag for udgifter i forbindelse med varekøb i det tilfælde, hvor der ikke har kunne fremlægges noget billagsmateriale.

I SKM2013.368.VLRder omhandlede en borger, som drev virksomhed med køb og salg af skrot gav SKAT et skønsmæssigt fradrag for udgifter i forbindelse bl.a. køb af skrot. Borgeren kunne ikke fremvise dokumentation for hans udgifter. Hertil havde han oplyst, at han købte skrot op kontant og som regel uden kvittering hos landmænd, og han videresolgte så dette skrot. I nærliggende sag gav SKAT den pågældende borger et skønsmæssigt ansat fradrag på 25 % til dækning af eventuelle udgifter til varekøb og kørsel mm. Byretten fandt dog, at borgerens fradrag skulle fastsættes til 50 %, hvilket blev stadfæstet af Landsretten.

[person1] har oplyst, at han har opkøbt forskellige genstande på blandt andet loppemarkeder, som han har solgt med en mindre fortjeneste, heraf gennem [virksomhed2] og ved privat salg.

[person1] har i forbindelse med hans køb altid betalt kontant. Der har ikke været kutyme for at indhente kvitteringer, ligesom der ikke er blevet udstedt kvitteringer/faktura fra sælger, som oftest har bestået af private sælgere, som har solgt ud af deres gamle ejendele.

Vi mener, at nærliggende sag er sammenlignelig med SKM2013.368.VLR, og at SKAT i deres opgørelse over virksomhedsindkomst, burde have indberegnet et realistisk skøn for de udgifter, som [person1] alt andet lige må have afholdt i forbindelse med hans køb af de selvsamme varer, som han senere har solgt til anden side.

[person1] har oplyst, at han på en given genstand aldrig har haft en fortjeneste på mere end 50 % af dens købspris. Vi mener således at [person1] skal have godkendt et fradrag for udgifter på mindst 50 % af den indtjening han har haft ved salg af brugte genstande.

Overskud skal således opgøres som følgende:

Omsætning 470.248 kr.

- Fradrag for varekøb m.v., 50 % 235.124 kr.
- Fradrag, moms 117.562 kr.

Overskud herefter 117.562 kr.

[person1] skal således kun beskattes af et overskud af virksomhed på i alt 117.562 kr. jf. statsskattelovens § 4, stk. 1 litra a.

2. Moms

(...)

ANBRINGENDER

SKAT anser [person1] for at have drevet uregistreret momspligtig virksomhed for ind- komståret 2014 og 2015, jf. momslovens §§ 3 og 4. SKAT bemærker desuden, at der ikke er blevet udarbejdet særskilt regnskab for køb og salg af brugte varer, jf. momslovens § 70, stk. 4. Reglerne for moms af brugte varer kan således ikke benyttes.

SKAT har for indkomståret 2014 opgjort momsen således:

Salgsmomsen er opgjort til 94.050 kr.

Købsmomsen er opgjort til 13.811 kr.

Tilsvar herefter 80.239 kr.

SKAT har for indkomståret 2015 opgjort momsen således:

Salgsmomsen er opgjort til 73.722 kr.

Købsmomsen er opgjort til 9.275 kr.

Tilsvar herefter 64.447 kr.

Vi er ikke enige ovenstående beregninger.

Vi har ovenfor redegjort for, hvorfor [person1] skal have godkendt fradrag for udgifter til køb af varer fastsat ud fra et skøn. Det betyder, at momsregnskabet skal opgøres herefter.

Vi har således for indkomståret 2014 opgjort momsen således:

Salgsmomsen er opgjort til 94.050 kr.

Købsmomsen er opgjort til 47.025 kr.

Tilsvar herefter 47.025 kr.

Vi har således for indkomståret 2015 opgjort momsen således:

Salgsmomsen er opgjort til 73.722 kr.

Købsmomsen er opgjort til 45.997 kr.

Momstilsvaret er således 27.725 kr.

[person1]s momstilsvar kan således højst blive 47.025 kr. for indkomståret 2014 og 27.725 kr. for indkomståret.

(...)”.

På mødet med Skatteankestyrelsens sagsbehandler forklarede repræsentanten og klageren følgende:

Klageren har en passion og interesse for HIFI og har derfor gennem mange år samlet på brugt HIFI og renoveret dette. I 2014 var økonomien presset, hvorfor han valgte at sælge ud af HIFI og andre brugte møbler. Han har aldrig opfattet dette som selvstændig virksomhed.

Landsskatterettens afgørelse

Det følger af momslovens § 3, at afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Begrebet ”selvstændig økonomisk virksomhed” er anført i momssystemdirektivets art 9, stk. 1, hvoraf følgende fremgår:

”Ved ”afgiftspligtig person” forstås enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed.

Ved ”økonomisk virksomhed” forstås alle former for virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder, herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. Ved økonomisk virksomhed forstås navnlig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter.”

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet, jf. momslovens § 4.

Leverancer af ydelser og varer er fritager for afgift, når der sker levering af en vare, der transporteres eller sendes til et andet EU-land, og hvor erhververen er registreret i et andet EU-land, jf. momslovens § 34, stk. 1.

Virksomheder, der med henblik på videresalg, indkøber brugte varer, kan ved videresalg anvende de særlige regler om brugtmomsordningen i momslovens §§ 69-70. Dette kræver dog, at der er ført regnskab, jf. momslovens § 70, stk. 4, og at alle betingelserne for anvendelse af reglerne er opfyldt, jf. f.eks. fakturakravet i momslovens § 70, stk. 2.

Det følger af opkrævningslovens § 5, stk. 2, at hvis størrelsen af virksomhedens afgiftstilsvar ikke kan opgøres på baggrund af virksomhedens regnskaber, kan virksomhedens afgiftstilsvar ansættes skønsmæssigt.

SKAT har for indkomstårene 2014 og 2015 konstateret væsentlige indsætninger på klagerens private bankkonti. En væsentlig del af indsætningerne kan ifølge teksten på bankkontoen henføres til salg af brugt HIFI, musik og møbler m.v. Klageren har selv ud fra indsætningerne anført, at ca. 70 indsætninger i indkomståret 2014 kommer fra salg på [virksomhed2]. Herudover er der en række indsætninger fra personer og virksomheder vedrørende salg af HIFI, møbler m.v.

Landsskatteretten finder, ud fra omfanget og antal salg m.v., at klageren i indkomstårene 2014 og 2015 har drevet økonomisk selvstændig virksomhed, med køb og salg af brugt HIFI og møbler m.v. Brugt HIFI og møbler m.v. er solgt med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter.

Virksomheden har ikke udarbejdet regnskab, hvorfor SKAT har været berettiget til at foretage et skøn over afgiftsansættelsen.

Klageren har i den sammenhængende klagesag med sagsnummer [...] vedrørende skatteansættelsen for indkomståret 2014 ikke godtgjort eller på anden måde bevist, at de indsætninger, som SKAT har medtaget som omsætning i virksomheden, er indkomstopgørelsen uvedkommende eller allerede er beskattet indkomst.

Klageren har oplyst, at han har købt og solgt brugte varer på loppemarkeder rundt omkring. Idet klageren ikke har udarbejdet regnskab for virksomheden og ikke opfylder betingelserne i øvrigt for at anvende brugtmomsordningen i momslovens §§ 69-70, er det de almindelige regler i momsloven, der finder anvendelse.

Der forelægger ikke bilag, der dokumenterer, at der er betalt moms vedrørende køb af brugte varer i virksomheden. Der er endvidere ikke fradrag for moms på køb af brugte varer vedrørende varer købt fra privatpersoner eller virksomheder, der er fritaget for moms. Der kan derfor ikke godkendes fradrag for moms vedrørende aktiviteten med køb og salg af brugt HIFI og møbler m.v.

Landsskatteretten stadfæster herefter SKATs afgørelse for afgiftsperioden 2014, idet der skal afregnes moms på grundlag af den skønsmæssige omsætning for salg af brugte varer i Danmark, jf. momslovens § 4.

SKAT har for afgiftsperioden 2015 beregnet udgående moms vedrørende et salg til Sverige. Der skal ikke afregnes moms for salg af varer, der er leveret til Sverige, jf. momslovens § 34, stk. 1. SKATs afgiftstilsvar for indkomståret 2015 nedsættes derfor til 62.552 kr.