Kendelse af 08-11-2018 - indlagt i TaxCons database den 08-12-2018

Journalnr. 15-2921609

Klagen skyldes, at SKAT har forhøjet selskabets moms- og elafgiftstilsvar med henholdsvis 115.197 kr. og 5.708 kr., idet SKAT ikke har godkendt selskabets fradrag for indgående moms og godtgørelse af elafgifter for perioden fra den 1. juli 2012 til den 30. juni 2014.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

[virksomhed1] AS (herefter selskabet) er et selskab, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) under branchekode ”331200 Reparation af maskiner”. Selskabet havde startdato den 1. januar 2009.

Selskabet har været frivillig momsregistreret siden 1. januar 2009.

Det er oplyst, at selskabets aktiver bestod af [x1], lokomotiverne [...1] og [...2], to jernbanevogne og en drejeskive.

Selskabets hovedaktionær har ved mail af 8. marts 2010 oplyst, at selskabet ønskede, at [x1] blev anvendt til koncerter, eksempelvis i forbindelse med [festival].

Det fremgår af Jernbanenævnets afgørelse af 28. september 2012, at selskabet muligvis ønskede at befordre turister i selskabets lokomotiver. Det fremgår videre, at selskabet var under godkendelse til kørsel med veterantog, udlejning af materiel, eventarrangementer og særkørsler.

I forbindelse med et kontrolbesøg den 7. juni 2013 oplyste selskabets hovedaktionær over for SKAT, at selskabets momspligtige aktivitet bestod i salg af skrot. Selskabets øvrige aktivitet bestod i opkøb af gamle jernbanevogne og istandsættelse af disse. Selskabets hovedaktionær oplyste videre, at selskabet ønskede at anvende [x1] som togmuseum, og at lokomotiverne skulle anvendes til befordring af turister.

Ved brev af 12. juni 2013 anførte selskabets hovedaktionær bl.a. følgende til selskabets revisor om selskabets aktivitet:

”...

Formål:

At reparere og instandsætte togmateriel for kommerciel drift med persontog og entrepernøropgaver på det almindlige jernbanenet.

Der lægges især vægt på persontog som plantog med restaurationsvogne på faste strekninger samt særtog.

I tillæg til dette togkørsel for entrepernøropgaver med vedligehold af jernbanenettet, mindre transportopgaver samt snerydning af banestrekninger, samme som i dag udføres af andre operatører med tilsvarende materiel.

...

Fremtiden:

Plantog med persontog med spisevogne er hensigtsmæssig i [by1] grundet stort turist potentiale for den type drift og i forhold til ledig kapacitet/kanaler i jernbane driften. Der kan henvises til den kommercielle drift hver sommer mellem [...] og [...] hvor indførselsen af plandampdrift på strekningen har medført en betydelig omsætningsøgning, og som har været afgørende for jernbaneselskapet der. Der kan også henvises til jernbane transport operatører i [by2] og [by3] med samme type motormateriel som [x1].

Genopbygningen af [x1] for jernbanedrift og som også er en historisk bygning som forudsætning istandsættelsen af materiel og drift fremover, må foregå i en så hensiksmæssig rækkefølge som mulig for reduktion af udgifter og med de hensiktsmæssige sideaktiviteter, som kan være praktiske og understøttende for hovedformålet med den kommercielle jernbanedrift fremover.

En eksempel på en sådan aktivitet er at søge om tilskud til renovering av den historiske bygning for bevarelse og reduktion af omkosninger, i stedet for at nedrive bygningen og bygge ny stålremise som er billigste løsning.

...”

Selskabets hovedaktionær oplyste ved møde med SKAT den 3. april 2014, at lokomotivet [...2] skulle anvendes til godstransport og entreprenøropgaver, herunder reparation og renovering af jernbaneskinner samt snerydning. Hovedaktionæren forventede, at toget indledningsvist skulle udlejes til en tysk virksomhed. Lokomotivet [...1] skulle anvendes til personbefordring. Det var uvist, om toget skulle udlejes eller om selskabet selv ville forestå befordringen.

Ved skrivelse af 4. marts 2015 oplyste selskabets revisor over for SKAT, at selskabets planlagte aktiviteter med personbefordring skulle varetages af fremmede operatører som lejere af selskabets lokomotiver. Revisoren oplyste videre, at eventuel museumsdrift ville have lange udsigter.

Selskabets revisor fremlagde endvidere en udateret projektbeskrivelse, hvoraf bl.a. følgende fremgår:

”...

Nærværende beskrivelse er udfærdiget med henblik på en kortfattet fremstilling og præsentation af de tanker og visioner, som ejer (navn undladt) har for [x1] og associerede aktivitet er.

Hvad er Projekt [x1]

Projekt [x1] er en samlebetegnelse for bygningen [by1] Remise/matriklen [adresse1], samt aktivitet/ydelser som har base der. Ydermere indbefatter "Projekt [x1]" i sin præsentation og fremstilling en række aktiviteter, som er associerede til projektets aktiviteter, men ikke en del af dette (vedr. ejerforhold).

Formål

1. Etablering af arbejdende værksted (med udgangspunkt i remisens historie)
2. Udlejning af rullende materiel (lokomotiver og jernbanevogne)
3. Udlejning af lokalefaciliteter (kultur- og eventarrangementer)

...”

Ved skrivelse af 10. maj 2015 oplyste selskabets rådgiver over for SKAT, at selskabets materiel skulle udlejes, hvorfor selskabet ikke ville forestå personbefordring. Rådgiveren oplyste videre, at selskabets formål ikke var at udstille selskabets materiel, men at der ville være mulighed for fremvisning af materiellet på det sted, hvor materiellet aktuelt var opstillet. Rådgiveren oplyste endvidere, at selskabet ikke ønskede at blive godkendt driftsoperatør.

Selskabets repræsentant oplyste ved møde med SKAT den 18. maj 2015, at selskabets planlagte aktiviteter var udlejning af lokomotiver og udlejning af lokaler. Hertil kunne virksomheder, som var godkendte driftsoperatører, transportere gods via sporene omkring [x1] og virksomhederne kunne arrangere events med selskabets lokomotiver. Repræsentanten oplyste videre, at der for mulige lejere ville være mulighed for besigtigelse i [x1], hvilket ikke kunne anses for museum.

Ved skrivelse af 3. juni 2015 oplyste selskabets repræsentant over for SKAT, at selskabet efter repræsentantens opfattelse havde opnået godkendelse til at lade selskabets lokomotiver køre på jernbanenettet. Selskabet havde ikke ansøgt om at blive godkendt driftsoperatør. Repræsentanten oplyste videre, at selskabets drejeskive skulle anvendes til at servicere tog, som herefter kunne vendes.

Selskabet havde i perioden fra den 1. januar 2009 til den 30. juni 2014 angivet indgående moms for samlet 306.489 kr. Selskabet havde i perioden fra den 1. januar 2009 til den 30. juni 2014 angivet udgående moms på selskabets salg af metalskrot for samlet 14.588 kr.

For den omhandlede periode fra den 1. juli 2012 til den 30. juni 2014 har selskabet angivet indgående moms med samlet 115.197 kr. og elafgift med samlet 5.708 kr.

SKAT har ved afgørelse af 1. juli 2015 oplyst, at selskabet på dette tidspunkt ikke havde påbegyndt selskabets påtænkte aktiviteter.

SKATs afgørelse

SKAT har ved afgørelse af 1. juli 2015 forhøjet virksomhedens moms- og elafgiftstilsvar med henholdsvis 115.197 kr. og 5.708 kr. for perioden fra den 1. juli 2012 til den 30. juni 2014.

Der er herved bl.a. henvist til følgende:

”...

1. Ikke godkendt købsmoms for perioden fra den 1. juli 2012 til den 30. juni 2014

...

1.9. SKATs afgørelse

Selskabets indgående moms vedrører udgifter til påtænkte aktiviteter.

Selskabet har afholdt udgifterne uden, at have et budget. Der har manglet projektstyring og manglet prioritering af de afholdte udgifter.

Størstedelen af Selskabets udgifter relaterer sig til byggemarkedsfaktura og faktura til håndværkere, der relaterer sig til istandsættelsen af remisen.

Derudover er der udgifter til strøm, leje af bil, brændstof til biler, café regninger, transport af drejeskive og udgifter til vedligeholdelse af lokomotiver.

Selskabet har i 2012 erhvervet en drejeskive, som er nødvendig for at kunne foretage vendinger med lokomotiv E 987 og andre store lokomotiver, som f.eks. MZ-klassen og store tyske lokomotiver. Drejeskiven er endnu ikke funktionsdygtig. I projektbeskrivelsen fra 4. marts 2015 arbejder selskabet med en tidshorisont for etablering af drejeskiven på cirka 3 til 5 år.

Selskabet har været under opstart siden 1. januar 2009. Fra 15. juli 2008 til opstarten af Selskabet i 2009, har lokomotiverne [...1] og [...2], stået på en sporplads i [...] hos [museum]. [museum] måtte bruge lokomotiverne i sin formidling af jernbanehistorien.

Selskabet har fra 1. januar 2009 til 30. juni 2014 angivet i alt 306.489 kr. i købsmoms, svarende til en udgift inklusiv moms på 1.532.445 kr. Trods den 6 år lange opstartsfase, er de påtænkte aktiviteter endnu ikke påbegyndt.

De oplysninger SKAT har modtaget om selskabets påtænkte aktiviteter, har løbende ændret sig.

Selskabets konsulent (navn undladt) og Advokat (navn undladt) har gjort meget ud af at forklare, at hensigten med selskabets fremtidige aktiviteter består i udlejning af lokalefaciliteter. Udlejning af selskabets lokomotiver og vende lokomotiver ved hjælp af drejeskiven.

Selskabets revisor (navn undladt) fra (navn undladt) har forklaret, at remisen skal anvendes i forbindelse med udlejning af lokomotiver og museumsdrift, men museumsdrift har lange udsigter.

(Navn undladt) skriver i mail af 8. marts 2010 til arkitekt (navn undladt), at [...] gerne ses anvendt til koncerter, for eksempel i forbindelse med [by1] festivalen eller andre begivenheder. At der vil kunne blive plads til 1.000 gæster. At anskaffelse af en drejeskive på 23 meter vil betyde at alle større veterantog nord for [Tyskland] må til [by1] for at vende. (Navn undladt) skriver i mail af 6. februar 2015, at han er enig i SKATs beskrivelse af selskabet vedrørende personbefordring. At SKAT har udeladt, at selskabet også har til hensigt at transportere gods og udføre entreprenøropgaver på jernbanenettet.

I selskabets projektbeskrivelse af 4. marts 2015 fremgår det af afsnittet om tidshorisont punkt 4-8 år, at formålet med de norske personvogne er, at de skal hhv. udstilles og udlejes.

kulturelle arrangementer er momsfrie efter momslovens § 13. Udlejning af lokaler og sporplads er fritaget for moms, hvis ikke udlejer har en frivillig momsregistrering for det lejemål der udlejes. Selskabet har ikke en frivillig momsregistrering for udlejning af lokaler.

SKAT er i tvivl om selskabet vil drive museum omfattet af momslovens § 13.

SKAT er i tvivl om selskabet påtænker, at drive personbefordring med damplokomotivet [...1], eller om [...1] skal udlejes til godkendte operatører. Virksomheder der har aktiviteter, der er fritaget for moms, kan ikke få godtgjort momsen i afgiftstilsvaret, for den del der vedrører momsfrie aktiviteter.

SKAT er også i tvivl om selskabet påtænker, at anvende diesellokomotivet [...2] til godstransport og entreprenøropgaver som f.eks. snerydning, eller om [...2] påtænkes udlejet.

SKAT mener, at der er berettiget tvivl om virksomhedens påtænkte aktiviteter er momspligtige. SKAT mener også, at der er berettiget tvivl om virksomhedens påtænkte aktiviteter har en momsmæssig realitet.

Selskabet har ikke dokumenteret, at de udgifter der er afholdt i perioden knytter sig til momspligtige aktiviteter, og at de påtænkte aktiviteter har en momsmæssig realitet. SKAT forhøjer derfor selskabets afgiftstilsvar med den angivne købsmoms for perioden fra den 1. juli 2012 til den 30. juni 2014.

2. Ikke godkendt elafgift for perioden fra den 1. juli 2012 til den 30. juni 2014

...

2.3. SKATs bemærkninger og begrundelse

Momsregistrerede virksomheder kan få afgifter godtgjort i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for indgående moms for elektricitet og varme. Retten til godtgørelse af afgift forudsætter, at virksomheden kan fradrage den indgående moms.

Selskabet er ikke berettiget til fradrag for moms af udgiften til elektricitet, og har som følge heraf ikke ret til godtgørelse af elafgift efter elafgiftslovens § 11, stk. 15.

SKAT forhøjer derfor virksomhedens afgiftstilsvar 5.708 kr.

...”

Selskabets opfattelse

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at selskabet har været fradrags- og godtgørelsesberettiget af henholdsvis indgående moms og elafgifter i perioden fra den 1. juli 2012 til den 30. juni 2014.

Der er herved bl.a. anført følgende:

”...

SAGSFREMSTILLING:

Nærværende sag handler om, hvorvidt [virksomhed1] AS kan siges at drive erhvervsmæssig virksomhed, hvilket foreløbigt ikke er anerkendt af [Skattecentret].

Den relevante periode er 1. juli 2012 til 30. juni 2014.

Det klagende selskab har været momsregistreret hos Erhvervsstyrelsen siden 1. januar 2009, og har været registreret under branchekoden "33.12.00 reparation af maskiner".

Som det fremgår af afgørelsen fra [Skattecentret], har SKAT imidlertid været i tvivl om, hvorvidt selskabet ønskede at drive museumsvirksomhed, ligesom det har været uklart for SKAT, hvorvidt selskabet har haft til hensigt at drive personbefordring m.m.

Klager har ved ejer, (navn undladt), flere gange korrigeret de bemærkninger, der er modtaget fra SKAT, jf. også pkt. 1.2. i sagsfremstillingen.

Selskabets påtænkte aktivitet har altid, og vil fortsat være, at indkøbe lokomotiver og sætte disse i stand (hvorfor der også er indkøbt remise, der giver mulighed herfor), for derefter at udleje togvogne m.m. til virksomheder, der har operatørstatus på det danske jernbanenet.

At SKAT således lægger til grund, at der skulle være tale om togmuseum med personbefordring med tog, bestrides på det kraftigste, idet det dog anerkendes, at der fra [virksomhed1] AS' side er afgivet oplysninger om, at der på sigt skal være mulighed for at kunne bestille en rundvisning på [x1], dog som led i decideret virksomhedsbesøg.

Efter klagers opfattelse vil en udlejervirksomhed af maskinel (samt heraf følgende nødvendige reparationer og klargøring) være af momsfradragsberettiget karakter, hvorfor nærværende klage er indgivet.

Til de i afgørelsen anførte citater bemærkes, at det fra Jernbanenævnets møde med [virksomhed2] af 18. juni 2012 fremgår, at der muligvis har et ønske om at køre med turister i området, hvilket imidlertid har været ment som et svar på en forespørgsel om, hvorvidt de indkøbte tog ikke skulle anvendes til kørsel.

Kendetegnene for samtlige udsagn, der foreløbigt er givet, er, at man selvfølgelig har en intension om, at de indkøbte togvogn skal anvendes til personbefordring, godskørsel m.m., men at dette naturligvis skal udføres af andre virksomheder, som har de fornødne tilladelser til at køre på det danske jernbanenet, og således ikke af det klagende selskab.

Det er i det hele klagers opfattelse, at det klagende selskab ikke falder ind under momslovens § 13, stk. 1, nr. 6, nr. 8 eller nr. 15, hvorfor det endvidere er klagers opfattelse afgørelsen refereret i SKM 2009.456.NSR ikke kan overføres på virksomheden, eftersom virksomheden ikke agter at udføre persontransport, men derimod alene udleje materiel hertil.

Det bestrides ikke, at opstartsfasen for virksomheden har været væsentligt længere end oprindeligt påtænkt, hvilket imidlertid alene skyldes udefrakommende forhold.

Det gøres endvidere gældende, at der er tale om en virksomhed i selskabsform, der er almindeligt driftsmæssig begrundet, og der kan i den forbindelse i det hele henvises til, at der løbende er afholdt omkostninger for mere end 1,5 millioner kroner, ligesom der i personligt regi fra (navn undladt) side foreløbigt er sket overtagelse af [x1], hvilken remise er påtænkt overført til selskabet.

Der er således efter klagers opfattelse tale om aktiviteter med en momsmæssig realitet.

I det hele kan der henholdes til de oplysninger, som er indeholdt i klagens pkt. 1.8., samt de oplysninger, der er afgivet af selskabets konsulent (navn undladt).

Spørgsmålet om elafgiftslovens § 11, stk. 15 hænger i øvrigt sammen med virksomhedens opnåelse af momsfradrag.

...”

Landsskatterettens afgørelse

Moms

Der skal tages stilling til, om det er med rette, at SKAT har forhøjet selskabets momstilsvar med i alt 115.197 kr. for perioden fra den 1. juli 2012 til den 30. juni 2014.

Følgende fremgår af momslovens § 3, stk. 1:

”Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.”

Følgende fremgår af momslovens § 37, stk. 1:

”Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6.”

Bestemmelsen i momslovens § 3, stk. 1, implementerer momssystemdirektivets artikel 9, stk. 1.

Af momssystemdirektivets artikel 9, stk. 1, fremgår følgende:

”Ved afgiftspligtig person forstås enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed.

Ved ”økonomisk virksomhed” forstås alle former for virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder, herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. Ved økonomisk virksomhed forstås navnlig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter.”

Begrebet afgiftspligtig person i momslovens § 3, er et EU-retligt begreb, der skal fortolkes i overensstemmelse med momssystemdirektivets artikel 9, stk. 1. Det er således uden betydning for afgrænsningen af begrebet afgiftspligtig person, på hvilket sted den selvstændige økonomiske virksomhed udøves, og hvilket formål eller resultat virksomheden har.

EF-Domstolen har i sag C-268/83 (Rompelman), fastslået, at det påhviler den, der anmoder om momsfradrag, at godtgøre, at betingelserne herfor er opfyldte, herunder at den pågældende opfylder betingelserne for at anses som en afgiftspligtig person. Videre blev det fastslået, at momssystemdirektivets artikel 9, ikke er til hinder for, at afgiftsmyndighederne kræver den erklærede hensigt om at drive afgiftspligtig virksomhed bestyrket af objektive momenter, jf. præmis 24.

Det påhviler dermed den afgiftspligtige person at dokumentere, at betingelserne for fradrag er til stede, herunder at der udøves selvstændig økonomisk virksomhed.

Ifølge det oplyste er selskabet registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) under branchekode ”331200 Reparation af maskiner”. Selskabet er registreret med startdato den 1. januar 2009.

Det er oplyst, at selskabets hovedformål er kommerciel jernbanedrift. Videre har selskabet oplyst at have til hensigt at drive virksomhed med salg af metalskrot, opkøb og istandsættelse af gamle jernbanevogne, personbefordring, udførsel af entreprenøropgaver og udlejning af selskabets materiel, samt at anvende [x1] som museum og til koncerter.

Selskabets repræsentant har under sagens behandling i Landsskatteretten anført, at selskabet ikke planlægger museumsdrift eller personbefordring, men at selskabet planlægger at udleje selskabets materiel og lokalefaciliteter samt at etablere værksted i [x1].

På baggrund heraf fremstår det ikke klart, hvilken form for aktivitet selskabet har planlagt at drive. Dette henset til, at selskabet på tidspunktet for SKATs afgørelse den 1. juli 2015 endnu ikke havde påbegyndt nogen af de af selskabets påtænkte aktiviteter udover salg af skrot for i alt 14.588 kr.

Selskabet findes således ikke at have dokumenteret eller på anden måde godtgjort, at der har været drevet selvstændig økonomisk virksomhed i perioden fra den 1. juli 2012 til den 30. juni 2014, jf. momslovens § 3, stk. 1.

Landsskatteretten bemærker herved, at selskabets salg af metalskrot for i alt 14.588 kr. i perioden 1. januar 2009 til 30. juni 2014 ikke kan føre til et andet resultat.

Landsskatteretten finder således, at selskabet på det foreliggende grundlag ikke har dokumenteret eller på anden måde godtgjort, at betingelserne for fradrag i henhold til momslovens § 37 er opfyldte.

Som følge heraf finder retten, at det er med rette, at SKAT har forhøjet virksomhedens momstilsvar med samlet 115.197 kr. for perioden fra den 1. juli 2012 til den 30. juni 2014.

SKATs afgørelse stadfæstes.

Elafgift

Der skal tages stilling til, om det er med rette, at SKAT har forhøjet selskabets elafgiftstilsvar med i alt 5.708 kr. for perioden fra den 1. juli 2012 til den 30. juni 2014.

Der skal således tages stilling til, om selskabet er godtgørelsesberettiget af elafgifter i henhold til elafgiftslovens § 11, stk. 1.

Det fremgår af elafgiftslovens § 11, stk. 1, at momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt afgiften med undtagelse af 1 øre pr. kWh af den af virksomheden forbrugte afgiftspligtige elektricitet. Herudover fremgår det af elafgiftslovens § 11, stk. 16, at elafgiften i henhold til stk. 1, kan tilbagebetales i det omfang virksomheden har fradrag for den indgående afgift af elektricitet.

Idet selskabet ikke har ret til fradrag for den indgående afgift af elektricitet i den omhandlede periode som følge af, at udgifterne ikke er knyttet til momspligtig virksomhed, har selskabet heller ikke ret til godtgørelse af elafgift, jf. elafgiftslovens § 11, stk. 16.

Landsskatteretten finder således ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte SKATs afgørelse om forhøjelse af selskabets elafgiftstilsvar med samlet 5.708 kr. for perioden fra den 1. juli 2012 til den 30. juni 2014.

SKATs afgørelse stadfæstes.