Kendelse af 04-02-2020 - indlagt i TaxCons database den 19-03-2020

Journalnr. 15-2931094

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Afgiftsperioden 01-01-2012 – 31-12-2012

Forhøjelse af momstilsvar

35.000 kr.

0 kr.

35.000 kr.

Afgiftsperioden 01-01-2013 – 31-12-2013

Forhøjelse af momstilsvar, salg

31.813 kr.

0 kr.

31.813 kr.

Forhøjelse af momstilsvar, varelager udtaget til privat

2.696 kr.

0 kr.

2.696 kr.

Faktiske oplysninger

Virksomheden ”[virksomhed1]” er registreret som enkeltmandsvirksomhed under branchen ”anden fremstillingsvirksomhed.

Ejendommen [adresse1], [by1] er en ejendom vurderet som beboelse med et areal på 2.4 ha, som virksomhedens indehaver har købt den 1. oktober 2006 med en ejerandel på 50 %.

Salgsmoms

Ifølge en udbetalingskontrol foretaget af SKAT for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 fremgår det, at virksomheden sælger foder til dyr fra gårdbutik.

Ifølge telefoniske oplysninger til SKAT laver indehaveren en del Wrap af hø, samt andet markarbej­ de. Indehaveren har den 13. februar 2015 telefonisk oplyst til SKAT, at han er syg, og at virksomheden vil blive lukket i maj 2015.

Der er indsendt regnskaber for indkomstårene 2011, 2012 og 2013, hvoraf fremgår følgende:

Tekst

2011

2012

2013

Nettoomsætning

239.355

226.998

54.352

Varekøb note 1

237.517

213.574

59.419

Varekøb import

49.875

0

Lager primo

250.000

329.352

361.328

Lager færdigvare ændring

-361.328

Lager ultimo

-329.352

-361.328

0

Andre stykomkostninger

1.519

5.810

0

Dækningsbidrag

29.795

39.590

- 5.067

Salgsfremmende omk.

14.374

7.010

Autodrift

10.867

14.392

Administrationsomkostninger

26.153

28.379

27.105

Resultat før afskrivninger

-50.117

-37.190

-59.175

Afskrivninger skattemæssigt, driftsmidler

-33.131

-24.849

-17.800

Resultat før finansielle poster

-88.279

-62.039

-76.972

Virksomhedens resultat har efter det oplyste siden opstart den 1. juli 2008 udvist underskud og nøgletallene i regnskabet for indkomståret 2011 viser, at bruttoavancen har udviklet sig således:

År

2009

2010

2011

2012

2013

Bruttoavance

58,9 %

53,7 %

12,4 %

17,4 %

-9,3 %

SKAT har skønsmæssigt forhøjet virksomhedens omsætning med 140.000 kr. årligt, og har indarbejdet varelagerreguleringer, hvorefter SKAT har ændret virksomhedens resultat således:

Tekst

2011

2012

2013

Omsætning ifølge regnskab

239.355 kr.

226.998 kr.

54.352 kr.

Skønsmæssigt ansat yderligere omsætning

140.000 kr.

140.000 kr.

140.000 kr.

Ansat omsætning, SKAT

379.355 kr.

366.998 kr.

194.352 kr.

Varekøb jf. regnskab

237.517 kr.

213.574 kr.

59.419 kr.

Varekøb import

49.875 kr.

0 kr.

0 kr.

Lager primo (fra 2012 ansat af SKAT)

250.000 kr.

214.941 kr.

116.567 kr.

Lager ansat af SKAT ultimo

-214.941 kr.

-116.567 kr.

(-10.787) 0 kr.

Vareforbrug beregnet 85 % af ”ansat omsætning”

322.451 kr.

311.948 kr.

165.199 kr.

Andre stykomkostninger jf. regnskab

1.519 kr.

5.810 kr.

0 kr.

Udgifter varekøb

323.970 kr.

317.758 kr.

175.986 kr.

Dækningsbidrag ansat af SKAT

55.385 kr.

49.240 kr.

18.366 kr.

Salgsfremmende omkostninger i alt

-79.913 kr.

-76.781 kr.

-54.105 kr.

Resultat før afskrivninger ansat af SKAT

-24.528 kr.

-27.541 kr.

-35.739 kr.

Afskrivninger driftsmidler fratrukket jf. regnskab

-33.131 kr.

-24.849 kr.

0 kr.

Ansat underskud af virksomhed, SKAT

-57.659 kr.

-52.390 kr.

-35.739 kr.

Den tidligere udbetalingskontrol foretaget af SKAT vedrørende moms for 1. halvår 2012 har vist, at der på virksomhedens varesalgskonto manglede registrering af kontant salg i butikken.

Kontant salg i butikken er samlet indsat ind imellem som større beløb på erhvervskassekredit. Kontrollen heraf har vist, at der for 1. halvår af indkomståret 2012 samlet har været et kontant salg på 53.218 kr., heraf moms 10.644 kr.

SKAT har indkaldt materiale fra virksomheden, som ikke er indsendt. SKAT har derfor opgjort virksomhedens resultat og afgiftstilsvar skønsmæssigt.

Salg af driftsmidler i 2013

Ifølge regnskabet for [virksomhed1] for indkomståret 2013 fremgår det af note 7 "Materielle anlægsaktiver" at der i året er en "afgang" af "Materielle anlægsaktiver" på kr. 100.000.

I regnskabet mangler siden med skattemæssige specifikationer for indkomståret 2013, men det fremgår, at der er foretaget regnskabsmæssig afskrivning på driftsmidler med 17.800 kr.

I regnskabet for indkomståret 2012 er der skattemæssige specifikationer vedrørende driftsmidler. Heraf fremgår, at driftsmiddelsaldoen ultimo 2012 udgør kr. 74.545, hvilket dermed er primosaldo 2013.

SKAT har herefter opgjort skattepligtig indkomst i form af negativ driftsmiddelsaldo til 25.455 kr.

Indehaveren har til SKAT oplyst, at der i indkomståret 2013 er solgt en wrapmaskine for 100.000 kr. + moms, som skal medregnes i indkomståret 2014.

SKAT har herefter opgjort ændringerne af momstilsvaret således:

Tekst

2012

2013

Yderligere omsætning 140.000 kr., salgsmoms

35.000 kr.

Yderligere omsætning 194.352 kr., salgsmoms

48.588 kr.

Indberettet salgsmoms 01-01-2013 – 30-06-2013

-10.012 kr.

Indberettet salgsmoms 01-07-2013 – 31-12-2013

31.763 kr.

Heraf salg af wrap maskine

-25.000 kr.

Manglende salgsmoms 01-01-2013 – 31-12-2013

31.813 kr.

Rest varelager overgået til privat 10.787 kr.

2.696 kr.

I alt

35.000 kr.

34.509 kr.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet virksomhedens salgsmoms for afgiftsperioden 1. januar 2012 – 31. december 2012 med 35.000 kr. og for afgiftsperioden 1. januar 2013 – 31. december 2013 med i alt 69.509 kr.

Som begrundelse for ændringen har SKAT anført følgende:

”(...)

Der er ikke foretaget ændring af moms for indkomståret 2011, på grund af de generelle forældelsesregler jf. Skatteforvaltningsloven § 31.

SKAT har i henhold til tabel 1 punkt 1.4 beregnet yderligere varesalg pr. år til kr. 140.000 pr. ind­ komstår.

I henhold til momsloven § 1 er alle salg af varer i Danmark momspligtige. Det vil sige at virksom­ heden, mangler at afregne salgsmoms af 140.000 kr. pr. år.

Der er i perioden fra 1/1 2011 til 30/6 2013 fra virksomheden angivet samlet negativ moms. SKAT er af den opfattelse, at virksomheden har fået fradrag for købsmoms i ovenstående periode, således at der alene mangler, at blive afregnet moms for yderligere salg.

(...)”

SKAT har ændret virksomhedens resultat med udgangspunkt i udbetalingskontrol af 1. halvår 2012. Kontant salg i virksomheden er ikke registret på varesalgskontoen.

SKATs skøn er yderligere uddybet i, at der i regnskabet for indkomståret 2013 er foretaget en ændring af varelageret på kr. 361.328.

SKAT er af den opfattelse at varelageret ikke foreligger fysisk, og at der ikke løbende er foretaget optælling af varelager.

SKAT har foretaget følgende beregning af en gennemsnitlig bruttoavance i virksomheden:

Beregning af brutto avance:

År

Beregning

Bruttoavance / bruttoavance

revisor

2011

29798 X 100 /239.355

12,44 12,4

2012

39590 X 100 / 226.998

17,44 17,4

2013

-5067 X 100 / 54.352

-9,32 -9,3

Beregnet gennemsnit af indkomstårene 2011 og 2012 giver en beregnet brutto avance på 15 %.

Med udgangspunkt i ovenstående har SKAT foretaget en beregning af virksomhedens resultat således, at underskud for årene 2011, 2012 og 2013 er opgjort til henholdsvis -57.659 kr., -52.390 kr. og -35.739 kr.

SKATs beregnede ansættelse af yderligere varesalg er begrundet med, at kontant salg i virksomheden ikke er registreret, på virksomhedens varesalgskonto. Men alene indsat på virksomhedens bankkonto i større samlede beløb.

Yderligere har virksomheden foretaget regulering af varelager ultimo 2013 til nul kr. i det indsendte regnskab. SKAT er af den opfattelse, at denne regulering er foretaget fordi der både primo og

ultimo året 2013 reelt ikke er et varelager. Primo lageret indkomståret 2013 på kr. 361.328 anser SKAT reelt ikke for at være tilstede, men er opstået fordi der har manglet registrering af kontant varesalg de foregående år.

SKATs beregnede ansættelse af yderligere varesalg på kr. 140.000 pr. år. Bevirker, at varelageret ultimo 2013 er tæt på realiseret.

Den beregnede rest i forhold til revisors oplysning om varelager ultimo 2013 på nul kr. anses udta­ get til privat for i alt kr. 10.787.

Virksomhedens revisor har i forbindelse med indsendelse af indsigelse på SKATs forslag af 22 april 2015, indsendt kontospecifikationer for indkomstårene 2011, 2012 og 2013.

Af de indsendte kontospecifikationer fremgår følgende:

Indkomståret 2011:

Der er registreret få kassedifferencer.
Den 31/7 2011 indsættes kr. 3500 i banken fra-kassen hvorved denne bliver negativ.
De første registreringer på konto 6810 kassen, startet den 1/6 2011, der er flere registreringer på samme dato, men få datoer anvendt.
Ifølge varesalgskontoen er der varesalg hele året.
På varesalgskontoen er bogført dankort betalinger samt varesalg ifølge udstedte regninger.
Yderligere er kontant salg angivet i et større beløb. F.eks. bilag 59 kr. 15.838 inkl. moms. Bilag 134 kontant salg u/bilag kr. 15.202.

Indkomståret 2012:

Som varesalg er registreret dankort betalinger samt salg til enkelte navngivne personer.
SKATs korrektion i forbindelse med udbetalingskontrol af 1. halvår 2012 er medregnet.
Ingen registreringer af kassedifferencer.
Ingen registreringer på kassekonto.

Indkomståret 2013:

Ingen registreringer af kassedifferencer.
Ingen registreringer på kassekontoen.

Det er i henhold til domstolspraksis anerkendt, at hvis regnskabsgrundlaget tilsidesættes på grund af manglende daglige eller jævnlige kasseafstemninger, og det i øvrigt kan påvise, at bruttoavancen er unormalt lav, er det ikke et krav, at SKAT derudover skal opgøre den skattepligtiges privatforbrug for at understøtte tilsidesættelsen af regnskabsgrundlaget og en efterfølgende ændring af indkomstansættelsen, der baserer sig på et skøn over bruttoavancen. Der henvises til SKM2011.459.ØLR, SKM2004.367.VLR og SKM2005.368.HR.

Bruttofortjeneste for indkomstårene 2011 og 2012 udgør henholdsvis 12,4 % og 17,4 % og for 2013 er bruttofortjeneste negativ, sammenfattende er bruttofortjenesten meget lav i forhold til tidligere år for virksomheden.

Udviklingen i lageret i virksomheden anses herudover ikke at være udtryk for regulære lageroptællinger af, hvilke varer der er på lager.

SKAT er af den opfattelse, at den foretagne skønsmæssige ansættelse af yderligere varesalg er fore­ taget på et korrekt grundlag, idet der ikke er foretaget korrekt lageroptælling for de enkelte år, der er manglende registrering af kontant salg jf. udbetalingskontrol af 1. halvdel af indkomståret 2012, jf. SKATs brev af 11/2 2013, samt påvist lav bruttofortjeneste i virksomheden.

Salg af driftsmidler

SKAT er af den opfattelse, at der er foretaget salg af driftsmidler på kr. 100.000, ifølge note 7 side 11 i regnskabet for "[virksomhed1]" i indkomståret 2013.

Af det private regnskab fremgår en primo saldo driftsmidler på kr. 74.545. Det vil sige, at driftsmid­ lerne er nedskrevet til denne værdi.

Med et salg på kr. 100.000 opstår en negativ driftsmiddelsaldo kr. 25.455, som skal medregnes i virksomhedens resultat senest i indkomståret 2014, eller udlignes ved nyanskaffelser i dette indkomstår, jf. afskrivningsloven § 8 stk. 2 og 3.

Som en konsekvens af ovenstående er afskrivning på driftsmidler i henhold til det indsendte personlige regnskab for indkomståret 2013 ikke godkendt. I regnskabet "Indkomst og formue opgørelse for 2013" fremgår af side 5, at der i virksomhedens resultat er afskrivning på driftsmidler kr. 17.800.

Der er sket salg af driftsmidler i virksomheden i året og den skattemæssige driftsmiddelsaldo er herefter negativ med kr. 25.455, jf. afskrivningsloven § 9.

Virksomhedens opfattelse

Virksomhedens repræsentant har nedlagt påstand om, at SKATs forhøjelse af virksomhedens momstilsvar nedsættes til 0.

Repræsentanten har anført, at ansættelsen er foretaget på et forkert grundlag.

Klagen omhandler alle punkter i afgørelsen, såvel skatte- som momsmæssigt, da repræsentanten ikke mener, at den giver et retvisende billede af virksomhedens resultat, og dermed virksomhedens skattepligtige indkomst samt momstilsvar.

Fsva. salg af driftsmidler har indehaveren overfor SKAT anført, at der i indkomståret 2013 er solgt en wrapmaskine for 100.000 kr. + moms, hvor momstilsvaret fremgår af kontokortet. Den negative saldo på driftsmiddelkontoen skal reguleres skattemæssigt i indkomståret 2014, men årsregnskabet for dette indkomstår var endnu ikke udarbejdet ved sagens opståen.

Landsskatterettens afgørelse

Momsregistrerede virksomheder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse og kontrol af afgiften. Det fremgår af momslovens § 55.

Regnskabet skal være udarbejdet på grundlag af en løbende bogføring, herunder et ført og afstemt kasseregnskab.

Kravene til regnskabet fremgår af kapitel 13 i momsbekendtgørelsen, bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006) og årsregnskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 647 af 15. juni 2006).

Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan afgiften fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Skønsmæssig forhøjelse vedrørende salg

Virksomheden har ikke på begæring af SKAT indsendt sit bilagsmateriale til gennemgang, og SKAT har konstateret, at kasseafstemningerne ikke er fortløbende, men at kontant salg indsættes samlet som større beløb på virksomhedens erhvervskassekredit. Virksomheden har ikke ført et løbende afstemt kasseregnskab. Da regnskabet ikke opfylder regnskabskravene, er det berettiget, at SKAT har fastsat afgiften skønsmæssigt.

Landsskatteretten har i afgørelse af dags dato fundet, at SKAT har været berettiget til at tilsidesætte virksomhedens regnskab på baggrund af manglende registrering af kontant omsætning på virksomhedsindehaverens konto, som virksomheden ikke har selvangivet. Der henvises til Landsskatterettens j. nr. 15-2711361.

Det fremgår af den omsætningsberegning, som SKAT har udarbejdet, at bruttoavancen for virksomheden i indkomstårene 2011, 2012 og 2013 ifølge de selvangivne oplysninger var på henholdsvis 12,4, pct., 17,4 pct. og -9,3 pct.

Er virksomhedens bruttoavance for lav, kan SKAT skønsmæssigt forhøje virksomhedens omsætning. Der kan blandt andet henvises til byrettens dom af 17. december 2014 offentliggjort i SKM2015.183.BR.

Da virksomhedens bruttoavance er negativ, henholdsvis lav, har SKAT været berettiget til at foretage en skønsmæssig forhøjelse af virksomhedens omsætning, jf. skattekontrollovens § 5, stk. 3.

Det kan tiltrædes, at SKAT har beregnet bruttoavancen som et gennemsnit af avancerne for årene 2011 og 2012, som er positive og giver et gennemsnit på 15 pct. for at tilgodese virksomheden mest muligt, idet avancen for årene forinden udviste henholdsvis 53,7 pct. og 58,9 pct. En gennemsnitlig bruttoavance for de 5 år kan således beregnes til 26,6 pct.

Klageren har ikke fremlagt varelagerlister til brug for en bekræftelse af varelageret, som er anført for årene 2011, 2012 og 2013 til henholdsvis 250.000 kr., 329.352 kr. og 0 kr. sammenholdt med virksomhedens samlede årlige omsætning på henholdsvis 239.355 kr., 226.998 kr. og 54.352 kr. Lageret er nedskrevet med 361.328 kr. i indkomståret 2013, uden at dette er dokumenteret eller forklaret nærmere.

Klageren har ikke dokumenteret eller i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at SKATs skønsmæssige forhøjelse af virksomhedens omsætning for indkomstårene 2011, 2012 og 2013 efter ændringerne er for høj.

Efter den skønsmæssige forhøjelse ligger bruttoavancen på et niveau, som må anses for beskedent, efter at SKAT har foretaget et forsigtigt skøn.

Landsskatteretten stadfæster derfor afgørelsen vedrørende dette punkt.

Rest varelager

Det fremgår af momslovens § 4, stk. 1, at der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

Med levering mod vederlag sidestilles udtagning af ydelser til privat brug for virksomhedens indehaver eller til dennes personale eller i øvrigt til virksomheden uvedkommende formål. Det fremgår af momslovens § 5, stk. 3.

Ved SKATs beregning af virksomhedens manglende omsætning er der fremkommet et restvarelager ultimo 2013 på i alt 10.787 kr., som er anset for udtaget til privat. Moms heraf udgør 2.696 kr.

Virksomheden har ikke fremlagt dokumentation for bevægelser på varelageret, og Landsskatteretten kan tiltræde SKATs opgørelse heraf på baggrund af skøn over manglende omsætning ud fra en skønsmæssigt beregnet bruttoavance.

Landsskatteretten stadfæster derfor afgørelsen vedrørende dette punkt.