Kendelse af 11-08-2020 - indlagt i TaxCons database den 05-09-2020

Journalnr. 15-0264193

Klagen skyldes, at SKAT har efteropkrævet virksomheden 59.700 kr. i moms for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 31. december 2011, idet SKAT har anset virksomheden for at have drevet uregistreret virksomhed her i landet.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

[virksomhed1]/[person1] (herefter virksomheden) var en polsk virksomhed med adressen [adresse1], Polen. Virksomheden var momsregistreret i Danmark som en udenlandsk virksomhed i perioden fra den 8. januar 2008 til den 21. september 2011 og var registreret med SE-nr. [...1] under branchekode ”432200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed”. Virksomheden blev drevet af [person1] (herefter indehaveren). Det er oplyst, at virksomhedens aktiviteter i Danmark bestod af byggeopgaver.

Det fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), at indehaveren tillige var eneanpartshaver i selskabet [virksomhed2] ApS, CVR-nr. [...2] (herefter selskabet). Selskabet havde startdato den 25. januar 2011 og blev opløst efter konkurs den 8. januar 2019. Selskabet var registreret under branchekode ”433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed”.

SKAT har ved en kontrol hos virksomheden konstateret, at virksomheden har udstedt ti fakturaer til selskabet med anførsel af dansk moms, og at virksomheden overfor de danske skattemyndigheder ikke har angivet eller afregnet moms af disse fakturaer.

Fakturaerne er dateret i perioden fra den 1. oktober 2011 til den 30. december 2011, og fakturaerne angår bl.a. transport af stilladser og salg af containere og værktøj.

Fakturaerne er påført teksterne ”Place. [by1]” og ”Moms 25 %”. Alle fakturabeløb er opgjort i danske kroner med angivelse af pris ekskl. moms, momsbeløb og den samlede pris. Fakturabeløbene ekskl. moms udgør i alt 238.800 kr. Salgsmomsen udgør i alt 59.700 kr.

Retten i [by2] har den 13. juni 2017 afsagt dom i en sag vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt virksomheden havde fast driftssted i Danmark i indkomstårene 2009-2011, og som følge heraf var begrænset skattepligtig til Danmark i medfør af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4. Retten fandt, at virksomheden ikke i medfør af dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 5, stk. 2, havde etableret fast driftssted i Danmark, hvorved virksomheden i perioden ikke var begrænset skattepligtig i medfør af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4.

SKATs afgørelse

SKAT har den 15. januar 2015 truffet afgørelse, hvorefter SKAT har efteropkrævet 59.700 kr. i moms for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 31. december 2011, idet SKAT har anset virksomheden for at have drevet uregistreret virksomhed her i landet.

Der er herved bl.a. henvist til følgende:

”...

1.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

Det er SKATs opfattelse, at virksomheden har drevet uregistreret momspligtig aktivitet ved levering mod vederlag jf. momslovens § 4 stk. 1.

Virksomheden har opkrævet moms uden, at denne er angivet og afregnet overfor SKAT jf. momslovens § 52 stk. 6 og stk. 7. - hvorfor beløbet på 59.700 kr. efteropkræves.

...”.

Virksomhedens opfattelse

Virksomhedens repræsentant har nedlagt påstand om, at efteropkrævningen af moms nedsættes til 0 kr. for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 31. december 2011.

Der er herved bl.a. anført følgende:

”...

Som anført i vores bemærkninger til SKATs forslag til afgørelse i sagen af den 28. november 2014, har SKAT ved afgørelse af den 8. marts 2013 anset virksomheden [virksomhed1] v/[person1] (herefter "[virksomhed1]") for at have fast driftssted i Danmark og som følge heraf forhøjet virksomhedens skatte- og afgiftsansættelse for ovenstående indkomstår, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4.

Ovennævnte afgørelse vedrørende [virksomhed1] er påklaget til Skatteankestyrelsen, idet det er vores opfattelse, at virksomheden ikke har haft fast driftssted i Danmark i indkomstårene 2009-2011. Det er således vores opfattelse, at SKATs afgørelse af den 15. januar 2015 vedrørende [virksomhed1] ligeledes er foretaget på et forkert grundlag, idet SKAT i denne afgørelse tilsvarende har lagt til grund, at [virksomhed1] har haft fast driftssted i Danmark i perioden 1. oktober - 31. december 2011.

Idet det er vores opfattelse, at udfaldet af nærværende sag afhænger af udfaldet af virksomhedens allerede påklagede sag (j.nr. 13-0195800), anmodes om, at nærværende sag indtil videre berostilles afventende udfaldet af denne.

...”.

Skattestyrelsens bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling

Skattestyrelsen har den 15. maj 2020 fremsendt følgende bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling i sagen:

”...

Skattestyrelsen er enige i Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse, som stadfæster daværende SKATs afgørelse om efteropkrævning af salgsmoms.

Klagers virksomhed er afmeldt fra momsregistrering pr. 21. september 2011. I perioden 1. oktober 2011 til 31. december 2011 har klager desuagtet udstedt en række fakturaer med angivelse af dansk moms, hvor den samlede salgsmoms udgør i alt 59.700 kr.

Fakturaerne er udstedt med dansk moms og henvisning til det ophørte momsnummer SE-nr. [...3]. Køber er [virksomhed2] ApS, hvor klager er eneanpartshaver.

Det af klager anførte, om ikke at have fast driftssted i Danmark, har ikke betydning for pligten til at betale den på fakturaerne anførte salgsmoms.

Det ses i øvrigt ikke dokumenteret, at den fakturerede moms helt eller delvist er blevet berigtiget overfor køber.

Klager har således udstedt fakturaer med dansk moms, og på den baggrund fastholder Skattestyrelsen, at klager skal betale den anførte salgsmoms jf. reglerne i momslovens § 46, stk. 7 (dagældende stk. 6), § 52 a, stk. 6 og § 52, stk. 7, som nærmere redegjort for i Skatteankestyrelsens indstilling og den påklagede afgørelse.

...”.

Virksomhedens bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling

Repræsentanten har den 15. juni 2020 fremsendt følgende bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling i sagen:

”...

Det kan i denne forbindelse oplyses, at forslagene til afgørelse ikke kan tiltrædes. Det fremsendte giver herudover ikke anledning til yderligere bemærkninger i sagerne udover det tidligere anførte, som i det hele fastholdes.

...”.

Landsskatterettens afgørelse

Der skal tages stilling til, om det er med rette, at SKAT har efteropkrævet virksomheden 59.700 kr. i moms for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 31. december 2011, idet SKAT har anset virksomheden for at have drevet uregistreret virksomhed her i landet.

Af momslovens § 3, stk. 1, fremgår følgende:

”Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.”

Af momslovens § 4, stk. 1, fremgår følgende:

”Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.”

Af momslovens § 46, stk. 1 og 7, fremgår følgende (uddrag):

”Betaling af afgift påhviler den afgiftspligtige person, som foretager en afgiftspligtig levering af varer og ydelser her i landet.

...

Stk. 7. Betaling af afgift påhviler enhver, der på en faktura anfører afgiftsbeløb eller anden angivelse af, at fakturabeløbet indbefatter afgift.”

Af momslovens § 52 a, stk. 6 og 7, fremgår følgende (uddrag):

”Stk. 6. Afgiftspligtige personer, der ikke er registreret, og afgiftspligtige personer, der leverer ikke afgiftspligtige varer eller ydelser, må ikke på fakturaen anføre afgiftsbeløb eller anden angivelse af, at fakturabeløbet indbefatter afgift.

...

Stk. 7. Afgiftspligtige personer, der i strid med stk. 6 på en faktura anfører afgiftsbeløb eller anden angivelse af, at fakturabeløbet indbefatter afgift, skal indbetale afgiftsbeløbet til told- og skatteforvaltningen. Det samme gælder, hvis en afgiftspligtig person på en faktura anfører afgift med et for stort beløb eller på en faktura over leverancer af varer eller ydelser, hvoraf der ikke skal betales afgift, anfører afgiftsbeløb eller anden angivelse af, at fakturabeløbet indbefatter afgift. Indbetaling kan dog undlades, hvis fejlen berigtiges over for aftageren af varerne eller ydelserne.”

Landsskatteretten bemærker, at der mellem virksomheden og SKAT er enighed om, at virksomheden var en afgiftspligtig person, jf. momslovens § 3, der drev virksomhed med afgiftspligtige leverancer her i landet, jf. momslovens § 4, stk. 1.

Ifølge det oplyste var virksomheden [virksomhed1]/[person1] momsregistreret i Danmark som en udenlandsk virksomhed i perioden fra den 8. januar 2008 til den 21. september 2011. Virksomhedens aktiviteter i Danmark bestod af byggeopgaver. Det fremgår videre af CVR-registret, at indehaveren tillige var eneanpartshaver i selskabet.

SKAT har ved en kontrol hos virksomheden konstateret, at virksomheden har udstedt ti fakturaer til selskabet med anførsel af dansk moms, og at virksomheden overfor de danske skattemyndigheder ikke har angivet eller afregnet moms af disse fakturaer.

Fakturaerne er dateret i perioden fra den 1. oktober 2011 til den 30. december 2011, og fakturaerne angår bl.a. transport af stilladser og salg af containere og værktøj.

Fakturaerne er påført teksterne ”Place. [by1]” og ”Moms 25 %”. Alle fakturabeløb er opgjort i danske kroner med angivelse af pris ekskl. moms, momsbeløb og den samlede pris. Fakturabeløbene ekskl. moms udgør i alt 238.800 kr. Salgsmomsen udgør i alt 59.700 kr.

På baggrund af det oplyste er det Landsskatterettens opfattelse, at de ti fakturaer, som virksomheden har udstedt til selskabet i perioden fra den 1. oktober 2011 til den 30. december 2011, må anses for at vedrøre leveringer foretaget her i landet. Der er herved lagt vægt på, at fakturaerne indbefatter dansk moms, samt at virksomheden ikke har dokumenteret eller på anden måde godtgjort, at momsen er berigtiget over for selskabet.

Det af repræsentanten anførte om, at virksomheden ikke havde fast driftssted i Danmark, kan ikke føre til et andet resultat. Der er herved henset til, at det er uden betydning for momsens betaling, om virksomheden havde fast driftssted i Danmark, når virksomheden anfører afgiftsbeløb ved leveringer i Danmark, jf. momslovens §§ 46, stk. 1 og 7, og 52 a, stk. 6 og 7.

Landsskatteretten finder derfor, at det er med rette, at SKAT har efteropkrævet 59.700 kr. i moms for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 31. december 2011

SKATs afgørelse stadfæstes dermed.