Kendelse af 11-11-2020 - indlagt i TaxCons database den 19-01-2021

Journalnr. 16-0132472

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Manglende angivelse af moms vedrørende en uregistreret virksomhed

109.442 kr.

0 kr.

88.611,28 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren var i årene 2012-2015 indehaver af virksomheden ”[virksomhed1]”, der ikke var registreret hos myndighederne. Han har desuden i perioden modtaget førtidspension. Af virksomhedens hjemmeside, annoncer og opslag på facebook fremgår, at virksomheden henvender sig til både private og virksomheder. Der tilbydes ydelser vedrørende alt hus og havearbejde både ude og inde, hækklipning, malerarbejde, belægningsarbejder, vinduespudsning og bortkørsel af affald.

SKAT modtog den 26. juni 2015 en anmeldelse fra Borger Service i [by1] Kommune vedrørende klageren for så vidt angår uregistreret indtægter fra virksomheden. SKAT har på den baggrund anmodet klageren om at fremsende regnskab og regnskabsmateriale, men han fremsendte kun udskrifter fra betalingsservice og bankkontoudtog til SKAT. Af bankkontoudtogene fremgår det, at nogle indbetalinger dækker betaling i henhold til faktura. SKAT har efter en gennemgang af bankkontoudtog vurderet, at der er indsætninger, som ikke kan henføres til beskattede eller skattefrie midler.

Klageren har under mødet i Skatteankestyrelsen oplyst, at virksomheden blevet registeret i 2015 i forbindelse med SKATs kontrol af årene 2012-2015. Han har udstedt fakturaer for alle de udførte arbejder, men fakturaerne indeholder ikke nogen momsbeløb. Han har ikke kopier af fakturaerne for de omhandlede år, og han har ikke bilagsdokumentation for de udgifter, virksomheden har haft. Det har således ikke været muligt efterfølgende at fremskaffe regningerne hos byggemarkedet [virksomhed2]. Han har påpeget, at arbejderne forudsætter indkøb af materialer - f.eks. indkøb af sand, beton, sten m.v. vedrørende en stensætning udført for [person1]. Arbejdet er betalt den 11. juni 2012 ved en bankoverførsel af 13.000 kr.

SKATs afgørelse

SKAT har ansat et momstilsvar på 109.442 kr. for afgiftsperioden 1. januar – 31. december 2012 vedrørende en uregistreret virksomhed samt et skattepligtigt resultat af virksomheden for indkomståret 2012. Som begrundelse herfor har SKAT anført følgende:

” ”Afgørelse: Vi har ændret din moms og skat

SKAT har bedt om at se dit regnskabsmateriale

Du har ikke indsendt det ønskede materiale.

Du har ikke indsendt momsangivelser for perioden 1/1 2012 – 31/12 2012. Endvidere har vi gennemgået din selvangivelse, og den indkomst, du har selvangivet for 2012.

Resultatet er, at du skal betale 109.442 kr. mere i moms, og at din indkomst bliver ændret med i alt kr. 408.216

Selvom vi har gennemgået oplysningerne, udelukker det ikke, at vi på et senere tidspunkt vil se på regnskabsmaterialet igen.

Virksomhedens se-/cvr-nr.: Virksomheden er uregistreret

Virksomhedens navn er [virksomhed1]

SKATs ændringer

Skattepligtige indsætninger på bankkonto, jf. vedlagte opgørelse og Statsskattelovens § 4 stk. 1

437.769 kr.

Indberettede håndværkerfradrag af kunder

29.553 kr.

408.216 kr.

Moms 109.442 kr.

Beskrivelse af virksomheden

Af virksomhedens hjemmeside, annoncer og opslag på facebook fremgår, at virksomheden henvender sig til både private og virksomheder.

Der tilbydes ydelser vedrørende alt hus og havearbejde både ude og inde, hækklipning, malerarbejde, belægningsarbejder, vinduespudsning og bortkørsel af affald.

Virksomheden er ikke registreret.

Sagsfremstilling og begrundelse

1. Indsætninger på bankkonti
1.1. De faktiske forhold

Udover indsætninger som kan henføres til førtidspension og forsikringsudbetalinger, er der andre indsætninger på din bankkonto, som ikke kan identificeres.

Endvidere har SKAT konstateret, at du løbende annoncerer via hjemmeside, annoncer og opslag på facebook, hvor du tilbyder diverse ydelser for både private og erhvervsdrivende.

SKAT har anmodet dig om, at indsende regnskab og regnskabsmateriale.

SKAT har ikke modtaget bogføring, bilag eller regnskab. Der er alene indsendt udskrifter fra betalingsservice og bankkontoudtog.

I forbindelse med gennemgang af bankkontoudtog har SKAT konstateret, at der er indsætninger, som ikke kan henføres til beskattede eller skattefrie midler.

Indsætningerne er beregnet til 547.211,39, jf. vedlagte opgørelse.

Af bankkontoudtogene fremgår flere gange, at indbetalingen dækker betaling i henhold til faktura.

Der foreligger ikke dokumentation for øvrige indsætninger, ligesom der ikke foreligger dokumentation i form af fakturaer.

SKAT har endvidere konstateret, at der er adskillelige huller i huller i fakturanummerrækkefølgen, jf. vedlagte opgørelse.

1.2. Dine bemærkninger

Du oplyser i mail af 13. oktober 2015, at du ikke er enig i vores forslag, men at du ønsker en afgørelse.

1.3. Retsregler og praksis

(...)

Momsloven § 3.

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

Stk. 2. Som afgiftspligtig person anses endvidere:

1) Enhver person, der lejlighedsvis leverer et nyt transportmiddel til et andet EU-land, jf. § 11, stk. 6.

2) Offentlige forsyningsvirksomheder.

3) Andre statslige, regionale og kommunale institutioner, for så vidt de leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder.

Stk. 3. Flere personer, der registreres under ét, jf. § 47, stk. 4, anses som én afgiftspligtig person. Har en afgiftspligtig person flere virksomheder, der registreres hver for sig, jf. § 47, stk. 3, 2. pkt., anses hver af de selvstændigt registrerede virksomheder som én afgiftspligtig person.

Momslovens § 4.

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

Opkrævningslovens § 5.

Hvis det konstateres, at en virksomhed har afgivet urigtig angivelse eller indberetning til indkomstregisteret af beløb omfattet af § 2, stk. 1, 4. pkt., således at virksomheden har betalt for lidt i skatter eller afgifter m.v. eller har fået udbetalt for meget i godtgørelse, afkræves virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 2. Kan størrelsen af det tilsvar, som påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan told- og skatteforvaltningen ansætte virksomhedens tilsvar skønsmæssigt. Tilsvarende gælder, hvis en virksomhed har modtaget et for stort beløb som godtgørelse og størrelsen af det beløb, som virksomheden derfor skal tilbagebetale, ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber.

Momslovens § 47 stk. 1.

Afgiftspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, skal anmelde deres virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen. Dette gælder ikke

1) virksomhed med levering af varer og ydelser, som er fritaget efter § 13, bortset fra transaktioner som nævnt i § 37, stk. 7 og 8, og
2)

Momslovens § 48.

Afgiftspligtige personer etableret her i landet skal uanset § 47, stk. 1, ikke registreres og betale afgift, når de samlede afgiftspligtige leverancer ikke overstiger 50.000 kr. årligt. Ved levering af nye transportmidler til andre EU-lande skal der dog altid ske registrering.

Stk. 2. Der skal ikke ske registrering og betales afgift af

1) blindes salg af varer og ydelser, når salget ikke overstiger 170.000 kr. årligt, eller

2) kunstneres eller disses arvingers førstegangssalg af kunstnerens egne kunstgenstande, jf. § 69, stk. 4, når salget hverken i det løbende eller i det foregående kalenderår overstiger 300.000 kr. Der skal alene betales afgift af det salg, som finder sted efter registreringspligtens indtræden.

Stk. 3. Afgiftspligtige personer, der leverer varer ved fjernsalg her til landet fra andre EU-lande, jf. § 14, nr. 3, skal uanset § 47, stk. 2, ikke registreres og betale afgift her i landet, når leveringen vedrører andre varer end punktafgiftspligtige varer, jf. § 34, stk. 1, nr. 3, og den samlede levering her til landet ved fjernsalg hverken i det løbende eller i det foregående kalenderår overstiger 280.000 kr.

(...)

1.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

SKAT har i forbindelse med gennemgang af bankkontoudtog konstateret, at der er indsætninger, som ikke kan henføres til beskattede eller skattefrie midler.

SKAT har forgæves forsøgt, at indkalde kopi af udskrevne fakturaer og udgiftsbilag hos dig.

Personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed er afgiftspligtige, jf. Momslovens § 3.

Du anses for at drive økonomisk virksomhed i henhold til Momslovens§ 3.

SKAT har konstateret, at du løbende annoncer via hjemmeside, annoncer og opslag på facebook, hvor tilbyder diverse ydelser for både private og erhvervsdrivende.

Endvidere fremgår af dine bankkontoudtog, at der er indsætninger vedr. fakturaer og øvrige indsætninger, som ikke kan identificeres.

Idet din omsætning over en 12 måneders periode overstiger kr. 50.000, er virksomheden registreringspligtig, jf. Momslovens § 47 stk. 1 og § 48.

Dine indtægter er skattepligtige og momspligtige, idet der skal betales og skat og moms af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet, jf. Statsskattelovens § 6 stk. 1 litra a og Momslovens § 4 stk. 1.

Af bankkontoudtogene fremgår flere gange, at indbetalingen dækker betaling i henhold til faktura.

Der foreligger ikke dokumentation for øvrige indsætninger.

Indsætningerne er beregnet til kr. 547.211,39, jf. vedlagte opgørelse. Momsen heraf udgør kr. 109.442,28, beregnet således kr. 547.211,39 x 20 %.

Momsen fastsættes på ovenstående grundlag til kr. 109.442, jf. vedlagte opgørelse og Momslovens § 4.

SKAT har endvidere henset til, at der er adskillelige huller i fakturanummerrækkefølgen, jf. vedlagte opgørelse.

Du har oplyst i brev af 11. august 2015, at du ikke har noget regnskab, kassekladde, fakturaer eller moms.

I brev af 8. september 2015 oplyser du, at du ikke har nogen fakturaer, da du ikke har gemt dem.

Henset, at du ikke har sendt dokumentation for, at indsætningerne kan henføres til tidligere beskattede- eller skattefrie indkomster, anser SKAT indsætningerne for skattepligtig indkomst, jf. Statsskattelovens § 4 stk. 1.

Indsætningerne udgør eksklusiv moms kr. 437.769.

Reduceret med kr. 29.533, som er det beløb, som er indberettet i forbindelse med håndværkerfradrag, udgør indkomstændringen kr. 408.216.

2. Udgifter

2.1 De faktiske forhold

Der foreligger ikke dokumentation for, at de udgifter, som du har markeret på bankkontoudtog er erhvervsmæssige i henhold til Statsskatteloven§ 6 stk. 1 litra a og Momslovens§ 37

Udgifterne er alene dokumenteret i form af bankkontoudtog og opfylder ikke fakturakravet, som kan danne grundlag for et skattemæssigt og momsmæssigt fradrag i henhold til Statsskattelovens § 6 stk. 1 litra a og Momslovens§ 37.

Du har i brev af 8. september 2015 oplyst, at dine erhvervsmæssige udgifter er markeret med orange farve.

Endvidere oplyser du, at du har afholdt flere udgifter, som er betalt kontant, men at du ikke har bilagene.

2.2. Dine bemærkninger

Du oplyser i din mail af 13. oktober 2015, at du ikke er enig i vores forslag, men at du gerne vil have en afgørelse.

2.3. Retsregler og praksis

(...)

2.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

Der er ikke godkendt fradrag for udgifter, som du har markeret med orange farve på indsendte bankkontoudtog, idet der ikke foreligger dokumentation for, at udgifterne kan henføres til erhvervsmæssige udgifter i henhold til Momslovens § 37.

Du har i brev af 8. september 2015 oplyst, at du på bankkontoudtog har markeret udgifter med orange farve.

Endvidere oplyser du, at du har afholdt flere udgifter, som er betalt kontant, men at du ikke har bilagene.

SKAT godkender ikke fradrag for udgifterne, idet der ikke foreligger dokumentation for at udgifterne kan henføres til den erhvervsmæssige virksomhed.

Reglerne for hvad et bilag skal indeholder for at opfylde betingelserne er:

udstedelsesdato (fakturadato)
fortløbende nummer, der bygger på en eller flere serier, og som identificerer fakturaen sælgers momsregistreringsnummer (cvr-nr.)
sælgers navn og adresse
købers navn og adresse
mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser
den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, forudsat en så­ dan dato er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato (fakturadato)
momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed
gældende momssats
det momsbeløb, der skal betales.”

SKAT har afgivet følgende udtalelse til klagen:

”Vi har følgende kommentarer til de nye oplysninger, som ikke står i sagsfremstillingen:

SKAT finder at det har formodningen imod sig, at [person2] over en lang tidsperiode, hvor han været på førtidspension, har været i stand til at opnå overskud ved spil på kasino i så væsentligt omfang.

Der er ikke fremlagt dokumentation for, at hævninger på hans bankkonto muliggør gevinster i et så væsentligt omfang, som det oplyste.

Det er SKATs opfattelse, at hverken hyppige kasinobesøg eller store hævninger på bankkontoen på nogen måde kan dokumentere, at der opnået gevinst ved kasinospil.

Videre er det SKATs opfattelse, at der ikke er dokumentation for, at indsætningerne i det oplyste omfang hidrører fra spil på kasino.

Det er SKATs opfattelse, at [person2] har drevet uregistreret virksomhed, og således ikke er omfattet af den forkortede ligningsfrist i henhold til Skatteforvaltningslovens § 26 stk.1.”

Skattestyrelsen har desuden anført følgende til Skatteankestyrelsens indstilling:

”(...)

Skattestyrelsen fastholder på det foreliggende grundlag, at det ansatte momstilsvar i 2012 som udgangspunkt skal være på 109.442 kr., sådan som det fremgår af SKATs afgørelse. Skattestyrelsen fastholder i den forbindelse, at klager ikke har fremlagt dokumentation, der giver mulighed for at indrømme momsfradrag for eventuelle driftsudgifter jf. nærmere nedenfor under overskriften ”Momsfradrag for udokumenterede driftsudgifter”

Efter Skattestyrelsens opfattelse må det anses for ubestridt, at klager har drevet uregistreret registreringspligtig virksomhed i de påklagede afgiftsperioder 2012 – 2014 og 1. halvår 2015, ligesom det anses at være ubestridt, at der er bankindsætninger i 2012 på i alt 547.211 kr.

Denne sag vedrører således størrelsen af omsætning fra den momspligtige virksomhed.

Selve omsætningen inkl. moms er beregnet ud fra de indsætninger, der har været foretaget på klagers bankkonto i form af overførsler og indsætning af kontanter.

Det er ikke dokumenteret, at der er tale om indsætninger af allerede beskattede midler eller af midler, der stammer fra spil, salg af privat indbo eller andet. Der er således ikke fremlagt objektive konstaterbare forhold eller dokumentation for, at indsætningerne ikke er erhvervsmæssigt relaterede.

Skattestyrelsen anser derfor de konstaterede indsætninger på klagers bankkonto for at stamme fra klagers uregistrerede erhvervsmæssige virksomhed.

Skattestyrelsen fastholder derfor den beregnede omsætning på 408.216 kr.

Påståede spilleindtægter fra onlinespil i England

Som det fremgår af SKATs afgørelse, har SKAT i forbindelse med gennemgang af klagers bankkontoudtog konstateret, at der er indsætninger, som ikke kan henføres til beskattede eller skattefrie midler. SKAT har derfor foretaget en ansættelse på grundlag af de indtægter, der fremgår af klagers bankkonti. Klager har ikke dokumenteret, at disse indtægter hidrører fra beskattede eller skattefrie midler.

SKAT har anset indtægterne for at være erhvervsmæssige indtægter fra udøvelse af uregistreret virksomhed, og dermed momspligtige, jf. momslovens § 4.

Det er klager, der har bevisbyrden for, at indtægterne ikke er skatte- og momspligtige, når indbetalingerne fremgår af hans bankkonti.

Heroverfor er det klagers repræsentants opfattelse, at en lang række af indsætningerne er skatte- og momsfrie indtægter, idet klager i høj grad har realiseret indtægter ved spil.

Klagers repræsentant oplyser hertil, at klager løbende har haft indtægter fra gevinster opnået ved spil på kasinoer på internettet, og i 2012 har klager således spillet og opnået gevinster på henholdsvis [kasino1] (herefter forkortet [kasino1]), [kasino2] (herefter forkortet [kasino2]) og [kasino3] (herefter forkortet [kasino3]). Når klager har opnået gevinst, er gevinsten udbetalt af det pågældende kasinos betalingsudbyder, hvilket for mange kasinoers vedkommende typisk er [virksomhed3] Ltd. og [virksomhed4] Ltd.

Klager repræsentant har under sagens behandling i Skatteankestyrelsen som bilag 4 - 16 fremlagt en rækker posteringsoversigter fra [finans1] og gør gældende, at det på baggrund heraf kan konstateres, at der i 2012 er overført i alt 352.436 kr. til klagers konto i [finans1] hidrørende fra gevinster opnået ved onlinespil.

Som anført indledningsvist er Skattestyrelsen ikke enig i, at de fremlagte posteringsbilag fra [finans1] i sig selv udgør tilstrækkelig dokumentation for, at de nævnte bankindsætninger i 2012 hidrører fra spilleindtægter fra onlinespil i England.

Som det lige er anført ovenfor, gør klagers repræsentant gældende, at opnåede gevinster er udbetalt af det pågældende kasinos betalingsudbyder, hvilket typisk kan være betalingsudbydere som [virksomhed3] Ltd. og [virksomhed4] Ltd.

Skattestyrelsen bemærker hertil, at eftersom indbetalingerne kommer fra en betalingsudbyder (pengeoverførselssted), er det ikke muligt for Skattestyrelsen at se, hvor indtægterne oprindeligtkommer fra, og det er heller ikke muligt at se, om indtægterne faktisk stammer fra gevinst på spil, eller blot fra pengeoverførsler til klagers bankkonto fra for eksempel klagers spilkonti hos de pågældende onlinespil.

Som eksempel herpå skal Skattestyrelsen nævne det fremlagte bilag 5 (posteringsbilag fra [finans1]), hvorom klagers repræsentant gør gældende, at det heraf fremgår, at der den 9. marts 2012 er indbetalt 6.000 kr. fra [virksomhed3] Ltd. i [UK] på klagers konto i [finans1]. Indbetalingen skulle stamme fra gevinst opnået ved spil på [kasino3], forkortet [kasino3]. I tekstfeltet er således også anført "[kasino3]" efterfulgt af et nummer; [...98].

Skattestyrelsen bemærker hertil, at klager ikke har fremlagt dokumentation for, at posteringsteksten [...98] i forbindelse med indsætninger fra [virksomhed3] Ltd. utvivlsomt dokumenterer, at beløbet stammer fra det pågældende spillested ([kasino3]).

Skattestyrelsen bemærker herudover, at dette posteringsbilag (bilag 5) i sig selv ikke dokumenterer, at det indbetalte beløb på 6.000 kr. reelt, stammer fra realiserede gevinster optjent fra spil på dette spillested. Der kan således alene være tale om en pengeoverførsel fra dette spillested, herunder hævninger fra klagers spilkonto. Det i tekstfeltet anførte ”[kasino3]” er således ikke i sig selv dokumentation for at beløbet på de 6.000 kr. faktisk er indvundet ved spil på [kasino3].

Det samme gælder for de øvrige fremlagte posteringsbilag (bilag 6-16).

Da indbetalingerne kommer fra en betalingsudbyder (pengeoverførselssted), er det som allerede anført ikke muligt for Skattestyrelsen at se, hvor indtægterne oprindeligt kommer fra. Det er ikke muligt herved at konstatere, om de penge, der er overført fra betalingsudbyderne, reelt er optjent ved spil på dette spillested.

Klager må derfor nærmere dokumentere sit spil, og fremlægge yderligere dokumentation for oprindelsen af de indtægter, der fremgår af hans bankkonto.

Efter Skattestyrelsen opfattelse bør det være muligt for klager at fremlægge nærmere dokumentation. Det fremgår typisk af forskellige spillesteders hjemmeside, at spillerne til enhver tid kan trække fuldstændige oversigter over gevinst og tab ved spil på egne spillekonti. Fra retspraksis og med hensyn til bevisbyrdevurderingen henviser Skattestyrelsen til SKM2018.396.BR.

Skattestyrelsens konklusion er således,at deter muligt at pengene kan stamme fra onlinespil i det omfang, det påstås af klagers repræsentant. Imidlertid er det efter Skattestyrelsens opfattelse med de fremlagte posteringsbilag hverken dokumenteret eller sandsynliggjort, at det forholder sig sådan.

På det foreliggende grundlag fastholder Skattestyrelsen derfor, at det ikke er dokumenteret, at indsætningerne stammer fra onlinespil. Skattestyrelsen fastholder derfor at indsætningerne fortsat skal medregnes i afgiftsgrundlaget for den uregistrerede virksomhed, jf. SKATs afgørelse herom.

Klagers repræsentants påstand om, at indsætningerne på klagers bankkonto stammer fra onlinespil, giver desuden Skattestyrelsen anledning til følgende bemærkninger:

Klagers repræsentant gør gældende at indsætninger på klagers bankkonto på 352.436 kr. i 2012, på 179.417 kr. i 2013, på 217.408 kr. i 2014, og på 11.887 kr. i første halvår 2015 eller i alt på 761.148 kr. stammer fra onlinespil.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at den påståede gevinst på i alt 761.148 kr. indvundet over 3,5 år må fordre, at klager har foretaget indsætninger på sine spillekonti på de pågældende onlinespillesteder. Spillegevinster i den anførte størrelsesorden vil typisk kræve indsætninger af en vis størrelse til brug for spil på klagers spillekonti på onlinespillestederne. Som allerede anført har klager ikke dokumenteret sit spil.

I det omfang det måtte blive lagt til grund, at klager faktisk har opnået indsætningerne på sin bankkonto ved gevinst ved onlinespil, vil det efter Skattestyrelsens opfattelse herefter blive et særskilt spørgsmål, hvorfra klager har haft midlerne til indsætninger på spillekontoen, der har muliggjort gevinster i den anførte størrelsesorden. I så fald bør klager nærmere redegøre for, hvor midlerne til disse indsætninger kommer fra.

SKAT har i sin tidligere udtalelse til Skatteankestyrelsen påpeget, at klager har været på førtidspension, og at det har formodningen imod sig, at han har været i stand til at opnå overskud ved spil på kasino i så væsentligt omfang uden at han først har foretaget indsætninger på de forskellige spilkonti på onlinespillene.

Klagers repræsentant ses ikke at have forholdt sig hertil. Som allerede anført har klager ikke dokumenteret sit spil ved for eksempel at fremlægge spilkonti, og således heller ikke dokumenteret, hvorfra eventuelle midler, der er/måtte være indsat på onlinespillene til brug for spil, stammer fra.

Momsfradrag for udokumenterede driftsudgifter

Det følger af momslovens regler, at momsregistrerede virksomheder har momsfradrag for købsmoms på omkostninger anvendt til brug for virksomhedens momspligtige leverancer jf. momslovens § 37, stk. 1.

Som anført i SKATs afgørelse har SKAT ikke modtaget bogføring, bilag eller regnskab. Der er alene indsendt udskrifter fra betalingsservice og bankkontoudtog. SKAT har forgæves forsøgt at indkalde kopi af udskrevne fakturaer og udgiftsbilag hos klager.

Det fremgår af § 58 i dagældende momsbekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 603 af 16. juni 2006, at registrerede virksomheder som dokumentation for momsfradrag skal kunne fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer og afregningsbilag. Bestemmelsen

De af klager fremlagte kontoudtog opfylder ikke dokumentationskravene for at kunne danne grundlag for momsfradrag i henhold til momslovens § 37.

Skattestyrelsen fastholder på den baggrund, at klager ikke kan indrømmes momsfradrag.”

Klagerens opfattelse

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at klagerens momsansættelse for perioden fra den 1. januar 2012 til den 31. december 2012 nedsættes med 109.442 kr. Til støtte herfor har repræsentanten i klagen anført følgende:

”Nærværende sag drejer sig om, hvorvidt der som hævdet af SKAT er grundlag for at beskatte [person2] af en række foretagne indsætninger på dennes bankkonto. SKAT er af den opfattelse, at der er tale om indsætninger, der ikke kan henføres til tidligere beskattede eller skattefrie indkomster, hvorfor indsætningerne er skattepligtige i henhold til statsskattelovens § 4. Det er heroverfor vores opfattelse, at en lang række af indsættelserne er skattefrie indtægter, idet [person2] har haft indtægter fra spil på kasinoer. Derudover drejer sagen sig om, hvorvidt der er grundlag for at beregne moms af de foretagne indsætninger på bankkontoen.

(...)

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det helt overordnet gældende, at der ikke er grundlag for at anse [person2] for skattepligtig af indsætninger på dennes bankkonto med kr. 437.769 som antaget af SKAT. Der er således tale om skattefrie indtægter i henhold til statsskattelovens § 5, idet [person2] i høj grad har realiseret indtægter ved spil på kasinoer.

I forlængelse heraf gøres det videre gældende, at der således heller ikke er grundlag for at opkræve moms af indsætningerne på [person2]s bankkonto.

(...)”

Repræsentanten har anført følgende til SKATs udtalelse:

”Efter en nærmere gennemgang af SKATs udtalelse kan det konstateres, at SKAT fortsat er af den opfattelse, at [person2] ikke har haft overskud ved spil på kasino. Der er i den forbindelse bl.a. henvist til, at: "Der er ikke fremlagt dokumentation for, at hævninger på hans bankkonto muliggør gevinster i et så væsentligt omfang, som det oplyste.". I umiddelbar forlængelse heraf henviser SKAT videre til, at hverken hyppige kasinobesøg eller store hævninger på bankkontoen kan dokumentere, at der er opnået gevinst ved kasinospil.

Hertil bemærkes, at [person2] løbende har haft indtægter fra gevinster opnået ved spil på kasinoer på internettet. I 2012 har han således spillet og opnået gevinster på henholdsvis [kasino1] (herefter forkortet [kasino1]), [kasino2] (herefter forkortet [kasino2]) og [kasino3] (herefter forkortet [kasino3]). Når der er opnået gevinst, er gevinsten udbetalt af det pågældende kasinos betalingsudbyder, hvilket for mange kasinoers vedkommende typisk er [virksomhed3] Ltd. og [virksomhed4] Ltd. Som bilag 2 og 3 fremlægges udskrift fra internettet med nærmere beskrivelse af betalingsudbyderne [virksomhed3] Ltd. og [virksomhed4] Ltd. Som det fremgår, er eksempelvis [virksomhed3] Ltd. blandt de sikreste betalingsudbydere i online gaming-branchen og er tillige godkendt som betalingsfirma i Danmark.

Som bilag 4 fremlægges kontoudtog fra [person2]s privatkonto i [finans1] for perioden fra den 1. januar 2012 til den 31. december 2012. I kontoudtoget har vi med gul farve markeret indbetalinger foretaget af [person2] selv, mens vi med grøn farve har markeret indbetalinger af gevinster foretaget af betalingsudbyderne, [virksomhed3] Ltd. og [virksomhed4] Ltd. De underliggende posteringsbilag til de enkelte indbetalinger markeret med grøn farve fremlægges selvstændigt nedenfor.

Som bilag 5 fremlægges posteringsbilag fra [finans1], hvoraf det fremgår, at der den 9. marts 2012 er indbetalt kr. 6.000 fra [virksomhed3] Ltd. i [UK] på [person2]s konto i [finans1]. Indbetalingen stammer fra gevinst opnået ved spil på [kasino3]; [kasino3]. I tekstfeltet er således også anført "[kasino3]" efterfulgt af et nummer; [...98].

Som bilag 6 fremlægges posteringsbilag fra [finans1], hvoraf det fremgår, at der den 9. marts 2012 er indbetalt kr. 6.000 fra [virksomhed3] Ltd. i [UK] på [person2]s konto i [finans1]. Denne indbetaling hidrører ligeledes fra gevinst opnået ved spil på [kasino3], jf. henvisningen i tekstfeltet til [kasino3] efterfulgt af et nummer; [...06].

Som bilag 7 fremlægges posteringsbilag fra [finans1], hvoraf det fremgår, at der den 2. april 2012 er indbetalt kr. 4.000 fra [virksomhed3] Ltd. i [UK] på [person2]s konto i [finans1]. Indbetalingen stammer fra gevinst opnået ved spil på [kasino3], jf. henvisningen i tekstfeltet til [kasino3].

Som bilag 8 fremlægges posteringsbilag fra [finans1], hvoraf det fremgår, at der den 22. juni 2012 er indbetalt kr. 6.000 fra [virksomhed3] Ltd. i [UK] på [person2]s konto i [finans1]. Indbetalingen stammer fra gevinst opnået ved spil på [kasino3], jf. henvisningen i tekstfeltet til [kasino3].

Som bilag 9 fremlægges posteringsbilag fra [finans1], hvoraf det fremgår, at der den 10. juli 2012 er indbetalt kr. 11.000 fra [virksomhed3] Ltd. i [UK] på [person2]s konto i [finans1]. Indbetalingen stammer fra gevinst opnået ved spil på [kasino3], jf. henvisningen i tekstfeltet til [kasino3].

Som bilag 10 fremlægges posteringsbilag fra [finans1], hvoraf det fremgår, at der den 21. august 2012 er indbetalt kr. 10.000 fra [virksomhed4] Ltd. i [UK] på [person2]s konto i [finans1]. Indbetalingen stammer fra gevinst opnået ved spil på [kasino3], jf. henvisningen i tekstfeltet til [kasino3].

Som bilag 11 fremlægges posteringsbilag fra [finans1], hvoraf det fremgår, at der den 7. september 2012 er indbetalt kr. 78.000 fra [virksomhed4] Ltd. i [UK] på [person2]s konto i [finans1]. Indbetalingen stammer fra gevinst opnået ved spil på [kasino3], jf. henvisningen i tekstfeltet til [kasino3].

Som bilag 12 fremlægges posteringsbilag fra [finans1], hvoraf det fremgår, at der den 11. september 2012 er indbetalt kr. 12.000 fra [virksomhed4] Ltd. i [UK] på [person2]s konto i [finans1]. Indbetalingen stammer fra gevinst opnået ved spil på [kasino3], jf. henvisningen i tekstfeltet til [kasino3].

Som bilag 13 fremlægges posteringsbilag fra [finans1], hvoraf det fremgår, at der den 8. oktober 2012 er indbetalt kr. 90.000 fra [virksomhed4] Ltd. i [UK] på [person2]s konto i [finans1]. Indbetalingen stammer fra gevinst opnået ved spil på [kasino3], jf. henvisningen i tekstfeltet til [kasino3].

Som bilag 14 fremlægges posteringsbilag fra [finans1], hvoraf det fremgår, at der den 30. oktober 2012 er indbetalt kr. 9.436,39 fra [virksomhed4] Ltd. på [person2]s konto i [finans1]. Det fremgår ikke, hvilket kasino gevinsten hidrører fra, idet der alene er angivet et nummer i tekstfeltet - [...50] - men henset til, at beløbet er udbetalt fra betalingsudbyderen Worldpay er der tale om en gevinst som [person2] har realiseret ved online-spil.

Som bilag 15 fremlægges posteringsbilag fra [finans1], hvoraf det fremgår, at der den 6. november 2012 er indbetalt kr. 90.000 fra [virksomhed4] Ltd. i [UK] på [person2]s konto i [finans1]. Indbetalingen stammer fra gevinst opnået ved spil på [kasino3], jf. henvisningen i tekstfeltet til [kasino3].

Som bilag 16fremlægges posteringsbilag fra [finans1], hvoraf det fremgår, at der den 7. september 2012 er indbetalt kr. 30.000 fra [virksomhed4] Ltd. i [UK] på [person2]s konto i [finans1]. Indbetalingen stammer fra gevinst opnået ved spil på [kasino3], jf. henvisningen i tekstfeltet til [kasino3].

På baggrund af de fremlagte posteringsoversigter fra [finans1] kan det konstateres, at der i 2012 er overført i alt kr. 352.436 til [person2]s konto i [finans1] hidrørende fra gevinster opnået ved online-spil.

I oversigtsform kan spillegevinsterne anskueliggøres på følgende vis:

Dato

Beløb

Afsender

Bilagsnummer

09.03.2012

6.000

[virksomhed3] Ltd.

5

09.03.2012

6.000

[virksomhed3] Ltd.

6

02.04.2012

4.000

[virksomhed3] Ltd.

7

22.06.2012

6.000

[virksomhed3] Ltd.

8

10.07.2012

11.000

[virksomhed3] Ltd.

9

21.08.2012

10.000

[virksomhed4] Ltd.

10

07.09.2012

78.000

[virksomhed4] Ltd.

11

11.09.2012

12.000

[virksomhed4] Ltd.

12

08.10.2012

90.000

[virksomhed4] Ltd.

13

30.10.2012

9.436,39

[virksomhed4] Ltd.

14

06.11.2012

90.000

[virksomhed4] Ltd.

15

07.12.2012

30.000

[virksomhed4] Ltd.

16

352.436 39

Det gøres gældende, at de ovenfor anførte indsætninger hidrører fra gevinster opnået ved kasinospil på internettet. Betalingsstrømmene kan således direkte følges fra det pågældende kasinos betalingsudbyder, typisk [virksomhed3] Ltd. og [virksomhed4] Ltd., til [person2] konto i [finans1].

Det er således ikke korrekt, når SKAT i udtalelsen af den 1. december 2015 anfører, at der ikke er opnået gevinst ved kasinospil. De fremlagte posteringsbilag fra [finans1] viser klart, at der er overført penge fra kasinoernes betalingsudbydere til [person2]s konto i [finans1]. Overførslerne vedrører ikke betaling for arbejde udført af [person2].

(...)”

Repræsentanten har efter mødet med Skatteankestyrelsen i et indlæg af 20. december 2019 anført følgende:

”I forlængelse af vores telefoniske drøftelser i ovennævnte sager skal jeg hermed vende tilbage til sagen.

Som drøftet er der behov for en præcisering af de nedlagte påstande set i lyset af den dokumentation, der er fremskaffet, siden sagerne startede op i 2015. Dette særligt i relation til de indtægter, som [person2] har haft ved spil online. Som anført er det vores helt overordnede opfattelse, at [person2] ikke skal beskattes af disse gevinster opnået ved kasinospil (grønne markeringer). Videre er det vores opfattelse, at [person2] heller ikke skal beskattes af private indsætninger foretaget af ham selv på hans egen bankkonto (gule markeringer). Endelig er det vores opfattelse, at såfremt [person2] anses for at drive selvstændig erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende, og man i den forbindelse anser ham for skattepligtig af de indsætninger, der har været på hans bankkonto, da skal han skønsmæssigt indrømmes fradrag for de driftsudgifter, der har været forbundet med udøvelsen af virksomheden, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

For så vidt angår de momsmæssige forhøjelser, fastholdes det, at der skal ske en nedsættelse med de i klagerne anførte beløb. Særligt i forhold til spilindtægterne fra onlinespil, er der ikke grundlag for at trække momsen ud af det fulde beløb, således som SKAT oprindeligt har gjort i deres opgørelse. Har [person2] f.eks. vundet 90.000 kr. (8. oktober 2012) er det dette beløb, der er indgået på hans konto og der er ikke grundlag for at beregne og opkræve moms med 18.000 kr. af beløbet. For så vidt angår den af [person2] drevne virksomhed bemærkes, at han ikke har opkrævet moms hos de kunder han har udført arbejde for.

(...)”

Under retsmødet har repræsentanten supplerende anført, at klageren i forhold til dokumentation for spillegevinsterne ikke havde spillet siden 2015, hvorfor hans spillekontoer var blevet lukket ned. Han havde derfor ikke mulighed for at fremskaffe dokumentationen.

Skattestyrelsen har under retsmødet anført, at de ordinære frister for første og anden kvartal 2012 var udløbet, da SKAT traf deres afgørelse, ligesom der ikke var anført en nærmere begrundelse for, hvorfor der skulle ske ekstraordinær genoptagelse. Afgørelsen for første og anden kvartal 2012 var således ugyldig.

Landsskatterettens afgørelse

Det lægges ved afgørelsen til grund, at klageren må anses for en afgiftspligtige person, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momsloven § 3. Der er herved henset til, at han har foretaget levering af varer og ydelser mod vederlag, og at han har udstedt fakturaer vedrørende virksomheden ”[virksomhed1].

Virksomheden burde være registreret, jf. momslovens § 47, stk. 1., idet er sket leverancer der overstiger beløbsgrænsen i momslovens § 48. Virksomhedens fakturaer skulle derfor indeholde udgående afgift (salgsmoms) i henhold til momslovens § 4. Virksomhedens fakturaer har ifølge repræsentanten ikke indeholdt momsbeløb. Fakturaerne er ikke fremlagt, hvorfor fakturakravene i § 61 i dagældende momsbekendtgørelse ikke er opfyldt. Virksomheden har ikke ført noget regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse og kontrol af merværdiafgiften, jf. momslovens § 55.

Opkrævningslovens § 5 har følgende ordlyd:

”Hvis det konstateres, at en virksomhed har afgivet urigtig angivelse eller indberetning af beløb omfattet af § 2, stk. 1, 4. pkt., således at virksomheden har betalt for lidt i skatter eller afgifter m.v. eller har fået udbetalt for meget i godtgørelse, afkræves virksomheden det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.

Stk. 2. Kan størrelsen af det tilsvar, som påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan told- og skatteforvaltningen ansætte virksomhedens tilsvar skønsmæssigt. Tilsvarende gælder, hvis en virksomhed har modtaget et for stort beløb som godtgørelse og størrelsen af det beløb, som virksomheden derfor skal tilbagebetale, ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber.”

I en situation som den foreliggende, hvor klageren har drevet uregistreret virksomhed, hvorfra han ikke har angivet nogen momstilsvar, og hvor der igennem 2012 og efterfølgende år løbende er indsat beløb i den omhandlende størrelsesorden på klagerens bankkonto sammenholdt med, at han i øvrigt alene havde indkomst som førtidspensionist, påhviler det ham at godtgøre, at de indsatte beløb ikke stammer fra momspligtige indtægter i den uregistrerede virksomhed, jf. SKM2008.905.HR, herunder indtægter fra onlinespil i England, jf. SKM2004.121.DEP og SKM2018.396.BR.

Som anført af Skattestyrelsen viser de fremlagte bilag alene, at indbetalingerne stammer fra betalingsudbydere. Bilagene dokumenterer ikke, hvorfra indbetalingerne oprindeligt stammer, herunder ikke at de angår skattefrie gevinster på onlinespil. Landsskatteretten finder således ikke, at klageren har løftet sin bevisbyrde.

SKAT har ansat et momstilsvar på 109.442 kr. for afgiftsperioden 1. januar – 31. december 2012 vedrørende den uregistrerede virksomhed. Da SKAT traf afgørelsen den 15. oktober 2015, var de ordinære frister for første og anden kvartal 2012 imidlertid udløbet, og SKAT har ikke nærmere begrundet, hvorfor der skulle ske ekstraordinær genoptagelse. Landsskatteretten finder på ovenstående baggrund, at SKAT har været berettiget til at ansætte virksomhedens momstilsvar skønsmæssigt ud fra den forudsætning, at en række bankindsætninger i 2012 hidrører fra den erhvervsmæssige aktivitet, hvoraf 80 % af vederlaget er anset at udgøre momsgrundlaget, jf. momslovens § 27. Ansættelsen af momstilsvaret for første halvår er forældet, hvorfor momstilsvaret umiddelbart skal nedsættes med 20.831 kr.

Da klageren ikke har fremlagt fakturadokumentation for at have afholdt fradragsberettigede udgifter i den uregistrerede virksomhed, nedsætter Landsskatteretten kun virksomhedens ansatte momstilsvar med 20.831 kr. til 88.611,28 kr.