Kendelse af 18-06-2021 - indlagt i TaxCons database den 10-07-2021

Klagen vedrører SKATs opkrævning af 53.294.297 kr. for klagerens manglende betaling af tobaksafgift og moms ved indførslen af 35.000.000 cigaretter her til landet i perioden 7. april 2014 til 15. oktober 2014.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

Klageren har tidligere drevet enkeltmandsvirksomheden, [virksomhed1], med CVR-nr. [...1], der pr. 4. marts 2015 var registreret med branchekode 472900 Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger og bibranche 120000 Fremstilling af tobaksprodukter. Virksomheden ophørte pr. 2. juli 2015, og på dette tidspunkt var virksomheden registreret med branchekode 477890 Detailhandel med andre varer i.a.n. og bibranche 471110 Købmænd og døgnkiosker. Virksomheden var registreret med adressen [adresse1], [by1], og e-mailadressen [...@...com].

Den 29. september 2014 blev SKAT kontaktet af Tullverket i Sverige, der ved en fysisk toldkontrol forinden havde fundet cigaretter af mærket [...] i en lastbil fra Letland. Af fragtpapirerne i lastbilen fremgik det, at modtageren var [virksomhed1], [adresse1], [by1], og at afsenderen var [virksomhed2]. Cigaretterne var med svensk advarselstekst på pakkerne.

I EMCS, der er EU's system til brug for elektroniske ledsagedokumenter for handel med harmoniserede punktafgiftspligtige varer, er der i perioden fra 7. april 2014 til 15. oktober 2014 indberettet seks forsendelser til klagerens virksomhed. Virksomheden har kvitteret for modtagelsen af alle seks forsendelser.

Klageren har fremlagt de seks fakturaer, der ligger til grund for de seks forsendelser, der er registreret i EMCS. Af fakturaerne fremgår det, at der samlet er solgt i alt 35.000.000 cigaretter af mærket [...] fra [virksomhed3] Ltd til [virksomhed1] til en pris på i alt 367.500 EUR, heraf 0 % VAT. Det fremgår af fakturaerne, at der er leveret filtercigaretter i hård pakke (20 cigaretter pr. pakke, 10 pakker pr. karton, 50 kartoner pr. kasse). Klageren har i øvrigt fremlagt købskontrakten mellem [virksomhed3] Ltd og [virksomhed1] indgået den 15. maj 2014 om levering af i alt 50.000.000 cigaretter af mærket [...] til i alt 575.000 EUR. [person1] fra [virksomhed3] Ltd har over for SKAT forklaret, at i alt 15.000.000 cigaretter af mærket [...] ikke er blevet leveret til klagerens virksomhed. [virksomhed3] Ltd har i VIES (EU-listeoplysninger) for månederne august og september 2014 angivet salg til klagerens virksomhed for i alt 2.490.890 kr.

Klagerens virksomhed var i perioden 7. april 2014 til 15. oktober 2014 registreret for betaling af moms og som varemodtager for cigarer, cerutter og cigarillos. Klageren har i perioden hverken indberettet moms eller andre afgifter.

Klageren har fremlagt en kontrakt af 2. maj 2014 indgået mellem [virksomhed1] og [virksomhed4] AB, Box 34, [by2], med SE-nr. [...2]. Af kontrakten fremgår det, at klagerens virksomhed var forpligtet til at levere i alt 35.000.000 cigaretter af mærket [...] til [virksomhed4] AB til en pris på 413.000 EUR. Klageren har fremlagt de fire fakturaer samt fragtbreve, der ligger til grund for leveringen af disse cigaretter. Af fragtbrevene fremgår det, at afsender er [virksomhed1], [adresse1], [by1], og at stedet for varens overdragelse er samme adresse. Modtageren var angivet som [virksomhed4] AB, Box 34, [by2].

Over for SKAT har virksomhedens revisor, [virksomhed5], den 29. november 2014 anført følgende:

”Virksomheden [virksomhed1] har ingen moms regnskab, fordi [virksomhed1] fungere kun som mellemled mellem sælger og køber. Alle vare transporteres direkte fra produktionsvirksomheden som ligger i udlandet til Køber som også ligger i uslandet. På samme måde afregner køber i udlandet direkte til produktionsvirksomheden som ligger i udlandet udenom [virksomhed1]. Derfor har [virksomhed1] ingen lager.”

SKAT har ikke registreret nogen henvendelser fra klageren eller dennes virksomhed udover en anmodning om ny TastSelv-kode den 23. juli 2014.

SKATs afgørelse

SKAT har truffet afgørelse om opkrævning af i alt 53.294.297 kr. hos klageren, idet klageren her til landet har importeret i alt 35.000.000 cigaretter i pakker af 20 stk., der hverken er betalt moms af eller afgiftsberigtiget i henhold til tobaksafgiftsloven.

Som begrundelse har SKAT anført følgende:

”Du er hverken registreret for afgift af cigaretter eller som varemodtager for cigaretter jf. tobaksafgiftslovens § 9, stk. 2 og stk. 5. Du har derfor ikke tilladelse til at modtage, kvittere for eller opbevare cigaretter, der ikke er betalt afgifter af. Der er derfor opstået afgiftspligt ved modtagelsen af cigaretterne iht. tobaksafgiftslovens § 8, stk. 2:

"Der betales afgift her i landet, ved varernes overgang til forbrug, hvorved forstås, ved modtagelsen, når varer fra andre EU-lande erhverves af virksomheder eller personer, der ikke er berettiget til at oplægge varerne uden afgiftsberigtigelse. "

SKATs krav er beregnet efter tobaksafgiftslovens § 1, nr. 1 samt § 28, stk. 3:

§1

”Der betales fra den 1. januar 2014 afgift af cigaretter og røgtobak her i landet efter reglerne i denne lov og efter følgende satser:

1) For cigaretter: 118,25 øre pr. styk og 1 pct. af detailsalgsprisen, jf. § 28”

§ 28

”Den afgiftspligtige værdi er varens højeste detailpris indbefattet afgift efter denne lov og efter merværdiafgiftsloven og uden rabatfradrag af nogen art.

Stk. 3. Såfremt der ikke her i landet findes en detailpris for varen, svares afgiften på grundlag af en af told- og skatteforvaltningen skønnet detailpris.”

Da "[...]" cigaretter ikke er kendt fra det danske marked, har SKAT skønnet en detailpris på 40 kr. pr. 20 stk. pakke (bilag 4) jf. tobaksafgiftslovens § 28, stk. 3, inklusiv moms og afgifter. Beregningen af den skyldige tobaksafgift ser derfor sådan ud:

35.000.000 stk. cigaretter x 118,25 ører

41.387.500 kr.

1.750.000 pakker a 20 stk. X 40 kr. X 1 %

700.000 kr.

Tobaksafgift i alt

42.087.500 kr.

[...]

Momsregistrerede virksomheder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse og kontrol af afgiften. Det fremgår af momslovens § 55.

I henhold til e-mail fra din revisor, [virksomhed5], fører du ikke et sådan regnskab. SKAT opkræver derfor moms af såvel varekøbet som punktafgifter iht. Momslovens § 11, stk. 1 nr. 1 samt § 22, stk. 2.

Da sælgeren, [virksomhed2], har angivet dit momsnummer som køber af varerne, anses cigaretterne som indkøbt her i landet, selv om varerne ikke er modtaget her, med mindre du kan dokumentere at der betales moms i det andet EU land hvor forsendelsen er sket eller cigaretterne er leveret. SKAT har på den baggrund beregnet moms som følger:

Varens indkøbspris iht. fakturaer, 367.500 EUR

2.739.688 kr.

Tobaksafgift

42.087.500 kr.

Moms, 25 % af 44.827.188 kr.

11.206.797 kr.

Klagerens opfattelse

Klageren har nedlagt påstand om, at SKATs opkrævning nedsættes til 0 kr., idet klageren har handlet i overensstemmelse med SKATs vejledning, og idet SKATs afgørelse hviler på et forkert grundlag.

Til støtte for påstanden har klageren bl.a. anført følgende:

”Vor klient, [person2] har den 12. december 2013 oprettet virksomheden [virksomhed1], se bilag 2. Virksomhedens beskæftigelse er indenfor området detailhandel og fremstilling af tobaksvarer. Virksomheden er forsat aktiv.

Vor klients virksomhed har, i den forbindelse, fremlejet lokaler beliggende på [adresse1], [by1] pr. 1. april 2014, se bilag 3. I disse lokaler har vor klients virksomhed kontor.

Grundet [virksomhed1]s forretningsområder har vor klient, efter SKATs vejledning, ansøgt SKAT om registrering som varemodtager for cigarer, cerutter og cigarillos. Dette er blevet bevilliget virksomheden med virkning fra 7. april 2014.

[...]

SKAT mener ikke, at SKAT har fået fremlagt dokumentation for levering, betaling af varerene eller betaling af punktafgifter i Sverige. SKAT har derfor valgt, at der skal opkræves punktafgifter i Danmark efter tobaksafgiftsloven § 34, stk.1 og stk. 2.

Som videre begrundelse giver SKAT, at opkrævningen af punktafgifter ligeledes er begrundet i, at [virksomhed1] hverken er registreret for afgift af cigaretter eller som varemodtager for cigaretter og derfor har [virksomhed1] ikke tilladelse til at modtage, kvittere for eller opbevare cigaretter, der ikke er betalt afgift af.

Dog var [virksomhed1] dog registreret som varemodtager for cigarer, cerutter og cigarillos i perioden 7. april -15. oktober 2014, hvor SKAT tvangsafmelder registreringen grundet nærværende sag, se bilag 9.

Det skal bemærkes, at de omtalte leveringer, som SKAT har baseret deres vurdering på er sket i perioden 4. august til 2. oktober 2014, hvor [virksomhed1] forsat var registreret som varemodtager af cigarer, cerutter og cigarillos.

Da cigaretmærket "[...]" ikke er kendt på det danske marked, har SKAT valgt at skønne en detailpris på kr. 40,00 pr. 20 stk. pakke. Dette til trods for, at det tydeligt fremgår af leverandørkontrakten mellem [virksomhed1] og [virksomhed4] AB, at der er tale om pakker med 10 stk. i hver, se bilag 5.

[...]

Afgørelsen fra SKAT har chokeret vor klient, da denne har forsøgt at holde styr på alle aspekter af sin virksomhed ved bl.a. også at lade det regnskabsmæssige aspekt overgå til en revisor og samtidig har været behjælpelig med at fremfinde muligt brugbart materiale til SKAT samtidig med, at vor klient på intet tidspunkt har haft så stor en omsætning.

[...]

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende:

At SKATs afgørelse af 9. februar 2015 hviler på et forkert grundlag,
At vor klient efter SKATs vejledning ansøgte om at blive registeret som varemodtager efter tobaksafgiftsloven § 10,
At vor klient er blevet vejledt forkert, da denne ansøgning ikke passede med det formål, som vor klient havde med sin virksomhed,
At denne fejl, fra SKA Ts side, på ingen måde skal komme vor klient til skade, da han har informeret SKAT om sin hensigt med forretningen og SKAT derfor burde havde vejledt korrekt,
At vor klient har drevet sin virksomhed som var han registeret som oplagshaver, da han havde informeret SKAT om, at han ville drive forretning med at importere cigaretter med henblik på at sælge dem videre til et andet land, i dette tilfælde Sverige,
At selvom vor klient var registreret som varemodtager, så er beregningen på tobaksafgifter og moms foretaget på et forkert beregnet grundlag,
At vor klients økonomi ville have set meget anderledes ud, hvis han modtaget indtjening svarende til den afgift, som SKAT har pålagt vor klient.”

SKATs udtalelse af 4. august 2015

I forbindelse med klagesagens indbringelse for Landsskatteretten har SKAT fremsendt følgende udtalelse:

” Vi har følgende kommentarer til de nye oplysninger, som ikke står i sagsfremstillingen:

Virksomheden er fortsat aktiv

I henhold til SKATs oplysninger er indehaver, [person2] udvandret fra Danmark og har nu adresse i England. Der er ingen postkasse med firmanavnet, "[virksomhed1]" på adressen, og den seneste kvittering for husleje som [virksomhed6] har fremsendt, er fra oktober måned 2014. Der har ikke været indberetninger på hverken moms eller afgifter på noget tidspunkt. SKAT kan derfor ikke bekræfte at virksomheden er aktiv.

Grundet [virksomhed1]s forretningsområder har vores klient, efter SKATs vejledning, ansøgt SKAT om registrering som varemodtager for cigarer, cerutter og cigarillos.

Der er i SKATs journalsystemer ingen registrering af vejledning, anmodning eller anden henvendelse fra virksomheden i perioden. Der er udelukkende registreret en henvendelse omkring nyt password til tast-selv d. 23.07.2014. Første registrering i EMCS systemet er foretaget 04.08.2014, altså kort tid efter. I øvrigt skal man ikke ansøge SKAT om registrering som varemodtager for cigarer, cerutter og cigarillos. Dette gør virksomheden selv online hos erhvervs- og selskabsstyrelsen.

Samtidig henvises til, at selv hvis der skulle foreligge en sådan vejledning er den ikke bindende for SKAT samt bevisbyrden for at vejledningen faktisk har fundet sted, ligger hos modtageren jf. Juridisk vejledning afsnit a.a.4.3.5.

Dette til trods for, at det tydeligt fremgår af leverandørkontrakten mellem [virksomhed1] og [virksomhed4] AB, at der er tale om pakker med 10 stk. i hver

Det fremgår af såvel salgsfaktura og pakkeliste fra leverandøren [virksomhed3] Ltd, at cigaretterne er pakket i "hard packs (20 cigarettes per pack, 10 packs per carton, 50 cartons per mastercase). Det er altså tilsyneladende en misforståelse fra [virksomhed6] at der skulle være tale om 10 stks. pakker.

Af denne mail fremgår det, at vor klients revisor ikke mener, at [virksomhed1] skal have et momsregnskab, da [virksomhed1] kun fungerer som mellemled mellem sælger og køber. Der er derfor ikke sket levering af varer til vor klients virksomheds adresse i Danmark.

Det forekommer besynderligt, at revisor og [virksomhed6] hævder, at der ikke er sket levering til virksomhedens adresse i Danmark, samtidig med at [virksomhed6] fremsender CMR fragtbreve som dokumentation for, at varerne NETOP er leveret fra [adresse1] til [virksomhed4] i Sverige. Det bemærkes, at såvel vognmanden som bilnummer er forskellig fra de CMR fragtbreve, der dokumenterer fragten fra Letland til [by1]. På et eller andet tidspunkt og sted må der altså være forekommet en omladning til andre biler. Det synes logisk, at dette er på virksomhedens adresse i [adresse1], da såvel modtager adresse og afsender adresse er angivet som denne. Desuden har virksomheden jo uomtvisteligt online kvitteret for modtagelsen af 6 forsendelser på adressen [adresse1]. Desuden er det SKATs opfattelse, at [virksomhed1] skal betegnes som erhverver af cigaretterne jf. definitionen: Ved erhvervelse af en vare forstås erhvervelse af retten til som ejer at råde over en vare, som sælgeren eller erhververen eller for disses regning sendes eller transporteres erhververen fra et andet EU-land. Se ML 11, stk. 2 samt DJV afsnit D.A.4.8 om erhvervelser. At forsendelsen eller transporten sker for sælgerens eller erhververens regning betyder, at det er sælgeren eller erhververen, der står for og betaler for forsendelsen eller transporten.

I øvrigt henvises til ML § 22, stk. 2: En vare, der er erhvervet under benyttelse af dansk registreringsnummer, anses for erhvervet her i landet, selv om varen ikke er modtaget her, medmindre erhververen kan godtgøre, at erhvervelsen pålægges afgift i det andet EU-land, hvortil forsendelsen eller transport er sket.

Da modtageren, [virksomhed4] AB, er frameldt momsregistrering 04.08.2014 (præcis samme dato, som første forsendelse afsluttes i Danmark), anses det som meget usandsynligt, at der er pålagt moms og andre afgifter i Sverige. Det er derfor SKATs opfattelse, at der burde være ført momsregnskab og afregnet moms i Danmark, hvorfor SKAT fastholder opkrævning af moms og punktafgifter i Danmark.

Udfra de beregninger som SKAT har anvendt i deres afgørelse af 9. februar 2014 har SKAT ligeledes skønnet, at vor klients virksomhed som minimum, har haft en omsætning på 70.000.000 kr.

SKATs afgørelse er dateret 9. februar 2015 - blot for god ordens skyld. SKAT har på intet tidspunkt skønnet nogen omsætning på virksomheden, men alene forholdt sig til de på varerne hvilende afgifter, nemlig moms og tobaksafgift. Omsætningen er jo afhængig af, om virksomheden har medregnet moms og afgifter i salgsprisen - hvilket [virksomhed1] netop ikke har i henhold til de foreliggende fakta.

SKATs bemærkninger til anbringender

Det fremgår ikke umiddelbart hvorfor SKA Ts afgørelse skulle hvile på forkert grundlag. Afgørelsen er begrundet og truffet i overensstemmelse med gældende lovgivning på tidspunktet for hændelserne, der ligger til grund for afgørelsen. Virksomheden har selv ansøgt om bevilling som godkendt modtager efter tobaksafgiftslovens § 10 hos Erhvervsstyrelsen. Der foreligger ingen dokumentation nogen steder hos SKAT om henvendelse eller vejledning i forbindelse med denne registrering i SKATs systemer. Det er virksomheden, der har bevisbyrden for at en sådan vejledning har fundet sted. SKAT kan derfor ikke have vejledt virksomheden forkert, da registreringen foregår online hos en anden myndighed end SKAT. Virksomheden har ikke på noget tidspunkt informeret SKAT om, at han ønskede at drive forretning med køb og salg af cigaretter og virksomheden har på intet tidspunkt været autoriseret til dette. Beregningen af tobaksafgifter er foretaget iht. tobaksafgiftslovens § 1. Det er ikke klart, hvad klager mener med forkert grundlag. Hvis der henvises til påstanden om 10 stks. pakker, så er det klargjort at dette beror på en misfortolkning og der henvises til den detaljerede beskrivelse af emballering på handelsfakturaen fra fabrikanten. Indehavers økonomi er irrelevant for den juridiske vurdering og som tidligere nævnt, kan fortjeneste og salg ikke sammenlignes med moms og punktafgifter, når disse er udeladt af såvel køb som salg. Det kan dog undre, at indehaver kan betale 102.500 EURO kontant iht. vedlagte kopier af overførsler, før levering, når hans skattemæssige forhold viser at han ikke er i besiddelse af væsentlige indtægter eller formuer.”

Skattestyrelsens udtalelse af 6. november 2020

Som følge af udsendelsen af Skatteankestyrelsens indstilling den 24. september 2020 har Skattestyrelsen fremsendt følgende udtalelse:

”Skattestyrelsen er enig i Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse, som stadfæster efteropkrævningen af tobaksafgift og moms for den påklagede periode.

Forhøjelse af tobaksafgift

Klager har indkøbt 35.000.000 cigaretter af mærket [...] i Letland, som er erhvervet under anvendelse af klagers danske momsnummer.

I henhold til kontrakter og fakturaer fra den lettiske leverandør er cigaretterne leveret til klagers adresse [adresse1], [by1], hvorfra cigaretterne ud fra de fremlagte fragtbreve efterfølgende er afsendt til Sverige til den svenske kunde [virksomhed4] AB.

Klager har ikke fremlagt dokumentation for, at der er afregnet tobaksafgift i et andet EU-land.

Som Skatteankestyrelsen bemærker, har klager ikke været registreret som autoriseret oplagshaver efter tobaksafgiftsloven, hvorfor klager ikke har kunnet modtage cigaretter her i landet, jf. tobaksafgiftslovens § 9, stk. 4 og § 10, stk. 2.

Skattestyrelsen fastholder, at klager skal betale afgift jf. den beløbsmæssige opgørelse i den påklagede afgørelse (side 3) her i landet af cigaretterne jf. tobaksafgiftslovens § 8, stk. 1, nr. 2, hvoraf det fremgår; ”Der betales afgift her i landet ved varernes overgang til forbrug, hvorved forstås, ved modtagelsen, når varer fra andre EU-lande erhverves af virksomheder eller personer, der ikke er berettiget til at oplægge varerne uden afgiftsberigtigelse.”

Forhøjelse af momstilsvar

Klager har indkøbt 35.000.000 cigaretter af mærket [...] i Letland, som er erhvervet under anvendelse af klagers danske momsnummer.

Da købet er sket under anvendelse af klagers danske momsnummer, anses cigaretterne for erhvervet her i landet, selv om varerne ikke er modtaget her jf. momslovens § 22, stk. 2, medmindre klager havde godtgjort, at erhvervelsen var pålagt afgift i det andet EU-land, hvortil forsendelsen eller transporten er sket.

Klager har ikke fremlagt dokumentation for, at der allerede er afregnet moms her i landet eller i et andet EU-land.

Klager er betalingspligtig for den opgjorte erhvervelsesmoms efter momslovens § 11, stk. 1, nr. 1 sammenholdt med § 46, stk. 2, og den beregnede moms er ikke omfattet af fradragsret efter momslovens § 37, stk. 2, nr. 2.

Fradragsretten omfatter således ikke erhvervelsesmoms, som betales fordi erhvervelsen er sket ved at benytte et dansk momsregistreringsnummer, selv om varen som anført af klager ikke endeligt er leveret her, fordi erhververen ikke kan godtgøre, at erhvervelsen pålægges afgift i det andet EU-land, hvortil forsendelsen er sket. Se EU-domstolens dom i de forenede sager C-536/08 og C-539/08.

Skattestyrelsen indstiller forhøjelsen af klagers momstilsvar omfattet af klagesagen for stadfæstet.”

Landsskatterettens afgørelse

Tobaksafgift

Når der i det følgende henvises til tobaksafgiftsloven, er dette henvisninger til den dagældende lov om tobaksafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 379 af 1. april 2014.

Det følger af tobaksafgiftslovens § 1, stk. 1, nr. 1, at der for cigaretter her i landet skal betales en afgift på 118,25 øre pr. stk. og 1 % af detailsalgsprisen. Såfremt der ikke her i landet findes en detailsalgspris for varen, svares afgiften på grundlag af en af told- og skatteforvaltningen skønnet detailsalgspris, jf. tobaksafgiftslovens § 28, stk. 3.

Pakninger med afgiftspligtige varer til forbrug her i landet skal forsynes med stempelmærker, jf. tobaksafgiftslovens § 2. Virksomheder, som ikke er autoriserede, må ikke modtage eller opbevare afgiftspligtige varer, der ikke er pakket i forskriftsmæssigt lukkede og behørigt stemplede pakninger, jf. tobaksafgiftslovens § 4, stk. 1.

Varerne overgår bl.a. til forbrug ved modtagelsen, når varer fra andre EU-lande erhverves af virksomheder eller personer, der ikke er berettiget til at oplægge varerne uden afgiftsberigtigelse, jf. tobaksafgiftslovens § 8, stk. 1, nr. 2.

Det følger af tobaksafgiftslovens § 9, stk. 2, at en virksomhed, der modtager varer som nævnt i tobaksafgiftslovens § 1, skal autoriseres som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen. Det er ikke muligt som registreret varemodtager at modtage cigaretter her i landet, jf. tobaksafgiftslovens § 9, stk. 4, og § 10, stk. 2.

Autoriserede oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde og omsætning for en afgiftsperiode på en måned for de varer, der er udleveret fra virksomheden i perioden med tillæg af svind og lignende, jf. tobaksafgiftslovens § 11, stk. 1. Efter udløbet af hver afgiftsperiode skal autoriserede oplagshavere angive mængden og omsætningen af de varer, hvoraf der skal betales afgift og indbetale afgiften til told- og skatteforvaltningen, jf. tobaksafgiftslovens § 13, stk. 1.

Virksomheder, der handler med afgiftspligtige varer, skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer er betalt, og hvorfra varerne er leveret. Af regnskaberne skal det ved angivelse af art, mængde og pris fremgå, hvilke varer der er blevet leveret. Regnskabet skal opfylde kravene i bogføringsloven, jf. tobaksafgiftslovens § 18, stk. 7. Virksomhedens øvrige regnskabsmateriale skal opbevares i virksomheden, medmindre det kan gøres tilgængeligt for told- og skatteforvaltningen inden for fem hverdage, jf. tobaksafgiftslovens § 18, stk. 8.

Landsskatteretten bemærker indledningsvist, at klagerens virksomhed i perioden fra 7. april 2014 til 15. oktober 2014 ikke var registreret som autoriseret oplagshaver efter tobaksafgiftsloven. Det bemærkes videre, at en registrering som varemodtager for cigarer, cerutter og cigarillos ikke kan føre til, at klageren i sin virksomhed var berettiget til at modtage cigaretter her i landet.

Med henvisning til de af klageren fremlagte fakturaer lægger retten til grund, at klageren har erhvervet 35.000.000 cigaretter af mærket [...] i pakker af 20 stk. fra [virksomhed3] Ltd, der var hjemmehørende i Letland. Henset til, at klagerens virksomhed har kvitteret for de seks forsendelser i EMCS, at virksomhedens adresse, [adresse1], [by1], er den eneste adresse, der fremgår af kontrakten samt fakturaerne mellem [virksomhed1] og [virksomhed3] Ltd, og at det følger af de fremlagte fragtbreve, at cigaretterne efterfølgende er afsendt fra [adresse1], [by1], til [virksomhed4] i [by2], finder retten, at de 35.000.000 cigaretter er modtaget her i landet.

Idet klageren ikke har fremlagt dokumentation for, at cigaretterne allerede var afgiftsberigtiget ved importen, f.eks. ved fremlæggelse af stempelmærkede pakninger, og idet købsprisen for cigaretterne ikke indikerer, at afgiften på købstidspunktet allerede var blevet betalt, finder retten, at der skal betales afgift efter tobaksafgiftsloven af de 35.000.000 cigaretter ved modtagelsen i Danmark.

Henset til, at klageren ved driften af sin virksomhed ikke har indberettet og betalt afgiften af de importerede cigaretter, finder retten, at SKAT med rette har opkrævet tobaksafgiften hos klageren og dennes virksomhed, og at detailsalgsprisen for cigaretterne, der ikke findes på det danske marked, kan fastsættes til 40 kr. pr. pakke a 20 stk. Retten finder i overensstemmelse med SKATs afgørelse, at afgiften udgør 118,25 ører pr. cigaret tillagt 1 % af den skønnede detailsalgspris.

Retten finder i øvrigt ikke, at klageren ved importen af cigaretterne alene har handlet i overensstemmelse med konkret vejledning fra SKAT.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse af 9. februar 2015 om opkrævning af 42.087.500 kr. i afgift for importen af 35.000.000 cigaretter af mærket [...].

Moms

Når der i det følgende henvises til momsloven, er dette henvisninger til den dagældende lov om merværdiafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013 og senere lovændringer frem til tidspunktet for momspligtens indtræden.

Det følger af momslovens § 4, stk. 1, at der skal betales afgift af varer, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Der betales afgift ved erhvervelse mod vederlag af varer fra andre EU-lande, når sælgeren er en virksomhed registreret for merværdiafgift, og erhververen er en afgiftspligtig person, jf. momslovens § 11, stk. 1, nr. 1. Ved erhvervelse af en vare forstås erhvervelse af retten til som ejer at råde over en vare.

Betaling af afgift påhviler den afgiftspligtige person, som foretager en afgiftspligtig levering her i landet, jf. momsloven § 46, stk. 1, 1. pkt. Betaling af afgift af varer fra andre EU-lande påhviler den person, der foretager en afgiftspligtig erhvervelse, jf. momsloven § 46, stk. 3.

Det fremgår af momslovens § 56, stk. 1, at momsregistrerede virksomheder for hver afgiftsperiode skal opgøre den udgående og indgående afgift. Forskellen mellem den udgående og indgående afgift er virksomhedens afgiftstilsvar.

Herudover fremgår det af momslovens § 57, stk. 1, at momsregistrerede virksomheder efter udløbet af hver afgiftsperiode til told- og skatteforvaltningen skal angive størrelsen af virksomhedens udgående og indgående afgift samt værdien af de leverancer, der efter §§ 14-21 eller 34 er fritaget for afgift.

På kontroltidspunktet blev det konstateret, at virksomheden ikke havde foretaget en tilstrækkelig opgørelse af virksomhedens afgiftstilsvar, da der ikke var foretaget nogen indberetninger på trods af modtagelsen af i alt 35.000.000 cigaretter af mærket [...] her til landet fra Letland, jf. momslovens § 56, stk. 1, og § 57, stk. 1.

Klageren har ikke fremlagt bilag eller andet, der kan dokumentere eller godtgøre, at momsen for de 35.000.000 cigaretter allerede er betalt enten her i landet eller i et andet EU-land.

Det er således med rette, at SKAT har ændret klagerens virksomheds momstilsvar for EU-varekøb fra 0 kr. til 11.206.797 kr.

Landsskatteretten stadfæster derfor SKATs afgørelse af 9. februar 2015 om forhøjelse af virksomhedens momstilsvar med 11.206.797 kr.