Kendelse af 05-02-2020 - indlagt i TaxCons database den 19-03-2020

Journalnr. 16-0002662

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Afgiftsperioden 2012 1. halvår

Fradrag for købsmoms vedrørende udgift til advokat [person1]

0 kr.

3.750 kr.

0 kr.

Fradrag for købsmoms vedrørende udgift til [virksomhed1]

0 kr.

865 kr.

0 kr.

Fradrag for købsmoms vedrørende udgift til [virksomhed2]

0 kr.

750 kr.

0 kr.

Faktiske oplysninger

Virksomheden [person2] med cvr-nr. [...1] i personligt regi blev stiftet den 10. maj 1959. Virksomheden beskæftiger sig med service og reparation af pumper, traktorer og lignende hos diverse landmænd.

Virksomheden angiver moms halvårligt.

Momsangivelser

Virksomheden har ifølge SKAT angivet følgende momstilsvar for afgiftsperioden 2012:

Salgsmoms

4.921 kr.

Købsmoms

15.635 kr.

Beregnet tilsvar

-10.714 kr.

Ifølge SKAT har det beregnede salg været 19.684 kr., og det beregnede køb har været 62.540 kr.

Udgift til advokat [person1]

Det fremgår af virksomhedens driftsregnskab for 2012, at virksomheden har indtægtsført 15.000 kr. med teksten ” Advokatregninger momset”.

Virksomhedens repræsentant har oplyst, at der er tale om en faktura vedrørende salg af ejendom på 18.750 kr. inkl. moms, hvoraf momsen udgør 3.750 kr. Da der ikke er fradrag for udgiften skattemæssigt, har virksomheden foretaget en skattemæssig regulering på 15.000 kr. i 2012.

Det fremgår af virksomhedens momsregnskab for 1. halvår 2012, at der er taget et momsfradrag på 3.750 kr. vedrørende en advokatregning til [person1].

Virksomhedsindehaveren har overfor Skatteankestyrelsen oplyst, at han ikke længere er i besiddelse af bilaget.

Udgift til [virksomhed1]

Det fremgår af virksomhedens driftsregnskab for 2012, at virksomheden har indtægtsført 3.463 kr. med testen ”Gl. faktura momset”.

Virksomhedens repræsentant har oplyst, at beløbet vedrører en faktura til [virksomhed1] på 4.328 kr. inkl. moms, hvoraf momsen udgør 865 kr. Da der ikke er fradrag for udgiften skattemæssigt, har virksomheden foretaget en skattemæssig regulering på 3.463 kr. i virksomhedens regnskab for 2012.

Det fremgår af virksomhedens momsregnskab for 1. halvår 2012, at der er taget et momsfradrag på 865,63 kr. vedrørende en udgift til [virksomhed1].

Virksomhedsindehaveren har overfor Skatteankestyrelsen oplyst, at han ikke længere er i besiddelse af bilaget.

Udgift til [virksomhed2]

Det fremgår af virksomhedens momsregnskab for 1. halvår i 2012, at der er taget fradrag for en udgift til [virksomhed2] på 3.750 kr. inkl. moms, hvoraf momsen udgør 750 kr.

Som dokumentation for udgiften har virksomheden fremlagt en faktura fra [virksomhed2] A/S på 3.750 kr. inkl. moms, hvoraf det fremgår, at momsen udgør 750 kr. Fakturadatoen er den 30. april 2007. Der er tale om køb af en oliemotor.

SKATs afgørelse

SKAT har nedsat virksomhedens købsmoms vedrørende udgifter til Advokat [person1], [virksomhed1] og [virksomhed2] på henholdsvis 3.750 kr., 865 kr. og 750 kr. for afgiftsperioden 2012.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført følgende:

”(...)

Revisor har i regnskabsopgørelse korrigeret skattemæssigt for fradrag af udgifter til advokat [person1] på 15.000 kr., som ikke er en fradragsberettiget driftsudgift i virksomheden. Der er imidlertid ikke korrigeret for den angivne købsmoms på 3.750 kr.

3.750 kr.

Revisor har i regnskabsopgørelse korrigeret skattemæssigt for fradrag af udgifter til [virksomhed1] på 3.463 kr., som vedrører en gammel faktura, som ikke kan fratrækkes som driftsudgift i virksomheden 2012. Der er imidlertid ikke korrigeret for den angivne købsmoms på 865 kr.

865 kr.

Faktura fra [virksomhed2] på 3.000 kr. + moms er en faktura udstedt den 30/ 2007. Vedrører levering af 1 stk. oliemotor.
Der er tale om en gammel faktura, som ikke kan fratrækkes som en driftsudgift i virksomheden 2012. Der korrigeres for den angivne købsmoms på 750 kr.

750 kr.

(...)”

SKAT har anført følgende til klagen:

”(...)

Repræsentanten anfører, at der ønskes momsfradrag for 5.365 kr. ud af den korrektion af moms på 10.613 kr., som SKAT har foretaget for 2012.

Det drejer sig om 3 fakturaer, som alle er angivet i 1. halvår 2012:

Faktura fra advokat [person1] på 15.000 kr.+ moms 3.750 kr.

Repræsentanten anfører, at udgiften vedrører salg af ejendom, som ikke kan fratrækkes skattemæssigt, da den vedrører ejendomsavance. Dette betyder imidlertid ikke, at der ikke er momsfradrag for beløbet.

Faktura fra [virksomhed1] vedrørende regnskab på 3.463 kr.+ moms 865 kr.

Repræsentanten anfører, at udgiften er tilbageført skattemæssigt, da beløbet er fratrukket tidligere, men ikke fratrukket i momsregnskabet.

Faktura [virksomhed2] vedrørende oliemotor på 3.000 kr.+ moms 750 kr.

Repræsentanten anfører, at faktura er fra tidligere år, men ikke forældet momsmæssigt.

Sagsbehandlers bemærkninger:

Faktura nr. R-20486 fra [virksomhed2] A/S er udstedt den 30. april 2007. Fakturaen omhandler 1 stk. oliemotor for 3.000 kr. + moms. Fakturaen fremgår af sagen.
Der er ikke indsendt dokumentation i form af fakturaer for de 2 øvrige forhold. Det kan således ikke konstateres, hvornår fakturaerne er udstedt og hvilke ydelser henholdsvis advokat [person1] og [virksomhed1], har udført.
Der er registreret salg af ejendom til [virksomhed3] med overtagelse den 1. august 2008. Smedeværkstedet udlejes efterfølgende til skatteyder i henhold til lejekontrakt.
[virksomhed1], [virksomhed4] I/S ophører med at eksistere i løbet af foråret 2008.
Frist for ændring af moms (skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2) er/kan være overskredet, når udgifterne dels er afholdt i 2007 og dels synes at være afholdt i 2008, når det kan konstateres, at de fratrækkes momsmæssigt i 2012.
Levering af fast ejendom er momsfri (momsloven§ 13, stk. 1 nr. 9). Derfor ingen momsfradrag på advokatomkostning. Der er ikke tale om virksomhedsoverdragelse, da skatteyder efterfølgende lejer værkstedet og driver smedevirksomheden videre. Der kan bl.a. henvises til SKM2005.485.LSR. Samme forhold kan gøre sig gældende vedrørende udgift til [virksomhed1].
Der henvises i øvrigt til sagsfremstillingen, afsnit 2.

(...)”

Klagerens opfattelse

Virksomheden har fremsat påstand om, at der skal godkendes fradrag for købsmoms vedrørende udgifter til Advokat [person1], [virksomhed1] og [virksomhed2] på henholdsvis 3.750 kr., 865 kr. og 750 kr. for afgiftsperioden 2012.

Virksomheden har som begrundelse for påstanden anført følgende:

”(...)

Ad 2 momsforhøjelse: Korrektion af moms fremgår af Skats afgørelse af 23. sept.

2015 side 28. Følgende beløb skal der gives momsfradrag for:

Faktura advokat [person1] vedrørende salg af ejendom på 15.000 kr. Moms

3.750 kr.

Faktura [virksomhed1] vedrørende regnskab på 3.463 kr. Moms

865 kr.

Faktura [virksomhed2] vedrørende oliemotor på 3.000 kr. Moms

750 kr.

I alt moms til fradrag

5.365 kr.

Faktura [person1] vedrørende salg ejendom kan ikke fratrækkes skattemæssigt, da den vedrører ejendomsavance. Det betyder imidlertid ikke, at der ikke er momsfradrag for beløbet.

Faktura [virksomhed1] er tilbageført i skatteopgørelsen, da beløbet er fratrukket tidligere skattemæssigt, men ikke fratrukket i momsregnskabet. Det er derfor i orden at fratrække momsen i 2012.

Faktura [virksomhed2] er også fra tidligere år, men ikke forældet momsmæssigt.

Momskorrektion skal derfor ændres således:

Korrektion ifølge Skat

10.613 kr.

- Fradrag for ovennævnte fakturaer

-5.248 kr.

Korrektion herefter

5.248 kr.

Klagepåstand:

Den skattepligtige indkomst for 2011 og 2012 ansættes som selvangivet.

Momskorrektion for 2012 ændres til 5.248 kr.

(...)”

Landsskatterettens afgørelse

Udgift til advokat [person1] og udgift til [virksomhed1]

Af momslovens § 37 fremgår følgende (uddrag):

”Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6.

Stk. 2. Den fradragsberettigede afgift er

1) afgiften af varer og ydelser, der er leveret til virksomheden,

(...)”.

Af den dagældende momsbekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006 (med senere ændringer), § 58 fremgår følgende (uddrag):

"Registrerede virksomheder skal til dokumentation af den indgående afgift kunne fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer og afregningsbilag, eller enhedsdokumentets eksemplar 8 med eventuelle rettelsesmeddelelser m.v. fra told- og skatteforvaltningen eller fakturaer for erhvervelser fra andre EU-lande med anførelse af sælgerens og køberens registreringsnummer. "

Samme momsbekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006 (med senere ændringer) indeholder i kapitel 11 en række fakturakrav. Bekendtgørelsens § 40 fastsætter de nærmere krav til fakturaens indhold, heraf fremgår:

"Med forbehold for de øvrige bestemmelser i dette kapitel skal en faktura, herunder afregningsbilag,

jf. § 47 indeholde:

1) Udstedelsesdato (fakturadato).

2) Fortløbende nummer, der bygger på en eller flere serier, og som identificerer fakturaen.

3) Den registrerede virksomheds (sælgerens) registreringsnummer.

4) Den registrerede virksomheds og køberens navn og adresse.

5) Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser.

6) Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor et afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og forskellig fra fakturaens udstedelsesdato.

7) Afgiftsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed.

8) Gældende afgiftssats.

9) Det afgiftsbeløb, der skal betales."

Ved anmodning om fradrag i henhold til momsloven § 37 påhviler det virksomheden at godtgøre, at betingelserne herfor er opfyldt.

Virksomheden har ikke fremlagt dokumentation for købsmomsen vedrørende udgiften til advokat [person1] eller til [virksomhed1].

På baggrund heraf finder Landsskatteretten, at virksomheden ikke kan få fradrag for momsen vedrørende udgiften til advokat [person1] på 3.750 kr. og til udgiften til [virksomhed1], hvor momsen udgjorde 865 kr.

SKATs afgørelse stadfæstes vedrørende disse punkter.

Udgift til [virksomhed2]

Af momslovens § 23, stk. 1 og 2, fremgår følgende:

”Afgiftspligten indtræder på det tidspunkt, hvor leveringen af varen eller ydelsen finder sted (leveringstidspunktet).

Stk. 2. Udstedes faktura over en leverance, anses faktureringstidspunktet som leveringstidspunkt, for så vidt faktureringen sker inden eller snarest efter leverancens afslutning.
(...)”

Af momslovens § 56, stk. 1, fremgår følgende:

”Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a skal for hver afgiftsperiode opgøre den udgående og den indgående afgift. Forskellen mellem den udgående og den indgående afgift er virksomhedens afgiftstilsvar. Afgiftstilsvaret afregnes efter reglerne i kapitel 15 samt lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Hvis den indgående afgift for en afgiftsperiode overstiger den udgående afgift for samme periode, får virksomheden forskellen godtgjort efter reglerne i § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.”

Retten til at fradrage købsmoms indtræder på det tidspunkt, hvor afgiftspligten indtræder. Det fremgår endvidere, at virksomheden skal opgøre sit momstilsvar (forskellen mellem salgsmoms og købsmoms) inden for hver afgiftsperiode.

Virksomheden afregner moms halvårligt, hvorfor virksomhedens afgiftsperioder i 2012 er 1. januar – 30 juni og 1. juli – 31.december.

Virksomheden har fremlagt dokumentation for udgiften til [virksomhed2], hvor der er afholdt købsmoms på 750 kr. Fakturaen er dateret den 30. april 2007.

Hermed finder Landsskatteretten, at købsmomsen skulle være indgået i virksomhedens momstilsvar i 1. halvår 2007, hvorfor der ikke kan godkendes momsfradrag for udgiften i 1. halvår 2012.

SKATs afgørelse omhandler alene afgiftsperioden 2012, og Landsskatteretten har derfor ikke kompetence til at træffe afgørelse om, hvorvidt der skal gives momsfradrag for udgiften til [virksomhed2] i en tidligere afgiftsperiode.

SKATs afgørelse stadfæstes vedrørende dette punkt.