Kendelse af 24-08-2020 - indlagt i TaxCons database den 17-10-2020

Journalnr. 13-0246383

Klagen skyldes, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om fradrag for indgående moms med samlet 9.032,91 kr. for perioden fra den 1. juli 2009 til den 31. december 2011.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger

[virksomhed1] (herefter virksomheden) var en af [person1] (herefter indehaveren) personligt drevet enkeltmandsvirksomhed, som var registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) under branchekode ”014300 Avl af heste og dyr af hestefamilien”.

Virksomheden havde startdato og blev frivillig momsregistreret den 1. juni 2002. Frem til virksomhedens ophør den 1. december 2015 var virksomhedens navn [person1]. Virksomheden genopstartede den 1. september 2019 under virksomhedsnavnet [virksomhed1].

SKAT har oplyst, at virksomheden havde angivet købsmoms med i alt 19.979 kr. for perioden fra den 1. juli 2009 til den 31. december 2009, 40.844 kr. for perioden fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2010 og 58.951 kr. for perioden fra den 1. januar 2011 til den 31. december 2011.

Det fremgår af virksomhedens bogføringsmateriale med dertilhørende udgiftsbilag, at virksomheden bl.a. havde foretaget fradrag for indgående moms af følgende udgifter i perioden:

År:

Bilagsnummer:

Bogført købsmoms:

Bilagets adressat:

2009

298

272,60 kr.

Indehaveren uden angivelse af CVR-nummer

2009

301

506,81 kr.

Indehaveren uden angivelse af CVR-nummer

2009

375

300,00 kr.

Ikke anført

2009

379

54,97 kr.

[virksomhed2] ApS

2009

380

219,31 kr.

[virksomhed2] ApS

2009

381

30,86 kr.

[virksomhed2] ApS

2009

382

35,39 kr.

[virksomhed2] ApS

2009

332

175,00 kr.

Indehaveren uden angivelse af CVR-nummer

2009

243

1.406,13 kr.

Indehaveren og dennes hustru uden angivelse af CVR-nummer

2009

350

1.447,41 kr.

Indehaveren og dennes hustru uden angivelse af CVR-nummer

2009

160

108,84 kr.

[virksomhed2] ApS

2009

161

19,86 kr.

[virksomhed2] ApS

2009

162

23,85 kr.

[virksomhed2] ApS

2009

163

14,99 kr.

[virksomhed2] ApS

2009

164

98,28 kr.

[virksomhed2] ApS

2009

174

326,52 kr.

[virksomhed2] ApS

2009

216

7,85 kr.

[virksomhed2] ApS

2009

217

20,00 kr.

[virksomhed2] ApS

2009

304

29,97 kr.

[virksomhed2] ApS

2010

63

217,20 kr.

Ikke anført

2010

259

136,76 kr.

[virksomhed2] ApS

2010

260

37,30 kr.

[virksomhed2] ApS

2010

261

13,99 kr.

[virksomhed2] ApS

2010

278

6,00 kr.

Indehaveren og dennes hustru uden angivelse af CVR-nummer

2010

84

251,68 kr.

Ikke anført

2010

304

25,35 kr.

[virksomhed2] ApS

2010

321

37,91 kr.

[virksomhed2] ApS

2010

325

40,15 kr.

[virksomhed2] ApS

2010

326

119,55 kr.

[virksomhed2] ApS

2010

327

59,80 kr.

[virksomhed2] ApS

2010

328

20,09 kr.

[virksomhed2] ApS

2010

329

34,24 kr.

[virksomhed2] ApS

2010

349

15,98 kr.

[virksomhed2] ApS

2010

350

32,09 kr.

[virksomhed2] ApS

2010

351

25,97 kr.

[virksomhed2] ApS

2011

359

1.000,00 kr.

Ikke anført

2011

80

7,23 kr.

Indehaverens hustru

2011

256

4,88 kr.

[virksomhed2] ApS

2011

379

22,35 kr.

[virksomhed2] ApS

2011

380

145,74 kr.

[virksomhed2] ApS

2011

381

21,45 kr.

[virksomhed2] ApS

Repræsentanten har videre fremlagt udgiftsbilag 313. Udgiftsbilaget er en faktura udstedt til virksomheden den 24. september 2011. Det fakturerede beløb udgør i alt 2.336,73 kr., heraf 467,35 kr. moms. Af fakturateksten fremgår der bl.a. følgende:

”...

Eskadron Protect.Stryge P so

Cat Toilet With Roof 5.0x40x4

Kattebakke-ske Fin Ass.farve

Easy Clean m/babypudder 15KG

Eskadron Protect. Forb. P so

Frontline Combo 3x0, 67ml 2-1

Back on Track m/velcro S sor

Kingsmoor ORIGINAL 12 kg

...”.

SKAT har videre oplyst, at indehaveren overfor SKAT har oplyst, at indehaverens hustru ikke deltog i virksomhedsdriften.

Virksomheden ophørte den 2. august 2020.

SKATs afgørelse

SKAT har den 30. april 2013 truffet afgørelse, hvorefter SKAT ikke har imødekommet virksomhedens fradrag for indgående moms med 9.032,91 kr. for perioden fra den 1. juli 2009 til den 31. december 2011.

Der er herved bl.a. henvist til følgende:

”...

4. Ikke godkendt varekøb

...

4.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

Der foreligger ikke dokumentation for at udgifterne er afholdt for at sikre, erhverve og vedligeholde indkomsten, idet der mangler fakturaer for følgende udgifter med bilagsnummer: 2009: 225-227, 247. 2010: 55, 88, 107, 119, 129, 136, 145, 160, 161, 170, 184, 195, 197, 221, 256, 277, 282 og 342. 2011: 54, 138, 144, 240 og 360. Derudover anser SKAT følgende bilag for at være private: 2009: 46, 298, 301, 64, 106, 126, 375, 57, 113, 141, 184, 186 og 379-382. 2010: 63, 259-261, 278 og 373. 2011: 313 og 359. SKAT nægter derfor fradraget for differencerne på 28.401 kr. for 2009, 20.963 kr. for 2010 og 14.244 kr. for 2011, jf. SL § 6, stk. 1, litra a og BFL § 8 og § 9. Kravene for godkendt dokumentation for fradrag fremgår af § 58 i bekendtgørelse om momsloven.

...

11. Ikke godkendte udgifter til vedligeholdelse af driftsmidler

...

11.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

Der foreligger ikke dokumentation for at udgifterne er afholdt for at sikre, erhverve og vedligeholde indkomsten, idet der mangler fakturaer for udgifterne, det drejer sig om bilag: 2010: 20, 217, 358 og 361. 2011: 48, 106, 113, 122, 136 og 155. Derudover anser SKAT følgende bilag for at være private: 2009: 47, 61, 118, 150, 244 og 332. SKAT nægter derfor fradraget for differencerne på 5.827 kr. for 2009, 1.668 kr. for 2010 og 7.350 kr. for 2011, jf. SL § 6, stk. 1, litra e og BFL § 8 og § 9. Kravene for godkendt dokumentation for fradrag fremgår af § 58 i bekendtgørelse om momsloven.

...

14. Ikke godkendte udgifter til el, vand og gas

...

14.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

Der foreligger ikke dokumentation for at udgifterne er afholdt for at sikre, erhverve og vedligeholde indkomsten, idet der mangler fakturaer for udgifterne, det drejer sig om bilag: 2009: 243 og 350. SKAT nægter derfor fradraget for differencen på 12.401 kr. for 2009, men tildeler dig yderligere fradrag for 81 kr. for 2011, jf. SL § 6, stk. 1, litra a og BFL § 8 og § 9. Kravene for godkendt dokumentation for fradrag fremgår af § 58 i bekendtgørelse om momsloven.

15. Ikke godkendte udgifter til vedligeholdelse af lokaler

...

15.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

Der foreligger ikke dokumentation for at udgifterne er afholdt for at sikre, erhverve og vedligeholde indkomsten i virksomheden, følgende bilag vedrører ikke virksomheden: 2009: 17, 111, 112, 144, 160-164, 174, 216, 217 og 304. 2010: 304, 321, 325-329 og 349-351. 2011: 80, 256 og 379-381. Da der mangler fakturaer for nogle af udgifterne, er der heller ikke fradrag for disse, det drejer sig om følgende bilag: 2009: 274 og 291. 2010: 40, 86, 142 og 389. 2011: 120, 142, 161, 257 og 274. Derudover anser SKAT følgende bilag for at være private: 2009: 22, 114 og 152. 2010: 84. SKAT nægter derfor fradraget for differencerne på 6.404 kr. for 2009, 6.847 kr. for 2010 og 5.163 kr. for 2011, jf. SL § 6, stk. 1, litra a og BFL § 8 og § 9. Kravene for godkendt dokumentation for fradrag fremgår af § 58 i bekendtgørelse om momsloven.

...

29. Ikke godkendt købsmoms

...

29.4. SKATs bemærkninger og begrundelse

Se vedlagte revisionsoversigt.

Der kan ikke gives fradrag for private udgifter, jf. ML § 42

Der kan ikke gives fradrag for beløb, som ikke kan dokumenteres ved underliggende bilag, jf. Bekendtgørelse om momsloven § 58.

...”.

Under sagens behandling har SKAT den 20. august 2013 bl.a. anført følgende:

”...

Der er klaget over følgende emner

...

2) Pkt. 4 (side 8-10 i SKAT's kendelse) varekøb

...

5) Pkt. 11, vedligeholde af driftsmidler, side 20-21 i SKAT's kendelse

...

7) Pkt. 14, ikke godkendte udgifter til el, vand og gas

8) Pkt. 15, ikke godkendt fradrag for udgifter til vedligeholdelse af lokaler, side 25-28 i SKAT’s kendelse

...

10) Moms

Faktiske forhold

...

Ad 2) Varekøb

Revisor anmoder om, at der gives fradrag for udgifter, som efter SKATs overbevisning er private. Han mener, at SKAT ikke har anført en faktisk materiel skattemæssig begrundelse for hvert enkelt bilag. SKAT har begrundet de manglende fradrag med SL § 6, stk. 1, litra a samt § 58 i bekendtgørelse til momsloven. SKAT mener ikke, at de nævnte udgifter kan siges at være afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. En gennemgang af bilagene viser, at en stor del af bilagene ej er stilet til virksomheden, men til enten indehavers hustrus afmeldte virksomhed eller til hustruen. Det skal oplyses, at [person1] har oplyst til SKAT, at hustruen ikke deltager i driften af virksomheden overhovedet, idet hun er førtidspensionist, og derfor ikke må deltage i driften af [person1]' virksomhed.

SKAT har derfor vurderet, at bilag stilet til hustruen må vedrøre deres private hestehold, idet hun ikke deltager i driften af [person1]s erhvervsmæssige virksomhed.

...

Ad 5) Vedligeholdelse af driftsmidler

2009:

Beløbet på 5.971 kr. er sammensat af 6 bilag:

Bilag 47, som vedrører lastbil med registreringsnummer [reg.nr.1], som er indregistreret til [person1] privat. Lastbilen vedrører dermed ikke den erhvervsmæssige virksomhed og udgifter hertil kan dermed ikke fratrækkes, jf. SL § 6.

Bilag 61, som vedrører samme lastbil.

Bilag 118, som vedrører hestetrailer med registreringsnummer [reg.nr.2], som er indregistreret til [person1] privat.

Bilag 150, som er udstedt til en anden virksomhed, og dermed ikke kan udløse fradrag hos [person1].

Bilag 244, som vedrører udgift til cykelreparation, som revisor oplyser, er privat.

Bilag 332, som vedrører hestetrailer med registreringsnummer [reg.nr.2], som er indregistreret til [person1] privat.

SKAT fastholder, at der ikke kan gives fradrag for private udgifter, jf. SL § 6, stk. 1, litra a., da de ikke er med til at sikre, erhverve og vedligeholde indkomsten.

...

Ad 7) El, vand og gas

SKAT accepterer nedsættelsen for 2009 med i alt 10.796 kr.

Ad 8) Vedligeholdelse af lokaler

Revisor anmoder, at der gives fradrag for udgifter, som efter SKATs overbevisning er private/ikke vedrører [person1]s virksomhed. Revisor mener, at SKAT ikke har anført en faktisk materiel skattemæssig begrundelse for hvert enkelt bilag. SKAT har begrundet de manglende fradrag med SL § 6, stk. 1, litra a samt § 58 i bekendtgørelse til momsloven. SKAT mener ikke, at de nævnte udgifter kan siges at være afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. En gennemgang af bilagene viser, at langt størstedelen af bilagene ikke er udstedt til [person1]s virksomhed, men til hans hustrus afmeldte virksomhed. Det drejer sig for 2009 om følgende bilag: 17, 111, 112, 114, 144, 160, 161, 162, 163, 164, 174, 216, 217 og 304. For 2010 drejer det sig om følgende bilag: 304, 321, 325, 326, 327, 328, 329, 349, 350 og 351. For 2011 drejer det sig om alle de nævnte bilag: 80, 256, 379, 380 og 381.

Det skal oplyses, at [person1] har oplyst til SKAT, at hustruen ikke deltager i driften af virksomheden overhovedet, idet hun er førtidspensionist, og derfor ikke må deltage i driften af [person1]' virksomhed.

SKAT har derfor vurderet, at bilag stilet til hustruen må vedrøre deres private hestehold, idet hun ifølge [person1]s udtalelser ikke deltager i driften af [person1]s erhvervsmæssige virksomhed.

...

Ad 10) Moms

2009:

Revisor har bedt om "afløftning af yderligere indgående moms" med kr. 6.427,12.

SKAT indrømmer fradrag for kr. 2.853,54, jf. punkt 7.

SKAT fastholder nedsættelsen på 3.573,58 kr.

2010:

Revisor har bedt om "afløftning af yderligere indgående moms" med kr. 1.074,06.

SKAT fastholder, at der ikke kan gives fradrag for beløbet på kr. 1.074,06, jf. pkt. 2 og pkt. 8.

2011:

Revisor har bedt om "afløftning af yderligere indgående moms" med kr. 1.531,73.

SKAT fastholder, at der ikke kan gives fradrag for beløbet på kr. 1.531,73, jf. pkt. 2 og pkt. 8.

...”.

Virksomhedens opfattelse

Virksomhedens repræsentant har nedlagt påstand om, at virksomheden har ret til fradrag af indgående moms med i alt 9.032,91 kr. for perioden fra den 1. juli 2009 til den 31. december 2011.

Der er til støtte herfor bl.a. anført følgende:

”...

Påstand:

2009

Afløftning af yderligere indgående moms, kr. 6.427,12

2010:

Afløftning af yderligere indgående moms, kr. 1.074,06

2011

Afløftning af yderligere indgående moms, kr. 1.531,73

Begrundelse / sagsfremstilling:

Klagen begrundes i det hele med det anførte i vedlagte klage til Skatteankenævnet, hvori der er nedlagt påstand om en række yderligere momsbelagte udgifter, som klagen til retten angår.

Specifikation af de påståede yderligere indgående momsbeløb er anført i vedlagte specifikationer fra SKAT ved kendelsen, hvori der er manuelt:

i venstre margen ud for kontonr. er manuelt tilføjet SKAT's sags-punkt-nr., der også er anvendt i vedlagte klage til Skatteankenævnet, -
markering af hvilke bogføringsbilag, der er omfattet af påstanden til retten.

...”.

Repræsentanten har i klage til [Skatteankenævnet] den 31. juli 2013 bl.a. videre anført følgende:

”...

Begrundelse / sagsfremstilling:

...

Ad pkt. 4 (side 8-10 i SKAT’s kendelse) varekøb

2009:

SKAT nægter fradrag for køb på i alt kr. 23.934,25 (bogføringsbilagene: 46, 298, 301, 64, 106, 126, 375, 57, 113, 141, 184, 186, 379, 380, 381 og 382) og begrunder det alene med, at de anses private, - dvs. at der ikke for hvert bilag anføres en faktisk materiel skattemæssig begrundelse herfor - på baggrund af driftsforholdene, - hvilket er en forudsætning for nægtelse af fradrag.

Alle udgifterne vedrører driften af hesteholdet, jf. vor indledningsvise beskrivelse nedenfor under Pkt. 7,8,9,11 og 13 vedr. drift af biler + øvrige driftsmidler.

Der er derfor ikke grundlag for ikke at anerkende fradraget hvorfor der anmodes om godkendelse af fradraget.

2010:

I lighed med 2009 - anmodes – med samme begrundelse som under 2009 – om godkendelse af de ligeledes af SKAT ikke godkendte tilsvarende udgifter, i alt kr. 1.638,96 (bogføringsbilagene: 63, 259, 260, 261, og 278).

2011:

I lighed med 2009 - anmodes – med samme begrundelse som under 2009 – om godkendelse af de ligeledes af SKAT ikke godkendte tilsvarende udgifter, i alt kr. 5.320,35 (bogføringsbilagene 313 og 359).

...

Pkt. 11, vedligeholdelse af driftsmidler, side 20-21 i SKAT’s kendelse:

2009:

Af de selvangivne udgifter, kr. 36.341, godkender SKAT ikke fradrag for kr. 5.971 heraf, ligeledes, jf. pkt. 8, uden nogen materiel begrundelse.

Bortset fra en udgift, kr. 29,60, til Ry Cykel rep., anmodes om indkomstnedsættelse / godkendelse af den resterende udgift, kr. 5.941, da der ikke er noget faktisk grundlag for ikke at anerkende den, idet bemærkes, at der heri indgår bl.a.: udgift, kr. 2.088, til køb af batteri til Mercedes lastbil, - udgift, kr. 512,64, til syn af lastbilen, - kr. 320 til syn af trailer.

...

Pkt. 14, ikke godkendte udgifter til el, vand og gas

2009

Som følge af manglende fakturaer har SKAT nægtet fradrag for kr. 11.414 = bogføringsbilag 243 og 350 vedr. betalinger til Galten Elværk.

Der vedlægges som bilag 5 kopi af disse 2 bilag der er overset af SKAT, da de indgik i bilagene. Der anmodes om indkomstnedsættelse / fradrag på kr. 10.796 = fakturabeløb på h.h.v. kr. 5.380,73 og kr. 5.415,31 ekskl. moms.

Pkt. 15, ikke godkendt fradrag for udgifter til vedligeholdelse af lokaler, side 25-28 i SKAT’s kendelse

2009

SKAT har nægtet fradrag for bl.a. kr. 5.957,79 (bogføringsbilag: 17, 111, 112, 114, 144, 152, 160, 161, 162, 163, 164, 174, 216, 217 og 304) alene med begrundelse, dels at udgiften er privat (kr. 211 (bogføringsbilag 114), og dels at udgifterne ikke vedrører virksomheden.

Nægtelsen opfylder således ikke kravene til at være materielt begrundet / underbygget med konkret påvisning af, at udgifternes efter deres karakter ikke har den fornødne tilknytning til indkomsterhvervelsen.

Der henvises til vor beskrivelse ovenfor under Pkt. 7,8,9, 11 og 13 vedr. driften på (landbrugs)ejendommen, dens karakter, herunder diverse driftsbygninger.

Da endvidere en umiddelbar, dog ufuldstændig, gennemgang af en række udgiftsbilag viser, at de bl.a. dækker indkøb i byggemarkeder af diverse byggematerialer, der umiddelbart bærer præg af at være anvendt til hesteholdsdriften / vedligeholdelse af driftsbygningerne, anmodes derfor om indkomstnedsættelse / fradrag for ovennævnte udgifter, kr. 5.957,79.

2010

SKAT har nægtet fradrag for bl.a. kr. 2.651,19 (bogføringsbilag: 84, 304, 321, 325, 326, 327, 328, 329, 349, 350 og 351) med samme begrundelse som ovenfor under 2009.

Med samme begrundelse som under pkt. 2009 anmodes om indkomstnedsættelse / fradrag for disse udgifter.

2011

SKAT har nægtet fradrag for bl.a. kr. 806,55 (bogføringsbilag: 80, 256, 379, 380 og 381) med samme begrundelse som ovenfor under 2009.

Med samme begrundelse som under 2009 anmodes om indkomstnedsættelse / fradrag for disse udgifter.

...”.

Landsskatterettens afgørelse

Der skal tages stilling til, om det er med rette, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om fradrag af indgående moms med i alt 9.032,91 kr. for perioden fra den 1. juli 2009 til den 31. december 2011.

Følgende fremgår af momslovens § 37, stk. 1:

”Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6.”

Landsskatteretten bemærker, at det påhviler virksomheden at dokumentere, at betingelserne for fradrag i henhold til momslovens § 37 er opfyldte.

Der er mellem repræsentanten og SKAT enighed om, at virksomheden i den omhandlede periode var en afgiftspligtig person, der drev virksomhed med avl af heste og dyr af hestefamilien, jf. momslovens § 3, stk. 1, og momslovens § 4, stk. 1.

Ifølge det oplyste var virksomheden registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) under branchekode ”014300 Avl af heste og dyr af hestefamilien”. Virksomheden havde startdato og blev frivillig momsregistreret den 1. juni 2002.

Virksomheden har overfor SKAT fremlagt en række udgiftsbilag for perioden fra den 1. juli 2009 til den 31. december 2011.

Det fremgår af de fremlagte udgiftsbilag, at disse er udstedt enten til indehaveren og/eller dennes hustru uden angivelse af CVR-nummer, til selskabet [virksomhed2] ApS eller uden angivelse af, hvem bilagene er udstedt til.

Det fremgår af udgiftsbilag 313, at dette er en faktura udstedt til virksomheden (CVR-[...1]). Det fremgår af fakturateksten, at denne bl.a. angår indkøb af hesteudstyr, hundefoder og kattegrus.

SKAT har oplyst, at indehaveren overfor SKAT har oplyst, at indehaverens hustru ikke deltog i driften af virksomheden.

På det foreliggende grundlag finder Landsskatteretten ikke, at virksomheden har dokumenteret eller på anden måde godtgjort, at afregningsbilagene uden adressat, samt afregningsbilagene adresseret til indehaverens hustru og selskabet [virksomhed2] ApS, er afholdt til brug for virksomhedens leverancer, jf. momslovens § 37, stk. 1. Der er herved henset til, at afregningsbilagene ikke er udstedt til virksomheden.

Videre finder Landsskatteretten det ikke dokumenteret eller på anden måde godtgjort, at afregningsbilagene udstedt til indehaveren, herunder også med anførsel af dennes hustrus navn, uden angivelse af CVR-nummer, er afholdt til brug for virksomhedens leverancer, jf. momslovens § 37, stk. 1. Der er herved henset til sammenfaldet mellem virksomhedens og indehaverens navn, samt at indehaverens hustru ikke deltog i driften af virksomheden. Udgifterne er, efter rettens opfattelse, således virksomheden uvedkommende.

Endvidere finder Landsskatteretten i overensstemmelse med SKAT, at der kan godkendes fradrag for udgiftsbilag 313 for så vidt angår indkøb af hesteudstyr, som vedrører virksomhedens afgiftspligtige leverancer, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Retten bemærker, at repræsentantens påstand om, at SKATs afgørelse af 30. april 2013 ikke er begrundet, ikke kan tages til følge. SKAT har i den påklagede afgørelse henvist til relevante retsregler samt redegjort for, hvorfor de ikke har anset udgifterne for at være fradragsberettigede.

Som følge heraf finder Landsskatteretten, at det er med rette, at SKAT ikke har imødekommet virksomhedens anmodning om fradrag for indgående moms med samlet 9.032,91 kr. for perioden fra den 1. juli 2009 til den 31. december 2011.

SKATs afgørelse stadfæstes dermed.