Kendelse af 16-11-2018 - indlagt i TaxCons database den 08-12-2018

Journalnr. 15-2059912

Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet det af virksomheden angivne fradrag af indgående afgift i alt 2.800.648 kr. for perioden fra den 1. oktober 2014 til den 31. marts 2015.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

[virksomhed1] v/[person1] (herefter virksomheden) var en personligt ejet enkeltmandsvirksomhed, som var registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) under branchekode ”432200 VVS- og blikkenslagerforretninger”. Virksomheden havde startdato den 13. marts 2009.

Virksomheden blev frivillig momsregistreret den 13. marts 2009.

Virksomheden har angivet indgående moms med i alt 1.890.621 kr. for perioden fra den 1. oktober 2014 til den 31. december 2014. Videre har virksomheden angivet indgående moms med i alt 910.027 kr. for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015. Virksomheden har således angivet indgående moms med i alt 2.800.648 kr. for perioden fra den 1. oktober 2014 til den 31. marts 2015.

SKAT anmodede ved brev af 16. januar 2015 virksomheden om at fremlægge regnskabsmateriale, herunder afregningsbilag, for perioden fra den 1. oktober 2014 til den 31. december 2014. Det er oplyst, at SKAT efter rykkerskrivelser af 5. februar 2015 og 11. marts 2015 modtog udskrift fra virksomhedens bankkonto for 2014 den 21. marts 2015.

Den 10. april 2015 fremsendte SKAT en rykkerskrivelse med henblik på udlevering af det resterende regnskabsmateriale, herunder afregningsbilag. SKAT anmodede endvidere om regnskabsmateriale for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015. SKAT har oplyst, at virksomheden ikke fremlagde det af SKAT efterspurgte regnskabsmateriale.

Skattestyrelsen har oplyst, at SKAT herefter fremsendte forslag til afgørelse. Det fremgår af forslaget, at dette er dateret den 6. maj 2015. Skattestyrelsen har videre oplyst, at forslaget tilsvarende er udskrevet og sendt til virksomheden den 6. maj 2015. Skattestyrelsen har fremsendt kopi af sagsforløbet, hvoraf det fremgår, at forslaget er udskrevet den 6. maj 2015.Det er videre oplyst, at forslaget ikke er modtaget retur hos SKAT.

Virksomhedens repræsentant har i forbindelse med behandlingen af nærværende sag fremsendt virksomhedens årsrapport for 2014 samt virksomhedens korrektioner af momsangivelserne for perioderne fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2014 og fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

Virksomheden ophørte den 24. juli 2015.

Landsskatterettens afgørelse

SKAT har ved afgørelse af den 11. juni 2015 ikke imødekommet det af virksomheden angivne fradrag af indgående afgift i alt 2.800.648 kr. for perioden fra den 1. oktober 2014 til den 31. marts.

Der er herved bl.a. henvist til følgende:

”...

1.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

Registrerede virksomheder, der ønsker fradrag for købsmoms efter momslovens §§ 37-41a, skal dokumentere købsmomsen med faktura, afregningsbilag eller lignende. Se momsbekendtgørelsens § 84.

Efter momslovens § 55 skal registrerede virksomheder føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiftstilsvaret for hver afgiftsperiode og for SKATs kontrol med afgiftens berigtigelse.

Registrerede virksomheder skal efter momslovens § 74, stk. 5, udlevere regnskabsmaterialet til SKAT, når SKAT anmoder herom. Kan størrelsen af det tilsvar, som påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskaber, kan SKAT ansætte virksomhedens tilsvar skønsmæssigt jf. opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Da virksomheden ikke har fremsendt regnskabet og de underliggende bilag, der kan dokumentere de fratrukne udgifter, ændrer vi købsmomsen til 0 kr.

SKAT ændrer virksomhedens salgsmoms for perioden 1. oktober 2014 – 31. december 2014.

Vi forhøjer salgsmomsen med det beløb der er oplyst på den modtagne efterangivelse 808.399 kr. og nulstiller købsmomsen med 2.604 kr. Efterangivelsen er modtaget den 26. februar 2015.

Idet vi lægger til grund, at der har været en omsætning, der modsvarer den angivne salgsmoms efter momslovens § 56 stk. 2, skal du betale den salgsmoms, du har angivet. SKAT ændrer derfor ikke på den angivne salgsmoms, udover den nævnte efterangivelse som er modtaget efter kontrollens start.

...”

I forbindelse med sagens behandling har SKAT bl.a. videre anført følgende:

”...

I forbindelse med at virksomheden indsender negativ momsangivelse for perioden 1. oktober 2014

- 31. december 2014 på - 1.151.201 kr. har vi bedt om at se virksomhedens regnskabsmateriale som dokumenterer den angivne moms.

Vi har ikke modtaget regnskabsmaterialet, så derfor nulstilles købsmomsen

Der henvises til sagsforløbet i sagsnotatet. Og begrundelser i afgørelsen.

Da SKAT ikke har modtaget det regnskabsmateriale som vi har anmodet om, henviser vi til at sagen kan genoptages efter reglerne i Skatteforvaltningenslovens § 31 stk. 2.

Advokat (navn undladt) har i klagen oplyst at klageren ikke har modtaget varsling om den afgørelse der er truffet. SKAT kan bekræfte at der er sendt forslag til afgørelse den 6. maj 2015 med en høringsfrist den 29. maj 2015, og SKAT har ikke fået brevet retur.

...”

Virksomhedens opfattelse

Virksomhedens repræsentant har nedlagt påstand om, at virksomhedens momstilsvar fastsættes til henholdsvis 724.637 kr. for perioden fra den 1. oktober 2014 til den 31. december 2014 og 5.412 kr. for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

Der er herved bl.a. anført følgende:

”...

Klagebegrundelse:

Årsrapport 2014 for klageren (bilag 2) forelå udarbejdet 2. juni 2015. I forbindelse hermed konstaterede klagerens revisor, at der skulle ske efterangivelser for 2014 og 1. kvartal 2015. Efterangivelserne fremgår af revisors specifikation bilag 3.

Klageren har ikke modtaget varsling om den afgørelse, der blev truffet ved sagens bilag 1. Afgørelsen indebar en urigtig ændring af momstilsvar.

Revisor udarbejdede efterangivelser med korrektioner for at bringe angivelserne i overensstemmelse med årsrapport 2014 bilag 3 og bogføringen i 1. kvartal 2015. Efterangivelserne med Korrektionerne er bilag 4 og 5. SKAT blev orienteret om efterangivelserne ved mit brev af 17. juni 2015, som i øvrigt omhandlede en betalingsaftale.

Hverken skatteyder eller revisor var imidlertid i stand til at indberette efterangivelserne. Dette påtalte jeg ved brev til SKAT af 17. juni 2015 (bilag 7). SKAT har i besvarelse af bilag 7 oplyst, at momsansættelser, som anses for forkerte, alene kan ændres ved klage til Skatteankestyrelsen. SKATs mail af 18. juni 2015 fremlægges som bilag 8.

Det bemærkes, at klageren vil give SKAT adgang til at kontrollere regnskabsmateriale.

Anbringender:

Til støtte for den nedlagte påstand gøres gældende,

at efterangivelserne af moms for 4. kvartal 2014 og 1. kvartal 2015 ik overstige de i bilag 3 specificerede beløb, og

at afgørelsen bilag 1 er åbenbart urigtig.

...”

Landsskatterettens afgørelse

Der skal indledningsvist tages stilling til, hvorvidt SKATs afgørelse af den 11. juni 2015 er ugyldig, herunder om SKAT har fremsendt et behørigt forslag til afgørelse (agterskrivelse).

Følgende fremgår af forvaltningslovens § 19, stk. 1 (uddrag):

”Kan en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne eller vurderingerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse.”

Det fremgår af sagens oplysninger, at SKAT den 6. maj 2015 fremsendte forslag til afgørelse til virksomheden. SKAT har oplyst, at forslaget er udskrevet og fremsendt den 6. maj 2015, samt at forslaget ikke er kommet retur til SKAT. SKAT har videre fremlagt kopi af sagsforløbet til dokumentation herfor.

Landsskatteretten finder på dette grundlag, at SKAT har tilstrækkelig godtgjort, at SKATs forslag til afgørelse af 6. maj 2015 er behørigt fremsendt og modtaget hos virksomheden, jf. forvaltningslovens § 19, stk. 1.

Der skal herefter tages stilling til, om det er med rette, at SKAT ikke har imødekommet det af virksomheden angivne fradrag af indgående afgift i alt 2.800.648 kr. for perioden fra den 1. oktober 2014 til den 31. december 2014 og for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

Af momslovens § 37, stk. 1, fremgår følgende:

”Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6.”

Af momsbekendtgørelsens § 82 (bekendtgørelse nr. 808 af den 30. juni 2015) fremgår følgende:

”Registrerede virksomheder skal til dokumentation af den indgående afgift kunne fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer og afregningsbilag, eller enhedsdokumentets eksemplar 8 med eventuelle rettelsesmeddelelser m.v. fra SKAT eller fakturaer for erhvervelser fra andre EU-lande med anførelse af sælgerens og køberens registreringsnummer.”

Landsskatteretten bemærker, at det ved anmodning om fradrag i henhold til momsloven § 37 påhviler virksomheden at godtgøre, at betingelserne herfor er opfyldte.

Virksomheden har for perioden fra den 1. oktober 2014 til den 31. december 2014 angivet indgående moms med i alt 1.890.621 kr. Videre har virksomheden for perioden fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015 angivet indgående moms med i alt 910.027 kr.

Ifølge det oplyste har SKAT anmodet virksomheden om at fremlægge regnskabsmateriale, herunder afregningsbilag, for perioden fra den 1. oktober 2014 til den 31. marts 2015 for det momstilsvar, som virksomheden har angivet i den omhandlede periode. Virksomheden har den 21. marts 2015 fremlagt udskrift fra virksomhedens bankkonto for 2014.

SKAT har oplyst, at virksomheden ikke har fremlagt resten af det regnskabsmateriale, som SKAT har efterspurgt.

Virksomheden har i forbindelse med behandling af sagen for Landsskatteretten fremlagt virksomhedens årsrapport for 2014 samt virksomhedens korrektioner af momsangivelserne for perioderne fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2014 og fra den 1. januar 2015 til den 31. marts 2015.

Landsskatteretten finder på det foreliggende grundlag ikke, at virksomheden har dokumenteret eller på anden måde godtgjort, at betingelserne for fradrag er opfyldte, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Landsskatteretten finder således, at det er med rette, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om fradrag i henhold til momslovens § 37, stk. 1, for de omhandlede perioder.

SKATs afgørelse stadfæstes derfor.