Kendelse af 25-01-2019 - indlagt i TaxCons database den 03-03-2019

Journalnr. 15-2535592

Klagen skyldes, at SKAT har nægtet fradrag for købsmoms, idet SKAT ikke har anset kommanditselskabets aktiviteter som selvstændig økonomisk virksomhed.

Faktiske oplysninger

K/S [virksomhed1] (herefter benævnt kommanditselskabet), CVR-nr. [...1], blev oprettet den 27. december 2013 og var fra 1. februar 2014 til 28. april 2018 registreret i branchekode 771100 ”Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer”.

Fra kommanditselskabets oprettelse, var [virksomhed2] ApS, CVR-nr. [...2], den ansvarlige deltager og komplementarselskab. Dette selskab har også anvendt navnet [virksomhed3] ApS og senest [virksomhed4] ApS. Den reelle ejer af dette selskab er [person1] (herefter benævnt [person1]).

[person2] blev indsat som direktør ved oprettelsen og frem til den 1. december 2014, hvor [person3] blev indsat som direktør. Erhvervsstyrelsen har efterfølgende fundet registreringen af [person2] som direktør uretmæssig, idet den pågældende ikke havde påtaget sig hvervet. [person1] indtrådte selv som direktør i kommanditselskabet den 1. maj 2017.

Kommanditselskabet skiftede den 29. april 2018 navn til [virksomhed5] K/S og skiftede samtidig branche til ”412000 Opførelse af bygninger”. Samme dato fratrådte [virksomhed4] ApS som komplementar og [virksomhed6], c/o [...], cvr. [...3], tiltrådte. Sidstnævnte er også ejet 100 % af [person1].

Følgende selskaber har ligeledes været under kontrol af [person1]. De nævnte er alle registeret på adressen [adresse1] i [by1].

[virksomhed7] ApS, CVR-nr. [...4], hed tidligere [virksomhed1].
[virksomhed8] ApS, CVR-nr. [...5], hed tidligere [virksomhed9] ApS.
[virksomhed10] ApS, CVR-nr. [...6]
[virksomhed11] ApS, CVR-nr. [...7]

Kommanditselskabet har den 13. februar 2015 indsendt angivelse af moms for 3. og 4. kvartal 2014. Angivelserne var opgjort således:

Periode

3. kvt.2014*

4. kvt.2014

Modtagelsesdato

13. februar 2015

13. februar 2015

Salgsmoms

12.750

5.250

Købsmoms

111.325

51.000

Momstilsvar

-98.575

-45.750

*omfatter perioden 1. februar 2014 – 30. september 2014.

Som dokumentation for købsmoms, har [person1] har på vegne af kommanditselskabets overfor SKAT, fremlagt kontospecifikationer, købsbilag samt salgsfakturaer.

Kommanditselskabet har ifølge det oplyste ikke selv en bankkonto, hvorfor kommanditselskabets udgifter er afholdt fra andre selskabers konti og herefter afregnet over mellemregningskonto. Af virksomhedens kontospecifikation for ”konto 4530 – [virksomhed12] ApS”, fremgår en ultimo saldo på 962.752,78 kr. Der foreligger ikke oplysninger, som kan danne et kontrolspor for kommanditselskabets mellemregning selskaberne imellem.

Af kontospecifikation for konto 4530 – ”[virksomhed12] ApS”, fremgår:

Dato

Tekst

Debet

Kredit

Akkumuleret

PR.12.13

Primo

0,00

31.12.13

Køb div biler

325.000,00

-325.000,00

31.12.13

Renter af [virksomhed12]

63.697,78

-388.697,78

12.02.14

Køb Mercedes 318 CDI

200.000,00

-288.697,78

27.05.14

Køb Fiat Ducato

154.055,00

-742.752,78

30.09.14

Leje Q1, Q2, Q3 2014

46.250,00

-696.502,78

06.11.14

Køb Iveco

225.000,00

-921.502,78

31.12.14

Leje Q4 2014

28.750,00

-892.752,78

31.12.14

Honorar [person1]

45.000,00

-937.752,78

31.12.14

Honorar [person3]

25.000,00

-962.752,78

UL.12.14

Ultimo

962.752,78

Der er fremlagt to fakturaer fra kommanditselskabet til [virksomhed7] ApS. Den første er dateret 30. september 2014 og vedrører udlejning af tre biler til et samlet beløb på 63.750,00 kr. inkl. moms. Moms udgør 12.750,00 kr. Den anden er dateret 31. december 2014 og vedrører fire biler til et samlet beløb på 36.250,00 kr. inkl. moms. Moms udgør 7.250 kr. Beløbene kan ikke afstemmes med mellemregningskontoen.

Det fremsendte materiale vedrører fire køretøjer som angiveligt er købt eller leaset af kommanditselskabet, som derefter har videreudlejet bilerne til [virksomhed7] ApS.

Reg.nr.

Mærke / Model

Købspris / Leasingydelse

Mdl. Leasing

[reg.nr.1]

MB Sprinter 318 CDI

200.000 kr.

3.500 kr.

[reg.nr.2]

MB ML63 AMG 2009

*leaset: 5.937 kr. pr. md.

2.000 kr.

[reg.nr.3]

Fiat Ducato

154.055 kr.

3.000 kr.

[reg.nr.4]

Iveco

225.000 kr.

3.500 kr.

Foruden de nævnte biler, har kommanditselskabet bogført en udgift den 31. december 2013 på 325.000 til ”Køb div biler” på konto 2025 – ”Årets tilgang”. Der foreligger ikke dokumentation for dette køb.

Af SKATs sagsfremstilling fremgår følgende oplysninger vedrørende ovenstående biler:

”Vedr. A - MB Sprinter, reg-nr. [reg.nr.1]

Bilen er købt hos [virksomhed13] A/S, jf. slutseddel dateret 12.02.2014, (bilag 2.A). [person1] har ikke fremsendt faktura. Det fremgår af slutsedlen, at bilen er solgt til [virksomhed7] ApS.

Bilen er betalt den 12.02.2014 ved en bankoverførsel på 200.000 kr. jf. bilag 4.A.). Beløbet er hævet på konto [...08] tilhørende [virksomhed14] ApS. Som tekst er anført "[virksomhed15] mrk. 10807"

Bilen er videreudlejet til [virksomhed7] ApS for 3.500 kr./ md. jf. bilag 3.1 ob 3.2. samt lejeaftale, bilag 5.A

Vedr. B: MB ML63 AMG 2009, reg-nr. [reg.nr.2]

Bilen er leaset hos [finans1]. [person1] har som dokumentation fremlagt faktura fra [virksomhed16], udstedt til "K/S [virksomhed1]", (bilag 2.B.1) og faktura fra [finans1], udstedt til "[virksomhed1]" (bilag 2.B.2). Som dokumentation for betaling er fremlagt bankbilag vedrørende overførsel af 116.250 kr. (Bilag 4.B). Beløbet er hævet på konto [...62], tilhørende [virksomhed8] ApS.

Bilen er videreudlejet til [virksomhed7] ApS for 2.000 kr./ md, jf. bilag 3.1 og 3.2. SKAT har ikke modtaget lejeaftale vedrørende denne udlejning.

SKAT har fra [finans1] modtaget kopi af leasingkontrakten, (bilag 6). Det fremgår bl.a. heraf, at lejekontrakten er indgået med "[virksomhed1]", og at den månedlige leje udgør 5.937 kr. og at bilen i øvrigt ikke må fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand på permanent basis.

Vedr. C: Fiat Ducato, reg-nr. [reg.nr.3]:

Bilen er købt hos Autocentrum Hvidovre for 154.055 kr. Der er som dokumentation fremlagt faktura (bilag 2.C) udstedt til K/S [virksomhed1]. Som dokumentation for betaling er der fremlagt bankbilag vedrørende overførsel af 49.555 kr. fra konto [...62], tilhørende [virksomhed8] ApS (bilag 4.C.l) samt bankudskrift vedrørende overførsel af 102.000 kr. fra en konto i [finans2], tilhørende [virksomhed11] ApS (bilag 4.C.2).

Bilen er videreudlejet til [virksomhed7] ApS for 3.000 kr./ md, jf. bilag 3.1 og 3.2 samt lejeaftale (bilag 5.C).

Vedr. D: Iveco, reg-nr. [reg.nr.4]

Bilen er købt hos [virksomhed17] for 225.000 kr. Der er som dokumentation fremlagt en faktura (bilag 2.D), udstedt til K/S [virksomhed1]. Som dokumentation for betaling er der fremlagt bankbilag vedrørende overførsel af225.000 kr. fra en konto i [finans2], tilhørende [virksomhed10] ApS. (Bilag 4.D).

Bilen er videreudlejet til [virksomhed7] ApS for 3.500 kr./ md., jf. bilag 3.2 samt lejeaftale, bilag 5.D. ”

Andre biler

Kommanditselskabet var, ifølge SKATs oplysninger for 2014, registreret som ejer eller bruger af følgende biler:

[reg.nr.5]

Audi

A5 Cabriolet

[reg.nr.6]

Citroën

Xsara Picasso

[reg.nr.7]

Audi

A4 Limousine

[reg.nr.3]

Fiat

Ducato

[reg.nr.1]

Mercedes-Benz

Sprinter

[reg.nr.8]

Mercedes-Benz

Sprinter

[reg.nr.2]

Mercedes-Benz

ML 63

[reg.nr.4]

Iveco

35 C

[reg.nr.9]

Iveco

Daily

[reg.nr.10]

Citroën

C5

[reg.nr.11]

Mercedes-Benz

Sprinter

[reg.nr.12]

Toyota

Hiace

Der er ikke bogført lejeindtægter vedrørende disse biler.

Kommanditselskabet har ikke fremlagt nye oplysninger til brug for klagesagens behandling.

SKATs afgørelse

SKAT har foretaget en skønsmæssig ansættelse af kommanditselskabets momstilsvar med 164.325 kr. fra -144.325 kr. til 20.000 kr.

SKATs ændringer er opgjort således:

3. kvt.2014

4. kvt.2014

I Alt

Godkendt salgsmoms

12.750

7.250

20.000

- Angivet salgsmoms

12.750

5.250

18.000

= for lidt angivet salgsmoms

0

2.000

2.000

Godkendt købsmoms

0

0

0

- Angivet købsmoms

111.325

51.000

162.325

= for lidt angivet købsmoms

- 111.325

- 51.000

- 162.325

Godkendt momstilsvar

12.750

7.250

20.000

- Angivet momstilsvar

-98.575

-45.750

-144.325

= for lidt angivet momstilsvar

111.325

53.000

164.325

Som begrundelse herfor er anført følgende:

”Selskabet har fradragsret for den moms, der skal betales, eller som er betalt for selskabets indkøb af varer og ydelser, der anvendes i forbindelse med selskabets momspligtige transaktioner. Det er en forudsætning for fradraget, at købet kan dokumenteres. Det er normal praksis, at SKAT ikke godkender fradrag for moms på indkøb, hvis der ikke foreligger dokumentation for betalingen.

SKAT anser omstændighederne omkring transaktionerne for at være så usædvanlige, at der må stilles skærpede krav til dokumentationen. Denne dokumentation er ikke fremkommet i forbindelse med kontrollen. SKAT kan derfor ikke godkende selskabets købsmoms, der derfor nedsættes med 111.325 kr. for 3. kvt. 2014 og med 51.000 kr. for 4. kvt. 2014.

Det er i øvrigt SKATs opfattelse, at det fremlagte regnskab ikke giver et troværdigt billede af selskabets aktiviteter, og at der ikke er tale økonomisk virksomhed i henhold til momslovens § 3. Ved vurdering heraf har SKAT blandt andet tillagt følgende forhold væsentlig betydning:

Selskabet i 2014 har været registreret som ejer eller bruger af et større antal køretøjer, Bogføringen indeholder ikke oplysninger om disse biler.
Der er væsentlige differencer mellem bogført og angivet salgsmoms og købsmoms.
Selskabet har ingen bankkonto. Betaling foregår ifølge bogføringen via mellemregning med [virksomhed8] ApS, der reelt kontrolleres af [person1]. Ifølge de fremsendte bankbilag (bilag 4.A, 4.C.2 og 4.D) er betalingen dog foretaget af andre selskaber. Der findes ingen mellemregning med disse selskaber, og der er i bogføringen ingen forklaring på, hvorfor alle betalinger er bogført på konto for mellemregning med [virksomhed8] ApS.
Købsbilag 2A er udstedt til [virksomhed7]. Købsbilag 2.B.2 og leasingkontrakt (bilag 6) er udstedt til [virksomhed1] (som var det tidligere navn for [virksomhed7]), og kan alene af den grund ikke anvendes som dokumentation for fradrag i K/S [virksomhed1]. Der er i øvrigt i regnskabet ingen forklaring på, hvordan K/S [virksomhed1] kan videreudleje biler, som ejes eller lejes af andre selskaber.
Ifølge leasingkontrakt (bilag 6) udgør den månedlige leasingydelse 5.937 kr., men bilen videreudlejes ifølge faktura (bilag 3.1. og 3.2) for 2.000 kr. pr. md. Det fremgår i øvrigt af § 3 i leasingkontrakten, at bilen ikke må fremlejes. SKAT har ikke modtaget lejekontrakt for udlejning af denne bil til [virksomhed7].
Selskabet indsender anmodning om momsregistrering den 11.12.2014 – dvs. næsten et år efter den anførte startdato. Registreringsanmodningen er underskrevet ved brug af [person2]s digitale signatur den 11.12.2014, til trods for at [person2] officielt fratrådte som direktør af [virksomhed2] ApS den 1.12.2014. SKAT har tidligere konstateret, at [person1] uretmæssigt har anvendt [person2]s digitale signatur til at registrere nye selskaber.

Sammenfattet finder SKAT grundlag for at tilsidesætte regnskabsgrundlaget og ansætte selskabets moms skønsmæssigt i henhold til opkrævningslovens §5, stk. 2.

Ved skønsudøvelsen har SKAT lagt vægt på, at selskabet ikke kan anses for at drive økonomisk virksomhed, hvorfor momstilsvaret skønnes til 0 kr. Hertil skal dog lægges den fakturerede moms på hhv. 12.750 kr. og 7.250 kr., som selskabet er betalingspligtig for i henhold til Momslovens § 52 a, stk. 7. Indbetaling af momsbeløbet kan dog undlades, såfremt der udstedes kreditnota til berigtigelse af forholdet.

Det er SKATs subsidiære påstand, at [person1] som ejer eller daglig leder af flere konkursramte selskaber har påført staten et ikke fuldt sikret tilgodehavende over 50.000 kr., og at der derfor er nærliggende risiko for tab vedrørende skatter og afgifter m.v., hvorfor beløb, der i det første år efter registreringstidspunktet skulle have været udbetalt til selskabet, modregnes i efterfølgende afgiftsperioder, jf. momslovens § 63.”

Kommanditselskabets opfattelse

Repræsentant har nedlagt påstand om, at kommanditselskabets momstilsvar fastsættes i overensstemmelse med angivelsen af 13. februar 2015.

Til støtte herfor har repræsentanten anført følgende.

”Nærværende sag drejer sig om, hvorvidt K/S [virksomhed1] driver økonomisk virksomhed i momslovens forstand samt, hvorvidt der foreligger tilstrækkelig og fyldestgørende dokumentation for momspligtige udgifter afholdt af selskabet i den omhandlede periode.

Det er SKATs opfattelse, at K/S [virksomhed1] ikke kan anses for at drive økonomisk virksomhed og ikke på tilstrækkelig vis har godtgjort tilstedeværelsen af udgifter, der berettiger til momsfradrag i den omhandlede periode.

Heroverfor er det K/S [virksomhed1]'s opfattelse, at selskabet driver økonomisk virksomhed med udlejning af biler samt, at selskabet på tilstrækkelig vis har dokumenteret momspligtige udgifter afholdt i perioden, hvorved selskabet er berettiget tilfradrag for købsmoms.

...

ANBRINGENDER

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det helt overordnet gældende, at K/S [virksomhed1] udøver økonomisk virksomhed i momslovens forstand i form af udlejning af biler.

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det videre gældende, at den foreliggende dokumentation er fuldt ud tilstrækkelig i relation til godtgørelse af momspligtige udgifter afholdt i den i nærværende sag omhandlede periode.

Det gøres således grundlæggende gældende, at der foreligger tilstrækkelig og fyldestgørende dokumentation i overensstemmelse med K/S [virksomhed1]'s momsangivelser for 3. og 4. kvartal 2014, hvorfor disse skal godkendes i overensstemmelse med det angivne. ”

Kommanditselskabet har ved et møde med sagsbehandleren gentaget ovenstående påstand og anbringer. Det er endvidere gjort gældende, at kommanditselskabet må anses for at drive selvstændig økonomisk virksomhed i momsloven forstand, og at den fremlagte dokumentation for købsmoms må anses for at opfylde betingelserne for fradrag.

Kommanditselskabets tegningsberettigede, [person1], gjorde afslutningsvist gældende, at kommanditselskabet ikke har søgt at fradrage købsmomsen for bilen Mercedes-Benz ML63 AMG 2009, reg.nr. [reg.nr.2].

[person1] forklarede derudover, at ingen af de nævnte køretøjer har været anvendt af [person1] selv privat.

Skattestyrelsens udtalelse

Skattestyrelsen har i forbindelse med Skatteankestyrelsens fremsendelse af indstilling i sagen, udtalt følgende:

”...

Afgiftspligtig person

Skattestyrelsen fastholder, at klager ikke har dokumenteret at drive selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 1.

Det fremgår af EU-domstolens afgørelse i sag C-89/81, Hong-Kong Trade, at økonomisk virksomhed som minimum er betinget af, at aktiviteten er rettet mod gennemførelse af leveringer mod vederlag.

Når den økonomiske virksomhed som i denne sag synes at bestå i udnyttelse af aktiver (udlejning) med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter, skal denne udnyttelse bestå i en indgriben, som indebærer gennemførelse af leveringer mod vederlag. Se EU-domstolens sag C-60/90, Polysar, præmis 13-14 og sag C- 142/99, Floridienne og Berginvest, præmis 19.

Det fremgår af den fremsendte dokumentation, at flere af de bogførte aktiver (køretøjerne) ikke synes at tilhøre klager, jf. betalingsoplysninger/transaktioner, bogføringsmateriale og købsdokumenter. Da klager således ikke har retten til at råde over goderne (køretøjerne), har klager af den grund ikke drevet erhvervsmæssig virksomhed for egen regning og risiko. Klager er derfor ikke en afgiftspligtig person, jf. momslovens § 3, stk. nr. 1.

Videre kan klager ikke anses for at have leveret varer eller ydelser mod vederlag, jf. momslovens § 4, stk. 1, i det klager ikke har haft retten til at råde over goderne, lige som klager ikke har haft til hensigt at foretage levering mod vederlag. Således synes klagers formålet alene at være ”lette administrationen og drift af [koncernens] køretøjerne”.

Fradrag for købsmoms

Da klager ikke har afholdt udgifterne i egenskab af afgiftspligtig person, har klager ikke ret til fradrag for købsmomsen, jf. § 37, stk. 1 modsætningsvis.

Salgsmoms

Skattestyrelsen fastholder at klager hæfter for den fakturerede salgsmoms på de 2 fakturaer, jf. § 46, stk. 5.

I det klager ikke er en afgiftspligtig person, ses § 52a, stk. 7 ikke at være relevant i denne sag, idet bestemmelsen alene omhandler ”afgiftspligtige personer”.

Skattestyrelsen fastholder derfor samlet vores afgørelse på alle punkter. ”

Kommanditselskabets bemærkninger

Kommanditselskabets repræsentant har i forbindelse med Skatteankestyrelsens indstilling og Skattestyrelsens udtalelse, fremsendt følgende bemærkninger:

”...

Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse giver anledning til at bemærke, at der er udstedt fakturaer, som dokumenterer omsætning. Videre er kommanditselskabet registreret som ejer og bruger af en række biler. Dermed er baggrunden for den udøvede virksomhed dokumenteret, og der skal indrømmes fradrag for momsen.

I samme forbindelse skal vi venligst bemærke, at SKAT efterfølgende har udført kontrol af virksomhedens momsregnskab for perioden 1. april 2015 - 30. juni 2015 grundet udbetaling af negativ moms. SKATs gennemgang af momsregnskabet gav ikke anledning til nogen bemærkninger, og den negative moms blev derfor udbetalt til virksomheden.

Det fastholdes, at klager er en afgiftspligtig person og har fradrag for købsmoms.

...”

Landsskatterettens afgørelse

Der skal tages stilling til, hvorvidt det er med rette, at SKAT har ændret kommanditselskabets momstilsvar for perioden 1. februar 2014 til 31. december 2014 med samlet 164.325 kr.

Købsmoms:

Af momslovens § 37 fremgår følgende (uddrag):

”Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6. ”

Det påhviler den, der anmoder om momsfradrag, at godtgøre at betingelserne herfor er tilstede, herunder betingelserne for at kunne anses som en afgiftspligtig person.

Følgende fremgår af momslovens § 3, stk. 1 og § 4, stk. 1 (uddrag):

”§ 3. Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.

...

§ 4, stk. 1. Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering. ”

Af momssystemdirektiverts artikel 9, stk. 1 fremgår følgende (uddrag):

”Ved ”afgiftspligtig person” forstås enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed.

Ved ”økonomisk virksomhed” forstås alle former for virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder, herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. ...”

Momslovens anvendelsesområde omfatter afgiftspligtige personer, der er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 1. Kommanditselskabet vil således være omfattet af momsloven, hvis det driver økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand.

Momslovens § 3, stk. 1, skal fortolkes i overensstemmelse med den bagvedliggende bestemmelse i momssystemdirektivet. Af direktivets artikel 9, stk. 1 fremgår det, at der ved en afgiftspligtig person forstås enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed.

Det følger af direktivets ordlyd, at formålet med eller resultatet af kommanditselskabets virksomhed ikke er afgørende for vurderingen af, hvorvidt den driver økonomisk virksomhed.

Ved vurderingen af, hvorvidt kommanditselskabet kan anses for at drive selvstændig økonomisk virksomhed, skal henses til kommanditselskabets formål samt aktiviteternes art og omfang, bl.a. med henblik på at fastslå, om der er tale om levering mod vederlag, jf. momslovens § 4, stk. 1.

EU-Domstolen har i sag C-230/94, Renate Enkler, udtalt, at blandt de omstændigheder, som afgiftsmyndighederne skal vurdere ved afgørelsen af, om en afgiftspligtig har erhvervet goder til brug for sin økonomiske virksomhed, er det pågældende godes art, jf. dommens præmis 26.

Det er Landsskatterettens opfattelse, at det ikke i sig selv har afgørende betydning, hvorvidt en virksomhed har givet underskud, idet resultatet med den pågældende virksomhed ikke har betydning.

EU-Domstolen har i sag C-268/83, Rompelman, videre taget stilling til, fra hvilket tidspunkt en økonomisk virksomhed må anses for påbegyndt. EU-Domstolen udtalte, at økonomisk virksomhed som omhandlet i artikel 4, stk. 1 (nu momssystemdirektivets artikel 9, stk. 1), kan bestå i flere på hinanden følgende handlinger. Af disse handlinger må forberedende handlinger, såsom erhvervelsen af driftsmidler, og således også erhvervelse af en fast ejendom, være omfattet af begrebet økonomisk virksomhed, jf. dommens præmis 22.

Endvidere udtalte EU-Domstolen om den erklærede hensigt, at artikel 4 ikke var til hinder for, at afgiftsmyndighederne krævede den erklærede hensigt bestyrket af objektive momenter, såsom hvorvidt de projekterede lokaler egnede sig til en erhvervsmæssig udnyttelse, jf. dommens præmis 24.

Det påhviler derfor den afgiftspligtige person på baggrund af objektive bevismomenter at dokumentere, at der udøves økonomisk virksomhed.

Landsskatteretten bemærker, at kommanditselskabet er registreret som ejer eller bruger af en række biler. Kommanditselskabets formål er ifølge det oplyste at samle driften af biler som anvendes af andre selskaber under kontrol af samme fysiske person. Der er tale om dels varebiler, som må anses for at være egnede til at blive anvendt i erhvervsøjemed dels personbiler i luksusklassen, for hvilke der ikke er angivet brugere og anvendelsesformål.

Landsskatteretten finder ikke, at kommanditselskabet på baggrund af det fremlagte har dokumenteret, at det er kommanditselskabet, der er den reelle ejer af bilerne. Der er herved særlig henset til, at den fremlagt dokumentation for købet af køretøjerne ikke kan henføres til kommanditselskabet, ligesom kommanditselskabet ikke kan anses for af have afholdt udgifterne hertil.

Videre finder Landsskatteretten ikke, at kommanditselskabets erklærede formål om, at samle ejerskabet og driften af en række køretøjer er bestyrket af objektive momenter. Retten har herved lagt vægt på, at der er betydelig tvivl om kommanditselskabets betaling for bilerne via mellemregning med kontrollerede selskaber.

Kommanditselskabet kan på denne baggrund ikke anses for at udgøre en momspligtig person, jf. momslovens § 3, stk. 1.

Landsskatteretten finder således ikke, at kommanditselskabet har dokumenteret, at betingelserne for fradrag i henhold til momslovens § 37 er opfyldte. Kommanditselskabet kan derfor ikke fradrage den angivne købsmoms på 162.325 kr.

Salgsmoms:

Videre har kommanditselskabet fremlagt 2 fakturaer som dokumentation for omsætningen. Faktureringen er sket til [virksomhed7] ApS. Af fakturaerne fremgår det, at der er opkrævet salgsmoms for henholdsvis 12.750 kr. og 7.250 kr.

Af momslovens § 46, stk. 7 (tidligere stk. 6) fremgår:

”Betaling af afgift påhviler enhver, der på en faktura anfører afgiftsbeløb eller anden angivelse af, at fakturabeløbet indbefatter afgift. ”

Landsskatteretten finder ligeledes, at kommanditselskabet er betalingspligtig af den opkrævede udgående moms på 20.000 kr.

Landsskatteretten stadfæster dermed SKATs afgørelse.