Kendelse af 06-02-2020 - indlagt i TaxCons database den 21-03-2020

Journalnr. 15-2251066

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens

afgørelse

Forhøjelse af momstilsvar for afgiftsperioden 1/1-31/12 2013

122.885 kr.

0 kr.

122.885 kr.

Faktiske oplysninger

Klageren er registeret med selskabet [virksomhed1] IVS med cvr-nr. [...1]. Selskabet er stiftet den 17. juli 2018 med formålet at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Endvidere er klageren registeret med selskabet [virksomhed2] IVS med cvr-nr. [...2]. Selskabet er stiftet den 18. juli 2018 med formålet at drive handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Det fremgår af det Centrale Virksomheds Register, at klageren har været registreret som ejer af selskabet [virksomhed3] ApS med cvr-nr. [...3]. Klageren stiftede selskabet den 1. oktober 2008, og selskabets formål var totalentreprise. Selskabet blev opløst efter konkurs den 15. marts 2012.

I indkomståret 2013 var klageren registreret med selskabet [virksomhed4] S.M.B.A. Af det Centrale Virksomheds Register fremgår det, at selskabet blev stiftet den 15. december 2008 under navnet [virksomhed5] S.M.B.A. Selskabet skiftede den 11. maj 2009 navn til [virksomhed6] S.M.B.A. Den 9. februar 2011 indtrådte klageren i direktionen, og selskabet skiftede navn til [virksomhed4] S.M.B.A. Selskabets formål var rekruttering samt mandskabsudlejning samt dermed beslægtet virksomhed. Den 7. november 2011 indgav selskabet en anmodning om opløsning til Sø- og Handelsretten, og selskabet blev opløst efter konkurs den 20. juni 2013.

SKAT modtog den 27. november 2014 kontroloplysninger fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet om, at der var konstateret fakturaindbetalinger på klagerens konto i [finans1] og klagerens konto i [finans2].

SKAT har anmodet klageren om at indsende kontoudtog for indkomståret 2013, oplysninger om hvem der har adgang til klagerens konti, oplysninger om betalingskort tilknyttet klagerens konti, en redegørelse for fakturaindbetalingerne på klagerens konti, og oplysninger vedrørende selvstændig virksomhed.

SKAT har ikke modtaget materiale fra klageren, hvorfor SKAT har indhentet klagerens kontoudtog fra klagerens banker.

Af klagerens kontoudtog fra klagerens konto i [finans2] fremgår følgende indbetalinger:

Dato

Tekst på kontoudtog

Beløb

06.02.2013

FAKT 5001 [virksomhed7]

22.500,00

06.02.2013

FAKT 5002 [virksomhed7]

26.250,00

06.02.2013

FAKT. 5003 [virksomhed7]

49.875,00

11.07.2013

[virksomhed7] OVERFØRSEL 407

60.000,00

16.07.2013

[virksomhed7] OVERFØRSEL

28.250,00

02.08.2013

FAKT. 438+439 [virksomhed7]

46.250,00

11.09.2013

FAKTURA 00098

66.000,00

I alt

299.125,00

Af klagerens kontoudtog fra klagerens konto i [finans1] fremgår følgende indbetalinger:

Dato

Tekst på kontoudtog

Beløb

09.10.2013

Bgs [virksomhed7] vvs Fakt. 00116

72.900,00

28.10.2013

Bgs fakt 00124

60.900,00

08.11.2013

Bgs [virksomhed7] vvs Fakt 00139

84.750,00

03.12.2013

Bgs [virksomhed7] 000157

55.500,00

16.12.2013

Bgs Faktura 163

41.250,00

I alt

315.300,00

Klageren har oplyst, at han har hævet beløbene, så de kunne indgå i den kontante beholdning i selskabet [virksomhed4] S.M.B.A.

Af klagerens kontoudtog fremgår følgende udbetalinger fra klagerens konto i [finans2]:

Dato

Tekst

Beløb

08.02.2013

Kort

-88.000,00

14.02.2013

kort 152 [finans2]

-4.600,00

07.03.2013

kort 782 [finans2]

-900,00

12.07.2013

kort 114 [finans2]

-9.600,00

16.07.2013

kort 380 [finans2]

-10.000,00

16.07.2013

kort 381 [finans2]

-10.000,00

17.07.2013

kort 491 [finans2]

-8.400,00

02.08.2013

kort 695 [finans2]

-10.000,00

02.08.2013

kort 696 [finans2]

-10.000,00

05.08.2013

kort 977 [finans2]

-10.000,00

05.08.2013

kort 978 [finans2]

-10.000,00

05.08.2013

kort 082 [finans2]

-2.500,00

06.08.2013

kort 224 [finans2]

-3.600,00

11.09.2013

Kort 194 [finans2]

-10.000,00

12.09.2013

Kort 447 [finans2]

-10.000,00

13.09.2013

kort 566 [finans2]

-10.000,00

16.09.2013

kort 749 [finans2]

-10.000,00

16.09.2013

kort 857 [finans2]

-10.000,00

16.09.2013

kort 935 [finans2]

-10.000,00

17.09.2013

kort 082 [finans2]

-6.000,00

08.10.2013

kort 243 [finans2]

-500,00

I alt

-244.100,00

Endvidere fremgår følgende udbetalinger fra klagerens konto i [finans1]:

Dato

Tekst

Beløb

10.10.2013

Pengeautomat

-15.000,00

14.10.2013

Udbetaling

-15.000,00

14.10.2013

Pengeautomat

-15.000,00

14.10.2013

Pengeautomat

-5.000,00

17.10.2013

Pengeautomat

-7.900,00

28.10.2013

Pengeautomat

-15.000,00

28.10.2013

Pengeautomat

-15.000,00

29.10.2013

Pengeautomat

-15.000,00

29.10.2013

Pengeautomat

-15.000,00

04.11.2013

Pengeautomat

-5.000,00

08.11.2013

Pengeautomat

-15.000,00

08.11.2013

Pengeautomat

-15.000,00

11.11.2013

Pengeautomat

-15.000,00

11.11.2013

Pengeautomat

-15.000,00

12.11.2013

Pengeautomat

-15.000,00

12.11.2013

Pengeautomat

-10.000,00

03.12.2013

Pengeautomat

-15.000,00

04.12.2013

Pengeautomat

-15.000,00

04.12.2013

Pengeautomat

-15.000,00

05.12.2013

Pengeautomat

-15.000,00

16.12.2013

Pengeautomat

-15.000,00

16.12.2013

Pengeautomat

-15.000,00

17.12.2013

Pengeautomat

-11.000,00

30.12.2013

Pengeautomat

-4.000,00

I alt

-312.900,00

Klageren har i forbindelse med klagesagens behandling fremlagt et udskrift fra det Centrale Virksomheds Register vedrørende selskabet [virksomhed4] S.M.B.A. samt SKATs anmodninger om materiale af 7. januar 2015 og 9. april 2015.

Af det fremlagte udskrift fra det Centrale Virksomheds Register vedrørende selskabet [virksomhed4] S.M.B.A. fremgår det, at konkursdekret blev afsagt af Sø- og Handelsretten den 2. juli 2012, og at konkursbehandlingen blev afsluttet den 20. juni 2013.

Af materialeindkaldelserne fremgår det, at SKAT den 28. november 2014 og 7. januar 2015 har anmodet klageren om at fremsende oplysninger.

SKATs afgørelse

SKAT har anset klageren for at have drevet uregistreret virksomhed i indkomståret 2013 og har fastsat klagerens skyldige moms til 122.885 kr. for afgiftsperioden 1. januar – 31. december 2013.

SKAT har som begrundelse for afgørelsen anført:

”...

2. Uregistreret virksomhed, ikke afregnet moms

(...)

2.2. SKATs bemærkninger og begrundelse

Du er momspligtig efter bestemmelsen i momslovens § 1, idet du anses at drive selvstændig økonomisk virksomhed (momslovens § 3) og leverer varer og ydelser mod vederlag her i landet (momslovens § 4).

Den skønsmæssige opgørelse foretages på baggrund af indsættelserne på din bankkonto..

SKAT kan ikke af dine kontoudtog se, at du har haft driftsudgifter. Der gives ikke fradrag for købsmoms, idet der ikke foreligger dokumentation for afgiftspligtige køb. Dette fremgår af momsbekendtgørelsens § 84.

Manglende angivelse af moms opkræves med hjemmel i opkrævningslovens § 5, stk. 1. Opkrævningen foretages med hjemmel i opkrævningslovens § 5, stk. 2 såfremt virksomhedens tilsvar ansættes skønsmæssigt. Opkrævningsloven gælder if. dennes § 1 alle virksomheder, som er eller skulle have været registreret for moms.

Det er SKATs opfattelse, at du i 2013 har drevet uregistreret virksomhed. Den moms, som du uretmæssigt har opkrævet i denne periode, skal angives og betales til SKAT af dig.

Det fremgår af momslovens § 47, stk. 1 og 2, at en momspligtig person, som driver virksomhed skalanmelde sin virksomhed til registrering senest 8 dage inden påbegyndelse af den momspligtige aktivitet, og det fremgår videre i § 47, stk. 6, at når en momsregistrering er inddraget må ejeren m.v. ikke fortsætte driften af virksomheden.

Af momslovens § 52 a, stk. 6 og 7 fremgår, at en momspligtig person, som ikke er momsregistreret, ikke må anføre moms m.v. på fakturaen, og at hvis der alligevel anføres moms, så skal denne moms indbetales til SKAT.

Det fremgår endvidere af momslovens §§ 56 og 57, at momsregistrerede virksomheder for hver afgiftsperiode skal opgøre og angive den udgående og den indgående moms. Forskellen er virksomhedens momstilsvar.

Hvis der på en faktura anføres afgiftsbeløb eller anden angivelse af, at fakturabeløbet indbefatter moms, skal momsbeløbet betales til SKAT. Det fremgår af momslovens § 45 stk. 6.

Du har ikke indsendt regnskab og/eller bilag, hvorfor den manglende angivelse af moms opgøres skønsmæssigt og opkræves efter bestemmelsen i opkrævningslovens § 5, stk. 2. Opkrævningsloven gælder ifølge dennes § 1 også virksomheder som skulle have været registreret for moms.

Den skønsmæssige opgørelse foretages på baggrund af indsættelser på bankkonti.

Indsætninger på konto:

[finans2]:

Dato

Tekst

Beløb

06.02

Fakt 5001 [virksomhed7]

22.500,00

06.02

Fakt 5002 [virksomhed7]

26.250,00

06.02

Fakt 5003 [virksomhed7]

49.875,00

11.07

[virksomhed7] overførsel 407

60.000,00

16.07

[virksomhed7] overførsel

28.250,00

02.08

Fakt. 438+439 [virksomhed7]

46.250,00

11.09

Faktura 00098

66.000,00

299.125,00

Beregnet moms 20 %

59.825,00

[finans1]:

09.10

[virksomhed7] Fakt 00116

72.900,00

28.10

Faktura 00124

60.900,00

08.11

[virksomhed7] Fakt 00139

84.750,00

03.12

[virksomhed7] 00157

55.500,00

16.12

Faktura 163

41.250,00

315.300,00

Beregnet moms 20 %

63.060,00

Det betyder, at du for 2013 bliver opkrævet moms kr. 122.885

(...)

2.4. Dine bemærkninger og SKATs afgørelse

SKAT har ikke modtaget bemærkninger fra dig. Der træffes derfor afgørelse iht. forslag af 9. april 2015.

...”

SKAT er i forbindelse med klagesagens behandling kommet med følgende bemærkninger af 21. september 2015:

”...

Skatteyders rådgiver, [virksomhed8], har indsendt klage over SKATs afgørelse af 11. maj 2015.

I forbindelse med SKATs behandling af sagen, har vi ikke tidligere modtaget materiale, oplysninger og indsigelser fra skatteyder.

Det nye i sagen er, at rådgiver skriver, at de beskattede beløb stammer fra betalinger til skatteyders selskab [virksomhed4] S.M.B.A. Selskabet er konkurs pr. 20. juni 2013.

Rådgiver forklarer, at selskabet ikke har kunnet få tildelt en erhvervskonto, og skatteyder har derfor anvendt sine egne private konti i forbindelse med ind- og udbetalinger.

Rådgiver skriver, at skatteyder på intet tidspunkt, har anvendt pengene privat. Han har hævet pengene snarest efter indsættelse, så beløbene kunne være en del af selskabets kontante beholdning. Det er gjort for, at selskabet altid havde en kontant beholdning og for at adskille virksomhedens økonomi og privatforbrug.

SKAT har af flere omgange tilskrevet [person1] vedr. indsendelse af redegørelse og dokumenter vedr. indsættelser på privat bankkonto i hhv. [finans2] og [finans1]. SKAT har ikke modtaget dokumenter, og skatteyder har ikke reageret på SKATs henvendelser.

Rådgiver skriver nu, at indtægten vedrører [virksomhed4] S.M.B.A. Rådgiver har ikke medsendt dokumentation for, at fakturaerne er medtaget i selskabets konkursbo. Det ses ikke, at selskabet har selvangivet resultat siden 2009. Det bemærkes endvidere, at i "Redegørelse i medfør af konkurslovens§ 125 stk. 2" af 7.11.2012 har kurator oplyst, at der den 2. juli 2012 ikke var registreret aktiver i boet. Kurator har i brevet endvidere oplyst, at det ikke har været muligt, at lokalisere selskabets direktion.

Når rådgiver til klagen ikke har medsendt dokumentation for, at indtægten er medtaget i selskabet og at fakturaer er udstedt af selskabet, har vi ikke mulighed for at kontrollere dette.

Det bemærkes, at pengene er indgået på konto tilhørende [person1]. Pengene er indgået på hans konto, og han har ikke dokumenteret, at han ikke er rette indkomstmodtager. Han har heller ikke dokumenteret, at rette indkomstmodtager skulle være selskabet. At en stor del af pengene hæves kontant mener vi ikke, beviser at de er overført til selskabet.

Ifølge foreliggende oplysninger, er selskabet konkurs pr. 20. juni 2013. Der indsættes fakturaindbetaling på hans konto i konkursperioden, men også langt efter konkurs. Det ses af tekst til indsættelser, at der ikke er tale om en fortløbende faktura nummer række. I februar 2013 er der tale om faktura 5001, 5002 og 5003. I juli og august 2013 er der tale om faktura 407, 438 og 439. I september 2013 faktura 98 og i oktober, november og december 2013 faktura 116, 124, 139, 157 og 163.

Hvis skatteyder skulle kunne dokumentere, at indkomsten er indkomstført i selskabet, mener SKAT, at indbetalingerne på skatteyders konto vil skulle anses som værende løn til ham fra selskabet. Han vil derfor skulle beskattes af lønindkomsten fra selskabet svarende til de indsatte beløb.

Rådgiver skriver, at skatteyder har drevet virksomheden løbende og dermed også løbende har udfaktureret. Det bemærkes til dette, at [person1] ikke har selvangivet løn fra selskabet. Han har derimod selvangivet, at han i 2012 og 2013 har modtaget bistandsydelser i form af kontant- og engangshjælp, aktiveringsydelse fra [by1] Kommune

SKAT mener ikke, at det er sandsynliggjort, at rette indkomstmodtager skulle være [virksomhed4] S.M.B.A.

SKAT mener, at [person1] kan anses som rette indkomstmodtager idet faktura indbetaling er sket til hans private bankkonto. Vi mener ikke, at det er dokumenteret, at pengene ikke skulle tilkomme ham.

Det fremgår af statsskattelovens § 4 at al indkomst som udgangspunkt er skattepligtig. Da indsætninger af fakturabeløb er sket til [person1]s bankkonto, er det op til at ham at godtgøre, at indtægterne ikke vedrører ham. Da det ikke er dokumenteret, at indtægterne skulle vedrøre selskabet, mener vi ikke, at han har løftet bevisbyrden for, at indkomsten ikke tilkommer ham. At der er sket kontante hævninger på bankkontoen mener vi heller ikke sandsynliggør, at indkomsten tilfalder selskabet.

SKAT kan igen henvise til SKM2013.613.ØLR, SKM2015.37.BR.

Hvis rådgiver under sagens behandling skulle fremkomme med dokumentation for, at fakturaerne skulle være udstedt af selskabet, og medtaget i dennes regnskaber, mener SKAT, at indsættelser på skatteyders konto skal beskattes som løn fra selskabet.

...”

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at han ikke har drevet uregistreret virksomhed i indkomståret 2013, og at SKATs fastsættelse af moms skal nedsættes til 0 kr.

Der er til støtte for påstanden anført:

”...

SAGSFREMSTILLING

[person1] har haft selskabet [virksomhed4] S.M.B.A, CVR-nr. [...4] fra 15.12.2008 til 20.06.2013, se bilag 2.

[virksomhed4] S.M.B.A går konkurs den 20. juni 2013.

Vor klient har drevet virksomheden løbende og har dermed ligeledes udfaktureret løbende.

Grundet, at vor klients selskab, [virksomhed4] S.M.B.A, ikke kunne få tildelt en erhvervskonto, har [person1] benyttet sin egne private konti i henholdsvis [finans2] og [finans1] i forbindelse med ind- og udbetalinger.

I forbindelse med konkursen har vor klients selskab forsat fakturaer tilgode, som selskabets kunder endnu ikke har betalt. De har derfor løbende indbetalt fakturaer til den konto, som er blevet dem oplyst på fakturaen. Der er ifølge SKAT sket indbetalinger på kontoen i [finans2] i perioden 06.02.2013 - 11.09.2013 og til [finans1] i perioden 09.10.2013 - 16.12.2013.

[person1] har på intet tidpunkt anvendt disse penge, som er indbetalt via fakturaer til sit eget privatforbrug, men har i stedet hævet disse beløb snarest efter indsættelse, så disse beløb kunne være en del af [virksomhed4] S.M.B.As kontante beholdning.

SKAT har dog ment, at der er tale om drift af virksomhed uden cvr nummer, hvorfor SKAT den 28. november 2014, se bilag 3, har anmodet vor klient om yderligere oplysninger.

Vor klient har ikke været i stand til at fremskaffe alle de ønskede oplysninger fra SKAT, hvorfor SKAT rykker for oplysninger den 7. januar 2015, se bilag 4.

[person1] kan dog forsat ikke fremskaffe det samlede materialeønske fra SKAT.

SKAT anmoder derfor om kontoudtog fra henholdsvis [finans2] og [finans1].

På baggrund af gennemgang af disse kontoudtog fremsender SKAT forslag til afgørelse af 9. april 2015, se bilag 5, hvori SKAT tilkendegiver, at de mener, at vor klient har drevet selvstændighed virksomhed uden at angive moms eller skat for dette. Dette fastholdes i afgørelse af 11. maj 2015, se bilag 1.

SKAT bygger dette på, at da SKAT ikke har modtaget en redegørelse fra [person1], er vor klient rette indkomstmodtager.

SKAT har derfor ikke haft et egentlig håndfast bevis, som f.eks. fakturaer til at understøtte deres påstand og senere afgørelse.

SKATs afgørelse af 11. maj 2015 vedrørende takseret overskud af virksomhed påklages derfor.

-oOo-

ANGBRINGENDER

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det helt overordnet gældende:

at, [person1] ikke har drevet virksomhed uden cvr. nummer,

at, alle indsættelser, som vedrører fakturaindbetaling, har selskabet [virksomhed4] S.M.B.A som rette indkomstmodtager,

at, [virksomhed4] S.M.B.A ikke kunne få en erhvervskonto, hvorfor [person1] brugte sine private konti til indbetaling af udstedte fakturaer,

at, [person1] derfor ikke er rette indkomstmodtager af disse beløb og derfor ikke skal beskattes i overensstemmelse hermed, jf. statsskatteloven § 4, stk. 1, litra a,

at, [person1] ikke har anvendt de indsatte beløb i sit privatforbrug, da fakturaernes pålydende er hævet fra vor klients konti kort tid efter indsættelse,

at, dette er sket for, at [virksomhed4] S.M.B.A altid havde kontant beholdning og for tydeligt at adskille virksomheds økonomi og privatforbrug,

at, [person1] vil forsøge at kontakte kurator for at få dokumentation for, at [virksomhed4] S.M.B.A er rette indkomstmodtager af de indbetalte fakturaer,

at, SKAT ikke har ført bevis for, at de indbetalte fakturaer ikke stammer fra [virksomhed4] S.M.B.A,

På baggrund af overstående fastholder vi derfor påstanden om, at der skal ske nedsættelse af overskud af egen virksomhed vedrørende indkomståret 2013 til:

Kr. 0,00

På baggrund af sagens kompleksitet, vil der blive fremsendt supplerende indlæg til Skatteankestyrelsen, så snart alt materiale fra vor klient er blevet indhentet og gennemgået.

I det supplerende indlæg vil fremkomme en nærmere redegørelse for overstående anbringender til brug for den nedlagte påstand.

...”

Landsskatterettens afgørelse

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 1, og der skal betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet, jf. momslovens § 4, stk. 1, 1. pkt. (loven kan findes på www.retsinformation.dk).

Betaling af afgift påhviler som udgangspunkt den afgiftspligtige person, som foretager en afgiftspligtig levering af varer og ydelser her i landet, jf. momslovens § 46, stk. 1, 1. pkt.

I medfør af momslovens § 47, stk. 1, skal afgiftspligtige personer, der driver virksomhed med levering af varer og ydelser, anmelde deres virksomhed til registrering hos told- og skatteforvaltningen.

Virksomheder, der skal registreres efter bestemmelsen i § 47, stk. 1, skal føre et momsregnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiftstilsvaret for hver afgiftsperiode og for kontrollen med afgiftens berigtigelse, jf. momslovens § 55.

Kravene til regnskabet fremgår af kapitel 12 i momsbekendtgørelsen, bogføringsloven, og årsregnskabsloven (bekendtgørelsen og lovene kan findes på www.retsinformation.dk).

Efter momslovens § 57, stk. 1, 1. og 2. pkt., skal virksomheder registreret efter § 47 efter udløbet af hver afgiftsperiode til told- og skatteforvaltningen angive størrelsen af virksomhedens udgående og indgående afgift i perioden. Beløbene angives i hele kroner, idet der bortses fra ørebeløb.

Såfremt størrelsen af momstilsvar, som påhviler virksomheden, ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan told- og skatteforvaltningen ansætte virksomhedens momstilsvar skønsmæssigt, jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Landsskatteretten har i afgørelse af dags dato fundet, at SKAT har været berettiget til at forhøje klagerens skattepligtige indkomst med overskud af virksomhed på baggrund af konkrete indsætninger på 614.425 kr. på klagerens konti.

Da retten endvidere er enig med SKAT i, at den yderligere ansatte indkomst stammer fra erhvervsmæssig virksomhed, er det berettiget, at SKAT har anset indkomsten for at være momspligtig og har beregnet moms heraf.

SKAT har opgjort det ikke-indberettede momstilsvar til 122.885 kr., svarende til 20 % af 614.425 kr. Retten bemærker, at der ikke er uenighed om opgørelsen af momstilsvaret.

På baggrund af ovenstående stadfæster retten SKATs afgørelse, hvorefter klagerens skyldige moms for afgiftsperioden 1. januar – 31. december 2013 fastsættes til 122.855 kr.