Kendelse af 30-04-2019 - indlagt i TaxCons database den 07-06-2019

Journalnr. 15-1498092

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Klagerens opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Forhøjelse af virksomhedens momstilsvar for afgiftsperioden 1. januar – 31. december 2012

40.000 kr.

0 kr.

72.800 kr.

Faktiske oplysninger

[person1] drev i indkomståret 2012 indkomståret/indkomstårene xxx virksomheden [virksomhed1], cvr-nr. [...1]. Virksomheden drev pizzeria på adresserne [adresse1] og [adresse2], og der er udarbejdet særskilte regnskaber for hvert af driftsstederne.

Regnskabet for driftsstedet [adresse1] dækker perioden 1. januar – 31. december 2012. Det fremgår af dette regnskab, at driftsstedet [adresse1] havde en negativ egenkapital primo 2012 på 38.388 kr. og en egenkapital ultimo 2012 på 134.706 kr. Omsætningen for [adresse1] udgjorde 963.899 kr., og årets resultat for driftsstedet udgjorde ifølge regnskabet 136.066 kr. Derudover har der været fremlagt kontospecifikationer vedrørende driftsstedet [adresse1].

Regnskabet for driftsstedet [adresse2] dækker perioden 1. januar – 30. juni 2012. Det fremgår af dette regnskab, at driftsstedet [adresse2] havde en egenkapital primo 2012 på 71.872 kr. og en egenkapital ultimo 2012 på 52.706 kr. Ifølge regnskabet havde driftsstedet [adresse2] desuden en omsætning i indkomståret 2012 på 400.268 kr. og et resultat for det pågældende indkomstår på 30.755 kr. Derudover har der været fremlagt kontospecifikationer vedrørende driftsstedet [adresse1]. Den 1. juli 2012 blev dette pizzeria bortforpagtet.

Virksomhedens samlede egenkapital primo 2012 var på 33.484 kr. og ultimo 2012 var den 187.412 kr.

SKAT har oplyst, at virksomheden overfor SKAT havde fremlagt 8 bilagsmapper sammen med regnskaberne, dele af bogføringen samt en redegørelse for indehaverens privatforbrug. Herunder tre z-boner og fire dankortboner for [adresse1], som vedrører henholdsvis den 1., 2., og 3. oktober 2012. Der har ikke været fremlagt kassekladder, og der foreligger ikke yderligere kasseboner.

Det fremgår desuden af kontospecifikationen for driftsstedet [adresse1], at der på kontoen for kassebeholdningen den 1. januar 2012 blev bogført en debitpostering med teksten ”privat indskud” på 90.000 kr. SKAT har oplyst, at der ikke er foretaget en modpostering i virksomhedens bogføring. Derudover er der debiteret 40.000 kr. i regnskabet vedrørende [adresse1] på indehaverens erhvervskonto. Posteringen stemmer med indsætningen på indehaverens erhvervskonto.

Det fremgår af indehaverens private bankkonto, at der den 6. marts 2012 blev foretaget to kontante indsætninger på bankkontoen på henholdsvis 19.000 kr. og 11.000 kr.

Derudover er der fremlagt kasseafstemninger for [adresse1] for perioden 15. – 22. oktober 2012. SKAT har oplyst, at der ikke foreligger yderligere kasseafstemninger for virksomheden.

SKAT har konstateret der i det pågældende indkomstår har været afholdt udgifter til spil via online poker- og spillesider for 109.000 kr. betalt fra indehaverens private bankkonto.

Det fremgår desuden af indehaverens R75, at familien i indkomståret 2012 havde to biler.

SKAT har opgjort indehaverens formue på baggrund af oplysningerne i indehaverens skattemappe og i de fremlagte regnskaber. SKATs opgørelse ses nedenfor:

Primo:

Ultimo:

Aktiver:

Passiver:

Aktiver:

Passiver:

Private bankindeståender

0

43.721

Gæld til pengeinstitut

5.089

0

Egenkapital i virksomhed:

33.484

Indeståender i pengeinstitutter

123.328

Varelager

24.544

Debitorer

8.373

Andre aktiver

7.826

Varekreditorer

6.951

Anden gæld

1.374

Skyldig moms

21.039

I alt

33.484

5.089

207.792

29.364

5.089

29.364

Formue netto

28.395

178.428

SKAT har ligeledes opgjort indehaverens samlevers formue på baggrund af oplysningerne i samleverens skattemappe. Formueopgørelsen ses nedenfor:

Primo:

Ultimo

Aktiver:

Passiver:

Aktiver:

Passiver:

Private bankindeståender

6.546

3.948

Gæld til pengeinstitut

0

4.231

I alt

6.546

0

3.948

4.231

0

4.231

Formue netto

6.546

-283

SKAT har på baggrund af de foreliggende formueoplysninger og regnskaber udarbejdet følgende privatforbrug for indehaverens husstand. Privatforbrugsopgørelsen er som følger:

Privatforbrugsberegning

Debet

Kredit

Formue primo, indehaveren

28.395

Formue primo, samleveren

6.546

Skattepligtig indkomst if. selvangivelsen efter am-bidrag, indehaveren

134.488

Skattepligtig indkomst if. selvangivelsen efter am-bidrag, samleveren

139.987

Beregnet am-bidrag vedr. selvangivet overskud af virksomhed

13.507

Skatteindbetalinger, indehaveren

78.584

Overskydende skat, indehaveren

48.664

Overskydende skat, samleveren

2.966

Indeholdt a-skat, indehaveren

33.383

Ikke skattepligtige indkomster (børnetilskud, boligtilskud m.v.)

30.564

Ikke fradragsberettigede udgifter (ejendomsskat, repræsentation, bøder)

2.149

Formue ultimo, indehaveren

178.428

Formue ultimo, samleveren

283

I alt

292.544

412.829

292.544

Privatforbrug ifølge selvangivelsen

120.285

Indehaverens husstand bestod i indkomståret 2012 af indehaveren, dennes samlever og deres to hjemmeboende børn.

Indehaveren har overfor SKAT fremlagt en opgørelse over husstandens privatforbrug udarbejdet af indehaverens revisor. Indehaverens revisor har i opgørelsen anført, at indehaveren i 2012 modtog tre betalinger af 50.000 kr. som lån. Derudover har revisoren anført, at indehaverens indestående på hans erhvervskonto på 123.328 kr. ikke skal medtages i indehaverens ultimo formue for indkomståret.

Revisorens privatforbrugsopgørelse er som følger:

Formue primo

37.725 kr.

Indkomst samleveren

134.488 kr.

Overskud forretning

13.507 kr.

Privatlån

150.000 kr.

Overskydende skat

48.664 kr.

Beskæftigelsesfradrag

7.429 kr.

SKAT indbetalinger

78.584 kr.

Ej fradragsberettiget udgifter

2.149 kr.

Formue ultimo

43.720 kr.

Privatforbrug i alt

267.360 kr.

Til støtte for forklaringen om, at indehaveren i 2012 lånte 150.000 kr., har indehaveren fremlagt tre lånedokumenter, alle med overskriften ”Tjenestelån. Både långiver og låntager fremgår af lånedokumenterne med navn, adresse og CPR-nr., og dokumenterne ses at være underskrevet af begge parter. Derudover fremgår det, at lånet er rentefrit, og at hele restgældende skal indfries inden for 90 dage ved skriftlig varsel herom. De to første er ifølge lånedokumenterne ydet af ([...]) og er dateret den 2. februar 2012 med vilkår om tilbagebetaling af lånene senest 2. februar 2016. Det sidste lån er ifølge lånedokumentet ydet af ([...]), dateret den 1. marts 2012, og med vilkår om tilbagebetaling senest den 1. marts 2018.

Indehaveren har derudover lavet en opgørelse over husstandens forbrug fordelt på udgiftsposter. Opgørelsen ses nedenfor:

Udgift pr. år

Husleje inkl. varme for lejebolig

73.416 kr.

Lys, gas og el

4.800 kr.

Telefon

9.600 kr.

TV og radiolicens

2.436 kr.

Lotteri og spil

8.000 kr.

Vuggestue, børnehave og fritidshjem

18.000 kr.

Årligt forbrug i alt

116.252 kr.

Skatteankestyrelsens privatforbrugsberegning

Skatteankestyrelsen har i forbindelse med klagebehandlingen udarbejdet følgende privatforbrugsberegning, hvori der er taget udgangspunkt dels i SKATs opgørelse, dels i indehaverens indsendte oplysninger:


Skatteankestyrelsen har opgjort indehaverens og dennes samlevers formue som følger for indkomståret 2012:

FORMUE

Formue

Primo

Ultimo

Bankindestående

0

43.721

Bankgæld

-5.089

0

Egenkapital virksomhed

33.484

187.412

Formue

28.395

231.133

Samleveren

Formue

Primo

Ultimo

Bankindestående

6.546

3.948

Bankgæld

-4.231

Formue, samlever

6.546

-283

Samlet formue

34.941

230.850

Nedenfor ses Skatteankestyrelsens opgørelse af indehaverens og dennes samlevers indkomst:

INDKOMST

Indkomst

2012

Andet ligningsmæssigt fradrag

-11.397

Resultat af virksomhed

168.840

Renteudgift virksomhed

-2.019

Indkomst

155.424

Samlever

Indkomst

2012

A-indkomst uden ambi & sp-bidrag

140.126

Renteindtægt bank

3

Renteudgift bank m.v.

-142

Indkomst

139.987

Samlet indkomst

295.411

Indehaverens og dennes samlevers privatforbrug er opgjort af Skatteankestyrelsen som følger:

PRIVATFORBRUG

Privatforbrug

2012

Samlet formue 01.01.

34.941

Samlet formue 31.12.

230.850

Opsparing (negativ)/formueforbrug

-195.909

Samlet indkomst

295.411

Indeholdt A-skat samleveren

-33.383

Overskydende skat

48.664

Overskydende skat samleveren

2.966

Betalt restskat & B-skat m.v.

-78.584

Børnefamilieydelse

30.564

Diverse betalte renter og gebyrer

-2.149

Beregnet privatforbrug brutto

67.580

Anvendelse

2012

Husleje

73.416

Lys, gas og el

4.800

Telefon

9.600

Tv og radio licens

2.436

Vuggestue, børnehave og fritidshjem

18.000

Lotteri og spil

109.000

I alt

217.252

Beregnet privatforbrug brutto

67.580

Rest til øvrige privatforbrug

-149.672

SKAT har i deres afgørelse af 27. januar 2015 forhøjet indehaverens overskud af virksomhed skønsmæssigt med 200.000 kr., som følge af, at indehaverens husstand havde et negativt privatforbrug.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet virksomhedens afgiftstilsvar skønsmæssigt med 40.000 kr. for afgiftsperioden 1. januar – 31. december 2012.

SKAT har som begrundelse for sin afgørelse anført følgende:

” ...

2.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

SKAT har som nævnt i afsnit 1.4 tilsidesat virksomhedens regnskab for både 2011 og 2012. Årsagen er, at salgsregistreringen i virksomheden ikke følger gældende regler på grund af manglende afstemninger af kassen og fremlagte kassekladder samt konstaterede fejl i bogførte beløb i kassen. Momsregistrerede virksomheder skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse og kontrol af afgiften. Det fremgår af momslovens § 55.

SKAT har derfor som nævnt i afsnit 1.4 skønnet en yderligere omsætning i pizzeriaerne på i alt 200.000 kr. Vi anser, at dette beløb inkluderer selve momsen og derfor beregnes momsen med 20 % af beløbet, i alt 40.000 kr. (200.000 kr. x 20 %). Hvis regnskabet ikke opfylder kravene, kan afgiften fastsættes skønsmæssigt. Det fremgår af opkrævningslovens § 5, stk. 2.

Der er ikke beregnet særskilt fradrag for udgifter i forhold til forhøjelsen, da den skønsmæssige forhøjelse anses, at være en nettoforhøjelse i relation til det beregnede skønnede privatforbrug. SKAT anser altså, at der ved beregning af skønnet på 200.000 kr. er taget højde for, at det er dette beløb, der har været tilbage til yderligere forbrug efter virksomhedens udgifter har været betalt.

... ”

Klagerens opfattelse

Virksomheden har nedlagt påstand om, at virksomhedens momstilsvar for afgiftsperioden 1. januar – 31. december 2012 skal nedsættes med 40.000 kr. (indsæt klageren påstand/påstande i rækkefølge – eks. ”klageren har principalt nedlagt påstand om xxxx, subsidiært om at xxxx…)

Virksomheden har anført følgende:

” ...

ANBRINGENDER

Til støtte for den nedlagte påstande gøres det gældende:

at, SKAT’s skønsmæssige ansættelse af 27. januar 2015 hviler på et forkert grundlag,

at, [person1] ikke har haft et negativt privatforbrug, som påstået af SKAT,

at, [person1] har optaget et lån på 150.000 kr., der skal medregnes i hans privatforbrugsopgørelse,

at, de fremlagte låneaftaler dokumenterer låneoptagelsen,

at, pizzeriaet ”[virksomhed1]” på [adresse1] 57 ikke har haft en yderligere omsætning på 200.000 kr. inklusiv moms,

at, regnskaberne for 2011 og 2012 udviser et retvisende billede af virksomhedens resultat.

... ”

Landsskatterettens afgørelse

Det følger af opkrævningslovens § 5, stk. 2, at hvis det konstateres, at en virksomhed har afgivet urigtig angivelse eller indberetning, således at virksomheden har betalt for lidt i afgift, og kan størrelsen af tilsvaret ikke opgøres på baggrund af det foreliggende regnskabsmateriale, kan tilsvaret ansættes skønsmæssigt.

Landsskatteretten har i deres afgørelse af samme dato som nærværende sag vedrørende skatteansættelsen for indehaveren af virksomheden fundet, at virksomheden ikke har foretaget løbende bogføring, hvorfor virksomhedens regnskab kunne tilsidesættes.

Derudover var Landsskatteretten enig med SKAT i, at indehaverens privatforbrug i det pågældende indkomstår måtte anses for usandsynligt lavt, hvorfor SKAT var berettiget til at fastsætte indehaverens indkomst skønsmæssigt.

Landsskatteretten har foretaget en skærpelse i forhold til SKATs afgørelse og forhøjet ansættelsen med yderligere 164.000 kr. Den samlede forhøjelse af indehaverens overskud af virksomhed er herefter på 364.000 kr.

Landsskatteretten er desuden enig i, at den skønsmæssige forhøjelse må anses for at stamme fra yderligere omsætning i virksomheden, som er momspligtig, og der skal derfor beregnes moms heraf.

Den samlede forhøjelse af virksomhedens momstilsvar er opgjort til 72.800 kr., svarende til 20 % af beløbet på 364.000 kr.

På baggrund af ovenstående skærper Landsskatteretten SKATs afgørelse, hvorfor den samlede forhøjelse af virksomhedens momstilsvar for afgiftsperioden 1. januar – 31. december 2012 udgør 72.800 kr.