Hvis du ønsker at bruge de udvidede faciliteter, i form af:

  • Afgørelser de seneste uger
  • Søgefunktion
  • Mest læste

skal du gøre dette fra menusystemet på MomsMail eller SkatteMail. 

Journalnr. 12-0191101

Klagen vedrører, hvorvidt der er grundlag for at beskatte klageren af yderligere løn. Endvidere en række indsigelser vedrørende formaliteten.

Landsskatterettens afgørelse

2004

Personlig indkomst

Indkomsten er forhøjet med salgsprovision fra [virksomhed1] A/S på 17.800 kr. Klageren har selvangivet 0 kr.
Landsskatteretten nedsætter beløbet til 0 kr.

2005

Personlig indkomst

Indkomsten er forhøjet med salgsprovision fra [virksomhed1] A/S på 37.200 kr. Klageren har selvangivet 0 kr.
Landsskatteretten nedsætter beløbet til 0 kr.

Indkomsten er forhøjet med løn fra [virksomhed1] A/S på 114.200 kr.
Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

2006

Personlig indkomst

Indkomsten er forhøjet med salgsprovision fra [virksomhed1] A/S på 58.800 kr. Klageren har selvangivet 0 kr.
Landsskatteretten nedsætter beløbet til 0 kr.

Indkomsten er forhøjet med løn fra [virksomhed1] A/S på 191.175 kr.
Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

2007

Personlig indkomst

Indkomsten er forhøjet med salgsprovision fra [virksomhed1] A/S på 94.500 kr. Klageren har selvangivet 0 kr.
Landsskatteretten nedsætter beløbet til 0 kr.

Indkomsten er forhøjet med løn fra [virksomhed1] A/S på 211.775kr.
Landsskatteretten forhøjer afgørelsen med 88.000 kr. til 299.775 kr.

2008

Personlig indkomst

Indkomsten er forhøjet med salgsprovision fra [virksomhed1] A/S på 44.800 kr. Klageren har selvangivet 0 kr.
Landsskatteretten nedsætter beløbet til 0 kr.

Sagens oplysninger

Klageren arbejdede i de påklagede indkomstår som fængselsfunktionær i [...]. Samtidig havde klageren bijob som sælger og senere salgschef i byggefirmaet [virksomhed1] A/S. Indtægten herfra er selvangivet til 24.000 kr. om året.

[virksomhed1] blev taget under konkursbehandling ved dekret afsagt den 18. august 2009. Selskabets kurator foretog i tilknytning til konkursen en "spejling" (elektronisk kopiering) af de tilstedeværende computere på virksomhedens forretningsadresse.

Datakopieringen tilvejebragte klagerens eget timeregnskab for marts, april og maj måned 2005 samt for perioden 1. september 2005 til 31. august 2007. Fra datakopieringen er endvidere opnået kendskab til lånedokumenter, kundeskemaer, månedsstatistikker for november og december 2006 samt januar 2007, bemandingsplaner i prøvehuse og e-mail korrespondance.

SKAT fik på begæring udleveret de i sagen foreliggende elektroniske oplysninger, herunder timeregnskabet, og virksomhedens lønregnskab henholdsvis den 17. december 2009 og den 5. februar 2010.

SKAT fremsendte et forslag til ændring af skatteansættelsen for 2004 - 2008 den 12. april 2010.

Klagerens daværende repræsentant, advokat [person1], gjorde i brev af 4. maj 2010 gældende, at der ikke var grundlag for en forhøjelse. Han oplyste, at klageren havde opsparet provision i selskabet, som ikke var kommet til udbetaling. Provisionen skønnede han til at være 17.800 kr. i 2004, 37.200 kr. i 2005, 58.800 kr. i 2006, 94.500 kr. i 2007 og 44.800 kr. i 2008, i alt 253.100 kr.

På baggrund af de nye oplysninger om modtaget salgsprovision udsendte SKAT et nyt forslag til afgørelse den 11. maj 2010.

SKAT sendte afgørelsen den 24. juni 2010. Af afgørelsen fremgår, at klageren

efter SKAT's opfattelse enten forsætlig eller groft uagtsomt har bevirket, at dine skatteansættelser for indkomstårene 2004, 2005, 2006, 2007 og 2008 er foretaget af SKAT på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag, idet du ikke har oplyst SKAT om, at din reelle løn fra [virksomhed1] A/S var højere end det fremgik af dine lønsedler.

Vedrørende reaktionsfristen har SKAT anført vedrørende forhold 1 (ikke beskattet løn):

Oplysningerne i nærværende sag kan efter SKAT's opfattelse allertidligst anses for at være kommet til vores kundskab primo februar 2010, hvor vi fik virksomhedens lønregnskab udleveret fra [virksomhed2], der er kurator for selskabet [virksomhed1] A/S.

Klageren har for [Retten] ved straffedom af 19. oktober 2012 erkendt at have selvangivet sine indkomster fra [virksomhed1] A/S for lavt for indkomstårene 2006, 2007 og 2008 med henholdsvis 191.175 kr., 299.775 kr. og 264.000 kr. Indkomståret 2005 var strafferetlig forældet.

Klageren benægtede derimod under straffesagen, at han har modtaget salgsprovision, som oplyst i brev af 4. maj 2010 fra advokat [person1]. Denne forklaring var ifølge klageren opfundet til lejligheden.

[person2], SKAT, forklarede for retten, at de efter selskabets konkurs fik kontakt til kurator, som antydede, at der var foregået nogle ting, som ikke var helt lovlige og som SKAT kunne have interesse i. SKAT fik adgang til det materiale, som kurator havde fået adgang til.

Klageren blev idømt en ubetinget fængselsstraf for overtrædelse af skattekontrollovens § 13, stk. 1.

SKAT har herefter i mail af 13. november 2012 anmodet klagerens repræsentant om at trække klagen hos Landsskatteretten og bede om genoptagelse af skatteansættelsen med henblik på korrekt skatteansættelse for 2004 - 2008. Repræsentanten har i mail af 30. november 2012 afvist dette.

SKATs afgørelse

Indkomsten er forhøjet i 2004 - 2008 med ikke beskattet løn og salgsprovision på henholdsvis 17.800 kr., 151.400 kr., 249.975 kr., 306.275 kr. og 44.800 kr.

Ikke beskattet løn

Den revisionsmæssige gennemgang har vist, at der er en tydelig sammenhæng mellem timeregnskabet på den ene side og de foreliggende lånedokumenter, bemandingsplaner, kundeskemaer og månedsstatistikker på den anden side.

Det må derfor lægges til grund, at klageren er vederlagt i overensstemmelse med det foreliggende timeregnskab, og at han således i perioden fra den 1. januar 2005 - 31. december 2007 har modtaget ikke under 589.150 kr. i løn fra [virksomhed1] A/S, hvor hans officielle løn udgjorde 24.000 kr. om året. Den ikke beskattede løn udgør 114.200 kr. i 2005, 191.175 kr. i 2006 og 211.775 kr. i 2007.

Lønnen er udbetalt i en kombination af kontanter og naturalier på baggrund af registreringer i "bogen".

Salgsprovision fra [virksomhed1] A/S

Klageren er skattepligtig af den oplyste provision, der er erhvervet løbende i perioden fra 2004 - 2008. Forholdet er omfattet af kildeskattelovens § 46, stk. 2, 2. pkt., og salgsprovisionen skal derfor beskattes hos klageren senest seks måneder efter, at han har erhvervet endelig ret til den i medfør af § 20, stk. 1, 2. pkt. i nugældende bekendtgørelse nr. 1247 af 11. december 2009 om kildeskat.

Den ikke beskattede provision udgør for 2004 - 2008 henholdsvis 17.800 kr., 37.200 kr., 58.800 kr., 94.500 kr. og 44.800 kr.

Der er for begge forhold henvist til statsskattelovens § 4, jf. personskattelovens § 3, stk. 1, samt arbejdsmarkedsbidragslovens § 7, stk. 1, litra a, jf. § 8, stk. 1, litra a.

Klagerens påstand og argumenter

Det gøres primært gældende, at der ikke grundlag for de foretagne forhøjelser.

Subsidiært, at ændringen af indkomsten for 2004 - 2007 er ugyldig.

Til støtte for den primære påstand gøres det gældende, at den selvangivne løn er korrekt. Særligt vedrørende salgsprovisionen bemærkes, at denne er baseret på et forhold, som alene har støtte i en tidligere partsrepræsentants subjektive gengivelse af faktum, og at klageren aldrig har modtaget eller i øvrigt været berettiget til at modtage provision.

Til støtte for den subsidiære påstand gøres det for det første gældende, at der ikke er grundlag for ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelserne for 2004 - 2007, efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, idet klageren ikke har begået noget strafbart, og det er således den korte ligningsfrist i § 2 i bekendtgørelse nr. 1095 af 15. november 2005, der finder anvendelse. Da SKAT har udsendt forslag til afgørelse dateret den 11. maj 2010 er varsel alene rettidig for ansættelsen af 2008.

Det gøres for det andet gældende, at SKATs afgørelse ikke opfylder begrundelseskravet i skatteforvaltningslovens § 22, idet SKAT ikke er fremkommet med en nærmere kvalificeret begrundelse for, hvorfor SKAT mener, at klageren har handlet forsætlig eller groft uagtsomt. Det fremgår af afgørelsen af 24. juni 2010, at sagen vil blive sendt til ansvarsvurdering med henblik på en senere straffesag. Henset til forventningen om en efterfølgende straffesag, kan det lægges til grund, at afgørelsen har en meget indgribende karakter, hvorfor en særlig udførlig begrundelse er en forudsætning for opfyldelse af begrundelseskravet.

Det gøres for det tredje gældende, at SKAT ikke har overholdt reaktionsfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt., idet SKAT var kommet til kundskab om det forhold, som kunne begrunde en fravigelse af fristen i skatteforvaltningslovens § 26, tidligere end seks måneder før den 11. maj 2006. Det følger af den fremlagte mail af 8. januar 2012 fra direktør i [virksomhed1] A/S, [person3].

I mailen skriver [person3] blandt andet:

I efteråret 2008 var de nævnte 2 skattefolk samt et par andre på en meget grundig gennemgang af hele "[virksomhed1]'s" bogføring, regnskabsmateriale, bilag, personalehåndbog, kontrakter og lignende. Simpelt hen alt, hvilket strakte sig over 4 - 6 uger, hvoraf flere skattefolk fysisk befandt sig på firmaets adresse i over 14 dage!

Ovennævnte besøg var faktisk udsprunget af en række skattemæssige forespørgsler i foråret 2008, hvor det især var mine personlige skattemæssige forhold, som SKAT fandt interesse i.

Denne granskning udmøntede sig i en række personlige "angreb" fra SKAT's side, hvilket efter min bedste overbevisning gjorde, at jeg nu pludselig var udtaget til en "tilfældig" og grundig kontrol af hele [virksomhed1]-koncernen i efteråret 2008, som tidligere nævnt i nærværende skrivelse.

Den senere grundige granskning af det nævnte materiale berørte også meget grundigt "bogsystemet", som de oplyste, at de var blevet orienteret om anonymt, - hvilket fremkaldte den af mig tidligere fremsendte redegørelse, netop omkring "bogsystemet". Denne redegørelse fik SKAT altså udleveret allerede i efteråret 2008.

Såfremt SKAT ved fremsendelse af forslag til afgørelse dateret den 11. maj 2010, skulle have iagttaget reaktionsfristen rettidigt, skal SKAT tidligst være kommet i besiddelse af de fornødne oplysninger den 11. december 2009.

Det gøres gældende, at SKAT senest i forbindelse med sin granskning af [virksomhed1] koncernen i efteråret 2008 havde kendskab til de forhold, hvorpå SKAT har baseret sin afgørelse dateret den 24. juni 2010.

SKAT har således heller ikke redegjort for, hvilke oplysninger, der konkret adskiller sig fra de oplysninger, som SKAT havde til rådighed i efteråret 2008. Afgørende er ikke, hvorvidt SKAT har fået supplerende oplysninger udleveret senere, men afgørende er derimod, hvornår SKAT har haft tilstrækkelig oplysninger over klagerens samlede indkomstforhold til at udarbejde et forslag til afgørelse.

Det skal endvidere anføres, at det ikke gør nogen forskel, om dokumenterne, som måtte støtte SKATs afgørelse, de facto var kommet SKAT i hænde. Når SKAT foretager en granskning af en virksomhed med en varighed på 4 - 6 uger, og at flere medarbejdere var til stede i virksomheden i over 14 dage - må det sidestilles med, at SKAT har haft samtlige oplysninger i virksomheden til rådighed.

Det gøres for det fjerde gældende, at SKAT ikke har begrundet, hvorfor SKAT mener, at reaktionsfristen er overholdt, idet SKAT ikke konkret har angivet, hvilke oplysninger, som SKAT er kommet i besiddelse af primo februar 2010. Henset til at SKAT allerede i december 2009 fik udleveret en mængde datamateriale vedrørende [virksomhed1] A/S, samt havde foretaget en granskning af virksomheden i efteråret 2008, er det med SKAT's upræcise formulering, overordentlig vanskeligt for klageren nærmere at forholde sig til, hvorvidt SKAT faktisk har overholdt reaktionsfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt.

SKAT's udtalelse af 16. januar 2013

Klageren har i straffesagen erkendt, at han har arbejdet sort hos [virksomhed1] A/S, og at han i indkomstårene 2005 - 2008 modtog ubeskattede indtægter med henholdsvis 114.200 kr., 191.175 kr., 299.775 kr. og 264.000 kr.

SKAT finder, at dommen i sin helhed må føre til, at beskatningen af salgsprovisionen frafaldes, og at klageren skatteansættes i overensstemmelse med sin egen tilståelse.

SKAT indstiller således, at skatteansættelsen ændres som følger:

År

Forhøjes med

(ubeskattet løn)

Nedsættes med

(salgsprovision)

Nettoregulering i forhold til afgørelsen

Regulering i alt

2004

17.800 kr.

-17.800 kr.

0 kr.

2005

37.200 kr.

-37.200 kr.

114.200 kr.

2006

58.800 kr.

-58.800 kr.

191.175 kr.

2007

88.000 kr.

94.500 kr.

-6.500 kr.

299.775 kr.

2008

264.000 kr.

44.800 kr.

+219.200 kr.

264.000 kr.

I alt

352.000 kr.

253.100 kr.

98.900 kr.

869.150 kr.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Pligten til at selvangive sin indkomst følger af skattekontrollovens § 1, stk. 1, mens skattepligten følger af statsskattelovens § 4.

Det er ved [Retten]s dom af 19. oktober 2012 godtgjort, at klageren ikke har modtaget salgsprovision i 2004 - 2008. Der er således ikke grundlag for at forhøje skatteansættelsen med modtaget salgsprovision.

Vedrørende ikke beskattet løn bemærkes, at SKAT ikke kan afsende varsel senere end den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb, og at ansættelsen skal være foretaget senest den 1. august i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Dette følger af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1.

SKAT har udsendt varsel om ændring af ansættelsen af indkomst den 12. april 2010 vedrørende ikke beskattet løn, og afgørelsen er truffet den 24. juni 2010. Ansættelsesændringen for 2006 - 2007 er dermed sket indenfor den ordinære ansættelsesfrist.

Landsskatteretten bemærker, at klageren ikke er omfattet af den korte ligningsfrist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, 5 pkt., jf. § 3 i lovbekendtgørelse nr. 1095 af 15. november 2005, idet klageren, ved ikke at selvangive hele sin løn fra [virksomhed1] A/S, forsætlig har bevirket, at SKAT har foretaget skatteansættelsen på et forkert grundlag, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

For så vidt angår 2005 er varsel herom sket udenfor den ordinære ansættelsesfrist, hvorfor en af betingelserne for ekstraordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, skal være opfyldt. Som ovenfor anført anses betingelsen i § 27, stk. 1, nr. 5 for opfyldt.

Det følger af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, at en ansættelse kun kan foretages i de i stk. 1 nævnte tilfælde, hvis den varsles af told- og skatteforvaltningen senest seks måneder efter, at told- og skatteforvaltningen er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 26.

Der er ikke grundlag for at antage, at SKAT allerede i 2008 skulle have haft tilstrækkelig grundlag til at kunne foretage en ansættelsesændring henset til [person2]s forklaring for [Retten]. Landsskatteretten finder, at kundskabstidspunktet tidligst kan regnes fra udleveringen af lønregnskabet fra kurator den 5. februar 2010. Forslag til afgørelse, dateret den 12. april 2010, er herefter varslet rettidig.

Afgørelsen vedrørende 2005 anses endvidere at opfylde de krav til begrundelsen af en forvaltningsafgørelse som følger af forvaltningsloven, jf. skatteforvaltningslovens § 20, stk. 1, idet SKAT har henvist til de anvendte retsregler, samt de faktiske forhold, som er tillagt betydning ved afgørelsen, herunder kundskabstidspunktet. Det bemærkes, at vurderingen af uagtsomhed ikke beror på et administrativt skøn, jf. Højesterets dom af 20. august 2008, Ugeskrift for Retsvæsen, årgang 2008, s. 2538. Der er således ikke tale om en mangel, når SKAT i afgørelsen alene henviser til klagerens undladelse af at selvangive hele sin lønindkomst, som begrundelse for ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.

Landsskatteretten nedsætter herefter forhøjelserne af indkomsten med salgsprovisionen i 2004 - 2008, mens ansættelsen for 2005 og 2006 vedrørende ikke beskattet løn stadfæstes. Ansættelsen for 2007 forhøjes med 88.000 kr., idet klageren under straffesagen har erkendt, at den ikke beskattede løn i 2007 udgjorde 299.775 kr. mod det af SKAT skønnede beløb på 211.775kr.

Den ikke beskattede løn, som klageren har erkendt at have modtaget i 2008, kan ikke inddrages under nærværende klagesag, idet forholdet ikke er berørt i SKAT's afgørelse af 24. juni 2010 for 2008. Der er lagt vægt på, at forholdet ikke kan anses at udspringe af samme faktiske forhold, som den påklagede ansættelsesændring vedrørende 2008, samt at forholdet ikke kan anses som en afledt ændring af et allerede påklaget forhold, jf. skatteforvaltningslovens § 45, stk.1.